Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.13 KB, 4 trang )

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh
lãnh thổ Việt Nam
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Các quan thú y vùng, các Chi cục Kiểm
dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các quan thú y vùng, các Chi cục Kiểm
dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong phạm vi 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
hồ sơ kiểm dịch hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phụ lục 12A Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.Chủ hàng phải đăng ký với cơ quan kiểm dịch động vật
được Cục Thú y chỉ định

2.


Trong phạm vi 01 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm
dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm
thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian, nội dung tiến
hành kiểm dịch.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu quy định;

2.

Văn bản trả lời của Cục Thú y về việc kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt
Nam;

3.

Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (nếu có);


4.

Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);

Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu số 3)
Quyết định số 86/2005/QĐ-

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

BNN
2.

Bản khai kiểm dịch động vật (Mẫu số
4)
Quyết định số 86/2005/QĐ-
BNN

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×