Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

KEÂ KHAI TOÙM TAÉT VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHAØ THAÀU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (300.07 KB, 43 trang )

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

MỤC LỤC
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG.........................................................................................................3
1. Thông tin cơ bản về dự án:...............................................................................................................3
2. Giới thiệu về cơng trình:.....................................................................................................................3
PHẦN 2: KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VỀ AN TỒN LAO ĐỘNG......................................................5
1. Chính sách về quản lý an tồn lao động...........................................................................................5
1.1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan đến ATLĐ..................................................................5
1.2 An toàn lao động.............................................................................................................................5
1.3 Tuân thủ pháp luật..........................................................................................................................5
1.4 An tồn nơi cơng cộng....................................................................................................................5
1.5. Có sẵn các tài liệu có liên quan đến an toàn................................................................................5
2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, trách nhiệm của các bên có liên quan..........6
3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an tồn lao động.......................................................................7
Thơng tin và tập huấn về an toàn.........................................................................................................7
4. Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo an tồn lao động........................................................7
5. Hướng dẫn kỹ thuật về an tồn lao động..........................................................................................9
5.1.1. Quy trình an tồn trộn vữa bê tơng............................................................................................9
5.1.2. Quy trình an tồn trộn vữa bê tơng............................................................................................9
Đối với máy trộn.................................................................................................................................10
5.1.3. Quy trình an tồn gia cơng và dựng ván khn.......................................................................10
5.1.4. Quy trình an tồn gia cơng và dựng cốt thép...........................................................................11
5.1.5. Quy trình an tồn đổ và đầm bê tơng.......................................................................................12
5.1.6. Quy trình an tồn tháo dỡ ván khn.......................................................................................13
5.1.7. Đảm bảo an tồn thi cơng trong mùa mưa lũ...........................................................................14
5.1.8 An tồn thi cơng lắp ghép cơng trình, lắp đặt thiết bị...............................................................15
6. Quy định về quản lý an toàn lao động đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân....................17
7. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động.....................................................................................19
7.1. Quản lý vệ sinh lao động.............................................................................................................19
7.2. Quản lý sức khỏe người lao động................................................................................................19


7.3. Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.................................................................................................20
7.4. Khu vực cấp cứu phải:.................................................................................................................20
8. Ứng phó với tình huống khẩn cấp..................................................................................................21
9. Hệ thống theo dõi, báo cáo cơng tác quản lý an tồn lao động định kỳ, đột xuất..........................22
PHẦN 3: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG...................................................................................................24
1 . Tổng quan về vệ sinh, bảo vệ môi trường.....................................................................................24
2. Đảm bảo vệ sinh mơi trường trong q trình thi cơng...................................................................24
3. Kiểm sốt tiếng ồn..........................................................................................................................26
4. Kiểm sốt rung...............................................................................................................................27
5. Kiểm sốt chất lượng khơng khí.....................................................................................................27
6. Kiểm sốt và đảm bảo chất lượng nước.........................................................................................28
7. Quản lý chất thải.............................................................................................................................30
8. Quản lý chất hóa học......................................................................................................................30
9. Các nguồn sinh thái, các nguồn có giá trị khảo cổ, lịch sử............................................................31
10. Sắp xếp mặt bằng..........................................................................................................................31
PHẦN 4: BIỆN PHÁP PHỊNG CHÁY NỔ VÀ CHỮA CHÁY, AN TỒN VỀ ĐIỆN...................33
1. Quy định, quy phạm tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ..............................................................33
2.Các biện pháp phòng cháy nổ..........................................................................................................33
3.Các biện pháp chữa cháy.................................................................................................................35
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|1


CƠNG TY TNHH KIM THÀNH
4. Trang thiết bị phịng cháy, chữa cháy.............................................................................................35
5. Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phịng chống cháy nổ...............................................................36
6. Biện pháp đảm bảo an tồn về điện................................................................................................36

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.


|2


CƠNG TY TNHH KIM THÀNH

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1. Thơng tin cơ bản về dự án:
-

Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

-

Cấp cơng trình: Cơng trình dân dụng cấp IV.

-

Địa điểm xây dựng: Xã Minh Tân – Huyện Phú Xuyên – Thành Phố Hà Nội.

2. Giới thiệu về cơng trình:
- Xây dựng nơng thơn mới phát triển tồn diện theo hướng hiện đại hóa, sản xuất nơng nghiệp
có năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải tiến mạnh mẽ phương thức sản xuất nông nghiệp bằng các mơ
hình hiện đại, cơng nghiệp hóa nơng nghiệp nông thôn, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc
gia trước mắt và lâu dài.
- Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền
vững theo hướng văn minh, giầu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, tạo điều kiện
thuận lợi để nơng dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn và q trình cơng nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, thu ngắn cách biệt giữa nông thôn và thành thị.

- Góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của huyện Phú
Xun

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|3


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

PHẦN 2: KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VỀ AN TỒN LAO ĐỘNG
1. Chính sách về quản lý an toàn lao động
1.1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan đến ATLĐ
- QCVN 18:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng
- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
- QCVN 03:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an tồn lao động đối với
máy hàn điện và cơng việc hàn điện.
- QCVN 07:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với
thiết bị nâng.
- TCVN 8774:2012 An tồn thi cơng cầu.
- QCVN QTĐ:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.
- TCVN 9385:2012: Chống sét cho cơng trình xây dựng, hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và
bảo trì hệ thống.
1.2 An tồn lao động
- Nhà thầu đảm bảo an toàn lao động trên công trường cho cán bộ, công nhân và bên thứ
ba. Như là một ưu tiên trong tất cả các hoạt động, cam kết và nỗ lực của mình, Nhà thầu đảm
bảo tiếp tục và liên tục thực hiện các biện pháp an tồn nơi cơng cộng cho tất cả mọi người có
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới Cơng trình.
1.3 Tn thủ pháp luật
- Nhà thầu tn thủ tất cả các quy định của pháp luật về đảm bảo an tồn và sức khoẻ

cơng nghiệp bao gồm, các quy định và luật lệ của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
và các cơ quan có quyền hạn pháp luật.
1.4 An tồn nơi cơng cộng
- Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về an toàn cho dân chúng đi lại hợp pháp qua khu vực
công trường. Tất cả các hố đào, máy móc hoặc các hạng mục có thể gây nguy hiểm cho dân cư
nơi công cộng phải được ngăn chắn và cắm biển báo phù hợp với yêu cầu của kỹ sư TVGS và
Nhà thầu cung cấp đủ các nhân viên bảo vệ để đảm bao an tồn cơng cộng vào bất cứ lúc nào.
Tất cả các tuyến đường đi bộ hiện có phải được duy trì trong điều kiện an toàn trừ khi cung
cấp một tuyến đường thay thế đáp ứng yêu cầu của Kỹ sư TVGS.
1.5. Có sẵn các tài liệu có liên quan đến an toàn
- Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu của Kỹ sư TVGS về việc trưng bày ở mỗi văn
phịng cơng trường, nhà xưởng và căng tin một bộ bản sao các áp phích về an tồn và bảo vệ
sức khoẻ công nghiệp và phải luôn giữ trên công trường các quy định và tài liệu về sự an tồn
và sức khoẻ cơng nghiệp. Tất cả các quy định và tài liệu này phải được dịch ra các ngôn ngữ
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|4


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

mà những người vận hành do Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ tuyển dụng hiểu được và các bản
dịch đó phải được trưng bày hoặc cất giữ cùng với bản Tiếng Việt
2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, trách nhim ca cỏc bờn cú
liờn quan.
BAN Đ IềU HàNH LIÊN DANH

PHò NG AN TOàN Vệ SINH MÔ I TRƯ ờ NG

TRƯ ở NG BAN AN TOàN LAO Đ ộ NG, Vệ SINH MÔ I TRƯ ờ NG


NHÂN VIÊN
AN TOàN

NHÂN VIÊN
AN TOàN

NHÂN VIÊN
AN TOàN

NHÂN VIÊN
AN TOàN

NHà THầU

NHà THầU

NHà THầU

NHà THầU

Nh thu bổ nhiệm một Trưởng ban an toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động
bảo đảm an toàn trên công trường trong suốt thời gian Hợp đồng.
-

Trưởng ban an tồn phải là người có năng lực và kinh nghiệm thích hợp để giám sát và
theo dõi việc chấp hành kế hoạch bảo đảm an toàn và đặc biệt phải tiến hành đánh giá việc vận
hành của kế hoạch bảo đảm an tồn theo một chương trình cuốn chiếu sẽ được đệ trình lần
lượt lên TVGS để nhất trí.
-


-

Trưởng ban an toàn phải được sự chấp thuận của TVGS.

Trừ khi được TVGS chấp thuận cụ thể bằng văn bản, Nhà thầu không được thực hiện
bất cứ công việc nào trên Cơng trường cho tới khi Trưởng ban an tồn bắt đầu triển khai các
nhiệm vụ của mình trên Cơng trường.
-

Nhà thầu cung cấp cho Trưởng ban an toàn một số nhân viên hỗ trợ phù hợp với các
cấp bậc nhân viên đã nêu trong kế hoạch bảo đảm An toàn. Các nhân viên hỗ trợ đó phải bao
gồm ít nhất một Phó ban an tồn. Phó ban an tồn phải có khả năng đảm đương chức năng và
nhiệm vụ của Trưởng ban an toàn nêu trong kế hoạch An toàn công trường khi cần thiết.
-

Nhà thầu phải trao quyền cho Trưởng ban an tồn và các nhân viên của ơng ta được chỉ
dẫn cho nhân viên của Nhà thầu hoặc của các Nhà thầu phụ ngừng các hoạt động và tiến hành
những hành động khẩn cấp và phù hợp nhằm đảm bảo an tồn cho cơng trường và ngăn chặn
những việc làm khơng an tồn hoặc các vi phạm tới kế hoạch bảo đảm an toàn hoặc các quy
định của pháp luật.
-

Đường dây thông tin liên lạc của Trưởng ban an toàn: trong kế hoạch tổ chức nhân sự
của Nhà thầu nêu rõ các các đường dây thông tin liên lạc và báo cáo trực tiếp giữa Trưởng ban
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|5CƠNG TY TNHH KIM THÀNH

an tồn với Giám đốc điều hành dự án của Nhà thầu và giữa Trưởng ban an tồn với đại diện
nhà thầu phụ thi cơng.
3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động.
- Các biện pháp nâng cao sự nhận thức về sự an tồn tại cơng trường và sức khoẻ cơng
nghiệp của những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia cơng trình. Cơng tác này phải bao
gồm cả những đề xuất về sự tuyên truyền, thông báo tại công trường, các khố đào tạo cho tất
cả nhân viên trên cơng trường và ở tất cả các cấp giám sát và quản lý, các chế độ khen thưởng
để tăng cường tuân thủ các biện pháp an toàn và các biện pháp tương tự khác. Chu kỳ, nội
dung và ứng dụng của các khoá đào tạo phải được gộp chung với các biện pháp nhằm đạt được
mục tiêu là tất cả các nhân viên phải tham gia một khoá học sơ cấp về an tồn trong tuần đầu
trên cơng trường và tại thời điểm phù hợp với nhiệm vụ sau này của họ và khoảng cách giữa
các đợt không quá 6 tháng.
Công nhân điện cũng như công nhân vận hành các thiết bị điện, phải được đào tạo và
cấp giấy chứng nhận đạt u cầu về kỹ thuật an tồn điện. Cơng nhân điện làm việc ở khu vực
nào trên công trường, phải nắm vững sơ đồ cung cấp điện của khu vực đó. Cơng nhân trực
điện ở các thiết bị điện có điện áp đến 1000 V phải có trình độ bậc 4 an tồn điện trở lên.
-

Thơng tin và tập huấn về an toàn
- Nhà thầu đảm bảo rằng các vấn đề an tồn, cứu hộ và sức khoẻ cơng nghiệp được công
bố rộng rãi cho mọi người biết thường kỳ hoặc đột xuất trên công trường.
Nhà thầu tiến hành các khố tập huấn thường kỳ về an tồn, chu kỳ, nội dung và ứng
dụng của các khóa học này phải phù hợp với Kế hoạch an tồn Cơng trường. Nhà thầu yêu cầu
tất cả các nhân viên của Nhà thầu phụ tham gia các khóa học liên quan phù hợp với tính chất,
quy mơ và thời gian của cơng việc theo hợp đồng thầu phụ.
-


4. Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo an tồn lao động
- Mơ hình tổ chức của các nhân viên kiểm sốt an tồn, mơ hình này cần xác định rõ
những nhân viên này làm việc trong lĩnh vực bảo đảm an toàn (bao gồm một Trưởng ban an
toàn của Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các vấn đề an tồn trên cơng trường), trách
nhiệm của những người tham gia và việc phân chia các nhiệm vụ bảo đảm an tồn của dự án
thành các yếu tố có thể kiểm sốt được một cách hiệu quả, có kỹ thuật và có tính chất quản lý.
-

Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại và số fax của tất cả các thành viên tham gia nếu biết.

-

Tiêu chí bổ nhiệm những nhân viên nịng cốt.

Các quy trình liên lạc và phối hợp hoạt động dự kiến giữa nhân sự thi công của Nhà
thầu và các nhân viên bảo đảm an toàn, bao gồm cả các đề xuất về phương tiện liên lạc bằng
vô tuyến. Đặc biệt là việc thiết lập một hệ thống báo cáo và liên lạc thường xun.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|6


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

Một cam kết do Giám đốc điều hành của Nhà thầu ký với nội dung Nhà thầu sẽ đảm
bảo rằng sự an tồn, sức khoẻ cơng nghiệp sẽ được ưu tiên cao nhất trong mọi lĩnh vực của
Cơng trình và trong việc thực hiện các trách nhiệm theo hợp đồng của mình.

-

Chu kỳ, nội dung và mục đích của các cuộc họp về an tồn cơng trường cùng với thành
phần người tham gia.
-

-

Chu kỳ, nội dung và mục đích của các báo cáo định kỳ về sự an tồn cơng trường.

-

Một bản kê các vật liệu độc hại bao gồm, nhưng không hạn chế, các hạng mục sau đây:

+

Việc tồn trữ các vật liệu lỏng và vật liệu độc hại.

+

Kiểm soát và quản lý các chất thải.

+

Các biện pháp kiểm soát liên quan tới việc sử dụng chất nổ.

Hiểu biết về và các biện pháp bảo đảm an toàn theo đúng các quy định pháp luật liên
quan đến thi cơng cơng trình trong nước.
-


Các quyền mà nhân viên bảo đảm an tồn được trao để có thể tiến hành các hành động
khẩn cấp, thích hợp và trực tiếp nhằm đảm bảo an tồn cho cơng trường và ngăn chặn những
việc làm nguy hiểm, phá hoại môi trường, sửa đổi những biện pháp điều khiển giao thông
không thích hợp hoặc khơng thỏa đáng hoặc các vi phạm khác tới kế hoạch bảo đảm an toàn
hoặc các quy định của pháp luật.
-

Phải đảm bảo có các phương tiện để truyền đạt các vấn đề và yêu cầu về bảo đảm an tồn
và sức khoẻ cơng nghiệp tới các Nhà thầu phụ và trách nhiệm tuân thủ Kế hoạch Bảo đảm an
toàn hoặc các quy định của pháp luật.
-

Phải rà sốt xem phương pháp hành động và qui trình thực hiện Kế hoạch Bảo đảm an
toàn do các Nhà thầu phụ đề xuất có phù hợp với Kế hoạch bảo đảm an tồn Cơng trường và
các quy định của pháp luật hay khơng.
-

Các thiết bị an tồn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho Cơng
trình, bao gồm số lượng, nguồn cung ứng, tiêu chuẩn sản xuất, quy định lưu kho và biện pháp
đảm bảo cho tất cả công nhân và nhân viên được Nhà thầu trực tiếp hoặc gián tiếp tuyển dụng
sử dụng thích hợp và việc sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng. Các thiết bị đó bao
gồm, kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ mắt, bảo vệ tai, dây da và đai, trang thiết bị an
toàn dùng khi làm việc dưới hầm và trong khoảng khơng hạn chế (như cống, đường thốt
nước...), thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng và khi cần có cả trang bị
giảm sóc, đai buộc ngực.
-

Các biện pháp kiểm tra thử nghiệm và duy trì các thiết bị an tồn, giàn giáo, lan can bảo
vệ, sàn làm việc, cần trục, thang và các phương tiện tiếp cận, nâng hạ, chiếu sáng, biển báo và
thiết bị bảo vệ và các tiêu chuẩn mà các hạng mục đó nếu khơng đạt sẽ bị loại khỏi Cơng

trường và thay thế.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|7


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH
-

Hoạt động và trang thiết bị sơ cứu theo quy định.

-

Quy trình và các thiết bị cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và cấp cứu.

-

Bảo vệ khách có thẩm quyền và khơng có thẩm quyền ra, vào công trường.

Các biện pháp để Trưởng ban an toàn giám sát, theo dõi và đánh giá hệ thống bảo đảm an
toàn để đảm bảo việc tuân thủ đúng các nguyên tắc và mục tiêu của Kế hoạch Bảo đảm An
tồn ở mọi cấp độ thi cơng. Các quy trình để cập nhật Kế hoạch Bảo đảm an tồn.
-

Hồ sơ do Trưởng ban an toàn và nhân viên bảo đảm an tồn lập và lưu giữ và các qui
trình liên lạc mà Trưởng ban an toàn áp dụng sao cho TVGS và các bên liên quan khác tới
Cơng trình (như Nhà thầu phụ) luôn được thông báo đầy đủ về các vấn đề liên quan tới an tồn
cơng trường và các quy định về sức khoẻ công nghiệp trong suốt thời gian hợp đồng.

-

Các đề xuất về biện pháp thống kê và theo dõi việc thực hiện an toàn và bảo vệ sức khoẻ
của Nhà thầu và các Nhà thầu phụ ở mọi cấp và các đề xuất đó phản ánh việc thực hiện trách
nhiệm như thế nào trong ngành xây dựng. Phải đưa ra các biện pháp để so sánh việc thực hiện
bảo đảm an toàn và sức khoẻ công nghiệp của Nhà thầu và các Nhà thầu phụ với các tiêu
chuẩn trong nước và quốc tế cùng với các cơ sở được dự kiến để xác định các tiêu chuẩn đó.
-

Đánh giá những nguy hiểm đối với sức khoẻ có liên quan tới Cơng trình và các đề xuất
nhằm giảm thiểu các rủi ro đó. Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của khí hậu (nhiệt, gió và
ẩm) và tác hại của chất độc.
-

Đề xuất để đảm bảo rằng các phương án thi công không ảnh hưởng tới cam kết của Nhà
thầu về kế hoạch bảo đảm an toàn hoặc sự tuân thủ các quy định pháp luật của họ.
-

5. Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động
5.1.1. Quy trình an tồn trộn vữa bê tơng
- Chỉ được dọn sạch vật liệu rơi vãi ở hố đặt máy trộn khi đã nâng lên và đã cố định chắc
chắn. cấm qua lại hố đặt máy trộn khi chưa cố định máy chắc chắn.
-

Khi thùng trộn đang vận hành hoặc sửa chữa phải hạ thùng trộn xuống vị trí an tồn.

Khơng được dùng xẻng hoặc các dụng cụ cầm tay khác để lấy vữa và bê tông ra khỏi
thùng trộn đang vận hành.
-


Khu vực đi lại để vận chuyển phối liệu đến thùng trộn phải bảo đảm sạch sẽ khơng bị
trơn ngã cũng như có bất kỳ một chướng ngại nào.
-

Đối với máy trộn
- Chỉ những người được giao nhiệm vụ mới được vận hành máy trộn. Khi vận hành phải
chú ý những điều sau đây:
+ Kiểm tra sự đứng vững và ổn định của máy trộn.
+ Kiểm tra hệ thống điện từ lưới vào cầu dao, mô tơ tiếp đất.
+ Kiểm tra sự ăn khớp của các bánh răng, giải xích, bơi trơn các ổ lăn kiểm tra an tồn của
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|8


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

phanh, tời, cáp...
+ Vận hành thử không tải.
+ Khi máy ngừng làm việc hoặc chờ sửa chữa phải làm vệ sinh nồi trộn sạch sẽ.
+Trước khi nghỉ phải cắt điện khỏi máy và hạ thùng cấp liệu xuống vị trí an tồn.
5.1.2. Quy trình an tồn gia công và dựng ván khuôn
- Ván khuôn dùng cho thi công bê tông và bê tông cốt thép cũng như đà giáo đỡ nền công
tác phải dựng lắp theo đúng yêu cầu trong thiết kế thi công đã được duyệt.
-

Ván khuôn ghép sẵn thành khối hoặc tấm lưới phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp.

-


Khi dựng ván khuôn chồng lên nhau nhiều tầng phải cố định chắc chắn mới được tiếp

tục.
Khi chuyển các bộ phận ván khuôn đến các vị trí lắp bằng máy trục phải tránh va trạm
vào các bộ phận kết cấu đã lắp trước.
-

-

Dựng lắp ván khuôn giằng ở độ cao không lớn hơn 6m được dùng giá đỡ để đứng thao

tác.
Chiều rộng sàn công tác của đà giáo và giá đỡ không được nhỏ hơn 1m khi vận chuyển
trên sàn công tác bằng xe đẩy tay thì chiều rộng sàn khơng được nhỏ hơn 1.5m. đường di
chuyển của bánh xe phải lát ván các đầu ván phải khít và ghìm chặt vào sàn cơng tác.
-

Đường vận chuyển trên sàn công tác phải chú ý những vị trí cơng trình đang ở bộ phận
thi cơng bên trên hoặc qua các bộ phận máy, thiết bị đang vận hành phải có sàn bảo vệ bên
dưới, sàn cơng tác phải có lan can bảo vệ, lan can phải cao 1m và ít nhất có hai thanh ngang có
khả năng giữ người khỏi bị rơi ngã.
-

Dựng ván khn treo hoặc ván khuôn tự mang ở độ cao trên 8m, phải giao cho các
cơng nhân có kinh nghiệm làm.
-

Khi dựng lắp ván khuôn đồng thời với việc đặt cốt thép chịu lực thì ngay sau khi đã làm
song các liên kết phải bịt kín các lỗ ở ván khn.
-


Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra lại tình trạng của ván khn, cột
chống, lan can bảo vệ, cầu thang và sàn cơng tác, nếu có hư hỏng phải sửa chữa ngay.
-

-

Khu vực đang sửa chữa có thể sảy ra nguy hiểm phải có rào ngăn và biển cấm.

5.1.3. Quy trình an tồn gia cơng và dựng cốt thép
- Các công đoạn gia công cốt thép (vuốt thẳng, cắt, uốn...) phải có lán che làm trong khu
vực riêng, chung quanh có rào ngăn và biển báo, người khơng có nhiệm vụ khơng được vào
khu vực này.
Cắt uốn, kéo cốt thép phải dùng máy hoặc dụng cụ chuyên dùng. Khi sử dụng máy gia
công cốt thép, phải theo các quy định của "quy trình ATLĐ sử dụng các dụng cụ cầm tay" và
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

|9


CƠNG TY TNHH KIM THÀNH

"quy trình ATLĐ lắp đặt và sử dụng các loại máy thi công " công nhân làm việc ở các công
đoạn cắt hoặc uốn thép phải được trang bị kính bảo vệ mắt.
Bàn gia cơng cốt thép phải cố định vào nền chắc chắn, nhất là khi gia cơng các loại thép
có đường kính lớn hơn 20cm. Đối với bàn gia cơng cốt thép có bố trí cơng nhân làm việc ở cả
2 phía có lưới thép bảo vệ ở giữa.
-


-

Khi nắn thẳng thép tròn cuộn thành cuộn bằng máy phải:

+ Hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuốn.
+ Che chắn, bảo hiểm ở trục cuốn trước khi mở máy.
+ Rào ngăn phạm vi sợi thép chạy từ trục cuốn đến tăm bua của máy.
+ Trục cuốn các cuộn thép phải đặt cách tăm bua của máy từ 1.5 đến 2m và cách mặt
nền khơng lớn hơn 50cm. Chung quanh phải có rào chắn, giữa trục cuộn và tăm bua của máy
phải có bộ phận hạn chế sự dịch chuyển của dây thép đang tháo.
+ Chỉ được mắc đầu sợi thép vào máy khi máy đã ngừng hoạt động.
Nắn thẳng cốt thép bằng tời điện hoặc tời quay tay phải có biện pháp đề phòng sợi thép
tuột hoặc đứt văng vào người và thiết bị gần khu vực công tác. Đầu cáp của tời kéo nối với nơi
thép cần nắn thẳng phải bằng thiết bị chuyên dùng, không được nối bằng phương pháp buộc.
Dây cáp và sợi thép khi kéo phải nằm trong rãnh che chắn chỉ được tháo hoặc lắp đầu cốt thép
vào dây cáp của tời kéo khi tời kéo đã ngùng hoạt động.
-

-

Người khơng có nhiệm vụ khơng được đến gần khu vực này.

Cấm dùng máy chuyển động để cắt những đoạn thép ngắn 80cm nếu khơng có thiết bị
bảo đảm an tồn.
-

-

Chỉ được dịch chuyển vị trí cốt thép uốn trên bàn máy sau khi đĩa quay đã ngừng hoạt


động.
Khi làm sạch bụi và gỉ ở các máy gia công cốt thép, phải trang bị cho công nhân găng
tay bạt, khẩu trang và kính phịng hộ.
-

-

Chỉ được làm sạch bụi và gỉ ở máy bằng bàn chải sắt khi máy đã ngừng hẳn.

Hàn cốt thép thanh vào khung và lưới, hàn đính thép hoặc hàn khuếch đại các bộ phận
cốt thép, phải theo quy định của "Quy trình ATLĐ hàn điện hồ quang - ATLĐ hàn tiếp xúc".
-

-

Buộc cốt thép phải dùng các dụng cụ chuyên dùng (móc xoắn) - cấm buộc tay.

Các khung cột đã gia công, phải xếp gọn vào nơi quy định, cấm xếp gần các máy hoặc
lối qua lại.
-

Không được chất cốt thép trên sàn công tác hoặc trên ván khuôn vượt quá tải trọng cho
phép trong thiết kế.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 10CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

Đặt, dựng cốt thép cho dầm, tường hoặc vách ngăn độc lập, phải làm sàn công tác rộng
ít nhất là 1m.
-

Khi làm sàn cơng tác phải theo quy định của "Quy trình ATLĐ dựng lắp sử dụng và
tháo dỡ các loại đà giáo và giá đỡ."
-

Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các
mối hàn và các nút buộc.
-

Khi dựng đặt cốt thép trên cao phải làm sàn công tác. Cấm đứng trên cốt thép để thao
tác dựng.
-

Khi cắt bỏ các phần thép thừa trên cao phải đeo dây an tồn, bên dưới phải có rào ngăn
và biển cấm.
-

Lưới qua lại trên các khung cốt thép phải lót ván có chiều rộng ít nhất là 0.4m. cấm qua
lại trực tiếp trên các khung cốt thép.
-

Khi dựng đặt ván khn vào vị trí hoặc buộc hàn cốt thép tại chỗ về ban đêm hoặc tối
trời phải có đèn chiếu sáng.
-


5.1.4. Quy trình an tồn đổ và đầm bê tông
- Khi đổ bê tông phải được sự chấp thuận của TVGS, chủ đầu tư việc lắp đặt ván khuôn,
cốt thép cũng như tình trạng của đà giáo và sàn cơng tác, kiểm tra xong phải có biên bản kiểm
tra.
Thi cơng bê tơng ở những bộ phận kết cấu có độ nghiêng từ 30 0 trở lên phải có dây neo
buộc chắc chắn các thiết bị, công nhân phải mang dây an tồn.
-

Thi cơng bê tơng ở hố sâu, đường hầm hoặc các vị trí chật hẹp phải bảo đảm thơng gió
và chiếu sáng đầy đủ.
-

-

Đèn chiếu sáng phải theo quy định "quy định ATLĐ lắp đặt và sử dụng điện trong thi

cơng.
Thi cơng ở ngồi trời, phải có lán che mưa nắng, ban đêm phải có đèn chiếu sáng. Công
nhân thi công dưới nước phải được trang bị các dụng cụ cấp cứu (áo phao, phao cứu sinh).
-

Thi công bê tông ở độ sâu hơn 1.5m phải dùng máng dẫn hoặc vịi voi (bằng các đoạn
ống có hình xơ thủng đáy chiều cao 40cm liên kết với nhau bằng móc treo giữa các đoạn với
nhau theo nối xếp chồng các xô thủng đáy với nhau, ăn ngậm vào nhau 1/3 chiều cao của mỗi
đoạn nhằm giảm bớt độ rơi tự do của bê tông không cho đá rơi hết xuống trước, vữa nhẹ hơn
rơi chậm hơn gây tình trạng bê tơng chỗ tồn đá, chỗ tồn vữa đồng thời phải kiểm tra tình
trạng các liên kết của các đoạn "vòi voi" kiểm tra độ bền chỗ cố định máy chấn động với vòi
voi, kiểm tra độ bền chỗ cố định dây cáp treo vòi voi.
-


-

Cấm đứng dưới vòi voi khi đang đổ bê tông.

-

Dùng đầm rung để đầm vữa bê tơng phải:

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 11


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

+ Nối đất vỏ đầm rung.
+ Dùng dây bọc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của dầm.
+ Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi ngừng việc.
+ Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30 - 35 phút công nhân
vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện.
Lối qua lại khu vực đổ bê tơng phải có rào ngăn và biển cấm. Trường hợp bắt buộc có
người qua lại thì phải làm các tấm che chắn ở phía trên lối qua lại đó.
-

5.1.5. Quy trình an tồn tháo dỡ ván khuôn
- Chỉ được tháo dỡ ván khuôn khi đã được TVGS, cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình
đó cho phép.
Khi tháo dỡ ván khn phải thu dọn tất cả vật liệu thừa và các thiết bị đặt trên các bộ
phận cơng trình sắp tháo dỡ ván khn.

-

Khi tháo dỡ ván khn phải thường xun quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu
thấy hiện tượng biến dạng phải ngừng việc ngay và báo cho cán bộ kỹ thuật phụ trách cơng
trình để biết.
-

Trong q trình tháo dỡ ván khn phải theo trình tự hợp lý, phải ln ln đề phịng
ván khn rơi hoặc kết cấu bị sập đổ bất ngờ. Khu vực thao tác dỡ ván khn phải có rào ngăn
và biển cấm và do cán bộ cơng trình đó hướng dẫn.
-

Sau khi tháo dỡ ván khuôn nếu phải che chắn các lỗ hổng chừa sãn ở các bộ phận kết
cấu cơng trình thì phải che chắn ngay.
-

-

Tháo dỡ ván khuôn trượt phải theo sự chỉ dẫn trực tiếp của cán bộ kỹ thuật.

-

Cấm chất các bộ phận ván khuôn đã tháp dỡ lên sàn công tác hoặc ném từ cao xuống.

Các bộ phận ván khuôn đã tháo dỡ phải nhổ hết định hoặc đóng gập các đầu đinh nhọn
lại và xếp gọn vào nơi quy định.
-

5.1.6. Đảm bảo an tồn thi cơng trong mùa mưa lũ
- Đảm bảo giữ vững hệ thống thông tin liên lạc, theo dõi kịp thời các thông tin diễn biến

thời tiết. Tổ chức thường trực 24/24 giờ khi có bão lũ sắp xảy ra.
Phân tích tình hình khí hậu thuỷ văn từng khu vực qua số liệu thống kê và kinh nghiệm
của người dân địa phương, xây dựng tiến độ thi cơng hợp lý để đảm bảo chủ động phịng
chống lũ bão hiệu quả nhất.
-

Đối với nhà ở, lán trại: Kiểm tra, sửa chữa lại các mái nhà, vì kèo…, tổ chức giằng
chống chắc chắn trong mùa mưa bão. Nếu nhà nào khơng an tồn, phải có phương án di
chuyển ngay khi có bão lũ xảy ra.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 12


CƠNG TY TNHH KIM THÀNH

Đối với kho chứa: Khơi thơng lại hệ thống cống rãnh thoát nước, các loại vật tư đặc
chủng như neo, cáp DƯL, thanh PC, xi măng..., dễ bị hư hỏng do mưa bão được bảo quản che
đậy chắc chắn hoặc di chuyển đến nơi an toàn.
-

Đối với bãi thi cơng: Cần có phương án đề phịng sạt lở mái taluy, các hố móng, các vật
tư thi công cần phải sắp xếp gọn gàng. Thiết bị máy móc phải có sơ đồ tập kết về vị trí an tồn,
chằng buộc chặt chẽ khi có bão lũ xảy ra.
-

Đối với máy móc thiết bị: Kiểm tra lại tình hình hoạt động của tồn bộ máy móc thiết
bị. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình quy phạm an tồn của thiết bị. Sử dụng máy móc

thiết bị đúng theo cơng suất thiết kế của từng loại máy. Rà sốt lại hệ thống lý lịch và chứng
chỉ đăng kiểm định kỳ của từng loại máy theo các quy định của Luật giao thông đường thuỷ.
Không được giao việc vận hành, bảo quản, sử dụng thiết bị máy móc cho các cơng nhân chưa
qua đào tạo chính quy về chun mơn, yếu tay nghề, tinh thần trách nhiệm kém. Người điều
khiển các phương tiện ô tô, cẩu vận chuyển, xà lan, ca nơ phải có đủ các văn bằng chứng chỉ
phù hợp theo quy định của Pháp luật.
-

Đối với con người: Tổ chức rà sốt lại lực lượng cán bộ cơng nhân viên, nghiêm cấm
những người không biết bơi làm việc trên sông nước. Nghiêm cấm sử dụng rượu, bia và các
chất kích thích khác trước và trong q trình làm việc.
-

Kiểm tra, sửa chữa lại các đường điện thi công, đường điện sinh hoạt. Có phương án dự
phịng cắt điện khi xuất hiện mưa bão.
-

Các hạng mục cơng trình đang thi cơng dở dang bao gồm máy móc thiết bị thi cơng, xe
đúc hẫng, đà giáo ván khn cần có phương án bảo vệ, gơng buộc sơ tán khi có bão lũ. Tập
trung thi công dứt điểm, nhanh gọn để thu dọn giảm thiểu các yếu tố mất an toàn xuất hiện khi
bão lũ xảy ra.
-

Tổ chức tuyên truyền phổ biến đến từng cán bộ công nhân viên trong đơn vị nắm được
phương án phòng chống bão lũ ở đơn vị mình, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có bão lũ xảy ra.
-

Kiểm tra liên tục và thường xuyên các quy định về nội quy an tồn lao động nói chung
và nội quy an tồn lao động trên sơng nước nói riêng. Đối với cán bộ cơng nhân mới hoặc thực
tập sinh ở các công trường, cần tổ chức học tập về nội quy an toàn lao động. Kiên quyết đưa ra

khỏi công trường những người không chấp hành hoặc kém hiểu biết về các quy định về nội
quy an tồn lao động.
-

5.1.7 An tồn thi cơng lắp ghép cơng trình, lắp đặt thiết bị
a. An tồn thiết bị cẩu lắp
- Các thiết bị cẩu phải được ghi rõ mức tải trọng tương ứng với từng bán kính nâng và
điều kiện làm việc ở mỗi mức tải trọng để người vận hành ln nhìn thấy được và chấp hành
nghiêm chỉnh.
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 13


CƠNG TY TNHH KIM THÀNH

Thiết bị cẩu phải có chân đế vững chắc, nền đất nơi thiết bị nâng làm việc phải được
khảo sát địa chất và gia cố từ trước để đảm bảo an toàn chịu lực. Trước khi cẩu phải kiểm tra
trọng lượng hàng, kiểm tra các móc và cáp tải và độ cân tải ở độ cao 20 cm rồi mới được nâng
lên. Luôn phải cử người xi nhan và theo dõi trạng thái cẩu. Những người lao động đứng dưới
đất khơng được lại gần vị trí cẩu hàng và phải đội mũ bảo hộ.
-

Cấm nâng có tải trọng ở trạng thái treo lơ lửng trong khi nghỉ việc, cấm người đứng
dưới vật nặng và khu vực nguy hiểm khi nâng hạ. Trên mỗi máy nâng phải ghi rõ tải trọng giới
hạn ở tất cả các chỗ xếp và của vật khi nâng hạ phải treo biển "cấm lên xuống bằng máy nâng
tải, cấm vào dàn máy và bàn máy nâng"
-

Vùng nguy hiểm bên dưới cẩu đang hoạt động phải được rào chắn và có biển báo cấm

người qua lại.
-

Trước khi đua máy vào cẩu lắp phải tiến hành kiểm tra sự hoạt động của máy: như dây
cáp, móc cẩu, các bộ phận khác của máy.
-

Có chế độ duy tu bảo dưỡng tuân theo các quy định đã nêu ở mục “An toàn sử dụng
máy và thiết bị thi cơng”.
-

b. An tồn đối với cơng nhân tham gia cẩu lắp, lắp ghép
- Mọi công nhân tham gia làm việc đều phải mặc bảo hộ lao động và các thiết bị đi kèm
tùy từng công việc của mỗi công nhân.
-

Tất cả những công nhân sử dụng máy cẩu phải được huấn luyện để nắm vững:

+ Những đặc tính chung của máy đó cũng như những quy định về bảo quản và tra dầu mỡ
vào máy đó.
+ Trình tự thực hiện các cơng việc
+ Những quy định về tín hiệu
-

Cơng nhân móc vật cẩu phải được huấn luyện để nắm vững:

+ Những quy định về tín hiệu.
+ Biện pháp nối móc sao cho tải trọng khơng di chuyển, khơng trượt không rơi khi vật
cẩu.
+ Kiểm tra thường xuyên dây cáp và xích khơng sử dụng dây cáp và xích khơng bảo đảm

tiêu chuẩn dây cáp, dây xích quy định trong " Quy trình ATLĐ sử dụng dây cáp dây xích"
+ Khơng nâng những vật q tải trọng cho phép tối đa của máy cẩu trừ trường hợp nâng
để khám nghiệm theo quy định.
+ Khơng được dùng những dây xích có mắt xích bị xoắn lại, bị dãn ra do chịu q tải.
+ Khi móc vật cẩu, khơng để cáp bị xoắn, thắt nút. Các mốc phải được chịu lực đều nhau.
+ Không được dùng tay để trực tiếp Điều khiển vật cẩu mà chỉ được dùng dây để Điều
khiển.
+ Phải báo hiệu ngay cho công nhân lái cẩu khi thấy hiện tượng có thể xẩy ra nguy hiểm.
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 14


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

+ Cấm đến gần vật cẩu khi chưa hạ xuống vị trí cách 0.30cm so với mặt sàn hạ vật.
+ Phải giảm tải trọng khi cẩu vật ở vị trí chật hẹp.
+ Khi lắp đặt cần trục cố định phải có biện pháp chống lật khi cần trục nghỉ cũng như khi
làm việc bằng cách đặt đối trọng hoặc neo chằng.
+ Đường ray của máy trục phải làm theo đúng quy định ghi trong lý lịch của máy đó.
+ Tải trọng cho phép của máy trục phải viết lên bảng treo ở vị trí rễ nhìn thấy của máy
trục
+ Vật làm đối trọng phải đặt trong thùng hoặc khung liên kết thành 1 khối chắc chắn.
+ Cấm dùng các loại vật liêu rời (đất, cát…) để làm đối trọng. khi đang thay đổi cự li của
cần hay tải trọng trục cũng như khi ngừng việc hoặc di chuyển máy phải thay đổi tải trọng
theo đúng thuyết minh của máy.
+ Cấm dùng máy trục để trở người.
-

+

môn.
+
+
+
+
+
+
+

Thao tác cẩu:
Thiết bị cẩu và các phụ kiện được kiểm tra hàng ngày bởi người vận hành có chuyên
Cấm cẩu tải trọng qua khu vực công cộng. Di tản công nhân bên dưới khu vực cẩu.
Không thực hiện thao tác cẩu khi thời tiết không thuận lợi.
Không cẩu quá năng lực cẩu an toàn cho phép.
Tầm với phải trong phạm vi cho phép.
Phải tránh mọi chuyển động đột ngột.
Tải trọng được buộc an tồn và khơng được để xảy ra rơi/di đẩy.
Phải kiểm tra kỹ tình trạng của mặt đất trước khi thực hiện thao tác cẩu.

6. Quy định về quản lý an toàn lao động đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân
- Nhà thầu bảo đảm rằng các thiết bị an toàn và quần áo bảo hộ lao động như đã được
miêu tả trong kế hoạch an tồn phải ln sẵn có trên cơng trường và các biện pháp hữu hiệu
trang bị sử dụng hợp lý và thay thế cần thiết các thiết bị và quần áo bảo hộ đó là một phần của
kế hoạch an tồn trên cơng trường.
Nhà thầu cung cấp cho tất cả những người có mặt hợp pháp trên cơng trường quần áo
bảo hộ, tối thiểu như dưới đây:
-

+ Mũ bảo hộ (mũ cứng hoặc tương tự).
+ Một áo phản quang.

+ Giầy an toàn (mũi giầy và đế giầy bằng thép).
+ Các hạng mục khác như kính an tồn, bao tay, giầy kiểu wellington…, thích hợp cho
các hoạt động đang tiến hành.
Theo quy định, người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những
yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thì được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 15


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH
-

Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu.

-

Tiếp xúc với bụi và hóa chất độc hại.

Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu: vi rút, vi khuẩn
độc hại gây bệnh, cơn trùng có hại; phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối; các yếu tố sinh học
độc hại khác.
-

Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động, làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy
hiểm dễ gây ra tai nạn lao động; làm việc trên cao; làm việc dưới hố móng, nơi thiếu dưỡng
khí; làm việc trên sông nước hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác.
-

-


Quy định đưa ra các nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, gồm:

Người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp về cơng nghệ, thiết bị, kỹ thuật an
tồn, vệ sinh lao động để loại trừ hoặc hạn chế tối đa các tác hại của yếu tố nguy hiểm, độc hại
đến mức có thể được, cải thiện điều kiện lao động trước khi thực hiện biện pháp trang bị
phương tiện bảo vệ cá nhân.
-

Người sử dụng lao động thực hiện việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người
lao động theo danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thơng tư 04/2017/TT-BXD-Quy
định về quản lý an tồn lao động trong thi cơng xây dựng cơng trình. Trong trường hợp các
nghề, công việc chưa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành mà xét thấy có
yếu tố nguy hiểm, độc hại khơng bảo đảm an tồn sức khỏe cho người lao động thì người sử
dụng lao động trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với cơng việc đó, đồng thời phải
báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương hoặc Bộ, ngành chủ quản theo
mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BXD-Quy định về quản lý an tồn
lao động trong thi cơng xây dựng cơng trình để đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
bổ sung vào danh mục.
-

Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc cụ
thể tại cơ sở của mình, tham khảo ý kiến của tổ chức cơng đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập
thể người lao động để quyết định thời hạn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho phù hợp
với tính chất cơng việc và chất lượng của phương tiện bảo vệ cá nhân.
-

Người sử dụng lao động phải lập sổ cấp phát, theo dõi việc trang bị phương tiện bảo vệ
cá nhân và phải có chữ ký của người lao động nhận phương tiện bảo vệ cá nhân theo mẫu tại
Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 04/2017/TT-BXD-Quy định về quản lý an tồn lao động

trong thi cơng xây dựng cơng trình.
-

Người lao động có quyền u cầu người sử dụng lao động bổ sung mới hoặc thay đổi
loại phương tiện bảo vệ cá nhân quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư
04/2017/TT-BXD-Quy định về quản lý an tồn lao động trong thi cơng xây dựng cơng trình
cho phù hợp với điều kiện thực tế. Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức cơng
đồn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động trước khi quyết định.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 16


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

Người đến thăm quan, học tập thì tùy theo yêu cầu cụ thể, người sử dụng lao động cấp
phát các phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết để sử dụng trong thời gian thăm quan, học tập.
-

Nghiêm cấm người sử dụng lao động cấp phát tiền thay cho việc cấp phát phương tiện
bảo vệ cá nhân cho người lao động hoặc giao tiền cho người lao động tự đi mua.
-

Ngoài ra, Doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ
cá nhân, đó là:
-

Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các

phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp và phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng.
-

Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng
lao động (hoặc người được ủy quyền cấp phát) phải kiểm tra để đảm bảo chất lượng, quy cách
trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi; không sử
dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng.
-

Người được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phải sử dụng phương tiện đó theo
đúng quy định trong khi làm việc. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm
phải chịu hình thức kỷ luật theo nội quy lao động của cơ sở mình hoặc theo quy định của pháp
luật.
-

Người lao động không phải trả tiền về việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Người
sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị lại cho người lao động phương tiện bảo vệ cá nhân
khi bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trường hợp bị mất, hư hỏng mà khơng có lý do
chính đáng thì người lao động phải bồi thường theo quy định của nội quy lao động cơ sở. Khi
hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm cơng việc khác thì người lao động phải trả lại những
phương tiện bảo vệ cá nhân nếu người sử dụng lao động yêu cầu nhưng phải ký bàn giao
-

Căn cứ vào quy định về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được ban hành tại Thơng
tư 04/2017/TT-BXD-Quy định về quản lý an tồn lao động trong thi cơng xây dựng cơng trình
và thời hạn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được quyết định, hàng năm, người sử dụng
lao động tham khảo ý kiến của tổ chức cơng đồn cơ sở hoặc người đại diện của người lao
động để lập kế hoạch mua sắm (bao gồm cả dự phịng).
-


Kinh phí về mua sắm, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được hạch tốn vào chi phí
thường xun đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, vào chi phí sản xuất kinh doanh của
cơ sở sản xuất, kinh doanh.
7. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động.
7.1. Quản lý vệ sinh lao động
Hằng năm, doanh nghiệp phải xây dựng nội dung quản lý vệ sinh lao động. Nội dung quản
lý vệ sinh lao động bao gồm:
-

Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 17


CƠNG TY TNHH KIM THÀNH
-

Thực hiện quan trắc mơi trường lao động.

Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh
nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp cho Người lao động
-

Kiểm sốt, phịng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong mơi
trường lao động đối với sức khỏe của Người lao động
-

Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe của

Người lao động tại nơi làm việc.
-

Bảo đảm đáp ứng u cầu về cơng trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc cho người lao

động.
Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động và bảo đảm trang thiết bị sơ cứu,
cấp cứu tại nơi làm việc.
-

7.2. Quản lý sức khỏe người lao động
Doanh nghiệp phải lập, quản lý, bổ sung hồ sơ sức khỏe cá nhân, hồ sơ quản lý tình hình
sức khỏe, hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp (nếu có) cũng như việc quản lý, chăm sóc sức khỏe
của người lao động.
Theo đó, việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phịng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao
động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình
làm việc tại doanh nghiệp. Thêm vào đó, việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phải phù hợp với
tình hình sức khỏe của người lao động, cụ thể doanh nghiệp phải:
Khơng bố trí người lao động bị bệnh nghề nghiệp vào làm việc tại các vị trí lao động có
tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp đó khi chưa kiểm sốt hoặc giảm thiểu được
việc tiếp xúc với các yếu tố có hại này.
-

Hạn chế bố trí người lao động bị các bệnh mãn tính làm việc tại những vị trí lao động
có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc.
-

Nếu phải bố trí người lao động bị các bệnh mãn tính làm việc tại những vị trí lao động
có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc thì người sử dụng lao động phải giải thích đầy
đủ các yếu tố có hại đối với sức khỏe của người lao động và chỉ được bố trí làm việc sau khi

có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.
-

7.3. Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc
Doanh nghiệp phải lập, quản lý, bổ sung hồ sơ sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động (nếu có),
theo dõi sức khỏe và diễn biến bệnh nghề nghiệp của người lao động. Tất cả các trường hợp bị
tai nạn lao động, nhiễm độc tại nơi làm việc phải được lập hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động và
lưu giữ tại doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp có cơng việc thuộc danh mục cơng việc có u cầu nghiêm ngặt về
an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động sắp xếp ít nhất 01 người lao động làm cơng
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 18


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

tác sơ cứu, cấp cứu nếu có dưới 100 người lao động; cứ mỗi 100 người lao động tăng thêm
phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu. Đối với doanh nghiệp
khác, người sử dụng lao động phải sắp xếp ít nhất 01 người lao động làm cơng tác sơ cứu, cấp
cứu nếu có dưới 200 người lao động; cứ mỗi 150 người lao động tăng thêm phải bố trí thêm ít
nhất 01 người lao động làm cơng tác sơ cứu, cấp cứu. Trường hợp trên 300 người cùng lao
động tập trung trên một mặt bằng phải bố trí khu vực sơ cứu, cấp cứu (“Khu vực cấp cứu”).
7.4. Khu vực cấp cứu phải:
- Đủ rộng để đặt cáng cứu thương và có chỗ cho người bị tai nạn lao động nằm.
-

Được thơng khí, chiếu sáng và có biển hiệu (chữ thập).

Bố trí gần nhà vệ sinh, dễ tiếp cận với khu vực lao động, sản xuất và dễ dàng trong

công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc vận chuyển người lao động khi bị tai nạn lao động.
-

8. Ứng phó với tình huống khẩn cấp
Tình huống khẩn cấp là tình huống có nguy cơ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, chết người,
mất mát hư hỏng nặng tài sản và gây ảnh hưởng nặng nề tới môi trường, các tình huống này có
thể là cháy, nổ, đâm va, sập cơng trình, tràn dầu/hóa chất, bão lụt, sóng thần, mất tích, bị
thương nặng, chết người… hoặc tập hợp của hai hay nhiều các biến cố kể trên. Tình huống
khẩn cấp nếu khơng nhanh chóng đặt dưới sự kiểm sốt có thể phát triển thành những thảm
họa, thiệt hại khó có thể lường trước được
Phân loại các tình huống khẩn cấp:
Cấp 1: Trường hợp sự cố, tai nạn qui mô nhỏ khơng lập tức gây nguy hại đối với tính
mạng, tài sản và môi trường.
Cấp 2: Trường hợp sự cố, tai nạn qui mơ trung bình gây nên những mối nguy hiểm nhất
định đối với tính mạng, tài sản và mơi trường.
Cấp 3: Trường hợp sự cố, tai nạn qui mô lớn gây nên mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với
cuộc sống con người, mơi trường hoặc có khả năng thiệt hại tồn bộ cơng trình. Tình huống
này có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc xuất phát từ các tình huống, sự cố thấp hơn do khơng
kiểm sốt được và có xu hướng xấu đi nghiêm trọng.
Liệt kê các dạng sự cố có thể xảy ra:
Bệnh tật, thương tích, tai nạn của nhân viên.
Người bị mất tích.
Nhân viên bị chết.
Sự cố hoá chất độc hại
Sự cố cháy nổ
Thiên tai lụt lội
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 19CƠNG TY TNHH KIM THÀNH

Sóng thần
Động đất
Khủng bố phá hoại
Các tình huống khác có thể gây thiệt hại lớn về người, tài sản và mơi trường.
Trình tự ưu tiên trong cơng tác ứng cứu sự cố:
-

An tồn cho tính mạng

-

An tồn cho tài sản

-

An tồn cho mơi trường

Thơng tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp
Trong trường hợp có sự cố khẩn cấp tại bất kỳ bộ phận nào, nhân viên an tồn, đội trưởng,
đội phó hoặc người phát hiện sự cố phải báo cáo ngay về Ban chỉ huy qua các số điện thoại
khẩn cấp trong danh sách liên lạc trong tình huống khẩn cấp và xin chỉ đạo, đồng thời thông
tin ngay cho đội bảo vệ tại công trường.
Trường hợp có sự cố cháy nổ, các nhân sự có trách nhiệm phải liên lạc ngay với đội PCCC
(Điện thoại 114) trước khi liên lạc về Công ty.
Trong tất cả các trường hợp, việc đảm bảo an toàn sinh mạng cho con người phải luôn
được đặt lên hàng đầu. Phải ưu tiên cho việc tổ chức tìm cứu người bị nạn.
Trách nhiệm của các bộ phận trong tình huống khẩn cấp

+ Là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về sự việc
+ Huy động nhân lực, vật lực của Công ty để đáp ứng yêu cầu công việc.
+ Xây dựng các phương án thực hiện khi có sự cố, đào tạo nhân lực xử lý tình huống và
phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác xử lý sự cố.
+ Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo bất thường về bộ phận chuyên trách của công ty
+ Đảm bảo cho Đội ứng cứu ln trong tình trạng sẵn sàng thực thi các công việc
+ Đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện cơng tác
+ Trưởng ban an tồn phân cơng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên
môn trong ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
9. Hệ thống theo dõi, báo cáo cơng tác quản lý an tồn lao động định kỳ, đột xuất
a. Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động.
Theo như yêu cầu của kế hoạch Bảo đảm an toàn, Nhà thầu đệ trình các báo cáo định kỳ về
an tồn cơng trường cho Kỹ sư TVGS. Phải đệ trình một báo cáo tóm tắt như là một phần của
Báo cáo Tiến độ tháng. Trước khi đệ trình, Giám đốc điều hành dự án của Nhà thầu chấp thuận
Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 20


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

Báo cáo này. Các báo cáo về an toàn phải đề cập tới toàn bộ mọi vấn đề về an tồn cơng
trường, quy định về sức khoẻ công nghiệp và đặc biệt là báo cáo về các cơng việc đánh giá an
tồn cơng trường đã được thực hiện trong thời gian làm báo cáo.
b.

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an tồn lao động trong

thi cơng xây dựng cơng trình.
Nhà thầu thông báo cho Kỹ sư TVGS biết ngay khi tai nạn xảy ra cho dù ở cơng trường

hay ngồi cơng trường mà Nhà thầu, nhân sự hay máy móc xây dựng của họ hoặc của Nhà
thầu phụ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra và dẫn tới thương vong cho bất kỳ ai. Thơng báo ban
đầu này có thể bằng lời và sau đó phải gửi một báo cáo đầy đủ bằng văn bản trong vòng 24 giờ
kể từ khi xảy ra tai nạn.

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 21


CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

PHẦN 3: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1 . Tổng quan về vệ sinh, bảo vệ môi trường.
Bảo vệ môi trường: Nhà thầu đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế hoặc triệt để tác
động xấu đến mơi trường xung quanh trong q trình thi cơng.
2. Đảm bảo vệ sinh mơi trường trong q trình thi cơng.
Trong q trình khảo sát, thi cơng xây dựng hoặc phá dỡ cơng trình, chủ đầu tư, nhà thầu
thi cơng tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, thực hiện kế hoạch
quản lý và bảo vệ môi trường đã cam kết và đảm bảo các nội dung sau:
Trên cơng trường bố trí hệ thống thốt nước thi cơng, thiết kế biện pháp đấu nối hợp lý
đảm bảo tiêu nước triệt để, không gây ngập úng trong suốt q trình thi cơng. Nước thải thi
cơng trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung huyện được thu về hố ga, lắng đọng bùn đất,
phế thải qua các ngăn lắng đọng, kích thước các hố ga phù hợp với lưu lượng nước thải. Nhà
thầu thường xuyên tổ chức nạo vét, thu gom bùn rác chuyển đến nơi quy định; không để vật
liệu, phế thải xây dựng, dung dịch khoan, hóa chất... trơi vào hồ ao, kênh mương, hệ thống
thốt nước chung của huyện.
-

Nhà thầu bố trí đủ nhà vệ sinh tạm (loại tự hoại hoặc bán tự hoại) trên công trường hoặc

thuê nhà vệ sinh lưu động của đơn vị có chức năng để phục vụ trong suốt thời gian thi công.
-

Nhà thầu thiết kế, thi công hệ thống cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp nước và
tiết kiệm nước, khi có quyết định trúng thầu Nhà thầu sẽ liên hệ với đơn vị kinh doanh nước
sạch để ký hợp đồng sử dụng nước.
-

Nếu khoan giếng, khai thác nước ngầm để thi công, Nhà thầu sẽ xin phép cấp có thẩm
quyền và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân huyện về quản lý và
khai thác nước ngầm. Sau khi thi công xong hoặc không sử dụng giếng khoan khai thác nước
ngầm Nhà thầu xây dựng trám lấp lỗ khoan theo đúng quy định.
-

Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân để
thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đổ đúng nơi quy định của huyện. Chủ các phương tiện
và người điều khiển phương tiện vận chuyển thực hiện thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng
đổ đúng nơi quy định và tuân thủ các biện pháp giảm bụi. Xe vận chuyển vật tư, vật liệu rời,
phế thải xây dựng, bùn, đất, chất thải sinh hoạt... có thùng xe kín khít, che chắn đảm bảo
khơng để bụi bay, chảy nước, rơi vãi vật tư, vật liệu, phế thải khi vận chuyển; hoặc phải sử
dụng xe chuyên dùng để vận chuyển. Không vận chuyển quá tải trọng quy định. Các phương
tiện vận chuyển khi đi vào nội thành, nội thị và ra khỏi công trường được rửa sạch đảm bảo
mỹ quan và khơng gây bẩn đường phố.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 22CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

Sau mỗi lần trung chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, nhà thầu xây dựng tổ
chức dọn dẹp ngay vật liệu xây dựng rơi vãi (nếu có), trả lại hè, đường phố, lối đi sạch sẽ cho
khu vực.
-

Phế thải xây dựng khi vận chuyển từ trên cao xuống được đóng vào bao, đựng trong
thùng hoặc vận chuyển trong đường ống bọc kín. Cấm đổ phế thải xây dựng rơi tự do từ trên
cao xuống.
-

Trong q trình thi cơng xây dựng hoặc phá dỡ cơng trình, khơng sử dụng các thiết bị
gây ồn, thiết bị có gia tốc rung vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo quy định tại Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT (Phụ lục 3); có biện
pháp giảm bụi và khí thải ơ nhiễm mơi trường, đảm bảo chất lượng khơng khí theo Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2009/BTNMT (Phụ lục số 4). Thi công cơng trình giao thơng qua
khu dân cư thường xun tưới nước chống bụi, có biện pháp nấu nhựa khi thi công rải đường
để hạn chế ô nhiễm môi trường.
-

Các kho chứa chất cháy nổ, hóa chất độc hại, nhiên liệu phục vụ thi công, khu chứa tạm
phế thải xây dựng, các kho chứa chất cháy nổ, hóa chất độc hại, nhiên liệu phục vụ thi công
đảm bảo khoảng cách an tồn đối với các cơng trình lân cận theo quy định.
-

Đối với cơng trình khi thi cơng có sử dụng các hóa chất độc hại có biện pháp lưu giữ,
biện pháp thi công, biện pháp vận chuyển, thu gom và xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền
quy định.
-


Nhiên liệu, dầu mỡ cung cấp cho máy, thiết bị thi cơng phải được lưu giữ trong thùng
kín tại khu vực riêng, có mái che, tường bao và sàn kín khơng để rị rỉ ra mơi trường xung
quanh. Đơn vị lưu giữ, sử dụng nhiên liệu phải có biện pháp phịng chống cháy nổ theo quy
định; phải có giải pháp thu hồi xăng, dầu khi có sự cố, trang bị phương tiện phòng cháy chữa
cháy phù hợp với chất cháy và thực hiện các giải pháp đảm bảo an tồn phịng cháy chữa cháy
theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về xăng, dầu.
-

-

Kiểm soát các xe máy, thiết bị ra vào công trường.

Xe máy, thiết bị trước khi ra khỏi khu vực công trường đều được phun rửa sạch sẽ. Để
đảm bảo thực hiện tốt công tác này nhà thầu sẽ bố trí các trạm rửa xe tại các cửa ra vào công
trường.
-

Đối với các chất thải phát sinh trong quá trình này như nước, bùn đất, các chất bẩn sẽ
được gom đến các hố chứa chất thải. Sau đó, các chất thải này sẽ được chở đến các bãi thải
bằng xe chun dụng.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 23


CƠNG TY TNHH KIM THÀNH


3. Kiểm sốt tiếng ồn.
Các thiết bị, máy móc gây tiếng ồn được cấp giấy phép sử dụng hợp pháp để được đưa tới
công trường. Bấy kỳ thiết bị, máy móc nào sử dụng tại cơng trường mà gây ra tiếng ồn cao
hơn mức cho phép được sửa chữa hoặc thay thế.
Các hoạt động gây tiếng ồn khác như phá dỡ, vận hành máy trộn bê tơng được tổ chức có
thẩm quyền cấp phép hoạt động. Trong quá trình vận hành, nếu giấy phép đã cấp hết hiệu lực,
Nhà thầu phải đề nghị tiếp tục gia hạn và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để có được giấy
phép.
Cần thực hiện và kiểm tra các biện pháp sau trong q trình thi cơng:
-

Thường xun bảo dưỡng các thiết bị và máy móc trong q trình thi công.

Nhà thầu sẽ cung cấp các tấm giảm thiểu tiếng ồn trên máy móc thiết bị nặng và xung
quanh khu vực làm việc, nếu làm việc ở gần khu dân cư hoặc các khu vực nhạy cảm khác sẽ
được thực hiện có hiệu quả và giảm tiếng ồn bằng các cơng nghệ hiện đại sẵn có, bao gồm
nhưng khơng hạn chế, tới các bộ giảm thanh và giảm âm động cơ.
-

Màng lọc âm hay vách cách âm sẽ được xem xét và lắp đặt xung quanh bất kỳ phần nào
của cơng trình có thể gây ra tiếng ồn q mức.
-

Tiếng ồn phát sinh từ việc thực hiện công việc trong thời gian ban ngày và ban đêm sẽ
không được vượt quá giới hạn cho phép, dù liên tục hoặc ngắt quãng, như đã qui định trong
Kế hoạch quản lý môi trường.
-

Nhà thầu sẽ thực hiện và phát triển các yêu cầu giám sát tiếng ồn bao gồm các khu vực
kiểm tra đã xác định từ kết quả khảo sát công trường.

-

Nhà thầu đảm bảo rằng tất cả tiếng ồn liên quan tới công việc phải tuân thủ các qui
định, qui chế và tiêu chuẩn áp dụng do chính quyền trung ương và địa phương và các cơ quan
có thẩm quyền ở Việt Nam ban hành.
-

Các dụng cụ giảm âm và các biện pháp kiểm sốt tiếng ồn có hiệu quả được áp dụng để
giữ tiếng ồn ở mức thực tế hợp lý thấp nhất có thể nhằm đảm bảo không gây ra tiếng ồn không
cần thiết hoặc quá mức, tới dân cư ở khu vực lân cận, trường học, bệnh viện hoặc những nơi
nhạy cảm với tiếng ồn khác.
-

-

Di chuyển thiết bị gây tiếng ồn xa khu vực nhạy cảm nhất có thể.

-

Lắp đặt thiết bị gây tiếng ồn nặng theo hướng dẫn sao cho tiếng ồn cách xa nhà dân bên

cạnh.
Công việc phá dỡ được hạn chế trong thời gian cố định như giữa trưa và người dân
xung quanh được thơng báo về lịch trình phá dỡ.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 24CƠNG TY TNHH KIM THÀNH

Tại cơng trường, khi phát hiện tiếng ồn vượt mức cho phép, Nhóm cán bộ chuyên trách
về môi trường phải đo mức tiếng ồn để thông báo với Giám đốc dự án và đồng thời yêu cầu
Đội thi cơng thực hiện phương pháp tối thiểu hóa và thơng báo cho TVGS.
-

4. Kiểm sốt rung.
Nhà thầu sẽ lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị và các biện pháp cung cấp đảm bảo
rằng độ rung tối đa không cao quá mức cho phép như đã qui định trong Chỉ dẫn kỹ thuật. Nhà
thầu sẽ lập hệ thống kiểm sốt rung được phê duyệt bởi TVGS.
-

Hoạt động đóng (hoặc rung) cọc hoặc bất kỳ hoạt động khác có thể là nguồn gây rung
lớn sẽ được chỉ định bởi TVGS. Nhà thầu sẽ ghi chép lại các mức ồn tại các điểm được đồng ý
bởi TVGS ít nhất một lần mỗi ngày. Các kết quả đo đạc sẽ phải báo cáo lên TVGS trong vòng
24 giờ sau khi đọc kết quả và có thơng tin liên quan. Nhà thầu sẽ ghi chép và lập hồ sơ việc
kiểm soát điều kiện cơng trình và điều kiện thay đổi so với lúc đo đạc trước đó.
-

-

Nhà thầu sẽ có biểu đồ kiểm sốt độ rung cho nhật ký cơng trường để đệ trình TVGS.

5. Kiểm sốt chất lượng khơng khí.
Thiết bị, máy móc và các phương tiện phải có chứng chỉ mới nhất được Tổ chức đăng ký
ban hành. Nhà thầu phải đảm bảo rằng khí thải từ thiết bị, máy móc và các phương tiện hoạt
động tại cơng trường khơng làm ơ nhiễm bầu khí quyển.
Các hoạt động phát sinh bụi như trộn bê tông, đổ đất, nghiền vật liệu, băng chuyền hay

chuyên chở xi măng tới công trường gây tăng bụi và làm ô nhiễm môi trường phải tuân theo
các bộ luật có liên quan của Việt Nam.
Trong quá trình thi cơng, các thiết bị và phương tiện cơ khí được sử dụng hợp lý và kiểm
tra thường xuyên. Bất kỳ thiết bị hay máy móc nào vận hành gây ơ nhiễm khơng khí được sửa
chữa hay thay thế hay cải thiện theo luật quản lý môi trường.
Các phương pháp được thực hiện tại công trường như sau:
Tưới nước lên đường và khu vực làm việc có xe chạy qua để giảm bụi. Bình phun nước,
nguồn nước và thiết bị chuyên chở phải luôn sẵn sàng tại công trường. Giảm tốc độ phương
tiện tại công trường xuống dưới 25 km/giờ khi chạy trên đường nhiều bụi để giảm thiểu bụi.
-

Các phương tiện và thiết bị phải xác thực theo tiêu chuẩn xả thải của ‘‘Cơ Quan Pháp
Luật của Chính Phủ Việt Nam’’.
-

Bảo đảm đủ chiều cao an toàn trên xe tải để ngăn rơi vãi vật liệu từ các phương tiện.
Che thùng xe tải bằng vật liệu ngăn bụi / hoặc đóng thùng để ngăn bụi và mùi. Khơng được đổ
đất, đá hay mảnh vụn lên đường công hay đường riêng.
-

Cơng trình: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Minh Tân A.

| 25


×