Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam nghiên cứu ứng dụng sợi carbon để chế tạo cửa van hoàn toàn bằng composite nghiên cứu ứng dụng các kết quả vào sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (937.6 KB, 18 trang )

×