Tải bản đầy đủ (.pdf) (59 trang)

Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (404.39 KB, 59 trang )

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ : SÂN GOLF PHÚC TIẾN
ĐỊA ĐIỂM : XÃ PHÚC TIẾN, HUYỆN KỲ SƠN,
TỈNH HỊA BÌNH


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................4
CHƯƠNG 1: THƠNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN.............................................6
1.1. Tên dự án..........................................................................................6
1.2. Chủ đầu tư........................................................................................6
1.3. Địa điểm xây dựng..............................................................................6
1.4. Tiến độ thực hiện dự án........................................................................6
CHƯƠNG 2............................................................................................8
SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.................................................................8
2.1. Các văn bản pháp lý chung....................................................................8
2.2. Phân tích thị trường Golf.......................................................................9
2.2.1: Nhu cầu phát triển sân Golf tại Hịa Bình.........................................................9
2.2.2: Tình hình thực hiện đầu tư sân golf trên địa bàn tỉnh và khu vực......................9
2.2.3: Dự báo khách chơi Golf.................................................................................10
2.3. Sự cần thiết phải đầu tư......................................................................10
2.3.1. Đánh giá thị trường........................................................................................10
2.3.2. Tác động kinh tế - xã hội của dự án đối với địa phương.................................11
2.3.3. Sự cần thiết đầu tư..........................................................................................13
2.4. Mục tiêu và hình thức đầu tư................................................................13
2.4.1: Mục tiêu đầu tư..............................................................................................13
2.4.2. Hình thức đầu tư.............................................................................................14
CHƯƠNG 3..........................................................................................15
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT..........................15


3.1. Địa điểm xây dựng............................................................................15
3.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Kỳ Sơn và khu vực lập dự án............15
3.2.1. Địa hình..........................................................................................................15
3.2.2. Địa chất..........................................................................................................16
3.2.3. Thủy văn.........................................................................................................16
3.2.4. Khí hậu...........................................................................................................16
3.3. Hiện trạng sử dụng đất.......................................................................17
3.4. Hiện trạng cơng trình.........................................................................17
CHƯƠNG 4..........................................................................................19
QUY MƠ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN..........................................................19
4.1. Quy mô đầu tư.................................................................................19
4.2. Giải pháp thực hiện...........................................................................19
4.2.1. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB)...........................................19
4.2.2. Quy hoạch kiến trúc cảnh quan.......................................................................20
4.2.3: Quy hoạch sử dụng đất...................................................................................22
4.2.4. Thiết kế cơng trình hạ tầng kỹ thuật................................................................23
a) Mạng lưới giao thơng.....................................................................23
b) San nền......................................................................................27
c) Hệ thống thốt nước mưa................................................................29
d) Hệ thống cấp nước:.......................................................................31
e) Cấp điện và chiếu sáng:..................................................................34
f) Thoát nước thải.............................................................................37
g) Chất thải rắn và vệ sinh môi trường...................................................39
2


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

4.2.5. Hình thức quản lý, vận hành dự án và lao động................................40
CHƯƠNG 5..........................................................................................43

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG....................................................43
5. 1. Đánh giá sơ bộ tác động của dự án tới môi trường.....................................43
5.1.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng:................................................................43
5.1.2.. Tác động trong giai đoạn dự án đưa vào khai thác........................................45
5.2. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra...............................47
5.2.1. Sự cố rò rỉ:.....................................................................................................47
5.2.2 .Sự cố cháy nổ:................................................................................................47
5.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phịng ngừa và ứng phó sự cố mơi trường. 47
5.3.1. Trong giai đoạn xây dựng:..............................................................................47
5.3.2. Trong quá trình dự án đi vào khai thác, hoạt động..........................................49
5.4. Đối với sự cố môi trường....................................................................53
5.4.1. Chống cháy rừng:...........................................................................................53
5.4.2. Chống sét:......................................................................................................53
5.4.3. Chống cháy nổ:...............................................................................................53
CHƯƠNG 6..........................................................................................54
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI.............................54
6.1. Khái toán tổng vốn đầu tư ...................................................................54
6.2. Nguồn vốn đầu tư:.............................................................................55
6.3. Hiệu quả của dự án............................................................................55
6.3.1: Trước khi thực hiện dự án..............................................................................56
6.3.2: Sau khi thực hiện dự án..................................................................................56
KẾT LUẬN..........................................................................................59

3


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

MỞ ĐẦU
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, đời sống con người ngày càng được

nâng cao, du lịch đang trở thành một trong những nhu cầu quan trọng nhất của
con người trong tương lại. Mặc dù những biến động khơng tích cực trong giai
đoạn 2010 đến nay song du lịch thế giới vẫn tiếp tục là một trong những ngành
kinh tế quan trọng. Theo dự báo của WTO, đến năm 2020, du lịch thế giới sẽ
tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 5-10%/năm . Dự báo đến năm 2020 lượng
khách du lịch trên toàn thế giới lên tới hơn 1 tỷ lượt khách, tổng thu nhập phát
sinh từ các hoạt động du lịch và các dịch vụ đạt 900 tỷ USD. Trong lĩnh vực
việc làm, ngành du lịch sẽ tạo thêm khoảng 150 triệu việc làm, tăng 50% so với
năm 2015. Cùng với sự phát triển của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam cũng
đang dần trở thành một ngành kinh tế quan trọng của quốc gia.
Hịa Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của đất nước, giáp ranh Thủ đơ
Hà Nội , có nhiều cư dân các dân tộc cùng chung sống. Hịa Bình đã trở thành
cửa ngõ giao lưu giữa các tỉnh Tây Bắc , đồng bằng châu thổ sông Hồng và tam
giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh thông qua mạng lưới
giao thông đường bộ (QL 6, đường Hồ Chí Minh , QL 12B, QL 15) và đường
sơng ( sơng Đà, sơng Bơi). Với vị trí thuận lợi về giao thơng , Hịa Bình được
nằm trong tiểu vùng du lịch trung tâm bao gồm thủ đô Hà Nội và 14 tỉnh thành
phố xung quanh, là một trong những vùng trung tâm du lịch quan trọng của cả
nước. Cùng sự thuận lợi khi đại lộ Thăng Long chính thức đi vào hoạt động,
cùng tuyến QL 6 rất thuận tiện cho việc lưu thông và phát triển kinh tế - xã hội
cũng như mở ra nhiều cánh cửa đầu tư mới, miền đất Hịa Bình đang dần đổi
thay rất nhiều để trở thành một trong những điểm đến đầy hứa hẹn.
Với tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng bao gồm cả tiềm năng tự nhiên
và tiềm năng du lịch nhân văn, tỉnh Hịa Bình có các khu du lịch chuyên đề quốc
gia như Thung Nai, Bản Lác, Mai Châu…Hịa Bình có tiềm năng lớn về du lịch
với cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành.
Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hịa Bình đến năm 2025
thành phố Hịa Bình là một trong các thành phố cấp vùng của Vũng thủ đô Hà
Nội - Trung tâm phân vùng phía Tây, Tây Nam, thành phố cịn là trung tâm
phân bổ một số cơng trình dịch vụ xã hội như y tế, đào tạo, văn hóa, du lịch chất

lượng cao, đồng thời cũng hấp dẫn nhiều loại hình dịch vụ, công nghiệp, thương
mại. Mặt bằng thành phố được cải tạo mở rộng, khơng gian đơ thị sẽ cịn phát
triển mạnh lên hướng bắc. Mối liên kết không gian với vùng xung quanh chặt
chẽ hơn đặc biệt trong hành lang qua đường QL 6: Thành phố Hịa Bình – Kỳ
Sơn – Lương Sơn. Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khơng cịn bó hẹp trong thung
4


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

lũng mà được gắn kết khai thác triệt để mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài
nguyên nhân văn để phát triển du lịch dịch vụ, tạo cảnh quan đô thị.
Sân golf Phúc Tiến nằm trong danh mục Quy hoạch phát triển sân golf đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26
tháng 05 năm 2014. Với các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương ,
dự án có đầy đủ điều kiện thuận lợi hình thành một sân golf đẳng cấp quốc tế,
đáp ứng nhu cầu chơi golf và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

5


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

CHƯƠNG 1: THƠNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1.1. Tên dự án
SÂN GOLF PHÚC TIẾN
1.2. Chủ đầu tư
Tên doanh nghiệp: CƠNG TY CỔ PHẦN GOLF AN VIỆT HỊA BÌNH.
Tên Cơng ty viết bằng tên nước ngồi: AN VIET HOA BINH GOLF COURSE
JOINT STOCK COMPANY.

Tên Công ty viết tắt : AN VIET HOA BINH GOLF COURSE ., JSC
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 5400460755, cấp ngày
04/03/2015; cấp đổi lần thứ nhất ngày 06/01/2016.
Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hịa Bình
Địa chỉ trụ sở: Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hịa Bình
1.3. Địa điểm xây dựng
- Dự án Sân Golf Phúc Tiến được đầu tư phát triển trên diện tích 200 ha
nằm ở xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình.
- Diện tích đất lập quy hoạch chủ yếu là diện tích đất trồng rừng sản xuất,
đất giao thông đường đất để khai thác hiện đã giao khốn cho các hộ gia đình.
- Ranh giới của Dự án được xác định như sau:
+ Phía Bắc giáp xóm Dộc Mơn, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn.
+ Phía Nam giáp xóm Bãi Sấu, xã Mơng Hóa, huyện Kỳ Sơn.
+ Phía Đơng giáp đường liên xã Mơng Hóa và đường Hịa Lạc - thành phố
Hịa Bình.
+ Phía Tây giáp đất rừng thuộc xã Dân Hạ.
1.4. Tiến độ thực hiện dự án
Ngoài thời gian thực hiện các thủ tục về Đầu tư như : Xin Quyết định chủ
trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, lập thiết kế cơ sở, lập Hồ sơ bản vẽ thi
công, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án, lập phương án đền
bù giải phóng mặt bằng, lập phương án trồng rừng thay thế…. Căn cứ vào khối
lượng công việc và tiến độ hồ sơ thực tế, Chủ đầu tư dự kiến triển khai hoàn
thành Dự án trong vòng 36 tháng kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư
của Thủ tướng Chính phủ, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và được chia làm hai
giai đoạn như sau:
6


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình


Giai đoạn 1 : Trong vịng 18 tháng kể từ ngày được phê duyệt Quyết định
chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ : Triển khai giải phóng mặt bằng,
xây dựng 18 hố giai đoạn 1, Club house giai đoạn 1, hệ thống cấp thoát nước,
bãi gửi xe, khu kỹ thuật, khu mặt nước, khu cây xanh xung quanh giai đoạn 1.
Giai đoạn 2 : Trong vòng 18 tháng kể từ ngày hoàn thành giai đoạn 1 sẽ
xây 18 hố Golf giai đoạn 2, hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án.
Khi triển khai các bước tiếp theo, có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu
tư, Chủ đầu tư cam kết lập tiến độ thực hiện dự án chi tiết trình cơ quan quản lý
theo thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật xây
dựng và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

7


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

CHƯƠNG 2
SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
2.1. Các văn bản pháp lý chung
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII;
- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội
khóa XIII;
- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc
hội khóa XI;
- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 01/01/2013 của Quốc hội khóa
XIII;
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về
quản lý chất lượng cơng trình xây dựng;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về
Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý
chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về việc về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố
suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết
cấu cơng trình năm 2014;
- Quy hoạch chung tỉnh Hịa Bình và các Quy hoạch chi tiết trong khu vực
nghiên cứu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ vệ
việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020;
- Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân Golf dự kiến phát
triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/ QĐ-TTg ngày
26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc phê duyệt quy
hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020";
8


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

-

Chỉ thị 11/CT-Ttg ngày 18/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về việc
tăng cường cơng tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf

theo quyết định số 1946/QĐ-Ttg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ;
- Cơng văn số 02/CV-AV ngày ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Công ty Cổ
phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt về việc đầu tư xây dựng dự án
khu đô thị đa năng Crystal và sân golf Phúc Tiến;
- Công văn số 3924/VPUBND-NNTN ngày ngày 11 tháng 09 năm 2014 của
UBND tỉnh Hịa Bình về việc đầu tư dự án khu đơ thị đa năng Crystal và sân
golf Phúc Tiến tại huyện Kỳ Sơn;
- Công văn số 787/UBND – NNTN ngày 30/6/2015 về việc chủ trương đầu tư
dự án sân golf An Việt Hịa Bình tại xã Phúc Tiến và xã Mơng Hóa, huyện
Kỳ Sơn do Cơng ty Cổ phần golf An Việt Hịa Bình đăng ký đầu tư.
- Biên bản ghi nhớ ngày 04 tháng 4 năm 2015 được kí giữa Ủy ban nhân dân
tỉnh Hịa Bình với cơng ty cổ phần Golf An Việt Hịa Bình tại hội nghị Xúc
tiến đầu tư và An sinh xã hội vùng Tây Bắc về việc đồng ý về mặt chủ
trương và tạo điều kiện cho bên B nghiên cứu để đầu tư dự án Sân Golf An
Việt – Hịa Bình (Sân Golf Phúc Tiến) tại tỉnh Hịa Bình.
2.2. Phân tích thị trường Golf
2.2.1: Nhu cầu phát triển sân Golf tại Hịa Bình
Cùng với điều kiện kết nối hạ tầng giao thông vùng Thủ đơ đang ngày càng
phát triển, tình hình hoạt động đầu tư tại Hịa Bình những năm gần đây có những
bước chuyển biến nổi bật. Hiện nay, Hịa Bình có tổng số 08 Khu công nghiệp
và 09 Cụm công nghiệp hoạt động. Số liệu ước tính từ Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hịa Bình, lũy kế đến cuối năm 2016, có 438 dự án đầu tư vào Hịa Bình. Trong
đó, có 30 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký
470 triệu USD và 408 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký
46.632 tỷ đồng. Với hàng nghìn chuyên gia cao cấp làm việc tại địa phương và
còn tiếp tục tăng cao trong những năm sắp tới thì nhu cầu đầu tư dịch vụ vui
chơi giải trí cao cấp tại Hịa Bình khơng những đáp ứng nhu cầu hiện trạng mà
còn là một trong những điều kiện thiết yếu để thu hút đầu tư quốc tế do chính
các nhà đầu tư nước ngoài đề xuất với địa phương trong những năm qua. Trong

đó sân Golf là loại hình giải trí, thể thao ưa thích được các nhà đầu tư quan tâm
đặc biệt.
2.2.2: Tình hình thực hiện đầu tư sân golf trên địa bàn tỉnh và khu vực.
Theo Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 26/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ
bổ sung Danh mục các sân Golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm
9


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, dự kiến năm 2020 khu
vực phía Bắc có 33 sân Golf hoạt động (vùng trung du miền núi Bắc Bộ 14 sân,
vùng đồng bằng sông Hồng 19 sân). Trong đó, Hịa Bình có 03 sân được quy
hoạch là sân Sân golf Phượng Hoàng Lương Sơn (đã hoạt động), Sân golf Trung
Minh, Kỳ Sơn (đang xây dựng) và Sơn golf Phúc Tiến, Kỳ Sơn.
Trên địa bàn tỉnh Hịa Bình hiện có sân golf Phượng Hồng (54 lỗ) tại xã
Lâm Sơn, huyện Lương Sơn; Chủ đầu tư là tập đoàn EAST ASIA AIR
EXPRESS, INC (Hàn Quốc ), thành lập doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài
theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với tên doanh nghiệp là
Công ty TNHH Thể thao và giải trí sân golf Phượng Hồng, vốn đầu tư đăng ký
38 triệu USD bằng nguồn vốn tự có và vốn tự huy động của nhà đầu tư. Dự án
được đầu tư xây dựng từ năm 2004, đến năm 2007 đã đi vào hoạt động khai
thác. Năm 2012 doanh thu đạt khoảng 46 triệu USD , nộp ngân sách Nhà nước
1,08 triệu USD, năm 2013 nộp Ngân sách Nhà nước khoảng 48 tỷ đồng. Dự án
tạo việc làm cho khoảng 350 lao động, chủ yếu là người địa phương (chưa tính
số Caddies làm việc hàng ngày tại sân golf), với thu nhập bình quân từ 3,5 triệu
đến 5,5 triệu đồng/người/tháng.
Tình hình phát triển tại Hịa Bình đã phản ánh nhu cầu khách quan của việc
cần thiết đầu tư xây dựng sớm sân golf Phúc Tiến. Dự án hội tụ những điều kiện

thuận lợi nhất để tạo ra sân golf chất lượng quốc tế, sẽ có hiệu quả kinh doanh
tốt với điều kiện thị trường khách hiện nay đến năm 2020. Đối với tỉnh Hịa
Bình, dự án sân golf Phúc Tiến sẽ là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư nước
ngoài vào địa phương trong 2-5 năm tới.
2.2.3: Dự báo khách chơi Golf
Hiện tại, dự án sân Golf Phúc Tiến nằm cách đường cao tốc Láng – Hòa
Lạc khoảng 1,5km. Dự kiến năm 2019, đường Láng Hòa Lạc khánh thành sẽ
tăng sức hấp dẫn của khu vực, gắn kết các trung tâm kinh tế lớn với Hịa Bình.
Đánh giá hiện trạng các sân golf trong khu vực vùng Thủ đô cho thấy khi
vào hoạt động ổn định, sân golf Phúc Tiến có thể thu hút và đáp ứng cơng suất
300.000 người/năm. Tính riêng nhu cầu của tỉnh và khu vực phụ cận thì cơng
suất sân Golf đáp ứng được nhu cầu của chuyên gia và giới trung lưu đang ngày
càng phát triển cùng với phát triển kinh tế xã hội.
2.3. Sự cần thiết phải đầu tư
2.3.1. Đánh giá thị trường.
Hiện nay, kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn phục hồi, việc kinh doanh
sân golf sẽ thuận lợi hơn so với một số năm trước đây. Đồng thời, với vị trí
10


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

thuận lợi, thiết kế đẹp, đẳng cấp quốc tế bởi các kiến trúc sư hàng đầu Thế giới
sẽ giúp dự án sân golf tăng trưởng đều đặn.
Trên địa bàn tỉnh Hịa Bình và các khu vực lân cận cũng đã có một số sân
golf đang hoạt động, tuy nhiên các sân golf đó đang ngày càng quá tải, qua thời
gian xu hướng thiết kế các sân golf, công nghệ thực hiện và vị trí địa lý càng
được tối ưu hóa. Điều đó sẽ làm tăng tính hấp dẫn của dự án sân golf đối với
người chơi. Dự án sân golf Phúc Tiến là một dự án như vậy, dự án có đầy đủ các
yếu tố để trở thành dự án sân golf đẳng cấp, hấp dẫn và hoạt động hiệu quả.

2.3.2. Tác động kinh tế - xã hội của dự án đối với địa phương.
Dự án sân golf Phúc Tiến tại Xã Phúc Tiến - Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hịa
Bình sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội do được kế thừa các kinh nghiệm
thiết kế, quản lý vận hành , gắn với môi trường tự nhiên – xã hội từ các dự án sân
golf trong và ngoài nước. Tạo ra một Trung tâm văn hóa , thể thao chất lượng quốc
tế
Dự án sân golf Phúc Tiến sẽ tạo ra một quần thể du lịch hiện đại và là điểm
đến hấp dẫn hàng đầu đối với thương nhân và chính khách nước ngồi khi đến Việt
Nam ; thu hút họ đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác nâng cao vị thế
của tỉnh Hịa Bình nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Các giải
thi đấu golf lớn được tổ chức tại đây sẽ có cơ hội vơ giá để quảng cáo và giới thiệu
với thế giới bên ngồi về tỉnh Hịa Bình với nền văn hóa truyển thống, môi trường
kinh doanh hấp dẫn và sản phẩm xuất khẩu. Dự án sẽ cung cấp cho người nước
ngoài và trong nước một trung tâm đa năng chơi thể thao, chơi golf, đồng bộ với
các cơ sở vui chơi giải trí và du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khu sân golf là một
thế mạnh thu hút khách trong nước và ngoài nước đến tham quan danh lam thắng
cảnh, thưởng thức phong cảnh đẹp, văn hóa dân tộc và là đòn bẩy phát triển du
lịch.
Dự án khi được đầu tư sẽ tạo ra một trung tâm văn hóa, thể thao, chơi golf,
vui chơi giải trí , nghỉ mát và du lịch đạt chất lượng quốc tế, phù hợp với quy
hoạch tổng thể phát triển du lịch Hịa Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2030 ; phù hợp chủ trương ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh và chính sách khuyến
khích đầu tư phát triển dịch vụ vui chơi giải trí của Nhà nước. Đồng thời, huy động
được tiềm lực và trí tuệ của con người, kết hợp khai thác nguồn vốn trong và
ngồi nước.
Ngồi ra, Mơn thể thao golf cịn rất có ích cho sức khỏe và tinh thần người
chơi như: giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa bệnh tim mạch, xả stress,... Sân golf
là môi trường thiên nhiên đích thực để mọi người thư giãn, rèn luyện sức khỏe,
trao đổi công việc, thắt chặt quan hệ với các đối tác và là nơi mở ra những cơ hội
11Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

đầu tư mới. Khơng có mơn thể thao nào giúp ích cho cơng việc kinh doanh như
golf. Có thể coi golf là môn thể thao vừa chơi, vừa làm. Khi chơi mọi người có thể
chia sẽ những khó khăn, thuận lợi trong kinh doanh để vượt qua những thách thức
trên thương trường. Bên cạnh đó mơn golf cịn thể hiện đầy đủ cá tính của người
chơi, giúp doanh nhân tìm hiểu thêm về đối tác và từ đó có được những quan hệ
thân thiết bền vững hơn trong kinh doanh.
Trên thực tế, mơn golf đã đóng một vai trò quan trọng trong các trường hợp
giao tiếp quốc tế. Yếu tố quan trọng nhất là khơng khí trong lành và khung cảnh
tuyệt vời của thiên nhiên, mọi người chơi bóng, vừa tản bộ, vừa trị chuyện, tinh
thần sảng khối, giải tỏa sự hiểu lầm và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp,... Đây
là điều mà các môn thể thao khác khơng thể đạt được. Vì vậy, nhu cầu vui chơi,
giải trí, nghỉ dưỡng tham quan chơi golf của doanh nhân, khách nước ngồi và của
cán bộ cơng nhân, thanh niên và nhân dân trong tỉnh ngày càng cấp thiết.
b. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương
- Dự án sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ lệ
dịch vụ, du lịch phù hợp với định hướng chung của tỉnh Hịa Bình nói chung và
của huyện Kỳ Sơn nói riêng.
Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Hịa Bình nói chung và huyện Kỳ
Sơn nói riêng thì tỉ trọng dịch vụ, du lịch cịn thấp, chủ yếu vẫn là nơng, lâm
nghiệp. Việc đầu tư xây dựng sân golf Phúc Tiến sẽ là bàn đạp, thúc đẩy những
loại hình du lịch – nghỉ dưỡng khác. Với lợi thế từ tài nguyên thiên nhiên chưa
được khai thác, khi được đầu tư đúng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Có sự
giao lưu giữa khách du lịch với người dân địa phương sẽ giúp cho việc trao đổi
văn hóa, nhận thức trong các mặt đời sống xã hội và cả tập quán sản xuất. Từ
đó, nâng cao trình độ dân trí của người dân trong khu vực để tạo sức lan tỏa ra
toàn vùng.

- Dự án sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương, tăng
hiệu quả sử dụng đất, từ đó tác động trực tiếp tới kinh tế - xã hội.
Sân golf là một tác phẩm nghệ thuật công phu của con người và thiên
nhiên.
Khi môn golf đã trở nên phổ biến hơn, con người bắt đầu quan tâm đến
ảnh hưởng của golf đến các nguồn tài ngun và mơi trường. Nhiều tổ chức về
golf đang tích cực trả lời những câu hỏi này. Từ năm 1990, Hiệp hội golf Hoa
Kỳ (USGA) đã hỗ trợ nhiều dự án nghiên cứu của các trường đại học nhằm đánh
giá mối quan hệ giữa golf và môi trường. Các dự án này đã nêu lên những lợi
ích của thảm cỏ, cây xanh và khoảng không tự nhiên ở các sân golf. Các kết luận

12


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

dưới đây về tác dụng hệ sinh thái của sân golf được cung cấp dựa trên các
nghiên cứu thực tế của các trường đại học.
+ Cung cấp môi trường sinh sống cho động vật hoang dã.
+ Bảo vệ tầng đất mặt khỏi sự xói mịn từ nước và gió.
+ Cải thiện thẩm mỹ của cộng đồng.
+ Hấp thụ nước mưa.
+ Cải thiện chất lượng khơng khí.
+ Giữ và làm sạch bụi từ các khu vực đô thị.
+ Ngăn cản các lồi gây hại (ví dụ như ve và muỗi).
+ Khơi phục các khu vực đất hỏng (ví dụ như các khu khai thác mỏ).
c. Đóng góp vào ngân sách địa phương
Dự án giúp đóng góp của dự án vào Ngân sách Nhà nước được thể hiện
trực tiếp qua doanh thu từ hoạt động kinh doanh sân golf của chủ đầu tư và đặc
biệt quan trọng là đóng góp gián tiếp qua thuế doanh thu và thuế lợi tức từ hoạt

động sản xuất kinh doanh của sân Golf.
d. Tạo việc làm cho lao động địa phương, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Dự án sẽ tạo ra việc làm cho một số lớn lao động, khoảng 500 lao động
trực tiếp, trừ những người quản lý và kỹ thuật cịn lại là lao động phổ thơng có
trình độ văn hóa cơ bản và tay nghề đơn giản của địa phương . Dự án sẽ đóng góp
nâng cao mức sống và dân trí cho người dân trong vùng làm cho q trình đơ thị
hóa diễn ra nhanh chóng hơn. Các giải thi đấu thể thao trên sân golf sẽ đóng góp
tích cực cho các hoạt động từ thiện xã hội, vắn hóa và thể thao của địa phương.
2.3.3. Sự cần thiết đầu tư.
Với thiết kế đẳng cấp mang lại trải nghiệm độc đáo cho người chơi, với
những thuận lợi về vị trí ,giao thơng, sự hỗ trợ từ các khu du lịch, nghỉ dưỡng
trong quần thể du lịch, nghỉ dưỡng tại Hịa Bình và các khu vực lân cận, cùng với
đó là những tác động tích cực, to lớn về mặt xã hội và kinh tế mà Dự án mang lại
thì việc đầu tư xây dựng Sân golf Phúc Tiến là hết sức cần thiết.
2.4. Mục tiêu và hình thức đầu tư
2.4.1: Mục tiêu đầu tư.
- Xây dựng sân golf cao cấp 36 hố tiêu chuẩn quốc tế
- Kinh doanh sân golf và các dịch vụ liên quan đến sân Golf
- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong khu
vực từ nông lâm nghiệp sang dịch vụ du lịch, giải quyết vấn đề việc làm và
nâng cao mức sống cho người lao động.
- Tạo ra cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu thể thao, vui chơi giải trí cho khách du
lịch cũng như nhân dân địa phương có nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi thể thao và
13


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

rèn luyện thể chất.
2.4.2. Hình thức đầu tư.

Sân golf Phúc Tiến được đầu tư theo hình thức đầu tư xây dựng mới,
đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Để thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý dự án.
Cơng ty cổ phần golf An Việt Hịa Bình sẽ tổ chức quản lý, thực hiện dự án.
Các phòng chức năng của Công ty hỗ trợ Ban giám đốc để thực hiện dự án theo
quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

14


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

CHƯƠNG 3
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
3.1. Địa điểm xây dựng
Khu vực nghiên cứu thuộc xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình.
Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 200ha, ranh giới cụ thể có tọa độ trong phụ
lục đính kèm.
Phần diện tích đất tại xã Phúc Tiến chủ yếu là diện tích đất trồng rừng
hiện đã giao khốn cho các hộ gia đình.
Giới hạn nghiên cứu được xác định như sau:
+ Phía Bắc giáp xóm Dộc Mơn, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn.
+ Phía Nam giáp xóm Bãi Sấu, xã Mơng Hóa, huyện Kỳ Sơn.
+ Phía Đơng giáp đường liên xã Mơng Hóa và đường Hịa Lạc - thành phố
Hịa Bình.
+ Phía Tây giáp đất rừng thuộc xã Dân Hạ.
3.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Kỳ Sơn và khu vực lập dự án.
3.2.1. Địa hình.
Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình là một huyện miền núi phía Bắc có địa
hình núi cao, chia cắt phức tạp. Khu vực nghiên cứu dự án chủ yếu là đất đồi núi
có code thấp nhất là +60,1m, code cao nhất là 401,5m, đất nông nghiệp chiếm tỷ

lệ không đáng kể.
Khu vực nghiên cứu thuộc phần cuối của dải đá vôi kéo dài từ cao nguyên
Mộc Châu – Sơn La chạy qua Hòa Bình, đến biển với độ cao thấp dần ( từ độ
cao 1444m ÷100m) về phía biển.
Đây là vùng bán sơn địa, gồm các dãy núi đá cao, trên núi có các ngọn núi
đá phía sau đan xen với các dải đồi thấp trung bình và các thung lũng nhỏ.
Địa hình của khu quy hoạch “ Sân golf Phúc Tiến ” có thể chia làm 2 khu
vực chính như sau:
+ Khu vực 1 thuộc xã Phúc Tiến (diện tích 19,5 ha) bao gồm các dải núi
cao từ 150m đến 410m (Núi cột cờ) bao quanh một thung lũng nhỏ có cốt trung
bình khoảng 90m chạy dài theo hướng Đơng Tây.
+ Khu vực 2 thuộc xã Phúc Tiến (diện tích 180,5 ha) cũng có đồi núi đất
đá vơi liên tiếp, tạo thành các thung lũng nhỏ. Dọc trong thung lũng là Suối Mon
có lượng nước chảy tương đối lớn. Đây là điều kiện thuạn lợi để quy hoạch đắp
đập tạo hồ cảnh quan trong dự án do có nguồn thủy sinh dồi dào.
Phía đơng dự án có địa hình dốc dần theo dòng chảy của Suối Mon hướng
ra Suối Tài Cùng. Tại khu vực này hiện đã có các dân cư ở sát với đường liên xã
15


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

(Phúc Tiến-Hợp Thành).
Nhìn chung địa hình rất phong phú, đa dạng, có thể thích hợp với nhiều
loại hình du lịch.
3.2.2. Địa chất.
* Địa chất cơng trình:
- Vùng đối núi bao gồm đá dăm,cát pha, sét pha, có cường độ chịu tải R ≥
3KG/cm2 .
- Vùng bằng phẳng gồm đất đắp, cát pha, sét pha, dăm dạn, cát kết, sét kết,

cường độ chịu tại R ≥ 2KG/cm2.
- Vùng ven suối có cường độ chịu tải khoảng R=1KG/cm2.
- Hịa Bình nằm trên dải địa chất kéo dài từ Sơn La tới sát Hà Nội, khu vực
này tuy không ảnh hưởng nhiều của động đất và sự nứt gãy địa chất nhưng tính
chất cơ lý của đất có hệ số trượt cao. Cho nên đối với vùng đồi núi như trên
không nên xây nhà cao tầng (trên 10 tầng).
* Địa chất thủy văn:
- Trong khu vực nghiên cứu tại giữa thung lũng có các suối nhỏ chảy dọc
theo địa hình : Suối Mon và Suối Ba thuộc xã Phúc Tiến . Lưu lượng nước phụ
thuộc theo mùa và tương đối ổn định.
3.2.3. Thủy văn.
Mạng lưới sơng suối của Hịa Bình nói chung và huyện Kỳ Sơn nói riêng
phân bố tương đối dày đặc và đều khắp. Sông Đà chạy qua huyện Kỳ Sơn là
con sơng lớn nhất của Hịa Bình, Tại khu vực nghiên cứu cũng có hệ thống suối
Mon, suối Tải Cùng, suối Ba chạy len lỏi quanh các đồi núi của khu vực nghiên
cứu.
3.2.4. Khí hậu.
Xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn tỉnh Hịa Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt
đới, gió mùa. Mùa đơng lạnh, ít mưa, mùa hè nóng, mưa nhiều.
+Nhiệt độ:
 Nhiệt độ trung bình hằng năm: 23,50C
 Nhiệt độ cao nhất:
39,00C
 Nhiệt độ thấp nhất:
6-90C
 Nhiệt độ cao nhất vào các tháng:
5,6,7,8
 Tổng số giờ nắng TB năm:
1.506 giờ.
+ Độ ẩm khơng khí:

 Độ ẩm trung bình hằng năm:
84%
 Độ ẩm tương đối thấp nhất:
25%
+ Lượng mưa:
 Lượng mưa trung bình hằng năm:
1.644mm
16


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

 Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, cao nhất vào các tháng 7,8,9,
thường chịu ảnh hưởng của lũ lớn.
 Số ngày mưa trung bình năm : 132 ngày
 Lượng mưa trung bình năm:
1.846mm
 Mùa khơ từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khí hậy khơ lạnh, lượng
mưa ít, thường xuyên xuất hiện sương mù vào các tháng 11,12 và
tháng giêng.
 Số ngày có sương mù:
19,8 ngày/năm.
 Số ngày có mưa phùn:
32,5 ngày/năm.
+Sức gió:
 Tốc độ gió trung bình năm:
1,8m/s
 Bão và lốc xốy thường từ tháng 5-10, gió mạnh cấp 7-8, thường
kéo theo mưa to.
+Hướng gió chủ đạo

 Mùa Hè: Hướng gió Đơng và Đơng Nam.
 Mùa Đơng: Hướng gió Đơng và Đơng Bắc.
 Dơng: xuất hiện mùa hè, số ngày có dơng trong năm: 100 ngày.
 Tốc độ gió trung bình
1,3-1,4 m/s
 Tốc độ gió lớn nhất
24,0 m/s
 Tốc độ gió nhỏ nhất
1,2 m/s
+ Mây: Số ngày có mây:
192,4 ngày/năm
 Số ngày quang mây
19,2 ngày/năm.
3.3. Hiện trạng sử dụng đất
Khu vực dự án chủ yếu là đất rừng sản xuất, đất đồi núi, có diện tích
183,04 ha, tương ứng tỷ lệ 91,51 % tổng diện tích và đất giao thơng mặt nước
16,96 ha tỷ lệ 8,49% tổng diện tích.
Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
TT

Diện Tích(m2)

Chức Năng Sử Dụng Đất

1
2

Tỷ Lệ (%)

Diện tích rừng sản xuất

91,51
1.830.377
Đất giao thông và mặt nước
8,49
169.623
Tổng
2.000.000
100,0
Đối với diện tích (làm trịn) 183,04 ha đất rừng sản xuất, UBND tỉnh Hịa
Bình đã tổ chức rà sốt hiện trạng bao gồm: Rừng có trữ lượng: 87,93ha, rừng
chưa có trữ lượng 43,71ha, đất trống 39,65ha, rừng tự nhiên 11,75ha. Đối với
phần diện tích rừng tự nhiên, do nằm xen kẽ trong khu vực dự án nên UBND
17


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

tỉnh Hịa Bình thống nhất giao cho chủ đầu tư để đầu tư bảo vệ, phát triển rừng,
tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường trong khu vực dự án.
Đất giao thông: Giao thông đối ngoại của khu vực là đường tỉnh lộ 446
nằm ngay sát ranh giới thiết kế và quốc lộ 6 gần khu vực nghiên cứu về phía
Nam. Đường Láng Hịa Lạc gần khu vực nghiên cứu về phía Đơng.
Giao thơng đối nội gồm các con đường đất nhỏ dẫn đến các khu vực rừng
sản xuất của người dân trong khu vực dự án để sản xuất. Tổng diện tích đất giao
thơng và sơng suối khoảng 16,96 ha, chiếm 8,49 % tổng diện tích đất dự án. Khi
thực hiện dự án, phần đất giao thông này được thu hồi và chuyển đổi thì khơng
cịn nhu cầu đi lại, nên dự án sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại sản xuất
của nhân dân khu vực.
Đất mặt nước là các con suối trong địa bàn, khi dự án triển khai chủ đầu tư
cam kết không thay đổi hiện trạng và công năng sử dụng, đảm bảo các yêu cầu

về môi trường và chống ô nhiễm nguồn nước (nước thải được thu gom xử lý chứ
không thải ra suối), và đầu tư giếng cho người dân xung quanh khu vực dự án để
không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân khi thực hiện dự án.
3.4. Hiện trạng cơng trình
3.4.1: Hiện trạng nhà ở cơng trình kiến trúc
Khu vực lập dự án là rừng sản xuất, tập quán người dân sống theo xóm và
làng bản nên hiện tại khơng có cơng trình kiến trúc ở, nhà dân sự kiên cố.
Đường giao thông trong khu vực là đường đất, người dân dùng để đi lại khai
thác các sản vật từ rừng. Khi thực hiện dự án, khu vực rừng sản xuất này được
thu hồi nên các con đường đất này khơng cịn sử dụng nên khơng ảnh hưởng đến
đời sống người dân.
3.4.2: Hiện trạng các cơng trình hạ tầng kỹ thuật
Khu vực lập quy hoạch khơng có cơng trình cơng cộng, cơng trình văn hóa,
trường học, khơng có cơng trình quốc phịng…
Giao thơng nội bộ là các con đường đất người dân tự lập dùng để đi lại. Khi
dự án hoạt động, các phần này được thu hồi và khơng cịn sử dụng nữa, nên sẽ
khơng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
3.4.3: Hiện trạng các cơng trình khác
Khu vực dự án khơng bố trí cơng trình quốc phịng của huyện, tỉnh, chưa
có cơng trình tơn giáo, di tích. Trong trường hợp phát hiện di tích hoặc cơng
trình văn hóa, an ninh quốc phịng thì Chủ đầu tư sẽ báo cáo cơ quan quản lý
theo đúng quy định.

18


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

CHƯƠNG 4
QUY MƠ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4.1. Quy mơ đầu tư
- Diện tích đất sử dụng: 200 ha
- Cơng suất thiết kế ước tính : 300.000 lượt khách/ năm.
- Sản phẩm đầu ra: Sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế.
4.2. Giải pháp thực hiện
4.2.1. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB)
Dự án sân Golf Phúc Tiến quy mô 200ha tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn,
tỉnh Hịa Bình. Phần đất khu dự án tại xã Phúc Tiến chủ yếu là đất đồi núi, đất
rừng sản xuất được giao khốn cho các hộ dân, hiện khơng có hộ dân nào ở tạm
nên việc giải phóng mặt bằng rất thuận lợi.
a) Nguyên tắc bồi thường về đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất
- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi
thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 thì được bồi
thường.
- Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất cùng mục đích sử dụng
với loại đất thu hồi, nếu khơng có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng
tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp Tỉnh quyết định tại
thời điểm quyết định thu hồi đất
- Đất, tài sản trên đất được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.
- Việc bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ,
khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.
b) Chính sách cụ thể
- Bồi thường đất rừng sản xuất
- Bồi thường về đất ở khi Nhà nước thu hồi đất ở
- Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất cịn lại khi Nhà nước thu hổi đất
phi nơng nghiệp khơng phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân.
- Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở.
- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt
- Bồi thường thiệt hại tài sản trên đất, cơng trình đối với người đang sử dụng
nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

- Bồi thường di chuyển mồ mả
- Bồi thường với cây trồng, vật nuôi
- Hỗ trợ ổn định cuộc sống, hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh.
19


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá
nhân khi Nhà nước thu hồi đất.
- Hỗ trợ khác (nếu có).
c) Tổ chức thực hiện
Trách nhiệm của chủ đầu tư
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh Hịa Bình về
việc thực hiện mục tiêu, nội dung dự án theo quy hoạch được duyệt đảm bảo
tiến độ, chất lượng cơng trình, cam kết quyền lợi các hộ dân khi giải phóng mặt
bằng, sử dụng lao động địa phương khi vận hành dự án, đặc biệt là các hộ dân bị
mất đất.
- Phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức lập phương án giải phóng mặt
bằng. Phối hợp với UBND xã Phúc Tiến tổ chức họp thông báo về dự án và ý
kiến của cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng.
Trách nhiệm của chính quyền
- Thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, bơi thường, hỗ trợ, tái định cư giải
phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước và chính sách cụ thể của địa
phương.
- Hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư thực hiện tham vấn cộng đồng, cung
cấp số liệu về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. Tuyên truyển các thông tin về dự án,
cơ chế đền bù, tái định cư tại khu dân cư thuộc khu vực thực hiện dự án.
- Xác định phạm vi, ranh giới của dự án.
- Đôn đốc, giám sát UBND cấp huyện, các Sở ngành giải quyết khó khăn

phát sinh liên quan đến cơng tác bồi thường, tái định cư.
- Thành lập hội đồng, ra quyết định thu hồi đất theo trình tự được phê duyệt
để Chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết.
4.2.2. Quy hoạch kiến trúc cảnh quan
a. Nguyên tắc thiết kế, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
- Tạo khu sân golf có đặc trưng riêng, thân thiện mơi trường, phát triển bền
vững , có tính cạnh tranh cao và thu hút được khách hàng.
- Hình thành một cấu trúc phát triên chặt chẽ cho toàn bộ dự án.
- Phát triển không gian sử dụng kết hợp với không gian xanh liên kết tổng
thể đem lại cơ hội sử dụng cao và tính bền vững .
- Tối đa hóa các điểm nhìn đẹp, hướng nhìn ra khơng gian mở, không gian
chơi golf sang trọng và đẹp mắt.
- Liên kết giữa các không gian với nhau, vừa tạo khu sân golf riêng biệt vừa
có tầm nhìn rộng kết nối ra bên ngồi.
b. Bố cục khơng gian kiến trúc cảnh quan
- Quy mô kiến trúc xây dựng:
+ Sân golf Phúc Tiến là sân Golf 36 hố, được xây dựng theo tiêu chuẩn
20


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

quốc tế, phát huy đặc điểm địa hình phong phú của khu vực Dự án để xây dựng
sân Golf thành Champion Course hàng đầu Việt Nam.
+ Tòa nhà câu lạc bộ (Club House) bao gồm cả chức năng thương mại,
dịch vụ, là nơi phục vụ chủ yếu cho khách chơi golf và khách tham quan. Club
house được bố trí ở vị trí trung tâm, là nơi có thể nhìn được hầu hết các đường
golf và tồn cảnh của khu vực sân. Kiến trúc nhà Câu lạc bộ được thiết kế với
phong cách Châu Âu thể hiện tính sang trọng, hiện đại và phù hợp với địa hình
và khí hậu khu vực. Một vài tiêu điểm đặc biệt của Câu lạc bộ:

• Nhà hàng nằm trong Club house, là nơi có thể nhìn được hầu hết các
đường Golf và tồn cảnh khu vực sân. Q khách đến đây có thể vừa được
thưởng thức những món ăn Âu Á, vừa được hịa mình với cảnh sắc thiên nhiên,
núi rừng tuyệt đẹp.
• Các phịng ngủ ngay trong trụ sở, dành riêng cho những golf thủ cuồng
nhiệt nhất với mong muốn chơi Golf liên tục trong nhiều ngày liền. Phòng tắm
riêng, tắm sauna phục vụ khách sau mỗi vịng Golf.
• Quầy bán dụng cụ Golf chuyên dụng (Proshop) nằm ngay trong nhà Câu
lạc bộ, cực kỳ tiện lợi cho các golf thủ tìm được các phụ kiện và dụng cụ chơi
golf của các thương hiệu nổi tiếng như Footjoy, Tileist …... Đội ngũ nhân viên
am hiểu và nhiệt tình sẵn sàng tư vấn cho khách để họ mua được sản phẩm như
ý.
• Dụng cụ Golf và gậy cho thuê phục vụ cho những người khơng đem theo
gậy riêng của mình.
• Kho chứa gậy và dụng cụ cho khách khi họ muốn gửi lại tại Câu lạc bộ.
• Bãi đỗ xe sân golf
+ Khu vực sân tập golf: Bao gồm sân tập golf và bãi đỗ xe:
• Huấn luyện viên Golf chuyên nghiệp sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ
những người mới bắt đầu chơi golf bất cứ lúc nào.
• Sân tập Golf được xây dựng theo thiết kế hiện đại. Đây là sân tập Golf có
mái che với 10 làn tập bóng tầng trệt và 10 làn tập bóng tầng một. Sân tập được
trang bị đầy đủ, hiện đại, huấn luyện viên luôn sẵn sàng hướng dẫn người chơi.
Người mới tập Golf cũng có thể mua sắm những dụng cụ tập luyện cho riêng
mình tại đây.
• Bãi đỗ xe được bố trí cần cổng vào và tại khu vực trung tâm gắn với Club
House và Khu vực sân tập golf.
+ Khu vực mặt nước: Bao gồm các hồ điều hòa được bố trí phân tán và
liên hồn, kết hợp với các đường Golf.
+ Khu vực kĩ thuật: Là cơng trình được sử dụng chủ yếu cho việc bảo
quản, bảo trì các thiết bị, máy móc phục vụ sân golf.

+ Khu vực giao thông: Đường nội bộ kết nối và liên hệ giữa các khu vực
21


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

của dự án bằng xe điện hoặc đi bộ.
+ Các hạng mục khác: Là các hạng mục hạ tầng phục vụ cho khu sân Golf
gồm trạm bơm, trạm điện, trạm xử lý nước thải, chòi nghỉ, chòi giải khát, các
công viên, suối, thác nước, cầu cảnh quan….
4.2.3: Quy hoạch sử dụng đất.
Bảng cơ cấu sử dụng đất
TT

Hạng mục

Ký hiệu

I

Diện tích sân Golf
1 Diện tích hố Golf
1.1 Diện tích hố Golf giai đoạn 1
Diện tích hố Golf hố số 1
Diện tích hố Golf hố số 2
Diện tích hố Golf hố số 3
Diện tích hố Golf hố số 4
Diện tích hố Golf hố số 5
Diện tích hố Golf hố số 6
Diện tích hố Golf hố số 7

Diện tích hố Golf hố số 8
Diện tích hố Golf hố số 9
Diện tích hố Golf hố số 10
Diện tích hố Golf hố số 11
Diện tích hố Golf hố số 12
Diện tích hố Golf hố số 13
Diện tích hố Golf hố số 14
Diện tích hố Golf hố số 15
Diện tích hố Golf hố số 16
Diện tích hố Golf hố số 17
Diện tích hố Golf hố số 18
1.2 Diện tích hố Golf giai đoạn 2
Diện tích hố Golf hố số 1
Diện tích hố Golf hố số 2
Diện tích hố Golf hố số 3
Diện tích hố Golf hố số 4
Diện tích hố Golf hố số 5
Diện tích hố Golf hố số 6
Diện tích hố Golf hố số 7
Diện tích hố Golf hố số 8
Diện tích hố Golf hố số 9
Diện tích hố Golf hố số 10
Diện tích hố Golf hố số 11
Diện tích hố Golf hố số 12
Diện tích hố Golf hố số 13
Diện tích hố Golf hố số 14

G1-1
G1-1
G1-2

G1-3
G1-4
G1-5
G1-6
G1-7
G1-8
G1-9
G1-10
G1-11
G1-12
G1-13
G1-14
G1-15
G1-16
G1-17
G1-18
G2-2
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G2-5
G2-6
G2-7
G2-8
G2-9
G2-10
G2-11
G2-12
G2-13

G2-14
22

Diện tích
(m2)
1.882.500
488.720
233.085
14096
6665
13688
12153
15092
19366
3025
32337
4305
11391
12255
10551
11410
23363
5093
14876
2484
20935
255.635
28028
10964
3297

17413
14163
18804
3882
15848
17648
15072
4380
12920
15025
18432

Tỷ lệ
(%)
94,12
24,44
11,65
0,70
0,33
0,68
0,61
0,75
0,97
0,15
1,62
0,22
0,57
0,61
0,53
0,57

1,17
0,25
0,74
0,12
1,05
12,78
1,40
0,55
0,16
0,87
0,71
0,94
0,19
0,79
0,88
0,75
0,22
0,65
0,75
0,92


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

2
2.1
2.2
3
4
4.1


4.2

5
6
II

Diện tích hố Golf hố số 15
Diện tích hố Golf hố số 16
Diện tích hố Golf hố số 17
Diện tích hố Golf hố số 18
Đất xây dựng Club House
Club House giai đoạn 1
Club House giai đoạn 2
Đất xây dựng học viện Golf (bao gồm sân
tập golf và bãi đỗ xe)
Diện tích mặt nước, hồ điều hịa
Diện tích mặt nước giai đoạn 1
Diện tích mặt nước số 1
Diện tích mặt nước số 2
Diện tích mặt nước số 3
Diện tích mặt nước số 4
Diện tích mặt nước số 5
Diện tích mặt nước số 6
Diện tích mặt nước giai đoạn 2
Diện tích mặt nước số 1
Diện tích mặt nước số 2
Diện tích mặt nước số 3
Diện tích mặt nước số 4
Diện tích mặt nước số 5

Đất xây dựng đường giao thơng, hạ tầng
kỹ thuật và phụ trợ
Khu cây xanh, tôn tạo cảnh quan, cách ly
kết hợp trồng rừng
Đất rừng sản xuất được giao đầu tư tôn
tạo, bảo vệ môi trường trong khu vực dự
án
TỔNG DIỆN TÍCH

G2-15
G2-16
G2-17
G2-18
CH
CH-1
CH-2

5030
16830
19504
18395
10.625
7.085
3,540

0,25
0,84
0,98
0,92
0,53

0,35
0,18

HV

21.714

1,09

N1
N1-1
N1-2
N1-3
N1-4
N1-5
N1-6
N2
N2-2
N2-3
N2-4
N2-5
N2-6

63.403
28.722
5683
2534
1412
13692
3241

2160
34.681
13842
6330
6584
5685
2240

3,17
1,44
0,28
0,13
0,07
0,68
0,16
0,11
1,73
0,69
0,32
0,33
0,28
0,11

GT

55.892

2,79

1.242.146


62,10

117,500

5,88

2,000,000

100.00

4.2.4. Thiết kế cơng trình hạ tầng kỹ thuật
a) Mạng lưới giao thông
Nguyên tắc thiết kế:
- Đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong sân golf.
- Mạng lưới giao thông được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên,
giảm khối lượng đào đắp và ít ảnh hưởng đến cảnh qua môi trường.
- Hệ thống giao thông đảm bảo sự kết nối giữa các khu chức nẳng trong sân
golf và kết nối với giao thông bên ngồi sân golf.
Quy trình, quy phạm áp dụng:
- Đường ô tô tiêu chuẩn thiết kế TCVN4054 – 2005.
- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211- 06.
- Tiêu chuẩn thiết đường đô thị TCXD 104-2007.
23


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

-


Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41/2012/BGTVT
Quy trình khảo sát và tính tốn các đặc trưng dịng chảy lũ 22TCN220-95.
Tổ chức mạng lưới giao thông:
Thiết kế mạng lưới:
- Tuyến đường trục chính kết nối từ đường giao thơng bên ngồi với club
house đảm bảo lưu thơng thuận lợi là tuyến kết nối sân golf với giao thông đối
ngoại.
- Mạng lưới giao thông nội bộ sân golf (đường dành cho xe golf và xe bảo
dưỡng) được thiết kế để đưa người chơi đến các khu vực của hố golf. Các tuyến
đường nội bộ sân golf đảm bảo tiếp cận tốt với các bộ phận của sân golf như:
điểm phát bóng (Tee box), lỗ golf (Green hole), Fairway....
Quy mơ của tuyến:
Tuyến đường trục chính:
+ Gồm một tuyến đường nối từ mạng lưới giao thơng bên ngồi tới club
house với chiều dài 1.6km với qui mô mặt cắt ngang đường như sau:
+ Tuyến được thiết kế theo quy mô đường cấp V – MN tốc độ thiết kế
V=30km/h
+ Đặc điểm của tuyến tận dụng trên tuyến đường dân sinh đã có nên bị hạn
chế bởi mặt bằng do hai bên đường đã có nhà dân sinh sống. Do đó tuyến được
thiết kế với hai mặt cắt ngang khác nhau tại các đoạn tuyến từ đầu tuyến tới cọc
km1 và từ cọc Km1 về cuối tuyến.
Các thơng số kĩ thuật chính của tuyến:
Đoạn từ đầu tuyến tới km1+00:
+ Bề rộng nền đường
Bn =8m.
+ Bề rộng mặt đường
Bm=2x3m
+ Bề rộng lề đường
Ble = 2x1m
+ Bề rộng lề gia cố

Bgcl = 2x0.5m
+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn
Rmin = 30m
+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu thơng thường
Rmin = 60m
+ Bán kính đường cong nằm khơng siêu cao
Rmin = 350m
+ Độ dốc dọc lớn nhất
Idocmax = 10%
+ Chiều dài tối thiểu đổi dốc là
60m
+ Chỗ đổi dốc phải cắm đường cong đứng khi hiệu độ dốc >2%
+ Bán kính đường cong lồi tối thiểu giới hạn
400m
+ Bán kính đường cong lồi tối thiểu thơng thường
600m
+ Bán kính đường cong lõm tối thiểu giới hạn
250m
+ Bán kính đường cong lõm tối thiểu thông thường
400m
+ Chiều dài đường cong đứng tối thiểu
25m
24


Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình

- Kết cấu mặt đường được thiết kế theo kết cấu mặt đường mềm cấp cao A2 với
tải trọng trục thiết kế P=100KN và modun đàn hồi yêu cầu Eyc > 120MPa với
số lớp như sau:

- Kết cấu mặt đường:
 Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm.
 Tưới nhựa bám dính 0.5kg/m2.
 Lớp bê tơng nhựa hạt thô dày 7cm.
 Tưới nhựa thấm 1.5kg/m2.
 Lớp CPDD loại I dày 15cm
 Lớp CPDD loại II dày 25 cm.
 Đất đầm chặt K98 dày 30cm.
 Đất nền đầm chặt đạt K95.
- Kết cấu lề gia cố: kết cấu lề gia cố lấy như kết cấu mặt đường.
Đoạn từ km1+00 tới cuối tuyến:
+ Bề rộng nền đường
Bn =11m.
+ Bề rộng mặt đường
Bm=2x4m
+ Bề rộng lề đường
Ble = 2x1,5m
+ Bề rộng lề gia cố
Bgcl = 2x1m
+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn
Rmin = 30m
+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu thơng thường
Rmin = 60m
+ Bán kính đường cong nằm không siêu cao
Rmin = 350m
+ Độ dốc dọc lớn nhất
Idocmax = 10%
+ Chiều dài tối thiểu đổi dốc là:
60m
+ Chỗ đổi dốc phải cắm đường cong đứng khi hiệu độ dốc >2%

+ Bán kính đường cong lồi tối thiểu giới hạn
400m
+ Bán kính đường cong lồi tối thiểu thơng thường
600m
+ Bán kính đường cong lõm tối thiểu giới hạn
250m
+ Bán kính đường cong lõm tối thiểu thơng thường
400m
+ Chiều dài đường cong đứng tối thiểu
25m
- Kết cấu mặt đường được thiết kế theo kết cấu mặt đường mềm cấp cao A2 với
tải trọng trục thiết kế P=100KN và modun đàn hồi yêu cầu Eyc > 120MPa với
số lớp như sau:
- Kết cấu mặt đường:
 Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm.
 Tưới nhựa bám dính 0.5kg/m2.
 Lớp bê tông nhựa hạt thô dày 7cm.
 Tưới nhựa thấm 1.5kg/m2.
25


×