Tải bản đầy đủ (.docx) (20 trang)

BÁO cáo THÍ NGHIỆM hóa lý báo cáo THÍ NGHIỆM bài 1 ĐỊNH LUẬT PHÂN bố

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.56 KB, 20 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

BỘ MƠN HĨA LÝ
--------------

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
HĨA LÝ
Mã học phần: CH3007; CH3072; CH3082

Họ tên sinh viên:
MSSV:
Mã lớp:
Nhóm thí nghiệm:
Giảng viên:

Năm 2022


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 1: ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ

1. Họ tên sinh viên........................................................
MSSV:
Ngày làm thí nghiệm:
2. Tên và chữ ký của giáo viên hướng dẫn:
3. Mục đích bài thí nghiệm:

4. Số liệu và kết quả thí nghiệm:

Nhiệt độ thí nghiệm toC =


+ Xác định Kpb:
Lần 1: V1 =

V2 =

Lần 2: V1 =

V2 =

V1(TB)=

V2(TB)=

Kpb=
+ Xác định Kc:
Lần 1: V’1 =

V’2 =

Lần 2: V’1 =

V’2 =

V’1(TB)=

V’2(TB)=

Kc =

5. Nhận xét kết quả và trả lời các câu hỏi

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

1


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 2: ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG

1. Họ tên sinh viên.........................................................
MSSV:

Nhóm:......................
Mã lớp:

Ngày làm thí nghiệm:

2. Tên và chữ ký của giáo viên hướng dẫn:
3. Mục đích bài thí nghiệm:

4. Số liệu và kết quả thí nghiệm:
Nhiệt độ thí nghiệm toC =
4.1. Đo với các dung dịch CH3OOH
K
CN (1)
CN (2)
CN(3)
CN(4)
Ktrung bình =
Nêu nhận xét về ảnh hưởng của nồng độ tới a, c, l và Kphân ly
4.2. Xác định độ dẫn điện đương lượng giới hạn l¥
Đo nước cất: χ(H2O) =
HCl
C(M) χ
0,1000

λ

NaCl
χ

λ

CH3COONa

χ


λ

C1/2
0,316
0,100

0,0100

0,032

0,0010

0,010

0,0001
3


l¥ (HCl) =

l¥ (NaCl) =

l¥ (CH3COONa) =

l¥ (CH3COOH) =
4.3. Xác định tích số tan của chất ít tan
Tính l¥ (CaSO4) =

Đo dung dịch CaSO4: χ(dd) =
Tính C =


T=

5. Nhận xét kết quả và trả lời câu hỏi:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4


5

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 3: ĐỘ NHỚT
1. Họ tên sinh viên.........................................................

Nhóm:......................
Mã lớp:

MSSV:
Ngày làm thí nghiệm:
2. Tên và chữ ký của giáo viên hướng dẫn:
3. Mục đích bài thí nghiệm:

4. Số liệu và kết quả thí nghiệm:

Nhiệt độ thí nghiệm (oC) =
Độ nhớt của nước ở nhiệt độ thí nghiệm =
Thời gian chảy của nước to=
Xác định độ nhớt của dung dịch polyethylene glycol trong nước


Nồng độ %
khối lượng
5
8
10
15
20
25
Vẽ đồ thị phụ thuộc hn/C vào C trên giấy kẻ ly và xác định độ nhớt đặc trưng:
[h] =
5. Nhận xét và trả lời câu hỏi.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

7


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

8


9

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comBÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 4: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KEO VÀ NGHIÊN CỨU SỰ KEO TỤ

1. Họ tên sinh viên.........................................................
MSSV:
Ngày làm thí nghiệm:
2. Tên và chữ ký của giáo viên hướng dẫn:
3. Mục đích bài thí nghiệm:

4. Số liệu và kết quả thí nghiệm

4.1. Điều chế keo.
Kết quả quan sát điều chế keo hyđroxyt sắt (III)

4.2. Xác định ngưỡng keo tụ
a. Dung dịch chất điện ly KCl
Quan sát hiện tượng keo tụ (các ống 1,2,3,4,5,6)
Nồng độ chất điện ly dùng để keo tụ

(C)

=

Thể tích dung dịch chất điện ly được dùng (mL)

(Vcđl) =

Thể tích tổng cộng (mL)


(Vtc) =

¡ =

b. Dung dịch chất điện ly Na2SO4
Quan sát hiện tượng keo tụ
Dãy các ống 1,2,3,4

Ngưỡng keo tụ ¡ =

Dãy các ống 1’,2’, 3’, 4’

Ngưỡng keo tụ ¡’ =

5. Nhận xét và trả lời câu hỏi

10


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 5: HẤP PHỤ
1. Họ tên sinh viên.........................................................

Nhóm:......................

MSSV:

Mã lớp:

Ngày làm thí nghiệm:
2. Tên và chữ ký của giáo viên hướng

dẫn:
3. Mục đích bài thí nghiệm:

4. Số liệu và kết quả thí nghiệm:

Vrượu butilic =

o

Nhiệt độ thí nghiệm t C

ho (mm) =

= a. Trước hấp phụ
Bình 1
C (M)


0,1

Bình 2
0,2

Bình 3
0,3

Bình 4

0,4

h (mm)
b. Sau hấp phụ
Bình 1’

Bình 2’

Bình 3’

Bình 4’

h’ (mm)
C’ (M)
G
C’/G
Lập đồ thị "C'/G=f(C’)” xác định G¥ và Khấp phụ
G¥ =

Khấp phụ =


5. Nhận xét kết quả và trả lời các câu hỏi:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

12


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

13


14

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


15

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comBÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 6: ÁP SUẤT HƠI BÃO HỒ

1. Họ tên sinh viên..........................................................Nhóm: ......................

MSSV:

Mã lớp:

Ngày làm thí nghiệm:
2. Tên và chữ ký của giáo viên hướng dẫn:
3. Mục đích bài thí nghiệm:

4. Số liệu và kết quả thí nghiệm:

Nhiệt độ thí nghiệm toC =

H=

t0C
T
1/T
h(mmHg)
P(mmHg) = H - h
lnP

Vẽ đồ thị lnP=f(1/T) trên giấy kẻ ly :
Xác định


tga =
l=

Tsôi =

Phương trình Clausius – Clapeyron tìm được:

5. Nhận xét kết quả và trả lời câu hỏi:

16


17

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

18


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

19×