Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

Vận dụng phương pháp ghép tranh vào dạy học chương hidrocacbon không no, hoá học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (550.61 KB, 16 trang )

ng pháp ghép tranh vào d
h chng hidrocacbon không no, hoá h 11
nâ

àng Minh

i hc Giáo dc
 ngành: ; 60.14.10

 2011

Abstract:              
- 

      



        

ranh.

Keywords: Hidrocacbonl;    y;   ;   
thông; ; Ghép tranh

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
“Học để biết, học để làm, học để chung sống,
học để tự khẳng định mình”



kỷ nguyên của kinh tế dựa vào kỹ năng - Skills
Based Economy  

 15%.
      -       
-      


2
 





"Vận dụng phƣơng pháp ghép tranh vào
dạy học chƣơng hiđrocacbon không no, hoá học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ
thông tin" 
2 . Mục đch và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đch nghiên cứu

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
2.2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài
- 
- 
2.2.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của đề tài:
- 
- 
3. Khách thê
̉

, đô
́
i tƣơ
̣
ng va
̀
pha
̣
m vi nghiên cƣ
́
u cu
̉
a đê
̀
ta
̀
i
3.1. Khách thể nghiên cứu

3.2. Đối tƣợng nghiên cứu
- 
- 
- 
3.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài


4. Mẫu khảo sát

5. Câu hỏi nghiên cứu


3


6. Giả thit khoa học:

- 
- 
- 
7. Phƣơng pha
́
p nghiên cƣ
́
u:
7.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyt
7.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn.

7.3. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm và xử l số liệu thực nghiệm
- 
- 
8. Nhƣ
̃
ng đo
́
ng go
́
p cu
̉
a đê
̀
tài

- Thiết kế các bài giảng vận dụng phương pháp ghép tranh.
- 

9. Câ
́
u tru
́
c luâ
̣
n văn
 ,

, 



 

















CNTT &
TT.


CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP GHÉP
TRANH TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC
1.1.Xu hƣớng đổi mới PPDH:
1.1.1. Xu hướng đổi mới dạy học trên thế giới:
1.2. Dạy học ghép tranh
1.2.1. Khái nim:

4


1.2.2. Phân loại :
1.2.4. Ưu nhược điểm của phương pháp ghép tranh
1.2.5. Những lưu ý:
1.2.6. Ý nghĩa của phương pháp ghép tranh:
1.3 Ứng dụng CNTT & TT trong dạy học hoá học
 & TT 
 & TT 

1.3.1. CNTT&TT như là công cụ cho bài giảng của GV, hỗ trợ cho HS:
 & TT 

1.3.2 CNTT&TT là môi trường dạy học:



1.3.3. Giới thiệu một số phần mềm:
1.3.3.1. Phần mềm vẽ công thức hóa học:
Chemoffice,Crocodile Chemistry, Chemsketch.
1.3.3.2. Phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử:
Lecture Maker, Mindjet MindManager
1.4. Thực trạng dạy học ghép tranh và ứng dụng CNTT & TT.
1.4.1.Thực trạng dạy học ghép tranh
GV 

1.4.2. Thực trạng dạy hoc có ứng dụng CNTT:
 
    

Tiểu kt chƣơng 1.












 , 























. 














5
, 




.

CHƢƠNG 2
VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP GHÉP TRANH VỚI SỰ HỖ TRỢ CÔNG NGHÊ
̣

THÔNG TIN TRONG BÀI DẠY CHƢƠNG HIDROCACBON KHÔNG NO
2.1. Phân tch cấu trúc nội dung của chƣơng
2.1. 1. Quan điểm bài giảng chương hidrocacbon không no


 , trên 








































 ,
 , 



 ,  
.


 , 













 ,  ,







.
2.1. 3. Một số chú ý về nội dung và phương pháp dạy học.
2.2. Vận dụng phƣơng pháp trong các bài học của chƣơng
2.2.1. Quy trình thực hiện dạy học theo phuơng pháp ghép tranh
Bƣớc 1. Chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp
Bƣớc 2. Thit k k hoạch bài học để dạy học
Bƣớc 3. Tổ chức dạy học
2.2.2. Vận dụng vào các bài học cụ thể
2.2.2.1. Bài 39,40 Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Tính chất, điều chế và ứng dụng.
II/ Chun b:
y hc:
Ni dung

Hong hc sinh

Hoạt động 1 :

- 
và xicloankan (C
3
H
6
)
- 

4
.
- 

+ C
3
H
6
      


6
xiclopropan?


        

I. ĐỒNG ĐẲNG, DANH PHÁP :
1.Dãy đồng đẳng và tên thƣờng của anken :
- Etilen (C
2
H
4
), propilen(C
3
H
6
),butilen(C
4
H
10

  
gọi là dãy đồng đẳng của etilen

- CT chung là : C
n
H
2n

* Tên thông thƣờng :
Tên ankan – an + ilen
Ví dụ :
CH
2
=CH-CH
3

Propilen

CH
2
=CH-CH
2
-CH
3

2. Tên thay th :
a.Quy tắc :
- 

- 
Số chỉ nhánh – tên nhánh – tên C mạch chính –
số chỉ lk đôi – en
b. Ví dụ :

CH
2
=CH
2
CH
2
=CH-CH
3

Eten Propen
CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
But  1  en
CH
3
-CH=CH-CH
3
But  2 en
Hoạt động 2 :
- 
      
3
H
6
    
    


        
       



3
H
6
.
- 
Hoạt động 3 :

2
H
4
,
C
3
H
6
, C
4
H
8

-
-anken theo danh

CT chung : C

n
H
2n

     

HS nhn xét , rút ra quy lut gi
tên các anken theo danh pháp
ng
-HS vn dng gi tên mt s
anken
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
1.Nhiệt độ sôi , nhiệt độ nóng chảy và khối
lượng riêng :
Hoạt động 4:


-



7
- 
   

-
2
 C
4


-
-Các anken 
2. Tính tan và màu sắc :
- 
-
-
III. CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHÂN
1. Cấu trúc
-
sp
2
.
-

và 1 lk


-

-

2. Đồng phân :
a) Đồng phân cấu tạo :
- 
CH
2
=CH-CH
2
-CH
3


CH
3
-CH=CH-CH
3

- 

b) đồng phân hình học :

Cis Trans
IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
1. Phản ứng cộng hiđrô :
Hoạt động 5 :
-   
ghép.
- 






-          

-         


-
chuyên gia,   



- 

- 
8
( Phản ứng hiđro hoá )
CH
2
=CH
2
+ H
2

o
t

CH
3
-CH
3

2. Phản ứng cộng halogen :
( Phản ứng halogen hoá )
Giải thích :
CH

2
=CH
2
+ Cl
2
 ClCH
2
- CH
2
Cl
CH
3
CH=CHCH
2
CH
3
+ Br
2


-
 
3.Phản ứng cộng nƣớc và axit :
a) cộng axit : halogenua (HCl , HBr , HI ) ,
H
2
SO
4

CH

2
=CH
2
+ HCl
k
 CH
3
CH
2
Cl
CH
2
=CH
2
+ H-OSO
3
H 
CH
3
CH
2
OSO
3
H
* Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken :
Sơ đồ chung :

Phản ứng xảy ra qua 2 giai đoạn liên tiếp
 
+





-
tách ra


-

b) cộng nước :
CH
2
=CH
2
+ H-OH
o
t


HCH
2
 CH
2
OH
c) Hướng của phản ứng cộng axit vào anken


9
Quy tắc Maccôpnhicôp :


         

-
(


4. Phản ứng trùng hợp :
nCH
2
=CH
2
,100 300
100
o
peoxit C
atm



-       

polime .
-monome
-

5. Phản ứng oxi hoá :
a) Oxi hoá hoàn toàn :
C
n

H
2n
+
3
2
n
O
2

o
t

nCO
2
+ nH
2
O
b) Oxi hoá không hoàn toàn :

4

 

Hoạt động 6:
-    

         
        

- 

-      


-      

- 
- 
-       
chéo.
V. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG :
1. Điều ch :
Hoạt động 7:
-
- y
-
2
O



10
CH
3
CH
2
OH
24
,170
o
H SO C


CH
2
=CH
2
+ H
2
O
C
4
H
10

o
t

C
2
H
4
+ C
2
H
6

2.Ƣng dụng :

PVC , PVA , PE




-

Hoạt động 8:

- 

-          


2

-     

- 
anken .


-      

Tiểu kt chƣơng 2.


 














 ,
, phâ





 .


 



CHƢƠNG 3
THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM
3.1. Mục đch và nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.2. K hoạch thực nghiệm sƣ phạm
3.2.1. Lựa chọn đối tượng thực nghiệm
Lớp thực nghiệm
Lớp đối chứng

Lớp
Sỹ số
Lớp
Sỹ số
11I
39
11K
40
3.2.2. Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm
3.2.3. Tiến hành thực nghiệm
3.3. Kt quả thực nghiệm sƣ phạm

11
3.3.1. Kết quả đánh giá của giáo viên và học sinh
3.3.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm của các lớp thực nghiệm và đối chứng.
Bảng 3.2: Thống kê điểm bài kiểm tra nhanh số 1
Lớp
Số
HS
Điểm
i

0
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11I
39
0
0
0
4
3
7
11
9
3
2
0
11K
40
0
0
2
3
3
11
13
7
1
0
0
Bảng 3.3: Thống kê điểm kiểm tra nhanh số 2

Lớp
Số
HS
Điểm
i

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11I
39
0
0
0
0
3
6
9
12
5
3
1

11K
40
0
0
2
3
5
9
11
8
2
0
0

3.3.3. Xử lý kết quả thực nghiệm
Hình 3.1. Đồ thị lũy tích bài kiểm tra số 1
i
0
20
40
60
80
100
120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% học sinh đạt điểm x
i
trở xuống
Đ
C

TN


3.6. Phân tch kt quả thực nghiệm.


n:

12
3.6.1. Tỉ lệ học sinh yếu kém, trung bình, khá và giỏi

   

t


3.6.2. Đồ thị các đường luỹ tích


               

3.6.3. Giá trị các tham số đặc trưng
-  
3.8).


-  

- -


- -
  


- 
TN 


TN 


pháp ghép tranh áp 

Tiểu kt chƣơng 3
t


13
 







KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kt luận

là:

- 
- 
- 
- 
-  

Khuyn nghị

-  
;  và 


- 


c.





References

14
1. 

2.  -

3. 
4. XB Chính


5. Phạm Ngọc Bằng, Trần Trung Ninh, Trang Thị Lân, Hoàng Thị Chiên, Nguyễn
Văn Hiu, Võ văn Duyên Em, Dƣơng Huy Cẩn, Phạm Ngọc Sơn, Ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông (CNTT) trong dạy học hóa học tập 2
6. Nguyễn Cƣơng (1999), Phương pháp dạy học và thí nghiệm Hoá học
.
7. Nguyễn Cƣơng (2007). Phương pháp dạy học hoá học, tập 1

8. Nguyễn Văn Cƣờng (2010). Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường
trung học phổ thông- 
9. Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI, NXB

10. Trần Trung Ninh, Đinh Xuân Quang (2008), 40 bộ đề thi trắc nghiệm Hoá học,
N
11. Trần Trung Ninh

12. Nguyễn Ngọc Quang (1994). Lí luận dạy học hóa học,tập 1
13. Nguyễn Thị Sửu, Chuyên đề : Nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh qua dạy
học Hoá học ở trường phổ thông.
14. Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm (2007). Phương pháp dạy học hoá học

15. Vũ Hồng Tin, Một số phương pháp dạy học tích cực.
16. Trần Thị Bch Trà (2006). Một số trao đổi về học hợp tác ở trường phổ thông. 
-21.
17. Lê Xuân Trọng, Nguyễn Hữu Đĩnh, Lê Ch Kiên, Lê Mậu Quyền (2007). Hoá học
11 nâng cao
18. 


15

19. 
17. Abdullah Sahin, 2010. Effect of jigsaw IV technique on academic achievement and
attitudes to written expression course. Academic Journals (pp. 77-787).
18. Aronson, E. And P. Shelley,1997. The Jigsaw Classroom: Building Cooperation in
Classroom. 2
nd
Ed. NewYorrk: Longman.
19. Bruce Joyce, Marsha Weil with Emily Calhoun, 2004. Models of Teaching. Seventh
edition, Pearson Education. Inc.
20. Geoffrey Petty, 2003. Đào tạo Giáo viên các trường sư phạm 7 tỉnh miền núi phía Bắc
Việt Nam. 
21. Holliday. D.C., 2000. The development of Jigsaw IV in a Secondary Social Studies
Classroom. Paper presented at the 2000 Midwesr Educational Research Association
(MWERA) Annual Conferance in Chicago, IL.
22. Holliday Dwight C., 2002. Jigsaw IV: Using Student/ Teacher Concerns to improve
Jigsaw III. Reproduction supplied by EDRS.
23. Nina Jansoon, Ekasith Somsook, Richard K. Coll, 2008. Thai Undergraduate
Chemistry practical learning experiences Using the Jigsaw IV method. Journal of Science and
Mathematics Education in Southeast Asia (pp. 178-200).
24. Sedat Maden, 2010. The effect of jigsaw IV on the achievement of course of language
teaching methods and techniques. Academic Journals (pp. 770-776).
25. Slavin, R.E., 1995. Cooperative Learning Theory, Research and Practice, 2
nd
ed; Allyn
& Bacon: Boston.
26. Stahl, R., 1994. Cooperative Learning in Social Studies: A hanbook for Teacher, Menlo
Park, CA Addison  Wesley: Publishing California, U.S.A.

-
- www.wikipedia.org

-
-
-
- />trung-hoc-co-so 516919.html.
- www.toiyeuhoahoc.net.tf
- www.diendantinhoc.com
- www.tinhocungdung.com

16

×