Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Giải pháp nâng cao hoạt động content marketing trên fanpage của công ty cổ phần green beli

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 115 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P

GIẢ I PHÁP NÂNG CAO HOẠ T ĐỘ NG CONTENT MARKETING TRÊN
FACEBOOK CỦ A CÔNG TY CỔ

PHẦ N GREEN BELI

NGUYỄ N THỊ DIỄ M MY

HUẾ , 1/2021×