Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp vận tải và du lịch VITRACO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 102 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
--------

--------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
“PHÂN TÍCH CƠNG TÁC ĐÀO TẠ O VÀ PHÁT TRIỂ N
NGUỒ N NHÂN LỰ C TẠ I CÔNG TY TNHH LIÊN HỢ P
VẬ N TẢ I VÀ DU LỊ CH VITRACO”

BÙI THỊ CẨ M LỆ

Huế , tháng 1 năm 2021×