Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII - Bước đột phá trong tư duy của đảng về kinh tế tư nhân ở nước ta

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (338.96 KB, 8 trang )

144

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII - BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG
TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở NƯỚC TA
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung
Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế tư nhân ngày càng phát triển và trở thành động
lực quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Từ thực tiễn lãnh đạo cách
mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của
thành phần kinh tế này. Từ đó, Đảng có những đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển kinh
tế tư nhân, làm cho thành phần kinh tế này thực sự trở thành động lực quan trọng phát
triển kinh tế - xã hội. Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề về kinh tế tư nhân, sự đổi
mới tư duy của Đảng qua các Đại hội, hội nghị Trung ương, đặc biệt là những quan điểm
mới mang tính đột phá của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về kinh tế tư nhân trong giai
đoạn hiện nay. Đây là những quan điểm mới, táo bạo tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư
nhân ngày càng phát triển trong thời kỳ mới.
Từ khóa: Nghị quyết trung ương 5 khóa XII; kinh tế tư nhân.
CENTRAL DECISION 5 COURSE XII - INTERESTING STEPSTHE PARTY'S
IDENTITY ON THE PRIVATE ECONOMY IN OUR COUNTRY
Abstract: In the current stage, the private economy is increasingly developing and
becoming an important driving force in the process of national construction and
development. From the practice of revolutionary leadership, the Communist Party of
Vietnam is increasingly aware of the role and importance of this economic sector. The
Party has made strong innovations in thinking about developing the private economy
which makes this economic sector to be a really important driving force for socioeconomic development. The article aims to clarify some issues on the private economy, the
renewal of the Party's thinking through the congresses and plenums, especially the new
breakthrough points of the 5th plenum of the 12th party central committee on private
economy in the current stage. These are strongly new views creating convenient conditions


for the developing private economy in the new era.
Keywords: Central Resolution 5, XII term; personal economic.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

N ước ta đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, trong đó, kinh tế tư nhân ngày
càng khẳng định được vị trí, vai trị to lớn của mình trong việc tạo ra những động lực mới
cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. N hận thức được điều đó, ngày 3/6/2017, Hội nghị


PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

145

lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành N ghị quyết số 10 “Về phát
triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa”. N ghị quyết 10 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII được khẳng
định là kết quả của q trình tìm tịi, đổi mới tư duy, là một bước đột phá mới trong tư duy
của Đảng về kinh tế tư nhân. Vậy, bước đột phá đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát
triển kinh tế nước ta nói chung, kinh tế tư nhân nói riêng, cần thiết phải làm rõ vấn đề này.
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Một số vấn đề về kinh tế tư nhân và quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về
kinh tế tư nhân
2.1.1. Một số vấn đề về kinh tế tư nhân
Kinh tế tư nhân là hình thức kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
Kinh tế tư nhân xuất hiện từ khi chế độ công hữu cộng sản nguyên thủy tan rã và chế độ tư
hữu hình thành. Ở nước ta, kinh tế tư nhân đã xuất hiện từ lâu, nhưng thời kỳ trước đổi
mới không được công nhận là một thành phần kinh tế. Hiện nay, kinh tế tư nhân được xác
định là khu vực kinh tế nằm ngồi khu vực kinh tế nhà nước (khơng bao gồm khu vực có

vốn đầu tư nước ngồi), bao gồm kinh tế hộ gia đình và kinh tế tư bản tư nhân. Kinh tế tư
nhân tồn tại dưới các hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, cơng ty trách nhiệm hữu hạn,
cơng ty cổ phần (khơng có hoặc có vốn nhà nước dưới 50%) và các hộ kinh doanh cá thể.
Trong vài năm gần đây, với chính sách cởi mở, thơng thống, bình đẳng, kinh tế tư
nhân ở nước ta phát triển khá nhanh và mạnh, đóng góp khoảng 40% GDP của đất nước. Có
được những kết quả như trên là do Đảng ta trong quá trình lãnh đạo đã có nhiều đổi mới
trong chủ trương, quan điểm để kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định được vị thế của mình.
2.1.2.Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân
Trong giai đoạn hiện nay, không thể phủ nhận vai trò động lực của kinh tế tư nhân.
Thành phần kinh tế tư nhân được thừa nhận vị thế là một động lực quan trọng của nền kinh
tế, nhưng để được khẳng định vị thế, vai trò đó, kinh tế tư nhân đã trải qua một chặng
đường dài đầy “chông gai, thử thách”.
Kinh tế tư nhân là hình thức kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Với
đặc điểm như vậy, thời kỳ trước đổi mới (trước 1986), thành phần kinh tế tư nhân được coi
là “phi xã hội chủ nghĩa”, không được thừa nhận. Phạm trù kinh tế tư nhân không tồn tại
cả trong lý luận và thực tiễn. Với chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân chỉ
chiếm một tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế quốc dân. N ói chính xác hơn, quan điểm của
Đảng trong giai đoạn này là khơng thừa nhận vai trị động lực của kinh tế tư nhân. Cộng
thêm những sai lầm trong tư duy về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dẫn đến khủng
khoảng kinh tế - xã hội của đất nước vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80.
Đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế, Đảng đã từng bước đổi mới nhận thức về cơ
cấu kinh tế, chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế tư nhân
từng bước được thừa nhận là một thành phần kinh tế. Từ năm 1986 đến nay, kinh tế tư
nhân được phục hồi và không ngừng phát triển, vươn lên mạnh mẽ.


146

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM


Từ Hội nghị Trung ương 2 (khóa VII), kinh tế tư nhân được coi trọng và khuyến
khích phát triển. Đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6/1996) đánh dấu chặng
đường 10 năm đổi mới đã có chủ trương tạo điều kiện kinh tế và pháp lý thuận lợi với
điểm nhấn là: “Kinh tế cá thể, tiểu chủ có vị trí quan trọng, lâu dài”(1).
Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, Đảng đã ban hành nghị quyết “Về tiếp tục đổi
mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”. Đây là
một bước tiến trong nhận thức của Đảng về quan điểm, đường lối kinh tế nói chung, tạo
thêm động lực cho thành phần kinh tế tư nhân không ngừng phát triển, ngày càng đóng
góp vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đại hội X (2006), Đảng làm rõ các hình thức của kinh tế tư nhân bao gồm cá thể, tiểu
chủ, tư bản tư nhân và tiếp tục khẳng định kinh tế tư nhân có vai trị quan trọng, một trong
những động lực của nền kinh tế. Lần đầu tiên tại Đại hội X, vai trò động lực của kinh tế tư
nhân mới được khẳng định sau đúng 20 năm đổi mới. Phát triển bình đẳng, cạnh tranh lành
mạnh với các thành phần kinh tế khác là quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân tại Đại
hội XI (2011) và được tạo thuận lợi phát triển mạnh ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh
tế (quan điểm tại Đại hội Đảng lần thứ XII)
Vai trò của kinh tế tư nhân không chỉ được khẳng định trong các văn bản của
Đảng mà còn được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013: “N hà nước khuyến khích,
tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất,
kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài
sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ
và không bị quốc hữu hóa”(2).
Với chủ trương đúng đắn của Đảng từ Đại hội VI đến nay, kinh tế tư nhân đạt được
nhiều thành tựu về tốc độ tăng trưởng, quy mơ, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. N hiều doanh nghiệp tư nhân đã góp phần đưa thương hiệu Việt vươn ra
thế giới, phong trào khởi nghiệp sôi động trong giới trẻ, sự nỗ lực, chí tiến thủ của nhiều
doanh nhân trẻ. Kinh tế tư nhân đóng góp 40% GDP cho nền kinh tế (trong khi đóng góp
của khu vực kinh tế nhà nước liên tục giảm sút: hiện nay cịn khoảng 30% GDP); góp phần
quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh;
chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải quyết việc làm; cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo an

sinh xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã
hội, mạnh dạn đột phá và đi đầu trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Thành phần
kinh tế tư nhân hiện nay với hơn 600.000 doanh nghiệp tư nhân, thu hút 85% lực lượng lao
động cả nước. Đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng liên tục. Với những đóng góp to lớn
như vậy, kinh tế tư nhân đang dần trở thành trụ cột của nền kinh tế. Việc tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng chính là tạo điều kiện để giải phóng
các nguồn lực phát triển trong xã hội, để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
(1) Đảng Cộng sản Việt N am (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII,
VIII, IX, X), Phần I, N xb. Chính trị quốc gia, Hà N ội, 2010, tr. 677-678.
(2) Quốc hội, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am, Chương III, Điều 51.


PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

147

nghĩa phát huy tối đa các tiềm năng to lớn của nó. N hững thành tựu đạt được nêu trên cho
thấy kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Điều này không chỉ thể hiện sự đổi
mới trong chủ trương của Đảng, mà còn thể hiện sự tiến bộ trong quản lý nhà nước, hệ
thống pháp luật, cơ chế, chính sách về kinh tế tư nhân đang từng bước được hoàn thiện.
Quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của cá nhân và tổ chức được thể chế hóa và được
pháp luật bảo vệ. Phương thức quản lý của nhà nước đối với kinh tế tư nhân được đổi mới
phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành
chính được đNy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thông thoáng, thuận
lợi hơn, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân đạt được những thành tựu lớn.
N hư vậy, sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, tư duy của Đảng về
kinh tế tư nhân ngày càng rõ nét. Trước những đóng góp quan trọng của kinh tế tư nhân,
N ghị quyết Trung ương lần thứ 5 (khóa XII) của Đảng khẳng định: Kinh tế nhà nước, kinh
tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế đất nước và kinh tế
tư nhân được coi là một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Đây là một bước

đột phá trong tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân.
2.2 . Bước đột phá trong tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân
N gày 3/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành N ghị quyết số 10N Q/TW, Hội nghị Trung ương 5, khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một
động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. N hìn lại
quá khứ, chúng ta đã từng có N ghị quyết số 10 về khốn trong nơng nghiệp, nghị quyết đã
mở đầu cho những đổi mới trong tư duy của Đảng về kinh tế. Với N ghị quyết số 10 lần
này, chúng ta hồn tồn có quyền hi vọng về tương lai của nền kinh tế Việt N am, về những
đột phá trong thực tiễn như khốn 10 trong nơng nghiệp. Xét về mặt lý luận, N ghị quyết
10, Hội nghị Trung ương 5 – khóa XII, thể hiện bước đột phá trong tư duy của Đảng về
kinh tế như nhân như sau:
2.2.1. Đột phá trong nhận thức của Đảng về vai trị, vị trí của kinh tế tư nhân
N ghị quyết số 10 khóa XII về kinh tế tư nhân ra đời trong bối cảnh chặng đường
đổi mới của đất nước với nền kinh tế nhiều thành phần đã trải qua hơn 30 năm, đạt
được một số thành tựu nhất định. Đây chính là thành quả của q trình tổng kết
những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau hơn 30 năm đổi mới đất nước và xây
dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. N ghị quyết chứng tỏ Đảng
luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Thực tế
từ sau khi N ghị quyết số 14-N Q/TƯ, ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5
khóa IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát
triển kinh tế tư nhân" ra đời, kinh tế tư nhân ở nước ta đã không ngừng phát triển, trở
thành lực lượng quan trọng đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên phải đến khi N ghị quyết số 10, Hội nghị
Trung ương 5 khóa XII, kinh tế tư nhân mới thực sự được khẳng định, trả về đúng vị
trí vốn có là: một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.


148

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM


N hận thức đúng vị trí, vai trị của kinh tế tư nhân là một bước tiến mới, đột phá, tạo
động lực thúc đNy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Trong tiến trình hơn 30 năm, từ chỗ
coi nhẹ đến thừa nhận kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế nhiều
thành phần, rồi “là một trong những động lực” và đến nay “là một động lực quan trọng” để
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân được nhận thức,
đối xử “bình đẳng” với các thành phần kinh tế khác.
2.2.2. Đột phá trong xác định mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế tư nhân
N ghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII xác định mục tiêu tổng quát là “Phát triển
kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, cơng
bằng xã hội, bảo đảm quốc phịng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại”(1). Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả là nhiệm vụ điều kiện
cơ bản để nước ta tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
phát huy hiệu quả, tối đa mọi nguồn lực kinh tế để xây dựng và phát triển đất nước.
Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm
2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc
độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế
tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm
2030 khoảng 60-65%.
Các mục tiêu cụ thể nêu trên được Đảng đưa ra dựa trên cơ sở từ thành tựu đạt được
của kinh tế tư nhân, tiềm năng phát triển của thành phần kinh tế này thời gian qua. Việc
huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có kinh tế tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng nhằm
tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Đặt các mục tiêu cụ
thể nêu trên nhằm mở rộng quy mô kinh tế tư nhân, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành
một động lực quan trọng của nền kinh tế. Các mục tiêu cụ thể là thống nhất, đồng bộ với
mục tiêu chung của nền kinh tế, hoàn tồn khơng áp đặt.
Về quan điểm chỉ đạo, Đảng khẳng định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan
trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là

nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ”(2). Quan điểm này không những khẳng
định vị thế, vai trò của kinh tế tư nhân, cùng với kinh tế nhà nước là “nòng cốt” để cơ cấu
lại nền kinh tế nhằm đNy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nền
kinh tế độc lập tự chủ. N ghị quyết đã mang đến sự bứt phá toàn diện cho khu vực kinh tế
tư nhân, chấm dứt thời kỳ phân biệt đối xử đối với khu vực kinh tế này về tạo lập môi
(1) Vietnamnet.vn (2017): Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, truy cập ngày
17/9/2019, từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nghi-quyet-hoi-nghi-tu5-ve-phat-trien-kinh-te-tunhan-376923.html
(2) Vietnamnet.vn (2017): Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, truy cập ngày
17/9/2019, từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nghi-quyet-hoi-nghi-tu5-ve-phat-trien-kinh-te-tunhan-376923.html


PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

149

trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân. Quan điểm nhất quán
của Đảng ta là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế đều bình
đẳng trước pháp luật. Với nghị quyết Trung ương 5 lần này, lần đầu tiên Đảng ta xác định,
kinh tế tư nhân cùng với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước là nòng cốt để phát triển nền
kinh tế độc lập, tự chủ.
Quan điểm chỉ đạo chung là: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị
trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong q trình hồn thiện thể
chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một
phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực phát triển”(1). Quan điểm này nhằm tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn
nhận thức, tư duy liên tục phát triển của Đảng đối với kinh tế tư nhân.
Có thể nói, các quan điểm nêu trong N ghị quyết là rất mới và mang tính đột phá.
N ghị quyết ra đời đã xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát
triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng.
2.2.3. Đột phá trong đề ra các nhóm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Thực tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, kinh tế tư nhân cũng chưa thực sự phát
huy được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân phần lớn vẫn
là quy mô nhỏ, năng lực tài chính, chất lượng sản phNm và sức cạnh tranh thấp; cơ cấu
ngành nghề còn bất hợp lý. N hiều quy định của pháp luật về kinh tế tư nhân chưa được
thực hiện nghiêm. Trong quá trình thực hiện chủ trương, một số chủ trương, đường lối của
Đảng và chính sách của N hà nước về phát triển kinh tế tư nhân vẫn chưa được hồn thiện.
Vì vậy, N ghị quyết 10, Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã mạnh dạn đưa ra nhóm các
giải pháp cho kinh tế tư nhân, trong đó 2 nhóm giải pháp lớn được đánh giá là mới, mang
tính đột phá. Cụ thể như sau:
Thứ nhất: “Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế
tư nhân, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ; hồn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tư
nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường”(2). Ổn định kinh
tế vĩ mô có ý rất quan trọng trong q trình chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội, bởi có ổn định kinh tế vĩ mơ mới duy trì được sự ổn định của nền
kinh tế từ đó thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh ổn định, góp phần tăng trưởng kinh
tế, tạo lập mơi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân. Giải pháp mà
N ghị quyết nêu ra là để khắc phục, xử lý, tháo gỡ những điểm “tắc nghẽn” trong phát
triển kinh tế tư nhân từ trước đến nay, nhằm đưa kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ,
vững chắc và ổn định.
(1) Vietnamnet.vn (2017): Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, truy cập ngày
17/9/2019, từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nghi-quyet-hoi-nghi-tu5-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan376923.html
(2) Vietnamnet.vn (2017): Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, truy cập ngày
17/9/2019, từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nghi-quyet-hoi-nghi-tu5-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan376923.html


150

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

Thứ hai: “Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa cơng nghệ và phát

triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động”(1). Chính là thúc đNy thành phần kinh
tế tư nhân đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng suất lao động. Về phía quản lý, N hà nước
cũng phải hoàn thiện khung pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu. Bên cạnh đó là
khuyến khích, lan toả tinh thần, ý chí khởi nghiệp, kinh doanh và đổi mới sáng tạo trong
toàn xã hội.
N goài ra, để thực hiện được những mục tiêu đề ra về phát triển thành phần kinh tế
tư nhân, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cần phải quyết liệt
thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp nêu trên. Tư tưởng và hành động phải thống
nhất, trong sự quản lý của N hà nước cần có sự cơng khai, minh bạch, bình đẳng đối với
các thành phần kinh tế, tạo niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân trong việc đầu tư, sản
xuất kinh doanh.
N ghị quyết Trung ương 5, khóa XII đã nhìn nhận đánh giá đúng vai trị vị trí của
kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, chúng ta cũng khơng nên tuyệt đối hóa vai trị của kinh tế tư
nhân. Chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng ta là phát triển một nền kinh tế nhiều
thành phần và các thành phần kinh tế đều bình đẳng. Chủ trương thì đã có, tuy nhiên, để
kinh tế tư nhân lớn mạnh hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực sự trở thành động
lực quan trọng phát triển kinh tế, đồng thời với phát triển kinh tế tư nhân phải đi đôi với
cải cách thể chế nhà nước, giảm bớt các can thiệp của N hà nước vào doanh nghiệp tư
nhân, từ đó kinh tế tư nhân mới có “khơng gian” phát triển. Để kinh tế tư nhân tiếp tục vào
sự tăng trưởng của nền kinh tế, cần nhiều giải pháp tổng thể như: tiếp tục đổi mới mạnh
mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật
của N hà nước, chính quyền các cấp cũng như sự nỗ lực vươn lên của các chủ thể kinh tế,
trao thêm nhiều cơ hội cho khu vực kinh tế tư nhân. Với các giải pháp này, chúng ta hồn
tồn có thể tin tưởng, kinh tế tư nhân sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3. KẾT LUẬN

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, với rất nhiều kỳ Đại hội và Hội nghị Trung ương, tư
duy của Đảng về kinh tế tư nhân ngày càng được nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn. Đặc
biệt, N ghị quyết 10 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa”, là một bước đột phá lớn. N ghị quyết là sự kết tinh trí tuệ của Đảng, nhân dân ta,
tổng hợp những bài học kinh nghiệm của hơn 30 năm đổi mới đất nước, kế thừa có chọn
lọc những thành tựu phát triển kinh tế của nhân loại. Với việc đánh giá đúng vị trí, vai trị
của kinh tế tư nhân, N ghị quyết đã đưa ra mục tiêu, quan điểm và giải pháp lớn mang tính
đột phá, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với những nhận thức đột phá, sau hơn
(1) Vietnamnet.vn (2017): Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, truy cập ngày
17/9/2019, từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nghi-quyet-hoi-nghi-tu5-ve-phat-trien-kinh-te-tunhan-376923.html


PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

151

hai năm nghị quyết đi vào đời sống, đã tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục bứt phá, làm cho
kinh tế tư nhân trở thành khu vực kinh tế năng động, sáng tạo, có năng lực cạnh tranh cao,
đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt N am (2006): Văn kiện Đảng toàn tập, tập 47, 51, N XB Chính trị quốc gia,
Hà N ội
2. Đảng Cộng sản Việt N am (2010): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới, N XB
Chính trị quốc gia, Hà N ội
3. Đảng Cộng sản Việt N am (2016): Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII, N XB
Chính trị quốc gia, Hà N ội
4. Võ Văn Lợi (2019): Phát triển kinh tế tư nhân và một số vấn đề đặt ra,
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-o-viet-nam-va-mot-sovan-de-dat-ra-302117.html
5. N guyễn Hồng Sơn (2017), “Phát triển khu vực KTTN ở Việt N am: N hững rào cản và giải
pháp”, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 22, tháng 6- 2017.
6. Thông tấn xã Việt N am/Tin tức (2017): N ghị quyết Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh
tế tư nhân. https://baotintuc.vn/chinh-tri/nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xii-ve-phattrien-kinh-te-tu-nhan-20170606120529775.htm

7. Vietnamnet.vn (2017): Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, truy
cập ngày 17/9/2019, từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nghi-quyet-hoi-nghi-tu5-vephat-trien-kinh-te-tu-nhan-376923.html×