Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.87 KB, 4 trang )

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá
cảnh lãnh thổ Việt Nam

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet fax
Thời hạn giải quyết:Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
kiểm dịch hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Doanh nghiệp gửi trước Đơn xin đăng ký kiểm dịch động vật,
sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển
cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam qua thư điện tử (E-mail)
về Cục Thú y theo địa chỉ E-mail:

2.
Doanh nghiệp gửi toàn bộ hồ sơ gốc qua đường bưu điện về Cục
Thú y.

3.
Trong phạm vi 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp


lệ, Cục Thú y sẽ kiểm tra và so sánh với các thông tin gửi qua
Email, nếu các thông tin đó là trùng khớp và chính xác sẽ gửi
Công văn hướng dẫn kiểm dịch nhập khẩu qua Email cho Doanh
nghiệp để đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa
khẩu được Cục Thú y chỉ định để làm thủ tục kiểm dịch nhập
khẩu; trong trường hợp những Doanh nghiệp chưa có Email, Cục
Thú y sẽ Fax công văn hướng dẫn kiểm dịch cho doanh nghiệp
để làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đầy đủ,
hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo
đúng quy định. Việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ có thể sử dụng
bằng nhiều hình thức như trao đổi qua E-mail, điện thoại.

Tên bước Mô tả bước
4.
Đồng thời Cục Thú y gửi Công văn hướng kiểm dịch nhập khẩu
qua E-mail cho các cơ quan kiểm dịch động vật được Cục Thú y
chỉ định để thực hiện việc kiểm dịch.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Đơn đăng ký kiểm dịch tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa
khẩu, quá cảnh động vật, sản phảm động vật (mẫu 04-KDĐV);

2. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng lần đầu);
3.
- Hợp đồng mua bán động vật, sản phẩm động vật và các hợp đồng dịch vụ
khác (bản sao có công chứng hoặc có dấu xác nhận của Doanh nghiệp);

4.

- Giấy phép của các cơ quan có liên quan theo quy định (bản sao có công
chứng hoặc có dấu xác nhận của Doanh nghiệp)

Số bộ hồ sơ: 01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đơn đăng ký kiểm dịch tạm nhập tái xuất, tạm xuất
tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh động vật, sản
phảm động vật (mẫu 04-KDĐV)
Công văn số 615/TY-
KD ngày 20...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×