Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 4. Máy tính có những phần mềm nào? pot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.59 KB, 19 trang )

UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 1
Giới thiệu về công nghệ
thông tin và truyền thông
Bài 4. Máy tính có những phần mềm
nào?
UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 2
Đặt vấn đề

Một hệ thống máy tính thường bao
gồm phần cứng và phần mềm

Phần cứng là các thành phần vật lý.

Phần mềm là các tập lệnh cho máy
tính thực hiện. Không có phần mềm,
máy tính sẽ không thể thực hiện
được các nhiệm vụ của mình.
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
3
Phạm vi

Phần mềm là gì?

Có hai loại phần mềm nào?

Thế nào là lập trình?

Virus là gì và bạn cần đối phó với nó
thế nào?


Máy tính làm việc thế nào với các bộ
ký tự khác nhau?

Những khuynh hướng chung về phát
triển phần mềm?
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
4
Mục tiêu
Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng:

Xác định các chức năng của phần mềm
trong một máy tính

Phân biệt hệ điều hành với chương trình
ứng dụng

Liệt kê các loại hệ điều hành và phần mềm
ứng dụng

Xác định các ngôn ngữ lập trình

Nhận biết và tránh virus máy tính

So sánh các bộ ký tự khác nhau

Có nhận thức về các khuynh hướng chung
về phát triển phần mềm
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4

5
Có các loại phần mềm
nào?
Có hai tập hợp lệnh mà một máy tính
cần tuân theo:

Các lệnh chung: Phần mềm hệ thống
và hệ điều hành như DOS, Windows,
Unix, và Mac OS

Các lệnh đặc trưng: Phần mềm ứng
dụng như dùng trong xử lý văn bản,
bảng tính hay quản trị thư viện
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
6
Hệ điều hành

Một tập hợp có tổ chức các chương trình
hệ thống dùng như một giao diện giữa
người dùng hay ứng dụng với máy tính

Nó quản ký các tài nguyên phần cứng:

Quản lý CPU để chia sẻ thời gian thực
hiện các quá trình

Quản lý bộ nhớ để cung cấp tài nguyên
bộ nhớ một cách linh động


Quản lý vào/ra để điều khiển các thiết bị
đọc/ghi
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
7
Hệ điều hành đĩa (DOS)

Hệ điều hành (HĐH) đĩa là một từ
chung chỉ bất kỳ HĐH nào được nạp
từ đĩa khi máy tính khởi động hay
khởi động lại

Đó không là HĐH thân thiện người
dùng vì người dùng phải nhớ các lệnh
và ra lệnh bằng cách gõ từng dòng,
gọi là giao diện dòng lệnh. Ngày nay
rất ít người sử dụng DOS.
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
8
Microsoft Windows

Một giao diện đồ họa (GUI) ban đầu
chạy dưới DOS (Windows 3.x) cho
phép đa nhiệm hay khả năng chạy
đồng thời nhiều chương trình.

Các phiên bản hiện nay là Windows
98, Windows Me and Windows 2000.
UNESCO EIPICT Modu

le 1. Bài 4
9
Các hệ điều hành khác

IBM OS/2

Macintosh OS

UNIX và các phiên bản - SCO Unix

Linux và các phiên bản ( HĐH nguồn
mở)

Các HĐH có bản quyền khác
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
10
Các tiện ích

Loại phần mềm hệ thống thứ 2 là các
chương trình tiện ích. Các tiện ích được
sử dụng để hỗ trợ các phần mềm khác
như HĐH và các ứng dụng. Sau đây là
tổng quan các loại tiện ích

Phần mềm nén dữ liệu

Công cụ quản lý đĩa

Phần mềm chống virus

UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
11
Các phần mềm ứng dụng
Một tập hợp các lệnh được thiết kế
để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
Các loại phần mềm phụ thuộc vào
ứng dụng của chúng:

Phần mềm văn phòng thông
thường

Phần mềm quản trị kinh doanh

Phần mềm chuyên dụng

Các phần mềm khác
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
12
Phần mềm văn phòng thông
thường

Xử lý văn bản MS Word, Open Office

Bảng tính Excel

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu - MS Access,
Oracle


Trình bày - Power Point

Xuất bản - Adobe PageMaker

Đồ họa/ hình ảnh - Corel Draw, Adobe
Photoshop
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
13
Phần mềm chuyên dụng
Phần mềm dùng cho các ứng dụng đặc
biệt gọi là phần mềm chuyên dụng. Thí
dụ:

Quản trị thư viện - Athena, Library
Solutions, Millenium

Phần mềm kế toán

Ứng dụng kỹ thuật

Ứng dụng kiến trúc

Phần mềm thống kê
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
14
Phần mềm quản trị thư
viện


Một chức năng: Chỉ thực hiện một
chức năng trong thư viện như biên
mục hay OPAC

Tích hợp: Có thể thực hiện tất cả hay
nhiều chức năng, sử dụng dữ liệu từ
một cơ sở dữ liệu duy nhất
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
15
Phần mềm nguồn mở

Phần mềm nguồn mở có rất nhiều
trên Internet. Có thể tải chúng về và
dùng miễn phí tùy theo điều kiện do
người phát triển đặt ra.Thí dụ

LINUX

Open Office

phpMylibrary

Greenstone
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
16
Virus máy tính là gì?

Nói chung virus máy tính được định nghĩa

là một chương trình hay một mã truy cập
mà người dùng không biết, hoặc một hoạt
động mà người dùng không dự kiến,
thường là làm hỏng dữ liệu hay đôi khi
làm hỏng cả hệ thống đang hoạt động

Một số chuyên gia an ninh xác định virus
khác với sâu và Trojan.
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
17
Bạn bảo vệ máy tính và dữ
liệu của bạn thế nào?

Khỏi virus, sâu, và Trojan

Khỏi các nguyên nhân khác

Sao lưu dữ liệu

Sử dụng tường lửa
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
18
Các chương trình được
viết như thế nào?
Các ngôn ngữ lập trình được dùng để
viết các chương trình. Nhưng trước
khi các chương trình được viết cần
tiến hành phân tích hệ thống một

cách toàn diện
UNESCO EIPICT Modu
le 1. Bài 4
19
Một số khuynh hướng và
vấn đề trong phát triển phần
mềm

Ngôn ngữ

Các máy tính dùng bộ ký tự ở dạng mã nhị phân.
Các chữ viết khác nhau dùng các bộ ký tự khác
nhau

Thân thiện người dùng hơn

Kích thước lớn hơn do tinh vi hơn

Tùy biến cao hơn

Có khả năng trên Web cao hơn

Mở hơn

×