Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ content marketing trên facebook của công ty cổ phần công nghệ VFFTECH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 115 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I

CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ CONTENT MARKETING
TRÊN FACEBOOK CỦ A CƠNG TY CỔ
CƠNG NGHỆ VFFTECH

VĂN THỊ KIM OANH

NIÊN KHĨA: 2017 – 2021

PHẦ N×