Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

bài 34 thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộ - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.86 KB, 3 trang )

ĐỊA LÝ 9
Bài 34: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG
ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ
I. Mục tiêu cần đạt :
1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức đã học về những điều kiện thuận lợi khó khăn trong quá trình
phát triển kinh tế - xã hội của vùng làm rõ vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam
2. Kĩ năng:
- Biết kết hợp kênh chữ kênh hình để phân tích , nhận xét một số vấn đề quan trọng
của vùng.Kĩ năng lựa chọn loại biểu đồ thích hợp, tổng hợp kiến thức
- Xử lí, phân tích số liệu thống kê về một số ngành công nghiệp trọng điểm.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
- Bản đồ kinh tế của vùng Đông Nam Bộ
- Dụng cụ vẽ biểu đồ, Sách giáo khoa .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Kiểm tra bài cũ :
- Ngành DV ở Đ NB phát triển ntn? Xác định trên bản đồ các trung tâm KT và các
tỉnh, TP thuộc vùng KT trọng điểm phía nam? Vai trò của vùng KT trọng điểm
phía nam?
2. Giới thiệu bài:- Gv giới thiệu yêu cầu bài thực hành
3/ Bài mới :
+ Hoạt động 1 :Bài tập 1
- Bài tập 1 :
ĐỊA LÝ 9
Bảng 34.1 tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng
điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001
Các ngành công
nghiệp trọng điểm
Sản phẩm tiêu biểu


Tên sản phẩm Tỉ trọng so với cả nước
(%)
Khai thác nhiên liệu Dầu thô 100,0
Điện Điện sản xuất 47,3
Cơ khí-điện tử Động cơ Điêden 77,8
Hoá chất Sơn hoá học 78,1
Vật liệu xây dựng Xi măng 17,6
Dệt may Quần áo 47,5
Chế biến thực phẩm Bia 39,8
- Dựa vào nội dung phần thuật ngữ trang 153 sgk để nêu khái niệm ngành công
nghiệp trọng điểm .
- Nhận xét ngành nào có tỉ trọng lớn, ngành nào có tỉ trọng nhỏ?
- Theo em nên chọn biểu đồ gì? Tại sao ?( hình cột- để thể hiện rõ nhất 7 ngành )
- Gv hướng dẫn cách vẽ:
- Cho HS vẽ biểu đồ
- GV gọi 1 HS lên bảng vẽ,
- GV theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho HS
+ Hoạt động 2 :Bài tập 2
HS đọc yêu cầu BT 2
- Thảo luận nhóm : 4 nhóm – 5 phút
- Nhóm 1.2 : câu a, b
ĐỊA LÝ 9
- Nhóm 3.4 : câu c, d
- Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31,32,33 hãy cho biết:
- HS trình bày.
- Gv chuẩn kiến thức .
a.Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đã sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có
trong vùng: khai thác nhiên liệu, điện, chế biến LTTP
b.Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đã sử dụng nhiều lao động: dệt may,
chế biến LTTP

c.Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kĩ thuật cao: khai thác nhiên
liệu, điện, hóa chất, cơ khí- điện tử, VLXD
d.Vai trò của Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước( rất quan
trọng)
IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :
- Vùng có những thuận lợi và khó khăn nào trong phát triển kinh tế ?
- Vai trò của vùng đối với cả nước như thế nào ?
- Hoàn thành bài thưc hành vào vở
- Chuẩn bị bài 35 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
+ Xác định vị trí địa lí . Ý nghĩa
+ Điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn cho phát triển kinh tế ?
+ Dân cư , xã hội có những thuận lợi và khó khăn gì ?

×