Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

ỨNG DỤNG DIGITAL MARKETING vào QUẢNG bá DU LỊCH CỘNG ĐỒNG tại LÀNG cổ PHƯỚC TÍCH,HUẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (997.89 KB, 92 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
Ứ NG DỤ NG DIGITAL MARKETING VÀO QUẢ NG BÁ
DU LỊ CH CỘ NG ĐỒ NG TẠ I LÀNG CỔ

LÊ THỊ MỸ NHUNG

NIÊN KHÓA: 2017 – 2021

PHƯ Ớ C TÍCH×