Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

giáo án bài 33 các khu vực châu phi (tiếp theo) - địa lý 8 - gv. ng văn tình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (151.97 KB, 4 trang )

Giáo án Địa lý 7
Bài 33
CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
(Tiếp theo)
***
A. Mục đích yêu cầu:
Giúp cho HS hiểu biết căn bản về:
- Nắm vững những đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực Nam
Phi.
- Nắm vững những nét khác nhau giữa các khu vực Bắc Phi, Trung phi và
Nam Phi.
B. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ 3 khu vực kinh tế châu Phi. Bản đồ kinh tế châu Phi.
- Một số hình ảnh về văn hoá và tôn giáo của các nước Nam Phi.
C. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Nêu sự khác nhau về kinh tế của Bắc Phi và Trung Phi?
- Hãy dựa vào hình 32.3 nêu tên những nước có nhiều dầu mỏ ở Bắc Phi?
3. Giảng bài mới: (33’)
Giới thiệu : (1’)
Ta đã tìm hiểu về khu vực Bắc Phi và Trung Phi, nhìn chung trình độ phát
triển kinh tế xã hội hầu như còn chậm. Trong 3 khu vực của châu Phi chỉ có khu
vực Nam Phi là phát triển nhất, vậy phát triển như thế nào?
Bài mới: (32’)
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
3. Khu vực Nam Phi
a) Khái quát tự nhiên
? Quan sát hình 26.1 (trg
83), cho biết đặc điểm địa
hình khu vực Nam Phi.


- Có độ cao trung bình hơn
1000m. Ở trung tâm là bồn địa
Ca-la-ha-ri, phần đông là dãy
- Có độ cao trung
bình hơn 1000m.
Giáo án Địa lý 7
? Khu vực Nam Phi thuộc
kiểu môi trường nào?
Thảo luận nhóm:
- Nhóm 1: Quan sát hình
27.1 (trg 85), nêu ảnh
hưởng của dòng biển
nóng và dòng biển lạnh
đến môi trường khu vực
Nam Phi.
- Nhóm 2: Quan sát hình
27.2 (trg 86), nêu ảnh
hưởng của dãy Đrê-ken-
béc đến khí hậu hai sườn
đông và tây.
- Nhóm 3: Thực vật từ tây
sang đông thay đổi như
thế nào?
Đrê-ken-béc cao hơn 3000m.
- Thuộc kiểu môi trường nhiệt
đới.
- Mưa nhiều ở nơi có dòng
biển nóng chảy qua, ít mưa ở
nơi có dòng biển lạnh chảy
qua.

- Dãy Đrê-ken-béc chắn gió từ
phía đông nên sườn đông đón
gió mưa nhiều, sườn tây khuất
gió ít mưa.
- Phía đông nhiều mưa có
rừng rậm nhiệt đới về phía tây
là rừng thưa và xavan.
- Thuộc kiểu môi
trường nhiệt đới.
Mưa nhiều ở ven
biển, vào sâu trong
nội địa lượng mưa
càng giảm.
b) Khái quát kinh tế – xã hội
? Quan sát hình 32.1, nêu
tên các nước thuộc khu
vực Nam Phi?
? Dân cư ở đây có đặc
điểm gì?
- Dựa vào SGK trả lời.
- Thuộc chủng tộc Nê-grô-it,
Ơ-rô-pê-ô-it và người lai, phần
lớn theo đạo Thiên Chúa. Trên
đảo Ma-đa-ga-xca có người
Man-gát thuộc chủng tộc
- Dân cư Nam Phi
thuộc chủng tộc Nê-
grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it,
Môn-gô-lô-it và
người lai. Phần lớn

Giáo án Địa lý 7
? Thành phần chủng tộc
của Nam Phi khác với
của Bắc Phi và Trung Phi
như thế nào?
“Trước đây, Cộng hòa
Nam Phi là quốc gia
……. ……………… được
tổ chức vào cuối tháng 4
– 1994”.
? Quan sát hình 32.3, nêu
sự phân bố các loại
khoáng sản chính của khu
vực Nam Phi.
? Trình độ phát triển kinh
tế của các nước Nam Phi
có đặc điểm gì?
? Tình hình kinh tế của
Cộng hòa Nam Phi ra
sao?
Môn-gô-lô-it.
- Đa dạng hơn.
- Kim cương, Uranium, Crôm.
- Chênh lệch, Cộng hòa Nam
Phi là nước công nghiệp phát
triển nhất thì Mô-dăm-bích,
Ma-la-uy… lại là những nước
nông nghiệp lạc hậu.
- “Cộng hòa Nam Phi là nước
xuất khẩu vàng

………………….
…………………… chủ yếu là
hoa quả cận nhiệt đới,
ngô…”.
theo đạo Thiên Chúa.
- Các nước ở Nam
phi có trình độ phát
triển kinh tế không
đều, Cộng hòa Nam
Phi là nước công
nghiệp phát triển
nhất.
4. Củng cố – luyện tập: (5’)
- Tại sao phần lớn Bắc Phi & Nam Phi đều nằm giữa môi trường nhiệt đới
nhưng khí hậu Nam Phi ẩm và dịu hơn khí hậu Bắc Phi?
Giáo án Địa lý 7
- Nêu một số đặc điểm của công nghiệp và nông nghiệp của cộng hoà Nam
Phi?
5. Dặn dò : (1’)
Về nhà học bài, chuẩn bị ôn tập.

×