Tải bản đầy đủ (.pdf) (141 trang)

Hoàn thiện chính sách marketting mix cho dịch vụ internet cáp quang tại công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.73 MB, 141 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HỒN THIỆ N CHÍNH SÁCH MAKETING- MIX
ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ INTERNET CÁP QUANG
TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N VIỄ N THÔNG FPT

CHI NHÁNH HUẾ

PHAN THỊ THU TRANG

Khóa họ c: 2017-2021×