Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Ứng dụng phương pháp IPA đo lường chất lượng dịch vụ thông tin di động của trung tâm kinh doanh VNPT thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 140 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

Đề tài:
Ứ NG DỤ NG PHƯ Ơ NG PHÁP IPA ĐO LƯ Ờ NG
CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘ NG CỦ A
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THỪ A THIÊN HUẾ

PHAN ĐÌNH THẮ NG

NIÊN KHĨA: 2017 – 2021

1×