Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

Lý thuyết về quản lý nhà cung ứng và quá trình lựa chọn nhà cung ứng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.07 MB, 28 trang )

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

NHÓM 3

ĐỀ TÀI 8


TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

NỘI DUNG CHÍNH
I

Lý thuyết về Quản lý nhà cung
ứng và Quá trình lựa chọn nhà
cung ứng

II

Đánh giá tiêu chí của 3
cơng ty

II
I

Lưu đồ quản lý quá trình
lựa chọn nhà cung ứng


01

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.comQuản lí nhà cung cấp sản phẩm, dịch
vụ văn phịng

Để hoạt động doanh nghiệp khơng bị ứ đọng,
tốn kém chi phí quản lý…thì khâu quản lý
cần chú trọng:
• Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp
• Quản lý thơng tin nhà cung cấp
• Quản lý được đặt đơn hàng, thanh tốn
với nhà cung cấp
• Xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp


02

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Xác định mục đích của q trình đánh
giá, lựa chọn nhà cung cấp
Mục đích của quá trình đánh giá nhà cung
cấp nhằm lựa chọn các nguồn cung cấp sản
phẩm dịch vụ văn phòng đảm bảo chất
lượng, tiết kiệm chi phí, phù hợp với qui
định, tiêu chuẩn kĩ thuật hoặc các yêu cầu
của doanh nghiệp


03


TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Thu thập thông tin về nhà cung ứng
Hệ thống quảng cáo trên báo chí,
truyền thanh, truyền hình

Catalogue

Dịch vụ văn
phịng ảo


TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com
MỘT SỐ THÔNG
TIN CẦN THU THẬP VỀ
NHÀ CUNG CẤP
STT

THƠNG TIN

1

Tên, địa chỉ cơng ty

2

Uy tín thương hiệu

3


Sản phẩm

4

Giá bán

5

Phương thức thanh toán

6

Phương thức giao hàng

7

Các chương trình KM

8

Chương trình CSKH

9

Tên, địa chỉ người liên hệ


04

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


Lập danh sách nhà cung ứng ban đầu
STT

Tên nhà
cung ứng

Người
liên hệ

Địa chỉ

Dịch
vụ/sản
phẩm

Giá bán

Phương
thức thanh
toán

Phương
thức giao
hàng

Khuy
ến
mãi/C
SKH05

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Lập tiêu chí đánh giá
Để đánh giá nhà cung ứng, doanh nghiệp
có thể đưa ra xem xét các vấn đề quan
trọng liên quan đến nhà cung ứng như:
• Giá cả
• Phương thức thanh tốn
• Chất lượng
• Khuyến mãi
• Thời gian giao hàng
• Uy tín
• Thời gian bảo hành


05

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Lập tiêu chí đánh giá
Ngồi những tiêu chí trên, cịn có một số
tiêu chí khác:
• Chăm sóc khách hàng
• Tư cách pháp nhân của các nhà cung
cấp
• Mối liên hệ giữa nhà cung cấp và nhà

sản xuất
• Năng lực cung cấp hàng hóa/dịch vụ
đúng chủng loại và chất lượng
• Kinh nghiệm


STT

TIEUĐiểm
LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Chỉ tiêu
8-10

5-7

0-4

1

Chất lượng và quy
cách sản phẩm

Chất lượng
tốt, chuẩn

Chất lượng
phù hợp, quy
cách chưa
chuẩn


Không đạt

2

Giá cả

Tốt

Chấp nhận
được

Không đạt

3

Tiến độ

Đúng tiến độ

Chậm

Khơng đạt

4

Uy tín

Tốt


Bình thường

Khơng đạt

5

Phương thức thanh
tốn

Tốt

Chấp nhận
được

Khơng đạt

6

Chăm sóc khách
hàng

Tốt

Chấp nhận
được

Khơng đạt

Nhà cung ứng được
chọn phải đáp ứng

đủ 2 điều kiện:
• Tổng điểm > 30
điểm
• Điểm chất lượng
> 8 điểm


STT
1
2

Điểm
TIEU LUAN
MOI downloadTrọng
: skknchat@gmail.com

Tiêu thức đánh giá
Chất lượng sản phẩm
Thời gian giao hàng

0,5 -1

1,5 -2

2,5 -3

Có sai sót ngồi quy định Sai sót trong
Đúng với thỏa
tạm chấp nhận được
phạm vị cho phép thuận

Giao đúng
thời hạn yêu
Chậm 2 ngày
Chậm 1 ngày
cầu

số
4
4

3

Giá bán

Giá bán lẻ

Giá bán sỉ

Có chiết khấu
theo số lượng

4

Phương thức thanh toán

Trả ngay

Trả chậm 7 đến
10 ngày


Trả chậm 15 20 ngày

2

Giao tại kho bên Giao tại công
bán trong TP
ty

1

6

Giao tại kho bên bán
Phương thức giao hàng
trong TP
Sự phản hồi đối với những sự cố
phát sinh
Trên 8 tiếng

7

Thời hạn đã giao dịch

8
9

5

 


4

1

Dưới 1 năm

Từ 4 đến 8 tiếng Dưới 4 tiếng
Từ 3 năm trở
Từ 1 đến 3 năm lên

Quy mô sản xuất

Hàng chợ

Cơ sở sản xuất

1

Số lượng hàng hóa tối đa đáp
ứng yêu cầu công ty

Chỉ đáp ứng < 50% số
lượng

Đáp ứng từ 50 - Không giới
100%
hạn

Tổng cộng


 

 

Công ty

 

1

1
19

Nhà cung cấp phải
đáp ứng đủ 2 điều
kiện:
• Điểm trung bình
> 1,5 điểm.
Điểm trung bình
= (Tổng điểm *
hệ số)/Tổng hệ
số
• Điểm chất lượng
> 1,5 điểm


06

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


Tiến hành đánh giá nhà cung cấp
Đối với phương pháp cho điểm: dựa vào tiêu
chuẩn đã xây dựng, sau đó đo lường từng tiêu
chí, so sánh với tiêu chuẩn, cho điểm và cộng
điểm.
Đối với phương pháp cho điểm có trọng số,
doanh nghiệp tiến hành:
• Lập hội đồng tư vấn
• Liệt kê các phương án và yếu tố
• Tính trọng số
• Tính khung điểm
• Khung điểm * trọng số
• Chọn phương án có tổng điểm cao nhất


07

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Lập danh sách nhà cung ứng chính thức
STT

Tên nhà
cung ứng

Sản
phẩm/
dịch vụ

Địa chỉ


Tel

Fax

Người
liên hệ

PT
thanh
tốn

Ngày
đánh
giá lại


08

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Lập hồ sơ theo dõi nhà cung cấp
• Lập phiếu theo dõi nhà cung cấp
• Tập hợp các thơng tin đánh giá ban đầu
• Căn cứ vào phiếu theo dõi để quyết định duy
trì hay loại bỏ nhà cung cấp ra khỏi danh sách
• Các nhà cung cấp khơng có trong giao dịch
trong một thời gian nhất định thì sẽ tiến hành
đánh giá lại từ đầu08

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Lập hồ sơ theo dõi nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp: …………………………………..Mã số: ………………….
Người đại diện: ………………………………………………………………...
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………………………………….Fax: ………………….....
Số hợp
đồng

Tổng
giá trị

Ký kết
ngày

Thời
hạn
giao
hàng

Số
lượng

Chất lượng
Tốt


Khá

Kém

Ghi
chú


09

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Quản lý danh mục nhà cung cấp
Hệ thống danh mục nhà cung cấp gồm những
thông tin chính như:
• Mã nhà cung cấp
• Tên nhà cung cấp
• Tên cơng ty
• Địa chỉ
• Số tài khoản
• Tại ngân hàng
• Mã số thuế
• Phương thức thanh tốn


TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


10


TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp
Một số vấn đề cần chú ý nhằm tạo dựng mối quan
hệ với nhà cung cấp:
• Tìm hiểu cơng việc kinh doanh của nhà cung cấp
• Liên lạc thường xuyên và cập nhật với nhà cung
cấp những thay đổi trong nhu cầu hàng hóa
• Đặt hàng trong thời gian tốt và thuận tiện, rõ
ràng về thời điểm và trả tiền đúng hạn
• Xây dựng, củng cố hệ thống mua hàng, kiểm sốt
và chi trả hiệu quả
• Thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng rõ ràng


10

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp
Những vấn đề chính cần quan tâm trong khâu
quản lý nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ văn
phịng gồm:
• Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp
• Quản lý thơng tin nhà cung cấp
• Quản lý được đơn đặt hàng, thanh tốn với
nhà cung cấp
• Xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấpĐiểm

STT

Tiêu thức đánh giá

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com
0,5 -1

1,5 -2

2,5 -3

Trọng số

1

Chất lượng sản phẩm

Có sai sót ngồi quy định tạm chấp Sai sót trong phạm vị
nhận được
cho phép

Đúng với thỏa thuận

4

2

Thời gian giao hàng


Chậm 2 ngày

Chậm 1 ngày

Giao đúng thời hạn
yêu cầu

4

3

Giá bán

Giá bán lẻ

Giá bán sỉ

Có chiết khấu theo
số lượng

4

4

Phương thức thanh toán

Trả ngay

Trả chậm 15 - 20

Trả chậm 7 đến 10 ngày ngày

2

5

Phương thức giao hàng

Giao tại kho bên bán trong TP

Giao tại kho bên bán
trong TP

Giao tại công ty

1

6

Sự phản hồi đối với những sự cố phát sinh

Trên 8 tiếng

Từ 4 đến 8 tiếng

Dưới 4 tiếng

1

7


Thời hạn đã giao dịch

Dưới 1 năm

Từ 1 đến 3 năm

Từ 3 năm trở lên

1

8

Quy mô sản xuất

Hàng chợ

Cơ sở sản xuất

Cơng ty

1

9

Số lượng hàng hóa tối đa đáp ứng yêu cầu
công ty

Chỉ đáp ứng < 50% số lượng


Đáp ứng từ 50 - 100%

Không giới hạn

1

 

Tổng cộng

 

 

 

19


TIEU LUANCtyB
MOI download : skknchat@gmail.com
CtyC

CtyA
STT Tiêu chí

Điểm

Điểm


Trọn
Điểm g số

1

Chất
lượng

Hàng VN chất lượng cao

2,5

Hàng nhập khẩu TQ

1,5

Hàng nhập khẩu Thái Lan chất
lượng cao, xuất xứ rõ ràng

3

4

2

Giá cả

500 (bằng giá TT)

1,5


450 (thấp hơn giá TT)

3

600 (cao hơn giá TT)

1

4

3

Tại kho người mua, ngay khi
Tại kho người mua, chậm nhất 24h
PT giao Tại kho người mua, chậm nhất 24h sau khi nhận
nhận đơn, phí giao hàng
sau khi nhận đơn, phí giao hàng
hàng
đơn hàng, phí giao hàng người bán chịu
2
người bán chịu
3
người bán chịu
2

3

4


PT thanh
tốn

Mua đứt, thanh tốn bằng TM hoặc CK

3

2

5

Uy tín

10% thị phần tại Tp.HCM

2,5

5% thị phần tại Tp.HCM

2

6

Khuyến
mãi/CSK
H

2,5

Chiết khấu 1%, mỗi đơn

hàng từ 20 - 40tr

Chiết khấu 1,5%, mỗi đơn hàng từ
1
20 - 40tr
1,5

Chiết khấu 2%, mỗi đơn hàng từ 20 - 40tr

Trả chậm 30 ngày, TM hoặc
KM
2

Tổng

Trả chậm 15 ngày, TM hoặc CK 2,5
3% thị phần tại Tp.HCM

1

1

1
13


10

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com


Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp
Đánh giá:
• Điểm: 0 – 3
• Trọng số: 1 – 4
• Điểm trung bình cty A= 2,5
Điểm trung bình cty B = 2,6
Điểm trung bình cty C = 2,2
Tiêu chí lựa chọn:
• Nhà cung ứng được chọn phải đáp ứng đủ 2 điều
kiện:
• Điểm trung bình > 2. Điểm trung bình = (Tổng
điểm * hệ số)/Tổng hệ số
• Điểm chất lượng > 2
=> chọn cty A là tối ưu nhất


TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

CÂU HỎI


CÂU 1

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Việc quản lý các nhà cung cấp sản phẩm,
dịch vụ văn phòng là một điều?
A

Khá quan trọng


B

Không quan trọng

C

Quan trọng nhất

D

Không cần thiết


CÂU 2

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Nhóm 3 đã đề xuất công ty A chọn nhà cung
cấp nào?
A

Nhà cung cấp A

B

Nhà cung cấp B

C


Nhà cung cấp C


×