Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

NGHIÊN cứu đề XUẤT HOẠT ĐỘNG bán HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN sàn THƯƠNG mại điện tử CHO cửa HÀNG SEPON 8s

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (870.18 KB, 77 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U ĐỀ XUẤ T HOẠ T ĐỘ NG BÁN HÀNG
TRỰ C TUYẾ N TRÊN SÀN THƯ Ơ NG MẠ I ĐIỆ N TỬ
CHO CỬ A HÀNG SEPON 8S

BÙI DẠ QUỲ NH

NIÊN KHÓA: 2017-2021×