Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

tên sáng kiến kinh nghiệm “một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (206.65 KB, 25 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN LẠC
BÁO CÁO KẾT QUẢ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên sáng kiến kinh nghiệm:
“Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục
ở trường mầm non”
Nhóm môn: Quản lý
Tổ bộ môn: Chuyên viên mầm non
Mã: 01
Người thực hiện: Kim Thị Minh Hải
Điện thoại: 0983161473
Email:
Yên Lạc, tháng 4 năm 2013
2
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………… 2
3.Đối tượng nghiên cứu:…………………………………… 2
4. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… 2
PHẦN II: NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận khoa học của đề tài ……………………………………… 3
2. Thực trạng việc chỉ đạo xây dựng và bồi dưỡng cán bộ giáo viên ở huyện Yên
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ……………………………………………………… 4
3. Một số biện pháp… ……………………………………………… 4
3.1. Biện pháp 1: Tìm hiểu nắm chắc tình hình cán bộ quản lý, giáo viên…
……………………… 4
3.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng thông qua các hội thi………………………… 5
3.3. Biện pháp 3: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ
giáo viên…………………………………… ………………………… … 7
3.4. Biện pháp 4: Đổi mới công tác quản lý …………… ………………… 8


3.5. Biện pháp 5: Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ……… 9
3.6. Biện pháp 6: Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường 10
3.7. Biện pháp 7: Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm
non………………………………………………………………………… …10
* Kết quả đạt được ………………………… 14
PHẦN III: KẾT LUẬN
Kết luận……………………………………………………………………….18
Tài liệu tham khảo……………………………………………………… … 20
1
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
Sự nghiệp giáo dục có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển
đất nước về trước mắt cũng như lâu dài. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
của Đảng đã xác định “cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục và Đào tạo là
quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài”. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh: “Phát triển
Giáo dục - Đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực, là yếu
tố cơ bản để phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững”.
Mục tiêu của giáo dục là đào tạo, xây dựng những thế hệ con người mới
có đủ tài, đức, bản lĩnh để đưa đất nước tiến lên đuổi kịp trào lưu phát triển của
thế giới, hình thành những công dân có ích cho xã hội; vì vậy Giáo dục là sự
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Các cấp Đảng ủy, chính quyền,
các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, các gia đình và cá nhân đều
có trách nhiệm tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển Giáo dục - Đào tạo
của đất nước.
Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục Mầm non chiếm một vị trí
vô cùng quan trọng, đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
là nền tảng của ngành Giáo dục & Đào tạo; Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Giáo
dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.

Giai đoạn phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non có tính quyết định đến
thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ của trẻ trong suốt cả cuộc đời.
Những kết quả nghiên cứu về sự phát triển đặc biệt của não bộ trong những năm
đầu tiên của cuộc đời, những nghiên cứu về ảnh hưởng và ích lợi của các dịch
vụ giáo dục mầm non có chất lượng đã khiến Chính phủ ở hầu hết các quốc gia
trên thế giới, trong đó có Việt Nam ngày càng quan tâm, phát triển giáo dục
mầm non.
1
Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ
có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng
Giáo dục mầm non quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn
diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân
cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của
trẻ Trường Mầm non. Với nhiệm là người cán bộ quản lý phụ trách ngành học
mầm non, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm
sóc, giáo dục trẻ để trẻ phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đây là
nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; cần phải
chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn
cho cán bộ, giáo viên để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong mỗi
nhà trường; phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo
dục trẻ nhằm đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại
hiện nay. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp chỉ
đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Mầm non”.
2. Phạm vi nghiên cứu:
Các trường mầm non huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Mầm
non.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích , tổng hợp

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Ph¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc, tæng kÕt kinh nghiÖm.
2
PHẦN II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận của đề tài.
Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Đất nước
Việt Nam tiến tới năm 2020 với sự thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công
nghệ cùng với nó là hình ảnh người công dân Việt Nam mới với trình độ học
vấn cao, năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý thông tin, có khả năng tự lựa
chọn và giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích ứng với sự biến đổi
không ngừng của xã hội. Trách nhiệm này đặt trên vai ngành Giáo dục, đòi hỏi
ngành phải có đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi, vì đội ngũ cán
bộ quản lý, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng chăm sóc, giáo
dục trẻ ở các Trường Mầm non. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng nhằm hoàn
thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng
dạy, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục để theo kịp những yêu cầu của xã
hội. Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm
non phải có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và
nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận tuỵ, thương yêu trẻ hết mình, tất cả
những điều đó được thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội
dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ của mỗi cán bộ, giáo viên. Làm sao
để thúc đẩy bản thân mỗi cán bộ quản lý, giáo viên bậc học đều phải suy nghĩ
làm thế nào để đưa trường mình trở thành một đơn vị tốt, muốn thế trước hết
phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên.
Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng
nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục ở mỗi nhà trường chính vì vậy mà tôi
luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên để ngành học có một đội
ngũ cán bộ, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng
chuyên môn cao, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi
trường như nhà, quý trẻ như con, có như vậy thì ở nơi đó chất lượng chăm sóc

giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao.
3
2. Thực trạng việc chỉ đạo xây dựng và bồi dường cán bộ giáo viên ở
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đội ngũ giáo viên mầm non huyện Yên Lạc luôn nhiệt tình, yêu nghề
mến trẻ, nhiều tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn về đời thường
để bám trường, bám lớp, đạt được nhiều danh hiệu thi đua trong các năm học.
Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên cao tuổi còn hạn chế về công nghệ thông tin
và chưa linh hoạt trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Một số giáo viên mới
vào nghành chưa thực sự say sưa với nghề, chưa tiếp cận kịp với chương trình
giáo dục mầm non mới. Tỷ lệ giáo viên biết soạn giáo án điện tử hoặc khai thác
dữ liệu nguồn để xây dựng giáo án còn rất khiêm tốn. Phong trào Giáo dục của
huyện trong những năm gần đây nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, luôn
đón nhận được sự quan tâm sâu sắc của Huyện Uỷ - Uỷ ban nhân dân huyện;
đón nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, được các bậc phụ
huynh quan tâm, ủng hộ, tin tưởng và luôn chăm lo cho giáo dục mầm non. Với
xu thế phát triển giáo dục hiện nay đòi hỏi người cán bộ quản lý và giáo viên
mầm non phải không ngừng học tập, tích cực phấn đấu nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng sự quan tâm của toàn Đảng toàn dân, sự
quan tâm của các cấp lãnh đạo và đáp ứng với yêu cầu về giáo dục hiện nay. Để
nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, là một cán bộ
quản lý ngành học mầm non toàn huyện, tôi đã tìm ra những giải pháp để nâng
cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non.
3. Một số biện pháp.
3.1. Biện pháp 1: Tìm hiểu nắm trắc tình hình đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên.
Hàng năm, tôi tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát
cán bộ, giáo viên để rà soát, đánh giá, phân loại năng lực cán bộ quản lý, giáo
viên của mỗi nhà trường, lấy đó để làm căn cứ dựng kế hoạch, đưa ra các biện
pháp bồi dưỡng, giúp đỡ, động viên để họ hoàn thành tốt công việc được giao.

4
Thăm nắm tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các
nhà trường để có những biện pháp tác động, giúp đỡ, động viên kịp thời.
Chỉ đạo các trường mầm non phân công đúng người, đúng việc, đúng
năng lực, sở trường để tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy khả năng của bản
thân.
3.2. Biện pháp 2: Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn
* Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ qua tổ chức các hội thi.
Việc tổ chức hội thi cho các cô giáo là một hình thức có tác dụng rất lớn
cho việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tạo cơ hội để giáo
viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm. Khi tham gia thao giảng đòi hỏi giáo
viên phải đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, tìm ra hình
thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo để thu hút sự hứng thú của trẻ vào tiết
dạy; đồng thời giáo viên phải tự nghiên cứu, sưu tầm các phương tiện, đồ dùng,
đồ chơi phục vụ, bổ trợ trong tiết học; đây là một biện pháp rất hữu hiệu giúp
giáo viên tích cực bồi dưỡng và học tập lẫn nhau. Trong năm học ngành đã tổ
chức các hội thi đó là: Hội thi giáo viên dạy giỏi theo chuyên đề cấp trường; hội
thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp huyện,
cấp tỉnh.
*Bồi dưỡng qua việc tổ chức cho cán bộ giáo viên cốt cán đi thăm
quan học tập, dự giờ học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn trong huyện,
trong tỉnh và các trường đạt chuẩn quốc gia trong nước.
Tham mưu với phòng giáo dục tạo điều kiện cho bậc học Mầm non đi
tham gia häc tËp tại trường mầm non Đông Ngạc A huyện Từ liêm Hà Nội, các
trường điểm trong huyện, trong tỉnh để học tập công tác quản lý chỉ đạo nhà
trường, học tập công tác tuyên truyền vận động phụ huynh làm xã hội hoá giáo
dục, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm Xanh - Sạch - Đẹp, hấp dẫn trẻ
giúp trẻ thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Tổ chức hội thảo các chuyên đề cấp huyện đầu năm học, xây dựng kế
hoạch thực hiện các chuyên đề trong năm sau đó lấy ý kiến từ cơ sở để thống

5
nhất triển khai ở các cụm (phân 6 trường 1 cụm), qua việc tổ chức các chuyên
đề đó giúp giáo viên học tập, tiếp thu những phương pháp đổi mới trong công
tác chăm sóc giáo dục trẻ, từ những phương pháp mới, hấp dẫn giáo viên vận
dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế của mỗi đơn vị nhằm không ngừng
trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm của mỗi
nhà giáo.
* Bồi dưỡng giáo viên thông qua phong trào thi đua viết sáng kiến
kinh nghiệm.
Sáng kiến kinh nghiệm là những bài học quý báu, những giải pháp sáng
tạo mà trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo viên đã tìm tòi, nghiên cứu
chắt lọc đúc rút lại để thu được kết quả tốt nhất khi vận dụng vào thực tế. Vì vậy
nhà trường thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để phong trào thi đua viết sáng
kiến kinh nghiệm được duy trì, phát triển có chiều sâu và hiệu quả.
Đầu năm chỉ đạo các nhà trường đăng ký danh hiệu thi đua, đề tài sáng
kiến kinh nghiệm để phấn đấu thực hiện. Cuối năm học chỉ đạo các trường tự
chấm sáng kiến kinh nghiệm, nộp hội đồng xét duyệt đánh giá, phân loại. Các
kinh nghiệm đó đã được phổ biến và áp dụng rộng rãi trong ngành học mầm non
của huyện.
Bồi dưỡng chuyên môn thông qua việc tạo điều kiện cho giáo viên đi học
tại các lớp đào tạo tập trung do ngành và tỉnh mở tại các trung tâm giáo dục
thường xuyên.
*Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá:
Kiểm tra là một việc làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều hình thức
như: Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra báo
trước, kiểm tra đột xuất.
Qua công tác kiểm tra để uốn nắn kịp thời một số sai lệch của giáo viên
trong công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể, giúp cho giáo viên
ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng
giáo dục tốt hơn.

6
3.3. Biện pháp 3: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ
cán bộ giáo viên.
Không ngừng chăm lo đời sống và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được hưởng lương theo bằng cấp và
hưởng phụ cấp ưu đãi của ngành đảm bảo đúng, đủ, kip thời mọi quyền lợi
chính đáng của giáo viên; giúp cán bộ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với
trường, với lớp, coi tập thể sư phạm như là gia đình, là tổ ấm của mình; đây
cũng là 1 trong các yếu tố nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dôc trÎ trong c¸c
nhµ trêng.
+ Chỉ đạo phân công lao động phù hợp với điều kiện và năng lực của
từng cán bộ giáo viên.
+ Đảm bảo đúng, đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên như:
bình xét nâng lương, chế độ ưu đãi, bình xét thi đua công khai, dân chủ công
bằng.
+ Thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ giáo viên và gia đình ốm đau,
hiếu, hỷ.
+ Chỉ đạo các trường mầm non tổ chức tốt các ngày lễ cho cán bộ giáo
viên nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 8/3 và ngày tết cổ truyền
giáo viên đều được gặp mặt trao đổi về truyền thống của nhà trường, vai trò của
người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.
+ Hàng năm tổ chức cho giáo viên đi thăm quan các danh lam thắng
cảnh, các di tích lịch sử, di sản văn hoá của đất nước nhằm mở mang sự hiểu
biết, nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên.
+ Chăm lo đến quyền lợi chính trị và sự phấn đấu vươn lên của mỗi cá
nhân từ đó mỗi thành viên là một yếu tố thúc đẩy các phong trào của cụng đoàn
nhà trường phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có vai trò
rất quan trọng, là nhân tố quyết định việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ quản lí
của nhà trường. Vì vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ trong trường mầm non

7
là một việc làm tất yếu cần thiết. Giáo viên mầm non có vị trí đặc biệt quan
trọng trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục. Tạo tiền đề quan trọng chuẩn bị cho trẻ
bước vào trường tiểu học đồng thời tạo điều kiện để phát triển nguồn lực cho
tương lai.
3.4. BiÖn ph¸p 4: Đổi mới công tác quản lý.
Tăng cường công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý và điều
hành công việc.
Chỉ đạo tốt chuyên đề trọng tâm, tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra
bồi dìng chuyªn m«n nh»m n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ.
Chỉ đạo các nhà trường thực hiện chương trình đổi mới Giáo dục mầm
non của Bộ GD&ĐT; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính;
triển khai phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”,
phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Chỉ đạo các nhà trường:
- Quản lý tài chính: Có kế hoạch thu, chi trong năm học và thực hiện thu,
chi đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ.
- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn: 100% cán bộ giáo
viên thực hiện đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày,
có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, có đủ đồ dùng, giáo án lên lớp và tham gia
sinh hoạt chuyên môn đầy đủ.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Mọi hoạt động trong nhà
trường đều được đưa ra bàn bạc, công khai trong hội đồng nhà trường, trong
Hội nghị họp phụ huynh để cùng thống nhất thực hiện.
- Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục ứng dụng công nghệ thông
tin: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà
trường. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giáo dục.Thực hiện 3 công
khai trong trường học mọt cách thường xuyên .
- Thường xuyên duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành
và quy định của nhà nước như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ; phong

8
trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các hội thi…Ngoài
ra chỉ đạo các nhà trường tổ chức hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn trong
năm như ngày nhà giáo việt nam 20/11, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành
lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, qua các đợt thi đua đó lấy kết
quả để đánh giá xếp loại giáo viên, do vậy mỗi giáo viên trong các nhà trường
đều phấn đấu cố gắng để đạt được các tiết dạy khá, tốt.
3.5. Biện pháp 5: Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ:
Công tác tuyên truyền ở bậc học Mầm Non đóng vai trò rất quan trọng,
đặc biệt ở vùng nông thôn. Phụ huynh ở nông nhận thức việc cho trẻ đến trường
Mầm non còn có hạn, một số phụ huynh kinh tế khó khăn chưa cho các cháu
nhà trẻ đến trường, đa số trẻ ra lớp là ở độ tuổi tuổi mẫu giáo, vậy làm thế nào
để đông đảo phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của công tác chăm sóc - giáo
dục trẻ em ở lứa tuổi mầm non là cần thiết, điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo
viên trong các nhà trường phải tích cực, tăng cường công tác tuyên truyền
những kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học tới toàn thể phụ huynh và cộng
đồng, tuyên truyền để họ hiểu được trẻ ở lứa tuổi càng nhỏ thì sự tác động để
phát triển trí tuệ, thể lực của trẻ sẽ tốt hơn so với trẻ lớn, từ đó họ sẽ phối kết
hợp với nhà trường để giáo dục trẻ.
Vì vậy, tôi đã chỉ đạo các nhà trường tích cực công tác tuyên truyền tới
phụ huynh và cộng đồng về nội dung chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ;
phương pháp nuôi dạy trẻ theo khoa học; các chính sách của đảng và Nhà nước
liên quan đến Giáo dục mầm non…chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền bằng
cách: Lập sổ kế hoạch tuyên truyền, viết bài tuyên truyền hàng tháng, tuyên
truyền trên thông tin đại chúng, xây dựng bảng tuyên truyền của nhà trường,
xây dựng góc tuyên truyền của các nhóm lớp, tổ chức Hội thảo chuyên đề mới
phụ huynh và các ban ngành đoàn thể về dự, tuyên truyền qua buổi họp phụ
huynh 2 lần/năm, yêu cầu giáo viên thường xuyên trao đổi nội dung chăm sóc,
giáo dục trẻ với phụ huynh trong giờ đón, trả trẻ.
Nội dung tuyên truyền được thay đổi theo từng tháng, từng quý, theo

từng sự việc.
9
3.6. Biện pháp 6: Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường .
Trường lớp khang trang, cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị phục vụ
dạy học đầy đủ sẽ là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Chính
vì vậy tôi đã quan tâm chỉ đạo các nhà trường tham mưu mở rộng diện tích đất
đảm bảo đủ 20m
2
/ trẻ, xây dựng trường mầm non ở một điểm, đến nay đã có
10/18 trường có quyết định mở rộng đất đai đạt 20 m
2
/trẻ, các trường còn lại có
kế hoạch chờ quyết định .
Trong những năm qua ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ tăng cường cơ sở vật
chất của nhà nước thì bằng nhiều giải pháp khác nhau như huy động sự đóng
góp của phụ huynh, của các nhà hảo tâm ủng hộ, các trường mầm non đã tăng
cường được nhiều đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho dạy và học đạt hiệu quả cao
với tổng kinh phí : 1.380.000.000đ.
Chỉ đạo xây dựng 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là
trường mầm non Nguyệt Đức đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị sở công nhận trong
năm học 2012-2013.
3.7. Biện pháp 7: Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ trong trường
mầm non
* Chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh
dinh dưỡng an toàn thực phẩm” trong trường mầm non.
Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; làm
tốt công tác phân công nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả việc nuôi dưỡng, chăm
sóc giáo dục trẻ, đề ra các chỉ tiêu cần đạt về số lượng, chất lượng, nuôi dưỡng
chăm sóc giáo dục trẻ. Vào đầu năm học (tháng 9), các nhà trường tổ chức họp
ban lãnh đạo nhà trường và ban đại diện cha mẹ trẻ thống nhất về chế độ ăn, xây

dựng thực đơn, sau đó mời các nhà cung cấp thực phẩm (rau, thịt, gạo, trứng,
sữa ) về ký hợp đồng. Nguồn thực phẩm cung cấp phải đủ về số lượng, đảm
bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý theo thị trường địa
phương.
10
Thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn
thực phẩm, các công văn hướng dẫn nhiệm vụ của ngành học Mầm non về các
hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
Đưa nội dung vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm vào chương trình
chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tăng cường giám sát công tác vệ sinh nói
chung và vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về công tác thực
hiện chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, bằng nhiều
hình thức
Thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ
sinh nơi chế biến. Nhà bếp luôn luôn sạch sẽ, không để bụi bẩn, có đủ dụng cụ
cho nhà bếp chế biến và đồ dùng ăn uống cho trẻ. Ngoài ra trong nhà bếp có
bảng tuyên truyền 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm cho mọi
người thực hiện. Phân công cụ thể ở các khâu chế biến theo thực đơn, theo số
lượng trẻ đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Đối với nhân viên nấu ăn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ theo qui định
2lần/năm (vào đầu năm học mới và sau 6 tháng làm việc tiếp theo). Trong quá
trình chế biến thức ăn cho trẻ đầu tóc, quần áo trang phục phải gọn gàng, móng
tay luôn cắt ngắn và sạch sẽ.
Ngoài công tác vệ sinh hàng ngày, định kỳ hàng tháng phải tổng vệ sinh
xung quanh nhà bếp, vệ sinh bếp, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ ăn uống nơi sơ chế
thực phẩm sống khu chế biến thực phẩm chín
Nhà trường phối hợp cùng với công đoàn, hoặc tổ cô nuôi để tổ chức
trồng rau xanh cung cấp cho bếp ăn góp phần cung cấp dinh dưỡng và cải thiện
bữa ăn cho trẻ luôn đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm,

* Tăng cường công tác bồi dưỡng và tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên,
nhân viên về kiến thức nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực
phẩm trong trường mầm non
11
Đưa nội dung tuyên truyền các tài liệu về vệ sinh dinh dưỡng và an toàn
thực phẩm lồng ghép trong các cuộc họp, trong các hoạt động chăm sóc giáo
dục trẻ, đối với các cháu suy dinh dưỡng nhà trường phối hợp với các phụ
huynh tăng cường nguồn dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ để trẻ
phát triển tốt.
Mặt khác tuyên truyền qua tranh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của các
cơ quan chức năng cung cấp.
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, cập nhập thông tin về vệ sinh dinh dưỡng an
toàn thực phẩm thường xuyên cho đội ngũ cấp dưỡng, giáo viên mầm non.
Đặc biệt là bồi dưỡng và chỉ đạo thực hiện tốt các công tác nâng cao
chất lượng giáo dục và vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh nhóm lớp, cá nhân và vệ
sinh môi trường.
Thường xuyên trao đổi thông báo tình hình sức khỏe của trẻ cho phụ
huynh được biết để phối hợp điều chỉnh chế độ ăn uống nhất là đối với trẻ
suy dinh dưỡng, trẻ kém ăn,
* Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội qui trong công tác giáo dục
dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm:
Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường phải thực
hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên tổ chức,
tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng.
Xây dựng kế hoạnh phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các
bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trong nhà trường.
Bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường, đặc
biệt chú ý các nội dung sau:
Các nhà trường phải có giấy chứng nhận “bếp ăn đạt chuẩn”, phải có giấy
chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về điều kiện thiết bị, dụng cụ: Tất cả các thiết bị dụng cụ nấu nướng, chế
biến, sử dụng, bảo quản, chứa đựng phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định ( sử dụng
12
bát, thìa, cốc uống nước bằng in ốc, các đồ dùng cá nhân của trẻ phải có ký hiệu
riêng).
Về điều kiện con người: Đảm bảo mỗi nhân viên nuôi dưỡng hàng năm được
khám sức khỏe định kỳ , học tập kiến thức và thực hành tốt chế độ vệ sinh cá nhân.
Hàng tuần, hàng tháng họp lấy ý kiến đóng góp của giáo viên và phụ
huynh để đúc kết kinh nghiệm cho những lần chế biến sau.
Kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm rõ nguồn gốc, thực phẩm,
nguyên liệu thực phẩm, khâu chế biến nấu nướng, khâu bảo quản vận chuyển.
Chỉ đạo các nhà trường xây dựng sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày, có
chữ ký của người bán thực phẩm để nêu cao trách nhiệm của người cung cấp
thực phẩm. Phối hợp với chính quyền địa phương cấm các loại hàng rong bán
quà xung quanh trường học khi không đủ điều kiện vệ sinh theo quy định.
Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm cho
cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh.
Đưa nội dung giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm vào các
hoạt động hàng ngày cho trẻ tại nhà trường
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát,
đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
trong trường mầm non.
* Chỉ đạo xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho trẻ phù hợp với thực tế
nhà trường và địa phương
Xây dựng thực đơn theo mùa đảm bảo cân đối các chất dinh dưỡng, hàng
ngày công khai tài chính về mức ăn và khẩu phần ăn cho trẻ.
Đảm bảo một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng , đảm bảo về lượng cân đối về
chất dinh dưỡng :
Các bữa ăn trong ngày của bé có nhiều loại thực phẩm phối hợp với nhau
trong ngày ở tỷ lệ thích hợp và đảm bảo đủ năng lượng theo lứa tuổi. Nhằm đảm

bảo đầy đủ nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng. Nhóm lương thực,
nhóm giàu chất đạm, nhóm thức ăn giàu chất béo, nhóm thức ăn giàu vitamin và
13
khoáng chất, do đó hàng ngày cần chọn cho trẻ ăn những món ăn đa dạng và
thay đổi từng ngày, từng bữa để hấp dẫn trẻ.
Thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng, hợp lý trong việc chăm sóc nuôi
dưỡng, nội dung 10 lời khuyên để ở nơi phụ huynh, giáo viên và mọi người đều
được biết để thực hiện và tuyên truyền.
*Kết quả đạt được.
Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng kinh nhiÖm trong c«ng t¸c quản lý chØ
®¹o bằng những biện pháp cụ thể tôi đã thu được kết quả cụ thể trong 3 năm học
gần đây như sau:
Năm học 2010 - 2011:
Là hiệu trưởng trường mầm non Kim Ngọc xã Bình Định tôi đã lãnh đạo
nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao kết quả .
Huy động tỷ lệ trẻ đến trường đạt 97,5 % cao hơn năm học trước 0,5 %,
Tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường là 94 % tăng hơn năm học trước là 5 %, chất
lượng chăm sóc giáo dục được nâng lên rõ rệt
Tỷ lệ bé chuyên cần đạt 97%,
Tỷ lệ bé ngoan sạch đạt 98 % ,
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 7.6 %,
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 8,5 %
Kiểm tra toàn diện năm học được đánh giá xếp loại tốt, kiểm tra chuyên
đề xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực được đánh giá xếp loại tốt.
gây được lòng tin với Đảng bộ và nhân dân địa phương.
Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi các cấp .
- CÊp trêng: 20/22 GV dù thi trong đó giaó viên đạt giải nhất 3; đạt giải
nhì 10; đạt giải khuyến khích là 7;
- Cấp huyện 3/ 3 giáo viên đạt giải trong đó giải nhì 1; giải ba 2;
- Cấp tỉnh có 1 giáo viên dự thi đạt giải nhì ;

- Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh
14
Năm học 2011 - 2012:
- Được phân công là chuyên viên phụ trách toàn nghành công việc mới
song bản thân tôi đã cố gắng học tập chỉ đạo nghành học duy trì và giữ vững
thành tích đã đạt được. Toàn nghành học huy động phong trào tỷ lệ trẻ mẫu giáo
ra lớp đạt 98 % tăng 1 % so với năm học trước, Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 57 %
tăng 1,5 % so với năm học trước, tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường đạt 97,2 % tăng
9 % so với năm học trước, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được duy trì ổn
định và phát triển, tất cả các tỷ lệ trên đều tăng hơn năm học trước.
- Chỉ đạo tổ chức tốt Liên hoan “ Gia đình – Nhà trường và sức khỏe trẻ
thơ” các cấp.
19/19 trường mầm non trong huyện tổ chức tốt Liên hoan gia đình nhà
trường và sức khỏe trẻ thơ cấp trường và cấp huyện liên hoan thực sự là một sân
chơi bổ ích nhằm tuyên truyền tốt tới cộng đồng xã hội công tác chăm sóc sức
khỏe trẻ theo khoa học. Qua Liên hoan đã lựa chọn được 1 đội xuất sắc nhất
tham dự liên hoan cấp tỉnh gồm có 6 thành viên tham dự Liên hoan cả 6 thành
viên đều đạt giải cao trong đó có 1 giải nhất, ba giải nhì , 2 giải 3; trong đó có 1
trẻ đạt giải nhất xuất sắc toàn tỉnh;
- Kết quả Hội thi toàn đoàn xếp thứ nhất toàn tỉnh.
- Huyện Yên Lạc được sở giáo dục chỉ đạo thực hiện làm điểm phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đầu tiên toàn tỉnh, Phòng giáo dục đã tham
mưu với Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch và chỉ đạo các xã thị trấn xây
dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ câp giáo dục mầm non cho trẻ
5 tuổi là đơn vị làm điểm nên còn gặp nhiều khó khăn song song với sự chỉ đạo
quyết tâm cố gắng cao toàn huyện đã hoàn thành công tác phổ cập, được UBND
tỉnh công nhận đạt phổ cập trẻ 5 Tuổi vào tháng 10 năm 2011, hoàn thành công
tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trước các huyện thị trong tỉnh 1
năm .
Qui mô phát triển trường lớp mở rộng diện tích đất đai và xây dựng đầu

tư cơ sở vật chất đạt hiệu quả, năm học này tăng 9 nhóm lớp, Tỷ lệ trẻ ăn bán
15
trú tăng 9 % so với năm học trước, tham mưu thành công việc mở rộng đất đai,
trường học theo nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh.Tăng cường cơ sở vật chất
theo hướng kiên cố hoá và hiện đại hoá, công tác xây dựng trường Mầm non đạt
chuẩn quốc gia luôn được chú trọng, 8 trường Mầm non công nhận lại chuẩn
sau 5 năm.
Thực hiện tốt các chuyên đề trọng tâm trong năm học như: Chuyên đề
nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong GDMN; Chuyên đề “Giáo dục bảo
vệ môi trường - Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; Chuyên
đề Giáo dục dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm; Chuyên đề giáo dục an
toàn giao thông trong trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tất cả các
chuyên đề được thực hiện có nề nếp đạt hiệu quả cao.
Năm học 2012 - 2013:
- Chỉ đạo nghành học duy trì và giữ vững thành tích đã đạt được. Toàn
nghành học huy động phong trào tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,5 % tăng 0,5 %
so với năm học trước, Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 61 % tăng 4,5 % so với năm
học trước, tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường đạt 98,5 % tăng 1,3 % so với năm học
trước, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được duy trì ổn định và phát triển, tất cả
các tỷ lệ trên đều tăng hơn năm học trước.
Tỷ lệ bé chuyên cần đạt 97,5%,
Tỷ lệ bé ngoan sạch đạt 100 % ,
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 6,8 %,
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 8,2 %
- Chỉ đạo tổ chức tốt hội thi trưng bày và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ
mầm non từ cấp trường đến cấp tỉnh
- 20/20 trường mầm non trong huyện tổ chức tốt hội thi trưng bày và làm
đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non cấp trường. có 18/20 trường mầm non tham
dự hội thi trưng bày và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non cấp huyện; Hội
thi thực sự là một sân chơi bổ ích tạo ra rất nhiều đồ dùng đồ chơi qua hội thi đã

đã thu được hàng nghìn đồ dùng, đồ chơi từ các đơn vị được làm công phu, sáng
16
tạo, độc đáo, phong phú về thể loại, đa dạng về chất liệu, màu sắc bền, đẹp, bố
cục cân đối, hài hòa có tính giáo dục cao. Với chất liệu gỗ, hộp sắt, lon bia ,
chai chuyền huyết thanh và những vỏ hộp nhựa đã làm được nhiều bộ đồ dùng
trong gia đình (bàn ghế, giường, tủ, ấm chén, hoa, củ ,quả ), nhac cụ (đàn, mõ,
sắc xô, trống) đẹp mắt, phát ra tiếng kêu, thu hút trẻ hoạt động âm nhạc, chơi trò
chơi phân vai; từ nguyên liệu thiên nhiên hột, hạt, hoa quả khô và chất liệu xốp
bitít đã làm ra các con vật ngộ nhĩnh, các phương tiện giao thông phong phú có
hình ảnh đẹp hấp dẫn phục vụ hiệu quả 9 chủ đề giáo dục trong chương trình
giáo dục mầm non góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
Kết quả hội thi tập thể: - Có 2 trường đạt giải nhất
- Có 4 trường đạt giải nhì
- Có 12 trường đạt giải ba
Kết quả cá nhân : - Có 3 giáo viên đạt giải nhất
- Có 10 giáo viên giải nhì
- Có 16 giáo viên đạt giải ba
- Có 7 giáo viên giải khuyến khích
Qua hội thi trưng bày và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non cấp
huyện đã chọn được 7 giáo viên xuất sắc làm ra nhiều đồ dùng đồ chơi sáng tạo
bền đẹp có giá trị sử dụng cao để tham dự cấp tỉnh,
Khi dã lựa chọn được một số đồ dùng sáng tạo từ cấp cơ sở tôi đã tập
trung về một điểm sau đó cử 1 số cán bộ, giáo viên khéo tay có kinh nghiệm
làm đồ dùng đồ chơi để tu chỉnh, làm mới xây dựng thành những bộ mới hoàn
thiện để tham dự kỳ thi cấp tỉnh;
Kết quả hội thi cấp tỉnh có 2/7 giáo viên dự thi đạt giải nhất, trong đó có
1 giáo viên đạt giải nhất xuất sắc đó là cô giáo Phạm Thị Hà trường mầm non
Yên Lạc, 5/7 giáo viên dự thi đạt giải nhì cấp tỉnh
Thi trưng bày đồ dùng đồ chơi của tập thể toàn đoàn được xếp thứ nhất
giải xuất sắc toàn tỉnh, được ban tổ chức hội thi đánh giá là đơn vị có nhiều đồ

dùng đồ chơi mới sáng tạo bền, đẹp, có giá trị sử dụng cao
17
Thực hiện tốt các chuyên đề trọng tâm trong năm học như: Chuyên đề
nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong GDMN; Chuyên đề “Giáo dục bảo
vệ môi trường - Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; Chuyên
đề Giáo dục dinh dưỡng - vệ sinh an toàn thực phẩm; Chuyên đề giáo dục an
toàn giao thông trong trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tất cả các
chuyên đề đều được triển khai và thực hiện tốt ở mỗi trường;
Quan tâm chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong
năm học này đã xây dựng được 1 trường mầm non đạt chẩn mức độ 2 đó là
trường mầm non xã Nguyệt Đức đã được sở về kiểm tra thẩm định, huyện đã
hoàn thiện hồ sơ đề nghị sở giáo dục công nhận trong năm học 2012-2013.
PHẦN III: KẾT LUẬN:
Ngành học mầm non là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo,
chất lượng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng và phát triển trẻ ở cấp
học tiếp theo, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.
Muốn đạt được điều điều đó, người cán bộ quản lý phải luôn gương mẫu đi đầu
trong mọi hoạt động, học tập, nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong việc đánh giá
chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. phải luôn quan tâm việc đưa chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ bằng cách nào, như thế nào để đạt hiệu quả cao.
Muốn vậy người cán bộ quản lý phải nắm chắc chuyên môn, chủ động
tích cực trong công tác xây dựng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên
những nội dung yếu và cần trong từng giai đoạn.
Chủ động, khôn khéo trong công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, các
cấp chính quyền và ngành giáo dục để tranh thủ được ủng hộ cao nhất về tinh
thần cũng như vật chất hay các chủ trương chính sách quan tâm tăng cường các
điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.
Chủ động và thực sự có khả năng trong tổ chức mọi hoạt động và trong
xây dựng sự đoàn kết thống nhất ở mỗi nhà trường, tạo mối thống nhất cao
trong mỗi nhà trường.

18
Thực sự gương mẫu, giàu lòng nhân ái yêu thương tôn trọng gần gũi đồng
nghiệp, tận tuỵ, tránh nhiệm với công việc được giao trong nhiều năm làm công
tác quản lý tôi tự rút ra được một bài học kinh nghiệm ở đâu làm được như vậy
thì ở đó chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao chất lượng giáo dục.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi trong việc chỉ đạo
“Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non”.
Kính mong nhận được sự tham gia góp ý trân thành của hội đồng khoa
học, để đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
Yên Lạc, ngày 15 tháng 4 năm 2013
Người viết
Kim Thị Minh Hải

Tài liệu tham khảo xây dựng đề tài
19
1. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước ngành giáo dục và
đào tào
(BGD& ĐT).
2. Quản lý giáo dục quản lý trường mầm non và các chuyên đề chuyên biệt
( BGD& ĐT).
3. Tài liệu bồi dưỡng hè cho CBQL và giáo viên mầm non các năm học.
4. Cẩm nang dành cho hiệu trưởng các trường mầm non của Nguyễn Thị Kim
Thanh ( NXBGD)
20
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
21
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
22

×