Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Giáo trình nhập môn ngành công nghệ ô tô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.94 MB, 130 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
---  ---

GIÁO TRÌNH

NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Tài liệu lưu hành nội bộ×