Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.31 KB, 2 trang )

Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, học sinh tự trả lời theo kiến thức của
mình.
1. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép
Cách 1
Giống nhau: Đều là một hệ thống tuần hoàn.
Khác nhau:
Hệ tuần hồn đơn
- Có 1 vịng tuần hồn

Hệ tuần hồn kép
- Có 2 vịng tuần hồn

- Tim có 3 hoặc 4 ngăn ( 1 hoặc 2 tâm thất,
- Tim có 2 ngăn ( 1 tâm thất, 1 tâm nhĩ) 2 tâm nhĩ)
- Máu chảy trong động mạch với áp lực - Máu chảy trong động mạch với áp lực
trung bình
cao
- Máu đi nuôi cơ thể là máu pha hoặc
máu đỏ tươi

- Máu đi nuôi cơ thể là máu giàu oxi ( đỏ
thẫm)

- Hiệu quả thấp

- Hiệu quả cao

- Đại diện : lớp cá

- Đại diện : Lớp lưỡng cư, bò sát, chim và


thú

Cách 2
*Giống nhau: Đều là một hệ thống tuần hoàn.
*Khác nhau:
– Về khái niệm:Hệ tuần hoàn đơn: Là hệ thống tuần hoàn mà máu chỉ đi qua tim một lần trước
khi đến các mô của cơ thể.
Hệ tuần hồn kép: Là hệ thống tuần hồn trong đó máu sau khi được oxy hóa
sẽ trở lại tim lần thứ hai trước khi được phân phối đến các mô trong cơ thể.

Tổng hợp: Download.vn


Gồm: Vịng tuần hồn phổi và Vịng tuần hồn hệ thống.
– Về cấu tạo tim:Hệ tuần hồn đơn: Có 2 ngăn.
Hệ tuần hồn kép: Có 3 hoặc 4 ngăn.

– Về số vịng tuần hồn:Hệ tuần hồn đơn: 1 vịng.

Hệ tuần hồn kép: 2 vịng.

– Về áp lực của máu chảy trong động mạch:Hệ tuần hoàn đơn: Máu chảy dưới áp lực trung bình.
Hệ tuần hồn kép: Máu chảy dưới áp lực cao, trao đổi máu diễn ra nhanh.

2. Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá
Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá: tim bơm máu vào động mạch, lên
hệ thống mao mạch mang, tiếp đó vào động mạch lưng và vào hệ thống mao mạch,
sau đó về tĩnh mạch và trở về tim. Hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hồn đơn vì chỉ
có 1 vịng tuần hồn.
- Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú qua hai vịng tuần hồn:
+ Vịng tuần hồn lớn: Máu giàu O2 được tim bơm vào động mạch chủ và các động
mạch nhỏ hơn và đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận để thực hiện trao đổi khí và
chất, sau đó máu giàu CO2 đi theo tĩnh mạch về tim.
+ Vịng tuần hồn nhỏ: Máu giàu CO2 được tim bơm lên phổi để trao đổi khí và trở
thành máu giàu O2 quay trở lại tim. Hệ tuần hồn của thú được gọi là hệ tuần hồn kép
vì có hai vịng tuần hồn lớn và nhỏ.
- Ưu điểm của tuần hoàn máu trong hộ tuần hoàn kép so với hộ tuần hoàn đơn là:
+ Ở hệ tuần hoàn đơn của cá, khi máu từ tim đi qua hệ thống mao mạch ở mang thì
huyết áp giảm nhanh, do vậy, máu chảy trong động mạch lưng đi đến các cơ quan
dưới áp lực trung bình.
+ Ở hệ tuần hồn kép, sau khi trao đổi khí ở mao mạch phổi, máu quay về tim và được
tim bơm đến các cơ quan dưới áp lực cao, máu chảy nhanh, đi xa, tạo ra áp lực thuận
lợi cho quá trình trao đổi chất ở mao mạch.

Tổng hợp: Download.vn
×