Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Phân tích & thiết kế hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách & mượn trả dựa trên thẻ từ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (252.24 KB, 28 trang )

Mục lục
Mở đầu....................................................................................................................... ...Trang 2
Phần 1. Mô tả hệ thống........................................................... ..... .. Trang 3
I.C¬ cÊu tỉ chøc cđa hƯ hèng................................................................................ ....Trang 3
II.Quy trình hoạt động...........................................................................................Trang 4
1.Hoạt động quản lý sách. ..................................................................................Trang 4
2.Hoạt động quản lý độc giả...... .........................................................................Trang 5
3.Hoạt động quản lý mợn trả.............................................................................Trang 6
4.Quá trình báo cáo thống kê:............................................... .............................Trang 8
III.Các chức năng và yêu cầu chức .............................................. ...........Trang 9
1.Chức năng quản lý sách................................................... ....................Trang 9
2.Chức năng quản lý bạn đọc....................................................................Trang 9
3.Chức năng quản lý việc mợn trả sách..................................................Trang 10
4.Chức năng báo cáo tổng hợp.................................................................Trang 10
5.Chức năng quản lý danh mục. .............................................................Trang 10
Phần 2 . Phân tích hệ thống....................................................................Trang 11

I.Sơ đồ chức năng BFD............................................................................Trang 11
II.Sơ đồ dòng dữ liệu DFD......................................................................Trang 12
1.Sơ đồ dòng dữ liệu mức đỉnh ................................................................Trang 12
2.Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1.
...........................................................Trang 13
3.Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2
..........................................................Trang 17
III.Phân tích dữ liệu và mô hình thực thể quan hệ ERD..........................Trang 18
1.Phân tích dữ liệu..................................................................................Trang 18
2.Mô hình thực thể quan hệ......................................................................Trang 19
Phần 3. Thiết kế hệ thống...........................................................................Trang 20
I.Thiết kế cơ sở dữ liệu.............................................................................Trang 20
II.Mô tả một số môđun quan trọn.g. .......................................................Trang 23
1.Cập nhập sách mới.........................................................................Trang 23


1.Cập nhập độc giả............................................................................Trang 24
2.Mợn sách. ...................................................................................Trang 25
3.In phiếu đòi sách quá hạn và thông báo mất s.....................................Trang 26
III.Thiết kế giao diện chinh. ....................................................................Trang 28

Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

1


Mở đầu
Hiện nay trong thời buổi kinh tế thị trờng, thì công tác quản lý đóng một vai trò hết søc
quan träng trong mäi lÜnh vùc cđa x· héi loµi ngời. Nhng để quản lý tốt và hiệu quả một cơ quan
đoàn thể hay một tổ chức nào đó thì hoàn toàn không đơn giản một chút nào. Vì thế làm thế nào
để giảm bớt gánh nặng quản lý cho các tổ chức, các đoàn thể đà đợc xà hội đặt ra một cách bớc
thiết. Để trả lời cho câu hỏi đó, con ngời đà áp dụng các thành tựu cđa khoa häc kÜ tht nãi
chung vµ thµnh tùu cđa công nghệ thông tin nói riêng vào trong quản lý và nó đặc biệt có hiệu
quả. Chính vì những lợi ích to lớn đó mà các th viện nớc ta cũng đà dần dần đa công nghệ thông
tin vào công tác quản lý th viện. Với những phần mềm quản lý nhỏ gọn đà thay cho các tủ hồ sơ
chật cứng. Và nó đà giúp cho các nhân viên trong th viện không phải đau đầu về việc tìm kiếm
thông tin một độc giả hay một quyển sách nào đó trong mớ hồ sơ hỗn độn, và độc giả cũng hết
sức mất thời gian vào việc tìm một quấn sách trong một danh sách đề mục chứa vài nghìn đầu
sách, các th th cũng đau đầu khi tra cứu xem quấn sách mà độc giả tìm đợc nằm ở vị trí nào trong
kho, nếu không may khi thủ th nhớ ra đợc vị trí quấn sách đó mà quấn sách đó đà đợc mợn hết thì
lúc đó bạn đọc lại phải tìm quấn sách khác...
Xuất phát từ những lợi ích to lớn của việc đa công nghệ tin học vào việc quản lý th viện,
em xin phân tích và thiết kế hệ thống quản lý th viện, cụ thể là quản lý thông tin bạn đọc, sách và
thông tin mợn trả dựa trên thẻ từ.
Bài viết của em dựa trên việc tìm hiểu về một số công tác quản lý thùc cđa Th viƯn Qc
gia ViƯt Nam cã liªn quan đến phạm vi giả quyết của bài tập này. Do đây là lần đầu tiên em phân

tích và thiết kế một vấn đề lớn và do thời gian tìm hiểu về hệ thống th viện còn hạn chế nên khó
tránh khỏi những sai sót. Vì thế em mong đợc sự chỉ bảo, hớng dẫn của thầy và của các bạn để bài
tập đợc hoàn thiện hơn và em có thêm kinh nhiệm trong những lần thiết kế sau.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo bộ môn Phân tích và thiết kế hệ thống, các bạn
trong lớp 01B4 và các nhân viên trong Th viện Quốc gia Việt Nam đà tận tình giúp đỡ em hoàn
thành bài viết này ./.

Phần 1. Mô tả hệ thống
Trớc hết ta cần nói về mặt vật chất phục vụ hoạt động của th viện gồm có một số phòng
sau:
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ tõ

2


Kho sách đợc chia làm hai lọai kho đó là:
- Kho đóng chứa những đầu sách đợc nhập vào th viện trớc năm 2000. phòng này chỉ có
nhân viên bộ phận quản lý kho mới đợc vào.
- Kho mở chứa những đầu sách đợc nhập vào th viện sau năm 2000. phòng này cả bạn
đọc và nhân viên th viện đợc vào.
Với mỗi loại kho trên lại chia làm hai loại kho nữa đó là: sách viết bằng tiếng việt, và sách n ớc ngoài.
Phòng đọc đọc sách đối với kho mở.
Phòng mợn sách tiếng việt với kho mở.
Phòng đọc sách nớc ngoài với kho mở.
Phòng nợn sách nớc ngoài với kho mở
Phòng dọc sách đối với kho đóng.
Phòng mợn sách đối với kho mở.
Với mỗi phòng khoảng 4 đến 5 máy tính để tra cứu thông tin trực tuyến, 2 máy tính có
gắn thiết bị quét thẻ từ, mà vạch của sách để phục vụ mợn trả và một 1 máy phô tô, một
máy in .


I.

Cơ cấu tổ chức của hệ thống

Nhìn chung một hệ thống th viện đợc tổ chức gồm các bộ phận ban nghành sau:
Ban quản lý th viện: đâu là nơi quyết định đa ra quyết định cuối cùng của các công việc
quan trọng.
Bộ phận thủ th: có chức năng cập nhập sách.
Bộ phận bạn đọc: có chức năng quản lý thành viên và đăng kí thành viên mới.
Bộ phận quản lý kho: có chức năng quản lý và bảo quản sách .
Bộ phận quản lý mợn trả có chức năng xử lý tiến trình mợn trả.
Bộ phận báo cáo thống kê có chức năng thống kê thông tin sách, thống kê thông tin độc
giả, thống kê tình hình mợn trả và báo cáo lên ban quản lý th viện, các bộ phận khác biết.

Sơ đồ tổ chức của th viện
Ban giám đốc

Bộ phận
thủ th

II.
1.

Bộ phận m
ợn trả

Bộ phận
bạn đọc


Báo cáo
thống kê

B p quản
lý kho

Quy trình hoạt động
Hoạt động quản lý sách.

Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

3


a.
b.
-

Bổ sung sách: theo nhu cầu của độc giả.
Xử lý biên mục sách.
Miêu tả thông tin sách mới nhập .
Gián vào bìa sau sách một mà vạch sau đó quét mà vạch đó vào máy
Bảo quản sách.
Cập nhập vào kho sách.
Thẻ quản lý sách có dạng nh mẫu biểu 1:
Mẫu biểu 1:
Th viện X
Thẻ quản lý sách
MÃ số sách:..................
Tên sách:........................................................

Tập
:..............
Số trang sách:...........................................
MÃ ngôn ngữ:........................ Tên ngôn ngữ:...........................................
MÃ phân loại: ......................... Tên phân loại:...........................................
MÃ nhóm sách: ....................... Tên nhóm sách:........................................
MÃ tác giả: .............................. Tên tác giả :..............................................
Số lợng sách: ...........................
MÃ nhà xuất bản:........................
Tên nhà xuất bản:....................................................
Năm xất bản: ............................
Ngày nhập sách:........................
MÃ vị trí:...............ở khu:...................Kệ:...................Ngăn:...................

Việc định các loại mÃ:
Mà ngôn ngữ gồm 3 kí tự và đợc mà hoá bởi các chữ cái:.
Ví dụ: Ngôn ngữ tiếng Việt: VIE, Ngôn ngữ tiếng anh: ENG,...
Mà phân loại gồm 3 kí tự cũng đợc mà háo bởi chữ cái, kí tự đầu là chỉ ngôn ngữ sách, 2 kí tự tiếp
theo là kí tự viết tắt của loại sách :
Ví dụ: Loại sách tin học tiéng việt: VTH ( đây là sách tin học tiếng Việt )
Mà nhóm sách, mà nhà xuất bản gồm 3 kí tự trong đó 2 kí tự đầu viết tắt của tên sách và kí tự th 3
là chỉ số nhóm sách:
MÃ vị trí đợc định bởi 8 kí tự: kí tự đầu là chỉ ngôn ngữ của s¸ch, kÝ tù th 2 chØ khỉ s¸ch to hay
nhá hay vừa, 2 kí tự tiếp theo chỉ năm nhập sách vào th viện, 4 kí tự cuối cùng chỉ số cá biệt của
sách đợc tăng tự động.
Ví dụ: VV040023 đây là sách tiếng việt, khổ loại vừa, nhập kho năm 2004 và sơ cá biệt
là 0023.
c.
Tìm kiếm thông tin sách.
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ


4


- Tìm kiếm theo tên sách.
- Tìm kiếm theo tên tác giả.
- Tìm kiếm theo nội dung sách.
d. Xử lý sách cũ
- Cập nhập thông tin về sách hỏng.
- Thanh lý sách cũ
- Lập danh sách sách bị mất.
2. Hoạt động quản lý độc giả.
a. Đăng kí bạn đọc mới
Khi các độc giả có nhu cầu làm thẻ mợn sách thì sẽ đợc nhận phiếu đăng kí(nh mẫu biểu2)
Xác định t cách của độc giả, thuộc nhóm đối tợng nào? ( ở đây có hai đối tợng là: sinh viên và
cán bộ công viên chức có bằng đại học. )
Kiểm tra xem độc giả có đủ những yêu cầu cần thiết để trở thành độc giả của th viện( nh thẻ
sinh viên, chứng minh th, bằng tốt nghiệp, giấy giới thiệu của cơ quan ...).
Khi có đủ điều kiện do th viện đa ra thì yêu cầu độc giả điền vào mẫu đăng kí và lu thông tin
độc giả vào máy tính.
Mẫu biểu 2:
Th viện quốc gia VN
Hồ sơ thẻ độc giả
Số thẻ:.......................
Phần khai chung
Phần dành cho sinh viên
Họ và tên:.............................
Trờng:................................................................
Dân tộc:................................
Lớp :..................................................................

Giới tính:..............................
Khoa :..................................................................
Ngày sinh:............................
Năm thứ:...............................................................
Nghề nghiệp:.................. .....
Phần dành cho cán bộ
Chỗ ổ hiện tại:......................
Số chứng minh th:...............................................
Số điện thoại:........................
Trình độ: ...............................................................
Địa chỉ Email:........................
Nơi làm việc:.........................................................
Ngày làm thẻ:.......................
Địa chỉ nơi làm việc:.............................................
Ngời làm thẻ kí tên
Sau khi sau khi độc giả điền đầy đủ thông tin vào mẫu, chụp ảnh và nộp tiền theo quy định thì
bộ phận bạn đọc sẽ cấp cho độc giả một thẻ từ (nh mẫu biểu 3). Tấm thẻ nh là bằng chứng đại
diện cho t cách đợcTh
mợn
tài liệu của th viện.
viện quốc gia VN
Mẫu biểu 3:
Thẻ bạn đọc
Họ tên: .......................................
Trờng/cơ quan:..........................
....................................................
ảnh
Ngày....tháng.....năm....
3X4
Số thẻ:...........

Phó giám đốc
HệCó
thống
quản
sách và kí)
mợn trả dựa trên thẻ từ
5
giá trị
đến:lý thông tin bạn đọc,
............(chữ
...................
.................(tên nk)


Mặt trớc của tấm thẻ
Mặt sau của tấm thẻ
Th viện lu giữ các thông tin về độc giả nh: họ tên, năm sinh, trờng, lớp, hoặc cơ quan làm
việc....
b.
Gia hạn cho thành viên nếu thành viên có yêu cầu và đủ điều kiên ra hạn.
c.
Huỷ bỏ thẻ thành viên nếu thành viên đó vi phạm nội quy và không gia
hạn thẻ khi thẻ hết hạn.
3.
Hoạt động quản lý mợn trả.
Hoạt động mợn trả là mục tiêu chính của th viện
- Tra cứu tìm kiếm
Bạn đọc hay các nhân viên trong th viện đều có thể tìm kiếm thông tin về loại sách mình cần.
Nhân viên th viện có thể tìm kiếm về hồ sơ mợn trả của độc giả theo mà độc giả hay theo tên
kết quả sẽ đợc thông tin mợn trả của độc giả đó.

- Quá trình mợn sách
Đối với độc giả là sinh viên thì chỉ có thể mợn sách tại đọc tại chỗ. Còn đối với độc giả có
bằng đại học trở lên ( không phải là sinh viên ) thì có thể mang về nhà hay mợn đọc tại chỗ.
Khi độc giả vào phòng mợn sách thì độc giả phải quét mà từ ở trên thẻ vào máy quét kiểm
tra t cách bạn đọc dới sự giám sát của nhân viên mợn trả.
Khi độc giả có nhu cầu mợn sách độc giả có thể viết phiếu mợn ( nh mẫu biểu 4) nếu nhớ
tên sách và vị trí sách hay số cá biệt hoặc có thể voà kho mở chọn quấn sách mình cần, sau
khi có sách cần mợn trong tay độc giả phải quét mà thẻ vào máy và nhập mật khẩu máy sẽ
kiểm tra thông tin mợn trả của độc giả xem độc giả có quyền mợn sách tiếp hay không. Khi
độc giả còn quyền mợn sách lúc đó độc gải phải quét mà vạch của sách vào máy để máy nhập
vào hồ sơ mợn sách của độc giả mợn. Các thông tin mợn sách đợc hiển thị lên màn hình. Tất
cả công việc trên đề đợc giám sát bởi nhân viên mợn trả thông qua một máy tính khác hay
quan sát trực tiếp.

Mẫu biểu 4
Th viện quốc gia VN
Phiếu đăng ký mợn sách
Số thẻ:.........................
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

6


Họ và tên:......................................................
Địa chỉ:..........................................................
Hình thực mợn:
Tại chỗ
Về nhà
MÃ vị trí


Tên sách

Tác giả

MÃ nhóm

-

Độc giả cũng có thể dành trớc quyền đợc mợn tài liệu
Khi độc giả biết đợc th viện có tài liệu mà mình cần độc giả có thể gọi điện, viết th điện tử
yêu cầu th viện giữ lại tài liệu đó cho mình đến sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu mà sách đó không còn quấn nào trong kho thì độc giả có thể đăng kí trớc quyền mợn kế
tiếp khi tài liệu đó đợc trả và đợc thông báo ngày trả của quấn sách gần nhất hoặc khi tài liệu
đó đợc trả thì th viện có thể gọi điện hoặc viết th cho độc giả biết. Nếu trong thời gian nhất
định độc giả không đến thì th viện cho độc giả khác mợn khi có yêu cầu.
- Quá trình trả sách
Khi độc giả trả sách đến cửa trả sách và quét thẻ độc giả của mình vào máy sau đó quét
mà sách vào mày và đa sách cho nhân viên kiểm tra tình trạng sách và nhập vào máy lúc đó hệ
thống sẽ kiểm tra xem có trả quá hạn không, tình trạng sách có thay đổi hay không, nếu trả trễ
và tình trạng sách bị thay đổi sẽ phải nộp phạt theo từng mức.
- Gia hạn
Độc giả có thể gia hạn đợc thời gian mợn sách bằng hình thức gửi th hoặc gọi điện hay
đến trực tiếp khi sách hết hạn mợn. Nhng mỗi quyển sách mợn chỉ đợc gia hạn tối đa 2 lần.
- Bộ phận mợn trả có trách nhiệm tìm ra những độc giả có sách quá hạn mà cha trả và gửi
phiếu thông đòi sách trễ hạn (mẫu biểu 5) cho từng độc giả có sách trễ hạn mà cha thấy
gia hạn hoặc hết quyền gia hạn.

Mẫu biểu 5
Th viện quốc gia VN
Giấy báo thu hồi sách quá hạn

Gửi anh/chị:.............................................
Địa chỉ:....................................................
Th viện xin thông báo, anh/ chị đà mợn một số quấn sách sau của th viện đà đến hạn trả
mà cha trả đề nghị anh/chị đến th viện để trả lại sách và số tiền phạt...... đg cho th viện.
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

7


STT MÃ số sách

Tên sách

Tác giả

Ngày mợn

Thời gian quá hạn

4. Quá trình báo cáo thống kê:
Sau một thời gian nhất định thì th viện phải báo cáo thống kê một lần về các việc: thống
kê sách đợc mợn( mẫu biểu 6), thống kê sách đợc bị mất(mẫu biểu 7), sách trễ hạn và thống
kê độc giả mợn sách( mẫu biểu 8) .
Mẫu biểu 6
Th viện quốc gia VN
Thống kê sách mợn
Từ ngày:...............đến ngày:...............
STT
Tên sách
Tác giả

Số lần mợn

Mẫu biểu 7
Th viện quốc gia VN

STT

MÃ số sách

Thống kê sách bị mất
Từ ngày..................đến ngày...................
Tên sách
Tác giả
Số lợng quyển mất

Mẫu biểu 8
Th viện quốc gia VN
Thống kê tình hình độc giả mợn sách
Từ ngày..................đến ngày...................
STT MÃ độc giả
Tên độc giả
Địa chỉ
Số lợng quấn sách đà mợn

III.

Các chức năng và yêu cầu chức năng của hệ thống
Hệ thống th viện gồm có các chức năng chính sau:
Quản lý sách
Quản lý độc giả

Quản lý việc mợn trả sách
Quản lý các th mục sách
Báo cáo thống kê.

Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

8


1. Chức năng quản lý sách
- Nhập sách mới: việc nhập mới một sách đợc tiến hành chặt chẽ theo từng bớc sau:
Mỗi khi sáh mới về thì bộ phận thủ th tiếp nhận sách có nhiệm vụ xem đầu sách đó đà có hay
cha. Nếu có rồi thì gọi thẻ cũ để cập nhập thêm thông tin về sách ấy bằng cách tăng số lợng
sách nhập lên. Nếu cha có thì lập thẻ mới và gán cho nó một mà vạch mới.
Khi lập thẻ mới cần lu ý những chi tiết sau:
+ Ta phải xác định mà loại sách mới là gì: Trớc hết xem sách đó thuộc loại sách nào trong
danh mục loại sách. Nếu không thuộc loại sách nào thi yêu cầu bộ phận quản lý danh mục cập
nhập thêm loại sách đó. Sau đó ta lấy mà của loại sách phù hợp gán cho mÃloạisách
+ Xác định mà nhóm sách trong các mà nhóm hiện có trong loại sách đà chọn. Và đợc xác
định nh mà loại sách.
+ Việc xác định mà tác giả, mà NXB, Mà ngôn ngữ, Mà vị trí cũng tơng tự nh xác định
mà nhóm ở trên.
+ Sau đó gán cho sách một mà vạch mới bằng cách quét mà vạch đó vào máy.
+ Tìm một vài từ liên quan đến nội dung quyển sách và nhập vào làm từ khoá
+ Cuối cùng cập nhập thêm các thông tin còn lại của quyển sách vào thẻ sách.
- Tìm kiếm thông tin sách: ngời dùng có thể tìm thông tin sách mình cần quan t©m
- HiƯu chØnh: thđ th cã thĨ hiƯu chØnh thông tin sách hoặc huỷ bỏ một vài đầu sách đà đăng
ký khi cần thiết.
2. Chức năng quản lý bạn đọc
Chức năng này do bộ phận bạn đọc phụ trách.

- Nhập độc giả mới hoặc huỷ bỏ độc giả:
Bộ phận bạn đọc có trách nhiệm làm thẻ độc giả cho những bạn đọc có nhu cầu và đủ điều
kiện làm thẻ. Tuỳ vào thông tin bạn đọc mà bộ phận bạn đọc sẽ phân bạn vào nhóm độc giả
nào và mỗi nhóm độc giả có một số quyền lợi khác nhau. Ví dụ nh : nếu độc giả là sinh viên
thì đợc phân vào nhóm sinh viên và chỉ có quyền mợn sách đọc tại chỗ mà không đợc mang
về nhà, nếu là cán bộ đà có bằng đại học trở lên thì đợc cho vào nhóm cán bộ có thể mợn sách
mang về nhà.
Bộ phận bạn đọc cũng có thể huỷ bỏ thẻ bạn đọc nếu thẻ hết thời gian sử dụng mà độc giả
không gia hạn.
- Tìm kiếm thông tin bạn đọc.
- Gia hạn thẻ và hiệu chỉnh thông tin độc giả.
Khi thẻ độc giả hết hạn sử dơng nÕu mn sư dơng tiÕp th× cã thĨ gia hạn thẻ và đóng lệ phí.
Nếu các thông tin của bạn đọc có gì sai sót thì bộ phận bạn đọc cũng có thể hiệu chỉnh lại cho
đúng.
3. Chức năng quản lý việc mợn trả sách
Chức năng này do bộ phận quản lý mợn trả thực hiện và có các nhiệm vụ sau:

Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

9


-

Phải cập thêm thẻ mợn sách trong hồ sơ mợn tră của độc giả khi độc giả mợn sách, phiếu
mợn sách lu dữ thông tin về các sách độc giả mợn, ngày mợn sách, hình thức mợn, ngày
trả sách.
- Khi độc giả có sách hết hạn mợn quấn sách nào đó mà có nhu cầu gia hạn thêm thời gian
mợn thì lúc đó bộ phận mợn trả phải tìm lại thẻ mợn đó của độc giả và cập nhập thêm số
lần gia hạn.

- Khi độc giả trả sách thì phải tìm lại thẻ mợn ứng với mà sách đó của độc giả và tiến hành
cập nhập thêm ngày trả
- Tra cøu trùc tun: tra cøu danh mơc s¸ch b»ng m¸y tính đợc đặt trong phòng mợn trả khi
bạn đọc muốn tìm kiếm sách theo yêu cầu của bạn đọc( nh tra cứu theo phân loại, nhóm
sách, tác giả, từ khoá, năm xuất bản, tên sách hay hay số cá biệt) lúc đó màn hình sẽ hiển
thị thông tin về các đầu sách mà bạn cần và có thể tra cứu tình trạng mợn sách của mình.
4. Chức năng báo cáo tổng hợp
Chức năng này có nhiệm vụ thống kê số lợng sách mợn đối với mỗi đầu sách, thống kê số
lợng độc giả mợn sách, thống kê danh mục sách co sẵn trong kho, thống kê sách mợn trễ
hạn và bị mất trong một thời gian nhất định.
5. Chức năng quản lý danh mục.
Chức năng phải cập nhập thêm phân loại sách, nhóm sách, tác giả, nhà xuất bản, ngôn
ngữ, vị trí sách khi mà có yêu cầu từ bộ phận thủ th.
5. Yêu cầu phi chức nặng.
Vì th viện cho phép độc giả có thể tra cứu trực tuyến trên mạng nên để đảm bảo an toàn cho
mạng thì khi xây dựng hệ thống cần phải lu ý đến khả năng bảo mật và phân quyền sử dụng
cho các nhóm đối tợng khi sử dụng hệ thống mạng trực tuyến của th viện. Ví dụ nh: độc giả
chỉ có khả năng tra cứu thông tin trong hệ thống ch không thể sửa đổi thông tin hay nói cách
khác là không thể xâm phạm vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Và chỉ có nhân viên mới có
quyền sử dụng những chức năng có thể làm thay đổi đợc cơ sở dữ liệu.

Phần 2 . Phân tích hệ thống
I. Sơ đồ chức năng BFD
Hệ thống quản lý th viện đợc phân rà thành các chức năng nh sau:
- Quản lý sách
+ Nhập mới
+ Tìm kiếm thông tin
+ Xử lý sách cũ
+ Hiệu chỉnh sách
- Quản lý độc giả

+ Cấp phất thẻ
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

10


-

-

+. Gia hạn thẻ
+. Huỷ bỏ thẻ thẻ
+ Hiệu chỉnh độc gỉa
+ Tìm kiếm độc giả
Quản lý mợn trả
+ Xử lý mợn sách
+ Xử lý trả sách
+ Tìm kiếm thông tin mựơn trả
Thống kê
+ Sách
+ Bạn đọc
+ Mợn trả
Sơ đồ chức năng quản lý th viện

Kết quả

Số thể
Số thể

Thông tin sách


Kiểm
tra
bạn
đọc

4.3. Mợn trả

Quản lý
bạn đọc

Phiếu đăng kí
4.2. Bạn đọc

4.1. Sách

3.3. Tìm kiếm tt mựon

Số
thẻ dữTình
II.
Sơ đồ dòng
liệu DFD
trạng
Độc giả
sách
1. Sơ đồ dòng dữ liệu mức đỉnh

4. Thống kê
Độc giả


Kết
quả

3.2. Xử lý trả sách

Quản lý
mợn trả

3.1. Xử lý mợn sách

2.5. Tìm kiếm độc giả

2.4. Hiệu chỉnh độc giả
Số thẻ

2.2. Huỷ bỏ thẻ thẻ

Quản lý
Sách

3. Quản lý mợn trả
Số thẻ,
số cá
biệt

2.2. Gia hạn thẻ

2.1. Cấp phất thẻ


1.4. Hiệu chỉnh sách
Lu sách mới

Nhập sách mới
1.3. Xử lý sách cũ

1.2. Tìm kiếm thông tin
mới

Hồ

bạn
đọc

Sơ đồ dòng dữ liệu quản lý th viện (mức đỉnh)

Bạn đọc

Kết quả

Kết quả

Kết quả

Yêu cầu

Mợn trả
Yêu cầu

Sách

Yêu cầu

1.1. Nhập mới

Yêu
cầu
sách
mới

2. Quản lý độc giả
Bộ phận
mợn trả

Thủ th

Hồ sơ mợn

1. Quản lý sách

Thông tin sách

Hệ thống quản lý th viện

Báo cáo
thống kê
Báo
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợncáo
trả dựa trên thẻ từ
Ban giám
đốc


11


công ty thu
mua phế liệu

Mựn trả

Hiệu chỉnh
sách
Hiệu
chỉnh
2. Sơ đồ dòng dữ liệu mức
1. mục
danh

Cha có số
cá biệt

Yêu cầu loại
sách mới

Xử lý sách
mới
Sách mới

Phân loại
sách


Hồ sơ
nhóm
sách mới

Phân
nhóm sách

Sách mới

Sách mới

Hồ sơ
sách
mới
Có số cá
biệt, số l
ợng

Tìm kiếm

Số cá
biệt

Tìm kiếm
đầu sách

Yêu cầu nhóm
Hồ sơ
nhóm
Hệ thống

quản
lý thông tinsách
bạnmới
đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ
sách mới
Thủ th
Nhóm sách

Sách

Kết quả

Bộ phận
danh mục


loại

MÃ loại

Hồ sơ
loại sách
mới

Thông
tin
sách

Nhóm sách


Yêu cầu

Phân loại

Thông tin sách

Sơ đồ dòng dữ liệu quản
lý hiệu
sáchchỉnh
( mức 1 )
Hồ sơ
Hồ sơ
sách thanh lý, mất
hiệu
chỉnh

Hồ sơ
hiệu
chỉnh

Hồ sơ
loại sách
mới

Xử lý
sách cũ

Sách thanh
lý, sách mất


Thông tin
sách mất

Thanh
lý sách


Thông tin sách hỏng

Thủ th
Bộ phận
danh mục

Kết
quả

Bạn đọc

Yêu
cầu

Kết
quả

Bộ phận
mợn trả

12Sơ đồ dòng dữ liệu quản lý độc giả ( mức 1 )
Yêu cầu
Bộ phận
bạn đọc

Yêu cầu

Tìm kiếm
thông tin
bạn đọc

Bộ phận
mợn trả
Kết quả

Kết quả
Yêu
cầu

Hồ sơ bạn đọc

Kết
quả

Dữ liệu hiệu
chỉnh

Hiệu
chỉnh


Số
thẻ

Số sách nợ

Kết quả

Mợn trả
Số thẻ

Độc giả

Gia hạn

Cập nhập
phiếu

Số thẻ,
không nợ

Huỷ thẻ

Số thẻ, có nợ

Cấp
thẻ

Bộ phận
bạn đọc
Tiếp nhận

phiếu đăng kí

Xét gia hạn
thẻ

Số thẻ

Phiếu đăng ký

Thông tin
bạn đọc

Kiểm tra
phiếu

Số
thẻ

Phiếu
đăng ký

Yêu cầu gia hạn
Độc giả

Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

Tiếp nhận

13Sơ đồ dòng dữ liệu quản lý mợn trả ( mức 1 )
Phiếu đòi,
địa chỉ

Lập
phiếu

Phiếu đòi,
địa chỉ
Gửi
phiếu

Độc giả

Số thẻ, số
cá biệt,
ngày mợn
Thôn
g tin
bạn
đọc

Ngày
hệ
thống

Số
thẻ
Bạn đọc


Sách

Số thẻ,
số cá
biệt,
ngày m
ợn
Mợn trả

Hạn
sử
dụng

Số
thẻ

Yêu
cầu
thống


Bộ phận
mợn trả

Tìm kiếm
sách quá
hạn

Số

sách
trễ
hạn,
số
sách
nợ

Sách

Số cá
biệt
Số
thẻ

Mợn trả
Kiểm tra
mợn sách
Yêu
cầu
Yêu
thống
Kết
cầu
kêPhiếu
Số
thẻ, số
quả Trả
thống
lời
mợn


kêbiệt

số cá
biệt
Tình
trạng
sách

Mợn
sách
số cá
biệt
Độc giả

Kết
quả

Kiểm tra
sách trả Yêu
cầu
thống


Xử lý
đặc
Thống kê

đồ
dòng

dữ
liệu
quản

thống

(
mức
biệt1 )
Yêu
sách
cầu
Độc giả
thống

Kết
Kết
Kết
quả
quả
quả
Yêu
Yêu
cầu
cầu
thống
Hệ thống quản lý thông
thống
kêtin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ


Thủ th
Bộ phận mợn trả

Kết
quả

14
Thủ th


Thống kê
bạn đọc

Độc giả

Bạn đọc
Số
thẻ

Mợn trả
Số
thẻ

Sách

Thông
Số cá biệt
tin sách
Không có sách
3. Sơ đồ dòng dữ liệu mức

2thẻ
trễ hạn, số sách
SốSơ
Kiẻm tra hạn
Kiẻm
sách sách
Kiểm tra
dòng dữ liệu
cho
( mức
)
mợn
nhỏ 2hơn
còn hạn sửđồ
dụng
sử dụng thẻ
nợ mợn đÃ
sách mợn
giới hạn
Hạn sử dụng

Sách
mợn

Số
thẻ,
số cá
biệt,

Số

thẻ

Tình
trạng
sách

Số cá biệt
Cho mợn
Cập nhập yêu
cầu mợn
Số thẻ, số cá biệt

Thông
tin xác
nhận

Số
thẻ,
số cá
biệt

Tiếp nhận yêu
Nhận
Bạn đọc
Giao sách
cầu
m
ợn
Hệ thống quản lý thông Số
tinthẻ,

bạnsố
đọc, sách và mợn trảsách
dựa trên thẻ từ
cá biệt

Thông tin mợn
Mợn tr¶

15


Sơ đồ dòng dữ liệu cho trả sách ( mức 2 )
Mợn trả
Số
thẻ,
số cá
biệt
Xử lý
đặc biệt
Số
thẻ,
số cá
biệt,

Số thẻ, số cá biệt
Tình trạng trả, số ngày trễ

Tình trạng m
ợn, ngày mợn


Giao sách

Số

biệt

Kiểm
tra trả
sách
Số
thẻ,
số cá
biệt,

hình
thức
phạt

Sách

Cập
nhập
sách
ngày hiện
thời, tình
trạng trả Giao
sách

Tiếp nhận
trả sách


giả tích dữ liệu và mô hình thực thể quan hệ ERD
III.độc
Phân
Số thẻ, số cá biệt

Số cá
biệt
Nhận
sách

1. Phân tích dữ liệu
Xác nhận
a. Các thực thể
Sach(mà sách,tên sách,số trang,số lợng, mà ngôn ngữ, mà nhóm sách, mà tác giả, mÃ
nhà xuất bản, năm xuất bản, mà kho, lần xuất bản, ngày nhập kho, số lần mợn)
NHOMSACH(mà nhóm sách, mà loại sách, tên nhóm sách)
LOAISACH(mà loại sách, tên loại sách)
NGONNGU(mà ngôn ngữ, tên ngôn ngữ)
TACGIA(mà tác giả, tên tác giả, địa chỉ)
NHAXUATBAN(mà nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, địa chỉ)
VITRI(mà vị trí, tên khu, tên kệ, tên ngăn)
DOCGIA(mà số thẻ, tên độc giả, dân tộc, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, chỗ ở hiện tại,
số điện thoại, trờng, lớp, khoa, năm thứ, số CMT, trình độ, tên cơ quan làm việc, địa chỉ
nơi làm việc, ngày làm thẻ, ảnh)
MUON(mà độc giả, mà sách, hình thức mợn, tình trạng mợn, ngày mợn, ngày trả, số lần
gia hạn)
b. Các mối liên kết thực thể.
- Thực thĨ NGONNGU vµ SACH cã chung mét thc tÝnh lµ mà ngôn ngữ. Nhng một
đầu sách chỉ có một ngôn ngữ còn một ngôn ngữ lại có thể có nhiều đầu sách khác nhau

nên đâu là liên kết một nhiều
NGONNGU
-

SACH

Thực thĨ NHOMSACH vµ SACH cã chung mét thc tÝnh “m· nhóm sách. Nhng một
đầu sách chỉ lằm trong một nhóm còn một nhóm sách lại có thể có nhiều đầu sách khác
nhau nên đâu là liên kết một nhiều

Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

16


NHOMSACH
-

SACH

Thùc thĨ LOAISACH vµ NHOMSACH cã chung mét thc tÝnh mà loại sác. Nhng mỗi
nhóm sách chỉ lằm trong một loại sách còn một loại sách lại có thể có nhiều nhóm sách
khác nhau nên đâu là liên kết một nhiỊu
LOAISACH

-

NHOMSACH

Thùc thĨ SACH vµ TACGIA cã chung mét thc tÝnh mà tác giả. Nhng mỗi tác giả có

nhiều quấn sachvà một đầu sách có thể có nhiều tác giả liên kÕt nhiỊu nhiỊu
SACH

-

TACGIA

Thùc thĨ NHAXUATBAN vµ SACH cã chung mét thuộc tính mà nhà xuất bản. Nhng
mỗi đầu sách chỉ xuất bản ở một nhà xuất bản còn một NXB lại có thể xuất bản nhiều
đầu sách khác nhau nên đâu là liên kết một nhiều
NHAXUATBAN

-

SACH

Thực thể VITRI và SACH có chung một thuộc tính mà vị trí. Nhng mỗi đầu sách chỉ ở
một vị trí còn một một vị trí có nhiều đầu sách khác nhau nên đâu là liên kết một nhiều
VITRI

-

SACH

Thực thể SACH và DOCGIA có mối liên kết là mợn. Nhng mỗi độc giả có thể mợn đợc
nhiều đầu sách và một đầu sách có thể có nhiều độc giả mợn nên đây là liên kết nhiều
nhiều
SACH

MUON


2. Mô hình thực thể quan hệ
SANGTAC
MÃ tác giả
MÃ sách

NHAXUATBAN

TACGIA

Viết

In

VITRI

Chứa

DOCGIA

SACH

Thuộc

NGONNGU

Mợn

Thuộc
MUON

MÃ độc giả
MÃ sách
Ngày mợn
Hình thức m
NHOMSACH
Thuộc
Hệ thống quản lý thông tin
ợnbạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

LOAISACH 17


Phần 3. Thiết kế hệ thống
I.

Thiết kế cơ sở dữ liệu
1. Lu thông tin về độc giả.
TblDOCGIA
STT Tên trờng
1
MASOTHE
2
HTENDG
3
NSINH
4
DANTOC
5
GIOITINH
6

NNGHIEP
7
CHOOHT
8
SDTHOAI
9
EMAIL
10
TRUONG

Kiểu
text
text
Date
text
text
text
text
Number
text
text

Kích thớc
7
35
8
10
4
20
40

10
30
30

11

LOP

text

4

12

KHOA

text

20

13

NAMTHU

Number

1

14
15

16
17
18
19

SOCMT
TRINHDO
NOILVIEC
DIACHILV
NLAMTHE
ANH

Number
text
text
text
Date
Hyperlink

8
10
30
40
8

Diễn giải
MÃ phân loại sách, khoá chính
Tên loại sách
Năm sinh của độc giả
Tên dân tộc

Giới tính độc giả
Nghề nghiệp
Chỗ ở hiện tại của độc giả
Số điện thoại của độc giả
Địa chỉ th điện tử của độc giả
Trờng đối với sinh viên, mặc dịnh

Lớp đối với sinh viên, mặc dịnh

Khoa đối với sinh viên, mặc dịnh

Năm thứ đối với sinh viên, mặc
dịnh là 0
Số chứng minh th
Trình độ
Nơi làm việc
địa chỉ nơi làm việc
Năm làm thẻ
ảnh bạn đọc

2. Lu thông tin về loại sách.
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

18


TblLOAISACH
STT Tên trờng
Kiểu
1

MALOAI
text
2
TENLOAI
text
3. Lu thông tin nhóm sách

Kích thớc
3
20

TblNHOMSACH
STT Tên trờng
1
MANHOM
2
MALOAI
3
TENNHOM
4. Lu thông tin ngôn ngữ sách

Kiểu
text
text
text

TblNGONNGU
STT Tên trờng
1
MANNGU

2
TENNNGU
5. Lu thông tin tác giả
TblTACGIA
STT Tên trờng
1
MATGIA
2
TENTGIA
3
DIACHITG

Kiểu
text
text

Kiểu
text
text
text

Diễn giải
MÃ phân loại sách, khoá chính
Tên loại sách

Kích thớc
3
3
20


Kích thớc
3
20

Diễn giải
MÃ phân nhóm sách, khoá chính
MÃ loại sách chứa nhóm sách
Tên nhóm sách

Diễn giải
MÃ ngôn ngữ viết sách, khoá chính
Tên ngôn ngữ

Kích thớc
7
30
40

Diễn giải
MÃ tác giả viết sách, khoá chính
Tên tác giả sách
Địa chỉ tác giả

Kích thớc
4
30
40

Diễn giải
MÃ tác nhà xuất bản, khoá chính

Tên nhà xuất bản
Địa chỉ nhà xuất bản

6. Lu thông tin về nhà xuất bản
TblNXB
STT
1
2
3

Tên trờng
MANXB
TENNXB
DIACHINXB

Kiểu
text
text
text

7. Lu thông tin vị trí sách trong kho chứa sách
TblVTRI
STT Tên trờng
Kiểu
Kích thớc
Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

Diễn giải

191
2
3
4

MAVTRI
KHU
KE
NGAN

8. Lu thông tin sách
TblSACH
STT Tên trờng
1
MASACH
2
TENSACH
3
SOTRANG
4
MANXB
5
MANNGU
6
MATGIA
7
MANHOM
8

SOLNHAP
9
SOLCON
10
LANXB
11
NAMXB
12
MAVTRI
13
NGAYNHAP
14
SOLMUON

text
text
text
text

8
2
2
2

Kiểu
text
text
text
text
text

text
text
Number
Number
Number
Date
text
Date
Number

Kích thớc
6
40
4
4
3
7
3
4
4
2
8
8
8
4

9. Lu thông tin mợn trả sách.
TblMUON
STT Tên trờng
Kiểu

1
MASOTHE
text
2
MASACH
text
3
HTM
text
4
TTMUON
text
5
NGAYMUON
Date
6
SOLGH
Number
7
NGAYTRA
Date
8
TTTRA
text

Kích thớc
7
6
7
2

8
1
8
2

MÃ vị trí chứa sách, khoá chính
Khu vực lu giữ sách
Nơi lu giữ sách lằm trong KHU
Nơi lu giữ sách lằm trong Ke

Diễn giải
MÃ số sách, khoá chính
Tên sách
Số lợng trang sách
MÃ nhà xuất bản
MÃ ngôn ngữ
MÃ tác giả
MÃ nhóm
Số lợng sách lúc nhập kho
Số lợng sách còn trong kho
Lần xuất bản
Năm xuất bản
MÃ vị trí cất giữ sách
Ngày nhập sách
Số lợng sách còn trong kho

Diễn giải
MÃ vị trí chứa sách, khoá
MÃ sách mợn, khoá
Hình thức mợn

Tình trạng sách khi mợn
Ngày mợn sách
Số lần gia hạn, mặc định là 0
Ngày trả sách, mặc định là NULL
Tình trạng trả sách, mặc đinh là NULL

Hệ thống quản lý thông tin bạn đọc, sách và mợn trả dựa trên thẻ từ

20×