Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho Xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (135.35 KB, 4 trang )

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường cho Xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm hoặc Giám đốc Chi cục Đăng
kiểm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm được Cục Đăng
kiểm Việt Nam cấp chứng nhận hoạt động kiểm định hoặc Chi cục thuộc
Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong vòng 05 ngày sau khi kiểm tra đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Phí kiểm định an
toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường cho
Xe máy chuyên dùng
có tham gia giao
thông đường bộ

Biểu phí (kèm theo các Quyết
đinh số 10/2003/QĐ-BTC
ngày 24/01/2003 và Quyết
định số 101/2008/QĐ-BTC


ngày 11/11/2008 của Bộ Tài
chính)
Quyết định số
10/2003/QĐ-BTC...


Quyết định số
101/2008/QĐ-
BTC...

2.
Lệ phí cấp Giấy
chứng nhận

50, 000 đồng/ 1 Giấy
Thông tư số
102/2008/TT-BTC
n...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Sổ kiểm tra, Tem kiểm định ATKT & BVMT
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Đăng kiểm
được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận hoạt động
kiểm định hoặc Chi cục trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt

Nam
2.
Giải quyết thủ
tục hành chính
- Trung tâm Đăng kiểm hoặc Chi cục Đăng kiểm kiểm tra
phương tiện tại hiện trường và cấp giấy chứng nhận
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính)
2. Sổ kiểm tra đối với kiểm tra định kỳ (bản chính)
3. Tài liệu kỹ thuật (bản phô tô)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1. Thoả mãn tiêu chuẩn 22TCN287-01

×