Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Tổng hợp các hoạt động xúc tiến thương mại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (30.84 KB, 2 trang )

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Đại diện cho thương nhân

Đại lý thương mại

Môi giới thương mại

Uỷ thác mua bán hàng hóa

Tư cách pháp lý

Bên đại diện nhân danh người
được đại diện

Bên đại lý nhân danh chính
mình

Bên nhận ủy thác nhân danh
chính mình

Trách nhiệm
pháp lý

Thuộc về bên giao đại điện

Thuộc về bên đại lý

Chủ thể

Cả hai bên đều là thương nhân


Cả hai đều là thương nhân

Trung gian cho các bên giao kết
hợp đồng
- Chấm dứt kể từ khi các bên
giao kết được hợp đồng
- Không chịu trách nhiệm về khả
năng thanh tốn
-Bên mơi giới bắt buộc phải là
thương nhân
- Bên cịn lại khơng bắt buộc
- Là một hình thức trung gian
thương mại
- Nội dung và phạm vi khá rộng
- Quan hệ môi giới xác lập được
dựa trên cơ sở hợp đồng dịch vụ
mơi giới
- Khơng liên tục, mang tính vụ
việc

Đặc điểm

Hợp đồng

Lưu ý

- Là một dạng quan hệ ủy quyền có
thù lao
- Hoạt động độc lập với bên giao
đại diện ( khơng phụ thuộc vào sự

quản lý)
- Mang tính thường xun, liên tục,
quan hệ chặt chẽ và khơng mang
tính vụ việc.
- Phải được lập thành văn bản
- Có tính chất đền bù (K1 Đ141)

Đã đại diện cho một bên thì khơng
được đại diện cho bên khác

- Là một hình thức trung
gian thương mại.
- Bên giao đại lý vẫn là chủ
sở hữu của hàng hóa hoặc
tiền. => Gánh chịu tổn thất
hàng hóa nếu có rủi ro.
- Bên giao đại lý là chủ thể
cuối cùng chịu trách nhiệm
về chất lượng hàng hóa.
- Phải được lập thành văn
bản
- Mang tính song vụ

Giá bán sẽ được bên giao
đại lý ấn định, trừ hình thức
đại lý bao tiêu

Thuộc về bên nhận ủy thác
- Bên nhận ủy thác bắt buộc là
thương nhân

- Bên cịn lại khơng bắt buộc
-Mục đích là mua bán hàng
hóa, khơng có quy định ủy thác
cung ứng dịch vụ
- Phát sinh khi bên ủy thác có
nhu cầu mua hoặc bán hàng
hóa nhưng khơng đủ điều kiện
để trực tiếp thực hiện.

Văn bản, lời nói, hành vi

Phải được lập thành văn bản

- Không tham gia giao kết hợp
đồng trừ trường hợp được ủy
quyền ( thù lao ủy quyền + thù
lao môi giới )
- Các bên khơng giao kết được
hợp đồng: sẽ nhận được chi phí
hợp lý. Ngược lại sẽ nhận được
thù lao ủy thác

Có thể ủy thác cho nhiều bên
×