Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

giáo án bài 32 các khu vực châu phi - địa lý 8 - gv. ng văn tình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.54 KB, 4 trang )

Giáo án Địa lý 7
Bài 32
CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
***
A. Mục đích yêu cầu:
Giúp cho HS hiểu biết căn bản về:
- Nắm được sự phân chia Châu Phi thành 3 khu vực: Bắc Phi, Trung Phi và
Nam Phi.
- Nắm vững các đặc điểm tự nhiên và kinh tế của khu vực Bắc Phi và Trung
Phi.
B. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ 3 khu vực kinh tế châu Phi. Bản đồ kinh tế châu Phi.
- Một số hình ảnh về văn hoá và tôn giáo của các nước Bắc Phi, Trung Phi.
C. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới,
khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?
3. Giảng bài mới: (33’)
Giới thiệu : (1’)
Châu Phi có trình độ phát triển kinh tế - xã hội rất không đều: Các nước
Nam Phi và Bắc Phi phát triển hơn, các nước Trung Phi một thời gian dài trải qua
khủng hoảng kinh tế lớn.
Bài mới: (32’)
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
1. Khu vực Bắc Phi
a) Khái quát tự nhiên
? Châu Phi được chia
làm mấy khu vực?
? Các khu vực châu Phi
nằm trong môi trường khí


- Ba khu vực: Bắc Phi, Trung
Phi, Nam Phi.
- Bắc Phi và Nam Phi nằm
trong môi trường nhiệt đới,
Trung Phi nằm trong môi
Giáo án Địa lý 7
hậu nào?
? Đặc điểm môi trường tự
nhiên, khí hậu, địa hình
của Bắc Phi?
? Đi xuống phía nam địa
hình có gì thay đổi?
trường xích đạo ẩm.
- Dãy Át-lát ở rìa tây bắc,
đồng bằng ven biển có lượng
mưa khá lớn có rừng sồi dẻ
mọc rậm rạp vào sâu trong nội
địa lượng mưa giảm dần, rừng
nhường chổ cho xavan và cây
bụi phát triển.
- Lùi xuống phía nam là hoang
mạc Xa-ha-ra, hoang mạc
nhiệt đới lớn nhất thế giơi,
thực động vật thưa thớt, hiếm
hoi.
- Dãy Át-lát ở rìa tây
bắc, đồng bằng nhỏ
hẹp ven biển vào sâu
trong nội địa rừng
nhường chổ cho

xavan và cây bụi phát
triển.
- Lùi xuống phía nam
là hoang mạc nhiệt
đới lớn nhất thế giới
– hoang mạc Xa-ha-
ra.
b) Khái quát kinh tế – xã hội
? Quan sát hình 32.1, nêu
tên các các nước ở khu
vực Bắc Phi?
? Dân cư Bắc Phi có đặc
điểm gì?
? Đặc điểm lịch sử của
các nước ở Bắc Phi?
? Ngày nay, kinh tế Bắc
Phi có đặc điểm gì?
- Dựa vào SGK trả lời.
- Dân cư Bắc phi chủ yếu là
người Ả Rập và người Béc-be,
thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it,
theo đạo Hồi.
- Có nền văn minh phát triển
rất sớm điển hình là nền văn
minh sông Nin rực rỡ.
- Khai thác – xuất khẩu dầu
mỏ, khí đốt, phốt phát và phát
- Dân cư Bắc Phi chủ
yếu là người Ả Rập
và người Béc-be

thuộc chủng tộc Ơ-rô-
pê-ô-it, theo đạo Hồi.
- Kinh tế tương đối
phát triển trên cơ sở
các ngành dầu khí và
du lịch.
Giáo án Địa lý 7
? Tình hình kinh tế – xã
hội ở vùng hoang mạc ra
sao?
? Nền nông nghiệp có đặc
điểm gì?
triển du lịch.
- Xuất hiện các đô thị mới với
các công trình khai thác, chế
biến dầu mỏ.
- “Các nước ven Địa Trung
Hải
…………………………………
……………….nhưng sản
lượng không lớn”.
2. Khu vực Trung Phi
a) Khái quát tự nhiên
? Địa hình được chia làm
mấy phần?
? Địa hình phía tây có
đặc điểm gì gồm mấy kiểu
môi trường?
? Địa hình phía đông có
đặc điểm gì?

- Địa hình chia làm hai phần
phía tây và đông
- Chủ yếu là bồn địa gồm hai
kiểu môi trường tự nhiên: xích
đạo ẩm và nhiệt đới.
- Là vùng sơn nguyên có
nhiều núi cao, hồ rộng có khí
hậu gió mùa xích đạo.
- Phía tây chủ yếu là
bồn địa gồm hai kiểu
môi trường tự nhiên:
xích đạo ẩm và nhiệt
đới.
- Phía đông là vùng
sơn nguyên có khí
hậu gió mùa xích đạo.
b) Khái quát kinh tế – xã hội
? Quan sát hình 32.1, nêu
tên các nước ở khu vực
Trung Phi?
? Khu vực Trung Phi về
xã hội có đặc điểm gì?
- Dựa vào SGK trả lời.
- Là khu vực đông dân, dân cư
chủ yếu là người Ban-tu thuộc
chủng tộc Nê-grô-it. Tín
ngưỡng rất đa dạng.
- Là khu vực đông
dân, dân cư chủ yếu
là người Ban-tu thuộc

chủng tộc Nê-grô-it.
Tín ngưỡng rất đa
dạng
Giáo án Địa lý 7
? Dân cư chủ yếu tập
trung ở đâu?
? Nền kinh tế Trung Phi
có đặc điểm gì?
- Chủ yếu xung quanh hồ
Vich-to-ri-a và một vài hồ
khác.
- Kinh tế chậm phát triển, chủ
yếu dựa vào khai thác lâm sản,
khoáng sản và trồng cây công
nghiệp xuất khẩu.
- Kinh tế chậm phát
triển, chủ yếu dựa
vào khai thác lâm
sản, khoáng sản và
trồng cây công
nghiệp xuất khẩu.
4. Củng cố – luyện tập: (5’)
- Nêu sự khác nhau về kinh tế của Bắc Phi và Trung Phi?
5. Dặn dò: (1’)
Về nhà học bài, xem trước bài 33: “Các khu vực châu Phi (tiếp theo)”.

×