Tải bản đầy đủ (.pdf) (176 trang)

Hoàn thiện kênh truyền thông marketing online tại công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất gia phong – thành phố đà nẵng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.58 MB, 176 trang )

I H C HU
TR

NG

I H C KINH T

KHOA QU N TR KINH DOANH
--------

KHĨA LU N T T NGHI P
HỒN THI N KÊNH TRUY N THÔNG
MARKETING ONLINE T I CÔNG TY
TRÁCH NHI M H U H N THI T K VÀ
THI CÔNG N I TH T GIA PHONG ậ
THÀNH PH
À N NG
Sinh viên: Tr n Th Bích Nga

GVHD: PGS.TS Nguy n

ng HƠo

KMSV: 17K4091076
L p: K51A Marketing
a đi m th c t p: Công ty TNHH Thi t K & Thi Công N i Th t Gia
Phong ậ Thành ph

Ơ N ng

Th i gian th c t p: 04/01/2021 ậ 04/04/2021Ơ N ng, 04/2021×