Tải bản đầy đủ (.doc) (52 trang)

Tài liệu Giáo trình Phương pháp dạy học mỹ thuật-tập 2 doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (344.82 KB, 52 trang )



 !"#$%$&'()*!
"+$&,''

 !"#$!"%&'(
)*+
 !"%',-./
0'1
-)*!.2
34*5,67//89:9;'<
=%>?@;A/')B'-CDCE
/F%GH I
'J/*):A/ !"#$+K
'J/*):A/ !"%&+
I'J/*):A/ !"%++
+'J/*):A/ ',-./'(+L
/'2
'C7%>;2I
0123
1
MC>?C>%A/,N/O%@%
J/?/F%P/ 7/>/%
A/QRRS ,6*):A/CTJU?/F%B*
A/QRA/QRR9%4//B*C>?)/9A/V>?
)/9A/V/W9X//./TY*Z>%/4*5,67*):A/V
//./>=%>?@;A//F%GJ/*):A///
 /,68H C9,E/QOG!C@#?
/EJ/?*):A/H /W9X/J/T%>%,-
G)S?>?9*):SC>?)/9A/J/*):A/S
J/T,)[;CB7/C/M\]%@:?XQCEETJ


/ /^C,N9;7@;-A/8=_
CJ/P`aTb 7/:cdT;/ T./
&7/M,6A/>%A/9?*Z-%> eA/
dfC:7_CJ/*Z&7=FD(//@X
DO/fC:79;3:C9,E/QCP/F%aT
TJ/ `g9,E/Q:T"/M/*Z&//J/E/ 7/*):A/T%
>%,-/F%aT
453
[G!h,N/B*//*):A/// /,68
H V
[G!h,N///C>?)/9A/#/W>?./>
_/F%// /,68H 7V4-
hJ/7,N/@8H/./*):A/M/*):A/M
DV
[G!h,N/%c4*5,67>=%>?@;
A//F%GV
[G!J/,N/)B*):A/#>?)/9A/i
?>?V
[G!/M\./A/fC:78>_*):A//Q
?/W9XT%>%,-
$67894
2
$:$;8$<=>;1?8$94?#@$AB$%;4
$CDA89+BE$CF$3<
453
[G!h,N/B*/^O///C>?)/9A/
#,E&//J/`// /,68H
 
[G!C,N/>?)/9A/*):A/`// 
*Z@8A/fC:7>_/ /T%>%,-

[G!/M\./fC:7>_C>?)/9A/@
8A//%_CJ/P/9;
%;4
=$6789=$?=<=>;1?8$94?
#@$AB$%;4$CDA89+BE$CF$3<.
. !"#$%$&GHI' )*
 !"#$!
G)%:?>?9*):(/C>?)/9A/C/ 7//W
9X/F%D,E/>CDCE9%4j/XZ/D/W9X4*5
,67*):A/?>?//)B//./H/./A//A/T
>?@;-A/,E*$A/T/W9X9A/
G)Cg,N/*5,E/>HEkkb^O//F%
F/(/"#9,E/CDCE/F%lỔn định lớp; kiểm tra bàicũ; tổ
chức hoạt động DH (bài mới); củng cố; hướng dẫn chuẩn bị bài.
'?>?Cg,N/TY*Z>HEkkC9;?>?
g)BA/G/Q;J/7=),N/Z/D/F%9A/
*,ETJP>=H/./,E*$/F%l!
G,N/=7%://?Z/9A/
?>?//)A/5NE./U,NGVCJ%/AB*
,6/W9X4*5,67J/@%/Q?=G/M=&//J/
%%@8A/U^
%&'()*+,-,'!.,
3
lO,-*):=mU,Nh/h/B**):A/V4-
O,-*):/FB6@8H/.///)B*):A/DCE
>nX/%6TJ/ /F%-A/@8*):A/
1.3. /0'12#
)B/W9X/B-*):A/UEl!,-,N/=7@%
7//W9X3:C)Bj:*J>?)/*):A//B9A/
/Z==7U@%7,6/g%l!EGg%GEGo)

,N/gZ/D/F%9A/
b_/.D/M=e%,N/8B/:D %:P
T,)/F%l!e%^:m@%7.//F%AP//^P*Z/,
Z/D*Z/B**Z///TY*Zkk?9X8./H
/./*):A///>?@;A//F%GU@%7E//:?
U/M&/^,6UHX,>?)/-%/6T`/^U,N
Gb&8?)B/W9X/B-A//M%c\]%^@%
A@:?XPE/^C,N7@;-*):A/
'eJ/?*):A//M=H>?@:8/W9XB-A/E//
9,E/?>?B>/^O//F%B/Z=,T%
b/9,E/?>?B
- Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng
và yêu cầu về thái độ trong chương trình. ,E/:,N/(%9`7/j/XZ/
D/F%9A/CB>^@%AM%c.^> =?/F%
aZ/D0:D/Q1e%C/&/,EEe%C:D/Q/Q)/F%
-A/V%:M>/MC,E/>?@;@8*):A/pMOl!j/
Xm//7ZT";C0*$*hG8=*Zg>?./>
_V)./B?V@%M*Z//Gg9A/81
- Bước 2: Nghiên cứu sách giáo khoa (SGK) và các tài liệu liên quan để: =
/&j/Q:FgB*/F%9A/Vj/Xg>?./>_
B/69;/Q8=`GVj/X8JC//F%9A/
,E/:,N/(%9`B*9A/Q,N/89:Gl
/c/M=i,N/89://C7>/7/F%//l!C_
/^:,E/?DA/>B*9A/,E*$8=9Gl
==OB*9A/4E/AA/D,C7==T
4
=BB*9A/al!> /q/M>78O8O,
C7/QA//Q/M>7X,E///AA/,C7/Gl!
D/Ag,C7i@%WX,N/ ;///:D l!
/:!7/A/GlC7Z/Z/7/T)/M=/%/^

BT%A/C,E=8B*/&j/Xg>?./>_/69;
A./B:D/Q)/Q)VA/=8g @%
//)/TJ9U/Z/89://)/>?./>_*Z\/F%/;VA/
=7&////?e)/>?./>_
'J/%>>M^A/Gl//,C7CO/>?,N/)./
B>?./>_/F%e9A/T%/5NE_CJ//F%GP
>7*):A/'J/?*):A/P>/O%,-/,%E(/@
g:D/Q/Q)P>?./>_p?hgB*9A/l!T"
/A%gB*8JB*/F%9;5N/&/M=
/;?//89://)/>?./>_/F%Glj:*JB7U
/d9OG./>*Z//>?./>_
9B//&/N
- Bước 3: Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của HS, 4
j/Xg>?./>_Gi/M/Q/MV*J>?g>M>_
g8U/M=;:T//,6;@:?
 ,E/:,N/(%9`-A/#X,EHEkkl!
> g;hgB*9A//c;=G=CJ%/A
kk,67*):A///8./H/./*):A//5N
p,:,E/>T)/-A/El!;C,-,E///8
U////;@:?7ZA//F%GpM//>/&>;/F%
ZB/8B_CJ/A//F%G,N/j^eg
'pGi/MB///h//hg9PVg'pG/,%/M
(//M=@DVg>M>_/M=;:T@8A//F%G
,E/:/qCTJ*J>?V,J/r/MP-A/*> *J>?
,E/l!iCOO,E/g\>?> 4^/F%GEg9=
7^%*):*5^/ ,al!D*-%=j#@%
9T)/F%G,E/-A/>?NE>=%,-j:D=/M=
5
*J>?,E/>;_.//7Z.//s,:&//J/
U>?./>_i/M/F%G

- Bước 4: Lựa chọn PPDH, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và
cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.
,E/:,N/(%9`-A/#X,EHEkkl!;
@%E7/:&&//J/J//FBT)fC:7M
@#>;_JA/QN/>7*Z>?./
g8U>/%A/J/rV/B?,,`
8/;=#C)P.OA//G'J/r*):A/
7%://l!$@#ECU*):A/4C)Eg7ZA/
> /M&&/O\E_CJ/A//F%eU,NG3HE
kkT"/OA/;?J/r::?)HN/F%//kk
k'8./H/./*):A///./o_/,-TJ&//J/
A//F%//U,NG-A/
- Bước 5: Thiết kế giáo án.
3:C9,E/,-l!9h%:T)[?>?B*7Z//
./)B-%:D/Q/Q)/e)B*):/F%l!)
BA//F%G
'J/?/MPl!>T)9,-/qA/GlT/l!9h%:
%:)B?>?V/&/Ml!/q/_/.gN\/F%
T/l!=?>?9d@%//>j/XZ/D9A/j/X>;
_.7ZA//F%GD/.B**):A/CJ%/A
//kk,67*):A/8./H/./*):A///./
&/NoOGA/&//J//FBT)b/C,:
> =Ol!/M,N/BU/MgP>7=J/7B
-*):A/U!P:Dh//Q;J/7@%//9,E/D:4
i:9h%:T)/Z=
b^O//F%B,N/=7`//B*T%
- Mục tiêu bài học: tpDm:D/QG/Q)P>?./>_BV
tb/Z/D,N/9=)9oBe/Z=/M=C,N,N/
- Chuẩn bị về phương pháp và phương tiện dạy học: tl!/W9X//?9X
*):A/0%; 87/^1//,67*):A/0:

6
/?'!Q*#:&:u#/1C7*):A//Q?Vt
,E*$G/W9X9A/0T)9C9/W9XC74*5
A//Q?1
- Tổ chức các hoạt động dạy học: '89:m//./=>%//)
B*):[A//Z=!Ea)B/Q/qmt'D)BVtZ/D/F%
)BVtb/?)BVt'-C,N=J/7)BVt?
C/F%l!Pg>?./>_BG/Q/MT%)BVg
8UJ/r/M=*Z>?./>_BiA/=;@:?V
gT%TM,-(Vg@;/M=j;:%?> /M//;@:?
5NV
- Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối:j/Xg7/G/Q;?Z/
J/7T%-A/=/F/U>h/T`B9/s(/=/W9X/7/
A/9E
3.4526"0#
B-*):A/D,N/J/7#//9,E//69;T%
vXCE[=%TJ/W9X/F%G
=%88hg9A//sg>?./>_iA//M
CD@%?9EV=%88/W9X9E0T)9C9
/W9XC74*5A//Q?1
,\!7/>=%TJ/W9X/F%G/M=J/7Q-A/(//M
=%j#@8*):9E
'H/./*):A/9E
[l!E79ED7ZA///./J/7=)
,N/Z/D9A/V)B/6A//G
[l!H/./,E*$GT:]8=>C]BB*
9A/o),N/Z/D9A/ETJ*Zkk5N
:7/F/U
l!,E*$G/F/U>h/Tg'pBi/M @%)
BJ/C:7/M&HN/%#g8./>/%

3
7
'D/6T`U/?EZ/D9A/l!*J>?BTU/d9
H/.//GJP>?@;A//F%9;/F%9)l!
H>?P>?@;-A/
I,E*$GA/9C7/`
l!,E*$GC:7/F/U9/s0 @%C9J/
&7w1l!,E*$G/W9X9A/E
Lưu ý: Tùy theo đặc trưng môn học, nội dung dạy học, đặc điểm và trình độ
HS, điều kiện cơ sở vật chất… GV có thể vận dụng các bước thực hiện một giờ dạy
học như trên một cách linh hoạt và sáng tạo, tránh đơn điệu, cứng nhắc.
GJ/ /F%B-*):#X,EHEkkZB/^
P:?UM@%A^CTJ/FBC)T)/F%/;,-
*):/;,-A/pgQ89:D:/qCg>7,N/
O/>?eJ/r/q)=>%HEkkP_@%`,-
H CgP//l!//6X/M&/U*):A/i
C5`P>7/;TJ/W9X/#@:8DP
#C)g-A//M7@;9H&/.OUE/;,-*):,-
A/
1.3. 7*+,-,'!6"0#84
x/XZ/DT%9A/G;),N/g8P>?
./>_B
[?./!E >?./9%4yz@%9U/Z/8
;8,N8"Th/,-{)/Uc%w//?
9"':D>?./,-C(C)`//9TU@
8A/8?> ; @%B9/M=P9GE/M>?
@;./g/h/*:5:Z/DU,NGP>7*):
A/D(%Z/D/Z=mTEe%)->|A/
.//F%G> DZ/D//
[_'*):A/>_CC,N/),N/",N//

8,?V%:C=Dh,N//;Z,N//8`./Bw
lD/Q/O\E,6./4/F%/^O//,68=
DZ/DP>_/5NEB*9A/U,NG
8
['B}%7/C]B>?./=7_CJ/A/G/M
B,E//z,?P:D?@\A8g9;7w\./C
z,?/B/TU:
 '&//J/Z/D9A/C&//F%9A/G/Q),N/
T%>A/#/W>?./>_:D/QPB/Q,N/8
/,68e/^A/b/Z/D,N/9=)9o//B
eA/Z=/M=C,NM%@%T~•~•~?•,N/
,\'&//J/,E/>?QZ/DlD,N/g
=9?U,N
pg>?./G!€Gi9?CD@%?
9A/
pg>?./E/Q,N/
8
(lB*>?.//69;/F:?^/M
CD@%EB*9A/T,#J/71
(l>@B>?./G
/Qh,N/T%>A/j1
bW9X
'9T)Q/W9X/Q,N/g4*5,67J/
@%/Q?/B*9A/,V%;$8;A%
*#%A%T]%A/Tw//?9XaN,:/?:;wV
34-Dm,N/g,6>/F:?TY*Z
@8H/.///)B`@O%8*):A//M=TY*Z
C)P,6*):A/,`Q:D?g,6
*):A//F:?
'4*5,67*):A/9%4%;

$8A% 89O/8w:/?:;w':
D5:eB*9A/DG/W9X4*5,67
T%/9A/)7@;/%./=7_CJ/W/
G
!&*Z&//J/4*5*):A//QC7>D4*5//;l!
/MG@%T8TY*ZUNC)//kk8./
9
H/./>&//J/,67>/%o)7@;/%
*):A/
•'H/.///B
vXCES=%T]TUHXP?TJ/O\/F%G
=%9/s0?/M15:B*9A///./H/.//F%l!
/M=>=%9/s,E/>=>%9E(//M=C4{>=%
@8=>%B*//)B*):A//F%9E
lE7J/7B*9A/
bM=TY*Z///%/B9T),T%
'-
% pB* )B/F%Q: )B/F%Q:
34*5
?9X

01 01 01 01 0I1
01'-%,N-%9U/eB*)B
01pB*'8J9A/##GlQ>?./G/Q>h/
T/QE1
01)B/F%l!b 7/8./H/./,E*$PwCE
A//F%l!,6.E//B*A/
,\//8./H/.//Q/OA:&&//J/A//F%
GUN7@;//,6>E4*5i/W9X
GY*Zg,67J/@%4*55NOCO/O /a  =  /M

=>%/>&/&/TJ8c>/F%Tl!=7U%c/F%*$
*hN`G/%7OCO/O/a7@;
01)B/F%GGJ/7/// 7///7Z,6E
eB*A/#TJ,E*$P>=wH/.//F%l!
,\//?/Q=7,N/)BA//F%G
0I134*5?9X4A%TY*Z,674*5/F%
l!Gi/W9X,6.EeB*e)B
b/)B*):A//Q,-A/C^:,-A/C
*://)B,-j^eZ/D9A/EU>7
=9?/F%G^))BA//F%G//9,E/H
X>=%/F/U,N/J/7C)%j#%@
10
8'//.///)BA//F%GEa)B
/qm'D)BVZ/D/F%)BV'-C,N=J/7)BV
b/?)B9%G*r(g8U/M=;:T//
,6;@:?>?C/F%l!P
pB*>?./>_B/F%G9A/Vpg8U
J/r/M=*Z>?./>_BiA/=;@:?VgT%
CQ,-(Vg@;/M=j;:%?> /M//;@:?5NV
w)B*):/F%l!oEaN)BA//F%G
 !&*ZP/^O////BQ)B/F:?/F%9*):
$J
4
94K
8
8L4+389
$AB1L89MK9>
$AB
1L89MK
$H

1N+O89
=$6789
4P8+$
[I
O
$'Q#Q
(Tùy vào nd bài học có thể
tổ chức: Trò chơi, sắm vai,
xem Video
,E*$J/7
'J/  7
)  B
>`  B
#  ,E
*$  H  /./
/F%l!
34  *5
,6
7aN
,!"9%:;<
#:'5:B*
//.//F%l!/M=
J/?(/?
'5:  //  H
/.//F% l!
  T  Ch
#%:)
B
34  *5
,6

7  a  N
0?/M1
K
[
O
  =>  6
?  @  )
#A
,!"  9  B:  4C  ?
D<6E,FG
['H/.///)B*
5  N  E  B  *  
.//F%G
[l!D^PA/
'J/  7
#  TJ  H
/./  ,E
*$  :D  /Q
/F%l!
Đd phù
hợp băng,
tranh,
mẫu )
11
%7Z:D/Q
GJ/7
;&H 
2. >  6
?    )
#

,!"  9  3:  4C  ?
D<6E,FGID<
6E,FG
['H/.///)B*
5  N  E  B  *  
.//F%G
[l!D^PA/
%7Z:D/Q
GJ/7
;&H 
'J/  7
#  TJ  H
/./  ,E
*$  :D  /Q
/F%l!
Đd phù
hợp băng,
tranh,
mẫu )
B  >  6
?)
#
&    
6  
)#
['H/.///)B*
5  N  E  B  *  
.//F%G
[l!D^PA/
%7Z:D/Q

GJ/7
;&H 
[I
O
,!"9G:)
['5:B*9A/
l  /M  8  ./  H  /./
5  N  /M  =  C  ,
9:  >?  @;  TY  *Z  >
    H  /./  c
/6w
;&C #
p  j{
/%  Ty  %
H
34  *5
  (/
T;  W
A//F%
G
[
O
,!"9G:,D<6E

[ ‚D/Q%7Z/Z
=E/(/M
G
G /{
;4
12

RS#$%$
J,H 9DK=D2#A
[pD,N/>?./Gi9?/MCD@%?9A/D,N/>?.//69;
/F:?/MCD@%?9A/E
[pD,N/>?./E9/Q8' @%9A/GC]B
,N/>?./,?/F%9A/
T8LM
[x/X,N/B*5NE.//F%G!?/Z=Z/DG)
,N/T%9A/P>?./>_B/GT%>9A/
T
 bQDm/Z=4*5*):[A//l!GU4-D,N/4
*55N>;=7TJ=9?U,NB*9A/T
)/F%,-*):
 pD,N///,6*):A//F:?5NE//)B
*)9A//,68
J>6!"96"0#)0 
x#j{//)B*):A/iA9A/
,-A/8,-A/./B;9;&U^g%Z/DP%
E//)B*):[A/V
 b/)BA/=7m&&//J/TJ%%f_CJ/J
A//F%G
TN OP#*+
bQj#j{B*)H/./i)P>7/G,N/J
%%@8>?@;./T;WA/4
--%H/./)BNC\`./BE//)B
-*+5: bABB**):A/B/// 
/,68H 7?>?
13
%;4-
<=V1?8$94?#@$AB$%;4$C=$W8/8

>X$YAZ3V>XDK89D[>;<=8\8BA+?89
.=]^_>`'a^b
QDR++6&ST!EU'D2+C:
7!"#$
!"#$CB /,68H 
!"#$C@%T$/MJ/,E/("#//8//
 ]///;Z//=8/;/F%,-"
!"#$C@8@%TSj{[E["[@%TS
j{[E["CDZ/TU@8"
pB*!"#$`,-H 
1.1.2.1. Lý thuyết chung:
pg9C\:?//qE7BCQT%M*ZTU@
8A/,N//F/U9HT*Q@%//9J/)P>7/Q
>?./C\:?gO6
pB*//9C\:?9%4G6C,N/PCj%QV,-{8
;)V//"#$V"")9o/8#VqC7> (
,-V">\A%
1.1.2.2. Bài tập thực hành bao gồm các dạng bài:
!"$6${//8>U6;4%@;V "&
/8V"/*9),-V>\A%/;"*,-"/

k,6!"#$
!"#$e9%@?/?eH=?9BU/?
,N/C),N/?,T%!">8/$V!"/e
$0?$P41/qC7//9B/F%$e$V!"
/{/&8*$V!"{/?/q8V!")#
h(/ /q9
%QDR++.,D2*6L
C\:?
14

k,6)BMA/V,6:?8V,6
J/@%V,6@%TV,6^V,6D;
@:?^PV,6TY*Z8U/M^P*):A/V,6
A/#M/V,6c/6A/V,6CD7J/?
J/
k,6J/@%V,6@%TV,6^V,6
)BMA/V,6C:7V,6A/#M/V
,6C77J/?
BQDR++6"0#&ST!E
C\:?
lD/Q/W9X//4*5,67g*5/Q?
Z/Z9;A//F%G
b/H/.///)BA/Cm//>7/69;/F% 
'?C"#$>7PCj%Q?C">\A%
b/)B)P>7=Gh,N/>?.//69;P"#
$">\A%"")
l!H/.///)B/Q:&&//J/A//F%GO
G>h/T>?.//69;,E*ZJ/A/
J/
3=J/7*):A/7@;D/Q/W9XU//4*5,6
7*):A/5NE9*):(/97C$!$TEB*9
A/P>7J/?V//4*58A%/Q=>;_@%
Tj{./>&/&/.OT)/F%G'5:B*9A/
/M=/W9X//,67?9XaNT%/),N/7@;U^
b/)B,EEGh,N/(/=/^O/8*
)QTh/qC7/F%$TJ,6@%g%//$VGh,N/
//"8Thj?9U/Z/")Th/9"@8
A/
37*+,-, :
&V6L:&ST!E

-%W&S9*":EX9Y*
0b,68CE21
15

8c'd$He '
8c'df'
b/")9"
#$
ph,N/)D$
!",N/9%./B)/9"
'^:,N/yz/F%$
g'R
?./ph,N///")//B)/F%/^&//
9
_}%T);)",N/9%./)
/F%$/9^&/
l*Z/'^:,N/yz/F%$4Qs:
h i
NY6Z6"0#
A/T l^:ƒ/8W:T/>%CE2
lD "BTU9/F%A/T>,E/
A%,E*$//")
QDR++6"0#)0 :&@9+'5O0*+
'Q)*!j*
vXCE0•1
[=%T]TU
[=%9A/Q,E/
=%9/s0•1
0„1‚D/QB#A/Th/C)9A/ ,E/"
E

lE79'D/6T`*J9 @%=9z6^:,N/>U
)> %TB6///4/O%/58==7
)/F%$
k
l
8Q) $'Qjl
R
$'!jl
!m
1n)o
I•
R€}%T
j{
)B,E*$A/
T@%Tj{
16
t  3  )
p)T#
/PT
/F%$
t…T
tp†9M
lD3($,9
0„13B)`/^&/
`/9/MTJ>/%
> 
0„1bPT$
0„1b^C7/F%$
0„1  lg%  ^    9    
T6

lD9HT @%
T    $  T  T  ,6
@%    )  g%  %  
$DB$,6
@%)g%P
A/T@%
T
A/Tƒ;
C-
A/T;
C-
A/Tb
A/T;
C-  ‡  &/
69
‡&/
b9
2•
RR€  b/  "
)
[  k/  ;
  )  #
/^O/
[!")
;CE
[!")
/?
[  bQ  
  (/  W:
T

[!")
  $  E
> %
)B,ˆ*$A/
T//")
[lD^)3="
,N/)#$/^
@%T>),E/>
"
[lDN\//"D
J/@%
t  x/  X  /P    T
/?$
tk/;)#/^
O/
t!");CE
t!")/?
t'|BC4CmP
T)%::?`aX&
//;B)> 
9o%
[lD9HTp4X&
>/%8/^O/;
)>/%
[}%T$=")
[bA/T@%T
j{P)/F%//9A/
T>,E/#:D/Q
e%,E*$=A/TO
%9"/F%8

A/  T  Ch
#
A/T@%
T
A/  T  Ch
#
A/T@%
Tj{
'J/
@%
K•
RRR€'J/ )B,E*$A/
TJ/
[lD@%TA/T
C9
[,\A/T> "
%:"e)?
[ph/A/T"#%
A/TC
9
l^:ƒ
/8W:
17
,%%=)D>U>U
> %
[#NBDA/
TC9
2•
R!€  p  j{


t  bP  
T
t  3  )
g%$
t  !  $  
P
)B,E*$A/
Tj{
[lDC^:9./B
>/%‚D /QA/ T
j{
lD9HTg(
,N//,%,N/>#N
A/  T  @%
T    j{
#/;@%
'#9%
9/F%
A/T
•
!€(*c9

b/"P9 
%:(/"9/M8*)
,6JbW9X9E
A/TC,\

[4MV9,-,
=$4@31?8$94?#@$AB$%;4$C
Tiªu chÝ ®¸nh gi¸

§iÓm
tèi ®a
§iÓm
®¸nh
gi¸
NhËn
xÐt
. $p 'q'r"k!&
2
[pD,N/>?./Ti9?/MCD@%?9A/
1
[pD,N/>?./EP>?./9/Q8

1
g'R -
[x/X,N/B*5N !"#$
.//F%T

[!?/Z=Z/DT),N/T%9A/P>?./
>]_B !"#$

s. h i t
[pDm,N/4*5*):[A//TV34*55
N>;$8A%4*5/Q
?

[34*5,N/TY*Z>%/7@;>?./
>&/&/.OT)/G

[pD,N///*TY*Z9 

u. 8Q)'Q+$j* 
['A9A/S*):A/8,-A/ 
[3;9;&U^g%Z/DP%E//)
B*):A/

[',-A/8,-A/).O/ 
18
G
['H/.///)BA/=7mTJ&//J/%
%//)B/F%T

[‰fC:7_CJ/JA//G!"#$ 
['?>?)B/F/UC)T)
[GJ%%@8

['-%NC\///)BA/ 
vQ -w
\8FD]D<6E,^&ST!E:
!P&%l!,E*$> D/ .////Q=7
,N/yz(/=/F%$V/W9X4*5/QO%*)
,E*$"8Th/)De//,E8>/%
!P&%GpD:D/QG/5/W9X$"@8"/O\@%T
8%(/=/F%$V//9A/Q/Q/O\P?//*J8j:
*J9U/Z/V")/Q;8,6@%//F%P
)Th/
%.=]^_>`'(l'(S
%QDR++6&S''VU'D2+C:
7%&
!"%&CB /,68H 
'%&CB7Thj?,-{8;Th/A%?

8>U0^:;a1%:> %0/_c/ D1#
g:Dh//o)DgT;WzNB*.
/QW/F%-TUjiB
G;W%&,N/hCPE/B/TU/,-ET)A/
/6/F%A/TA/%&G:,N/&B/CT:]>;
_T)8cP9U/Z/A%?Th/SG,N/J*=7#
.//;ZD"%&T"> /MTU//^/;> 
/MTJc9M> :M/
pB*!"%&`,-H 
2.1.2.1. Lý thuyết chung:
pB*//9C\:?9%4Th///*5Vb///Th
j?:Dh/%&Vb/"A%?6;//7A%?VA%
19
?%&*B/VTh///*5%&Vb/C9%
&
2.1.2.2. Bài tập thực hành bao gồm
['%&8/69;8 8c,-*P8/g>y
/gV
['%&.*ZB,-//;]%c)*%&
CAA%//;>_;-%Oj/M%V
k,6!"%&
['89U/Z//;8/&ZdV
 [!"/A%?8;V
[!"/qA%? 
%%QDR++.,D2*6L
-C\:?
k,6)BMA/V,6:?8V,6
J/@%V,6@%TV,6^V,6D;
@:?^PV,6TY*Z8U/M^P*):A/V,6
A/#M/V,6A/#N4V,6H/./c/6A/V

,6CD7J/?
'5:B*9A/l!CJ%/Ag,6*):A//F:?
>?NC)TY*Z//,6,67*):A/>/
 J/
'J/@%@%T^)BMC:7A/#M/A/
#N4CD7J/?
'5:B*9A/l!CJ%/Ag,6*):A//F:?
>?NC)TY*Z//,6,67*):A/>/T%/7
@;
%B>6)0 _9"9DK'!C?6"0#&S''V
C\:?
['?>?=>%//)BD/QCm//>
7/69;/F% '?C"%&////Thj?%&
//*5%&34-//)B/Q)P>7=G
h,N/>?.//69;P"%&""A%?
20
[l!H/.///)B/Q:&&//J/A//F%GO
G>h/T>?.//69;,E*ZJ/A/T
)
J/
!E//9J/,-/MQC\:?8:D/Q/W
9X/4*5$TEB*9A/P>7J/?*):A/V
8A%/Q=>;_@%Tj{./>&/&/.
OT)/F%G'5:B*9A//M=/W9X//,67?9X
aNT%/),N/7@;U^
b/)B,EEGh,N/(/=8%&//%
&Thj?A%?"8%&VG^:,N/yz/F%8A%
?%&7,N/8%&#\&//M\./Cz/B/
TUA/T):34-C_\./B8/;
/F%G @%g>7>_TUJ/?

%37*+,-,
>S)g%t)'(l'(S^x'
=8`*<+aA
pg>?./i9?/MCD@%E9A///C9%&//
TY*ZQ%&.*Z
pg>?./E/Q,N/8//)*%&()
g'R
 ?
[Gh,N///)*%&()V
[G^:,N/TJO/F%()P8*Th/,-{w
/B/TU @%//CrB
`b
[G)*%&,N/B()#\&/
49
[G=.*Z/B/TU,%&9=*rT>^CrB
[G/M\./Cz:
h i.
bW9X4*5*):A/
21
•lD
 tG/>%T/l!tBTU()/M>=*/^C78
./%&>/%
 t8M//9,E/?
tBTU9")/,%)/F%G_,E/
•A/T
 tG/>%^:"9O"`9
 tG,Q%;P//C)()B()*%
•k,6*):A//F:?k,6J/@%Vk,6^V
k,6N`Vk,6C:7Vk,6
'Q)*!

•vXH/./CE
[=%T]TU0Š1
•=%9/s0Š1
[=%TJBTU9"?,E//F%G
J-<
[lE790Š1/B/TU:/=/QW/F%/
,-://%p:%:()> /q,N/,%/B/c,N/TY
*ZBi
'/B/TU,-:/O%(^PC)()E8*
Th//s,%_%&zh%*) %:/O%/58
=//)*%&BTUC)()
k
l
8Q) $'Qjl9> $'Qjl$H 1n)o
IŠ[2  }%T
j{
,N   ,D< 6E ,^
OFW*cd
tl!E7BTU
()/MPC)
/MP>=*/^
C7>/%^
O%*)
[l!#/Mj{8
P8*(/=
/F%//()D„
}%T[j{%
H
[  G  //  (  )  D
  O  %  *) P

>=*EPC)
>/%3(/=
//%&a()
[()
22
5'-8
b/)
*%
&
%')*
[  ' /B/  TU  /F%
/O  %  8  (  )
,-,N/TY*Z=
C8„
[(),N/C9o
g/^C78„
[  )  ?  %  &  /F%
()CgA%?
,?„
[Th//F%//()
,N/  =  7  ,  ?
„
 4H : p:%:/M
j  ,E  /A  (  )
#\&/Z/&/
TY*Z
,N%:  ,D<  6E  ,^
"!6'
'Ve"
[l!E7N \

//9,E/"/Gh
m
[l!/8CD9;
,E*$/Z=e
9,E//T@%T
[l!d/M^:9,E/
)*
t  k/  8  / /F%
()
t'8///,-
/s>/%P8
*Th//^C7
bMC)/M*:#%/M
C)/ZQ
[  ( )  *5  =  9=
*r7CrB
=%&
[b^C7/F%()^
%*),9o^:
94#%J%
[)?%&()
  O  %  *) /M
=*5P%_
8:TM%C
(,-(O
[Th/,N/UN
>/%/M=J/ˆ
D*Xz,6
;UC(/|
#\&/Z/&/

/F%a,-
[G@%T8
)    #  *m  
T/>%
[G@%T
[T/M9,E/)*
[G@%T
8
M
//9,E/
?
23
20-
25'
[I
O
[
O
9'%&
'J/  
0(/9&
%%*A/=
"(
)8‹C7//9B
/F%()
t'88/()
0* h e%1/
5N/M=T)
(  )  B/    #  \
,`D

,NB4C?,^5

l!  9%  @  CE  
,E*$N:Ee
G0?/Q1
,N3N OP
l/ABTU 9"
/,%

[  l!  H  /./  /  G
j{
[  l!  M  h    >#
NG&//J/A/
j:*J9
[l!j{/-
A/
,N[.e6(=D<
6E,^A
/W9X4*5/9
T%.
[GC9
[T)*%&
B/?/()
[G"9`E
>&/,E/8*|
/A
[G89:T;W
/F%  8  J    
j{j?C)l
/M=N\/G

/,%8,N/\,`
N  \  /  T  )  *
Th  j?  )  ?  4  "
Q  >:?  >&/  //
#)*)89:\
,`/F%8
BTU9
"  )  
/,%  )
/F%  G
_,E/
J)=fA
[}%9:/O%/Qh,N///)*%&()
[!PU9"?/,%"j.
%[4MV9,-,
=$4@31?8$94?#@$AB$%;4$C
Tiªu chÝ ®¸nh gi¸
§iÓm
tèi
®a
§iÓm
®¸nh
gi¸
NhË
n
xÐt
t. $p 'q'r"k!&
2
[pD,N/>?.//F:?P%&Ti9?/MCD@%
1

24
?9A/
[pD,N/>?./E9/Q8
1
y. g'R -
[x/X,N/B*5NE.//F%T 
[!?/Z=Z/DT),N/T%9A/P>?./>]
_B#(/5 %&

z. h i t
[pDm4*5*):[A//TV34*55N
>;

[34*5,N/TY*Z>%/7@;>?./
>&/&/.OT)/G5NE*)9
 "%&

[pD,N///*TY*Z5NE9A/ 
{. 8Q)'Q+$j* 
['A9A/ 
[3;9;&U^g%Z/DP%E//)
B*):A/(/5 %&

[',-A/8,-A/).O/G 
['H/.///)BA/=7mTJ&//J/%%
//)B/Œ%T

[bOAfC:7_CJ/JA//T 
['?>?)B/F/U&%C)T)
[TJ%%@8


['-%NC&///)BA/ 
vQ -w
%\8FD]D<6E,^&S''V:
!P&% l!bWX4*5/QO%*),E*$"
8"A%?Th/)/Q>&/&/:T)/G/Q
,E*$/MA
!PGpD:D/QG/5/W9X/M\.//W9X9A/,E/
>?CE
 B.=]^_x')
sQDR++64*+e"!6U'D2H#:
'?()*„
'()*CB /,68=A/
'()*//)8)>Ue/^C7^(0(/^T{1
o)g8>U6;j@%/B/TU:/F%y'(
25

×