Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

Hướng dẫn giải bài tập vật lý luyện thi đại học cao đẳng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 40 trang )

B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
B Ộ GIÁO DỤC V À ĐÀO T Ạ O
Mã đề thi 211
Họ v à tên:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.PHẦN CHUNG CHO T Ấ T C Ả THÍ SINH (40câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1. Một v ậ t dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt. Sau khi đi được quãng đường S = (5 −

2
2
).A,
k ể từ thời điểm t = 0, v ậ t có v ậ n tốc là?
A

2
A

2
.
B
ωA
22
.
C
−ωA

2
.
D
3ωA

5
.
Câu 2. Đoạn mạch AB ch ứ a biến trở có giá trị thay đổi (40 < R < 100Ω) nối tiếp v ớ i cuộn dây thuần cảm có giá
trị thay đổi (
0, 1
π
< L <
2
π
H) nối tiếp v ớ i tụ C có giá trị thay đổi ( 0, 25.10
−4

< C < 2, 5.10
−4
F ) v à mắc
v à o một nguồn x o a y chi ề u có tần số f = 50 Hz, hiệu điện thế hiệu dụng U = 100 V . Cường độ hiệu dụng
mạch c hín h có giá trị cực đại v à cực tiểu lần lượt là :
A 2 A v à 0,25 A .
B 2 A v à 0,53 A .
C 2,5 A v à 0,53 A .
D 2,5 A v à 0,25 A .
Câu 3. Cho hệ như hình v ẽ ,
v ậ t nặng g ắ n v à o lò x o có khối lượng m = 100 g, độ cứng lò x o K = 50 N/m, gia
tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Biết dây không giãn, khối lượng dây treo v à lò x o không đáng k ể , lực căng

dây là: 2, 5 N. Khi đốt dây nối, v ậ t m dao động điều hòa. Khi v ậ t đến vị trí thấp nhất, lò x o bị nén một đoạn
bằng ?
A 7 cm .
B 5 cm .
C 2,5 cm .
D 6,5 cm .
Câu 4. Một electron của một nguyên tử hiđrô đang c huyể n động v ớ i tốc độ v
o
= 3, 12.10
5
(m/s) thì bức ra một
bức xạ có bước sóng λ= 1µm. Hỏi bây giờ nguyên tử hiđrô này cần bức ra bức xạ có tần số bao nhiêu để
thế năng tĩnh điện của nguyên tử này là 6, 8eV .

A f = 2, 85.10
33
Hz.
B f = 4, 56.10
14
Hz.
C f = 6, 6.10
7
Hz.
D f = 1, 176.10
8
Hz.
Câu 5. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp v ớ i đoạn mạch MNnối tiếp v ớ i đoạn mạch NB.
Đoạn mạch AM c h ứa x cuộn thuần cảm L mắc song song, đoạn mạch MNch ứ a y điện trở R mắc song
song, đoạn mạch NBgồm z tụ điện C mắc song song (2x = z − y). Mắc v à o đoạn mạch AN dòng điện

một chi ề u có U = 120 V thì cường độ mạch chí n h I
AM
= 4 A. Khi mắc lần lượt v à o đoạn mạch MB,AB
một nguồn x o a y ch i ề u có hiệu điện thế hiệu dụng U
hd
= 100V thì đều thu được I
hd
= 2 A. Khi mắc R,L.C
trên nối tiếp mắc v à o nguồn x o a y chi ề u ở trên thì thu được I
hd
= 1 A. T í n h R?
A 50Ω .
B 30Ω .
C 60Ω .

D 40Ω .
Câu 6. Chiếu một c hùm ánh sáng tím song song v ớ i trục chí n h đi qua một thấu kính, ta thu được một rất sáng cách
thấu kính 21 cm. Cũng v ớ i thấu kính đó, ta đặt cho một điểm sáng phát ánh sáng đỏ trên trục ch í n h của thấu
kính, c ho điểm này chu yể n động v ớ i tốc độ v = 4t (cm/s) so v ớ i thấu kính. T ạ i thời điểm t = 5 s, ảnh của
điểm sáng đó di chu yể n v ớ i tốc độ có độ lớn bao nhiêu. Biết c hiế t suất của thủy tinh làm thấu kính đối v ớ i
ánh sáng tím v à đỏ lần lượt là 1, 325 v à 1, 273.
A 54 cm/s .
B 20 cm/s .
C 23 cm/s .
D 10,5 cm/s .
T r a n g 1/9- Mã đề thi 211
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 7. T r ê n mặt nước, hai nguồn A, B cách nhau 20 (cm) dao động cùng biên độ cùng pha, tạo ra sóng có bước

sóng 3 (cm). X é t các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động v ớ i biên độ
cực đại cách đường thẳng AB một đoạn g ầ n nhất một đoạn bằng bao nhiêu ?
A 1, 997 (cm) .
B 15, 39 (cm) .
C 17, 96 (cm) .
D 18, 67 (cm) .
Câu 8. Mạch c họn sóng của một máy thu v ô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm v à một bộ tụ điện gồm tụ điện có
điện dung C
o
không đổi mắc song song v ớ i tụ x o a y C
x
có điện dung biến thiên từ 10 đến 250pF khi g ó c
x o a y biến thiên từ 0
o

đến 120
o
. Mạch thu được sóng có bước sóng từ 10 đến 30m. Người ta mắc nối tiếp
thêm v à o mạch một cuộn thuần cảm giống hệt cuộn thuần cảm trước thì cần x o a y g ó c tụ x o a y bằng bao nhiêu
để thu được sóng điện từ có bước sóng λ= 20m.
A 10
0
.
B 15
0
.
C 45
0
.

D 35
0
.
Câu 9. T r o n g ống Rơnghen số electron đập v à o đối catôt trong mỗi giây là n = 5.10
15
hạt, v ậ n tốc mỗi hạt
là 8, 0.10
7
(m/s) . Đối catôt là một khối bạch kim có diện tích 1 cm
2
dày 2mm. Hỏi sao bao nhiêu
lâu nó tăng nhiệt độ lên tới t
0
= 1500
0
C, nếu nó không được làm nguội bằng dòng nước lạnh. Giả
sử 9, 99% động năng của các electron đập v à o đối catốt c h uyể n thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt v à
bỏ qua bức xạ nhiệt của nó. Cho: Khối lượng v à điện tích của electron : m
e
= 9, 1.10
−31
(kg), e =
1, 61.10
−19
C,c = 3.10
8
(m/s), h = 6, 625.10
−34
(Js) khối lượng riêngv à nhiệt dung riêngcủa bạch
kim: D = 21.10

3
(kg/
3
); c = 120 (J/kgK)nhiệt độ phòng là t
0
= 20
0
A t ≈ 55 (s) .
B t ≈ 47 (s) .
C t ≈ 51 (s) .
D t ≈ 53 (s) .
Câu 10. Một v ậ t khối lượng m = 1 kgđược g ắ n v ớ i hai lò x o có độ cứng k
1
; k

2
như hình v ẽ . Hai lò x o có
cùng chi ề u dài tự nhiên là l
01
= 30 (cm)v à l
02
= 20 (cm) . Ở vị trí cân bằng lò x o 1 có c h iều dài
33 (cm) v à lò x o hai có ch i ề u dài 21 (cm). V ậ t đang ở vị trí cân bằng người ta truyền c h o v ậ t v ậ n tốc
v
0
theo hướng từ M đến N để v ậ t dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng, chi ề u (+)
từ M đến N. Gốc thời gian lúc đầu dao động. T ạ i thời điểm t =
π
12
(s) lò x o có c h iề u dài 35, 5 (cm) ;
v ậ t đang c h uyể n động v ề vị trí cân bằng v à động năng của v ậ t lúc này bằng 3 thế năng. Độ cứng k
2
g ấ p
bao nhiêu lần độ cứng k
1
. Bỏ qua mọi ma sát, khối lượng các lò x o . Cho độ cứng của hệ lò x o là k = k
1
+k
2
.
A 23,45 .

B 4 .
C 3 .
D 1,3 .
Câu 11. Một anten phát ra một sóng điện từ có bước sóng 13 m . Anten này nằm ở điểm O trên bờ biển, có độ cao
500 m so v ớ i mặt biển . Sóng điện từ có v e c t o điện trường nằm ngang v à phản xạ rất tốt trên mặt biển. T ạ i
điểm M cách O 1 khoảng 10 Kmtrên mặt biển có đặt một máy thu. T r o n g khoảng v à i ch ụ c Km, có thể coi
mặt biển như mặt phẳng nằm ngang. Máy thu nhận được đồng thời sóng v ô tuyến tr uyền thẳng từ anten đến
v à sóng phản xạ trên mặt biển . Khi đặt anten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất?
Coi độ cao của anten là rất nhỏ so v ớ i khoảng cách 10 Km. Biết rằng sóng điện từ khi phản xạ trên mặt biển
sẽ bị đổi ngược pha.
A T â t cả điều sai .

B h = 325m .
C h = 195m .
D h = 65m .
T r a n g 2/9- Mã đề thi 211
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 12. Một đĩa tròn dùng trong thí nghiệm trộn màu, trên đĩa có 7 màu đỏ xanh v à n g lục lam c h àm tím. Người ta
cho đĩa bằng cách sử dụng dòng điện x o a y c hiề u v ớ i tần số f. Hỏi tần số f tối thiểu là bao nhiêu để ta không
còn phân biệt được các màu trên đĩa ( tức là tạo thành màu trắng) ?
A 2 Hz .
B 234 Hz .

C 24 Hz .
D 12 Hz .
Câu 13. Một v ậ t đang đứng y ê n c hịu tác dụng của ngoại lực biến đổi theo thời gian nên v ậ t bắt đầu dao động cưỡng
bức v ớ i đặc điểm giá trị cực đại của li độ sau g ấ p đôi cực đại trước. Đến khi v ậ t có biên độ là 10 cm thì
ngoại lực ngừng tác dụng nên v ậ t dao động tắt dần v ớ i đặt điểm ngược lại v ớ i dao động cưỡng bức trên. T í n h
quãng đường tổng cộng mà v ậ t đi được ?
A 70 cm .
B 50 cm .
C 80 cm .

D 60 cm .
Câu 14. Một quả cầu khối lượng m mang điện tích q được treo bằng sợi dây dài l bên trong 1 tụ điện phẳng đặt
nghiêng g ó c βso v ớ i phương ngang. Khoảng cách 2 bản tụ là d, điện thế U. Xác định g ó c αgiữa vị trí cân
bằng của dây v à phương thẳng đứng?
A cosα =
qUcotanβ
mgd
cosβ
+ qUsinβ
.
B tanα =
qUsinβ
mgd + qUcosβ
.
C cosα =
qUcosβ
mgdcosβ + qUsinβ

.
D cosα =
qUtanβ
mgdcosβ + qUtanβ
.
Câu 15. Quang trở R(t) =
200
(t
4
+ 1)
(Ω) được nối nối tiếp v ớ i một tụ C v à cuộn thuần cảm L mắc v à o nguồn x o a y
chi ề u có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Khi đó Z
C
= 50Ω, Z
L
= 40 Ω. T i ế n hành ch i ế u sáng lên quang
trở. Khi đó, v e c t ơ

U quay trên giản đồ v e c t ơ Fre-nen v ớ i tốc độ g ó c ω(rad/s).Tại thời t = 3 s thì tốc độ đó
có độ lớn là bao nhiêu?
A 2,4 rad/s .

B 0,42 rad/s .
C 0,32 rad/s .
D 0,24 rad/s .
Câu 16. T r o n g thí nghiệm khe Iâng v ề giao thoa ánh sáng. dùng đồng thời ba bức xạ có bước sóng lần lượt là
λ
1
= 0, 6 (µm),λ
2
= 0, 54 (µm),λ
3
= 0, 42 (µm). Ba bức xạ trên c ho v â n trùng g ầ n v â n trung tâm nhất
tại v â n sáng bậc mấy của bức xạ λ
3
?
A 90 .

B 63 .
C 630 .
D 90 .
T r a n g 3/9- Mã đề thi 211
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 17. Một sóng điện từ phẳng, có tần số xác định, truyền trong môi trường có hằng số điện môi ε và độ từ thẩm
µ . Cường độ điện trường trong sóng có biên độ là E
0
. Tính biên độ của sóng điện từ khi đó ? Biết tốc độ
truyên sóng trong chân không là :c =
1


0
µ
0
với hằng số điện môi là 

0
=
1
4π.9.10
9
(F/m) và độ từ thẩm
là µ
0
= 4π.10
−7
(H/m)
A B
0
=
µE
0
c
.
B B
0
=


µ
E
0
c
.
C B
0
= E
0
.

µ
c
.
D B
0
= E
0
.
µ
c
.

Câu 18. Một máy phát điện xoay chiều một pha có tốc độ rôto có thể thay đổi đươc. Bỏ qua điệ trở của các dây quuấn
của máy phát. Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở R ,cuộn cảm thuẩn có
độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n
1
vòng /phút thì
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch AB là I
1
,tổng trở của mách là Z
1
khi roto của máy quay đều với
tốc độ n
2
vòng/phút (n
2
> n
1
) thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mách AB khi đó là I
2
và tổng trở của
mạch là Z
2
.biết I
2
= 4I
1
, Z
2
= Z
1
.biết tổng trở của đoạn mạch AB nhỏ nhất khi roto của máy quay đều

với tốc độ bằng 480 vòng/phút. Giá trị của n
1
và n
2
lần lượt là?
A n
1
= 240 vòng/phút và n
2
= 960 vòng/phút .
B n
1
= 360 vòng.phút và n
2
= 640 vòng/phút .
C n
1
= 120 vòng/phút và n

2
= 1920 vòng/phút .
D n
1
= 300 vòng/phút và n
2
= 768 vòng/phút .
Câu 19. Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ
1
= 0, 45µm vào catốt của một tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là
U
h
. Khi thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ
2
thì hiệu điện thế hãm tăng gấp đôi. Cho giới hạn qang
điện của kim loại làm catốt là λ
0
= 0, 5µm.λ
2
có giá trị là?
A 0, 41µm .

B 0, 38µm .
C 0, 25µm .
D 0, 43µm .
Câu 20. Cho hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 8 cm. Về một phía của S1S2 lấy thêm hai điểm S3 và S4 sao cho
S3S4 = 4 cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng λ = 1 cm . Hỏi đường cao của hình
thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dao động cực đại?
A 9

4 (cm) .
B 7


3 (cm) .
C 2

2 (cm) .
D 3

5 (cm) .
Câu 21. Trái đất coi là 1 quả cầu có bán kính R
0
= 6400Km, biên của tần điện ly coi như là độ cao H
0
= 120Km
so với mặt biển. Có hai địa điểm trên mặt đất cùng nằm trên một đường kinh tuyến cần thiết lập liên lạc viễn
thông dùng sóng ngắn. Một điểm ở vĩ độ 22
0
và một điểm ở vĩ độ 10
0
. Các ăngten thu phát đều là ăngten
parabol như nhau. Phải bố trí trục ăngten đó như thế nào để sóng trao đổi là tốt nhất ?

A Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 10
0
.
B Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 5
0
.
C Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 15
0
.
D Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 20
0
.
Câu 22. Mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch M B. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R,
đoạn M B chứa hai cuộn cảm mắc song song có độ tự cảm khác nhau. Nếu đặt vào hai đầu AB một nguồn
điện một chiều có hiệu điện thế không đổi U = 100 V thì cường độ dòng điện mạch chính là I = 2 A. Nếu
đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế cực đại là 200 V thì độ lệch pha
của U

AM
và U
M B
là ϕ. Biết cosϕ = 0, 5. Mệnh đề đúng là :
A Giá trị của R là 55Ω .
B Giá trị của R luôn lớn hơn 50Ω .
C Giá trị của R luôn nhỏ hơn 50Ω .
D Giá trị của R có thể là 50Ω .
Câu 23. Ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x
1
= Acos(ωt + ϕ
1
), x
2

= 2Asin(ωt + ϕ
2
), x
3
=
3Acos(ωt + ϕ
3
). Dao động tổng hợp của ba dao động trên có phương trình x = 4Acos(ωt + ϕ). Giá trị của
ϕ không thể là :
A ϕ
1
.
B ϕ
2

π
2
.

C ϕ
3
.
D ϕ
1
+ π .
Trang 4/9- Mã đề thi 211
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 24. Urani
235
92
U phân hạch theo phản ứng:
235
92
U + n →
95
42
Mo +
139
57
La + 2n + 7e

. Một nhà máy điện nguyên
tử dùng
235

92
U . Khối lượng nhiên liệu
235
92
U dùng trong 1 ngày là: 2, 1.10
3
g. Giả sử toàn bộ năng lượng
tỏa ra trong các phản ứng đều chuyển thành điện năng. Tính công suất của nhà máy điện ? . Biết m
U
=
234, 99(u), m
M o
= 94, 88(u), m
La
= 138, 87(u), m
n
= 1, 0087(u)
A 1100 MW .
B 2100 MW .

C 2200 MW .
D 2110 MW .
Câu 25. Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ
cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω , độ tự cảm 318 mH . Hệ số công suất của mạch sơ
cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U
1
= 100 V , tần số 50Hz. Tính
cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp?
A 1,8 A .
B 1,5 A .
C 2,5 A .

D 2,0 A .
Câu 26. Trong thí nghiệm về giao thoa Iâng. Nếu làm thí nghiệ với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0, 6 µm thì
trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh
sáng hỗn hợp tạp gồm 2 bức xạ có bước sóng λ
1
và λ
2
thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân
sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 bức xạ đó. Biết M
cách vân trung tâm 10, 8 mm, bước sóng của bức xạ λ
2
là?
A 0, 65µm .
B 0, 76µm .

C 0, 4µm .
D 0, 38µm .
Câu 27. Dưới tác dụng của bức xạ gamma, hạt nhân của các đồng vị bền beri (
9
4
Be) và của cacbon (
9
6
C) có thể
tách thành các hạt nhân hêli (
4
2
He) và sinh hoặc không sinh các hạt khác kèm theo. Xác định tần số tối
thiểu của các lượng tử gamma để thực hiện được các phản ứng đó. Cho biết
9
4
Be = 9, 01219 u,
4
2
He =
4, 002604 u,
12
6
C = 12, 00 u,
1
0

n = 1, 008670 u, 1u = 1, 66055.10
−27
(kg), h = 6, 625.10
−34
(Js), c =
3.10
8
(m/s)
A f
2
≥ 1, 762.10
21
(Hz) .
B f
2
= 0, 361.10
18
(Hz) .

C f
2
≥ 2, 217.10
25
(Hz) .
D f
2
≥ 1, 723.10
20
(Hz) .
Câu 28. Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của
cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để
quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có
giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc
đầu tỉ số điện áp bằng 0, 43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0, 45.
Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục
quấn thêm vào cuộn thứ cấp ?
A 40 vòng dây .

B 60 vòng dây .
C 84 vòng dây .
D 100 vòng dây .
Câu 29. Mức năng lượng E
n
trong nguyên tử H
2
được xác định theo công thức E
n
=
E
0
n
2
( trong đó n quỹ đạo dừng
của electron và E
n
là mức năng lượng ở trạng thái cơ bản với E
0
< 0). Khi nguyên tử này chuyển từ quỹ đạo
thứ k về vị trí thứ k − 1 thì phát ra bức xạ có bước sóng λ
0

. Đặt

α
0
=
(k − 2)(k + 1)
(k − 1)k

3
3
. Bước sóng
phát ra khi eletron nhảy từ vị trí k + 1 về vị tr í k − 2 là:
A λ = α
0
.

3
3
.
2k + 1
2k − 1
λ
0
.

B λ = α
0
.
2k + 1
2k − 1
λ
0
.
C λ =
α
0
3
.
2k + 1
2k − 1
λ
0
.
D λ =
α

0
3
λ
0
.
Câu 30. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0, 4µm, λ
2
=
0, 5µm, λ
2
= 0, 6µm. Trên khoảng từ M đến N với MN = 6cm có bao nhiêu vân trùng màu với vân trung
tâm. Biết tại M và N là hai vân trùng màu với vân trung tâm, cho D = 1m và a = 0, 5mm.
A 5 .
B 2 .
C 4 .

D 3 .
Câu 31. Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N
1
= 1000 vòng ,điện trở r
1
= 1(Ω),cuộn thứ cấp với N
2
= 200
vòng, r
2
= 1, 2(Ω). Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U
1
, mạnh thứ cấp có tải là điện trở thuần R = 10(Ω)
điện áp hiệu dung U
2
. Bỏ qua sự mất mát năng lượng ở lõi từ. Tỉ số
U
1
U
2
bằng:
A
400

123
.
B
1
5
.
C
500
283
.
D
281
50
.
Trang 5/9- Mã đề thi 211
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 32. Cho đoạn mạch điện x o a y c h iều gồm có tụ điện v ớ i điện dung C v à cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. T ạ i thời

điểm t
1
điện áp v à dòng điện qua mạch lần lượt là u
1
; i
1
. Ở một thời điểm t
2
khác giá trị lần lượt là u
2
; i
2
.
Đặt ω
0
=
1

LC
;γ=

u
1
2
− u
2
2
i
2
2

− i
1
2
.Chọn biểu thức đúng
A (ω
0
+
1
ω
) |ω.ω
0
− 1| =


3
.
B (1 +
ω
0
ω
) |ω − ω
0

| =
γ
L

3
.
C T ấ t cả diều đúng .
D


ωL−
1
ωC


=
γ

3
.
Câu 33. Hai c h ất X,Y có chu kì phân rã là T
1

v à T
2
. Khi mới bắt đầu phân rã thì ta đem trộn X,Y v ớ i tỉ lệ 1 : 1 v ề
khối lượng thu được hỗn hợp Z. Sau thời gian t, tổng khối lượng X,Y trong Z giảm 62, 5%. Còn khi trộn
X,Y v ớ i tỉ lệ 1 : 2 v ề số nguyên tử thu được hỗn hợp Z

. Sau thời gian t, số mol c h ất phóng xạ còn lại một
nửa. T í n h tỉ số T
1
: T
2
?
A
1
2
.
B
5
7
.

C
1
3
.
D
3
2
.
Câu 34. Hai c h ấ t điểm M,N ch u yể n động tròn đều trên hai đường tròn đồng tâm bán kính lần lượt là 2 cm v à 3 cm
, v ớ i cùng tốc độ 60 v ò n g / p h ú t . Lúc t = 0, M,N,O thẳng hàng như hình v ẽ (véctơ OMhợp v ớ i trục OX1
g ó c 45
0
). Phương trình tổng hợp của hình c h iếu hai chấ t điểm xuống trục OXlà?
A x = cos(2πt−
π
4
) (cm) .

B x = cos(2πt+
π
4
) (cm) .
C x = cos(πt−

4
) (cm) .
D x = cos(2πt+

4
) (cm) .
Câu 35. Cây cối hấp thụ khí cacbonđiôxit là nhờ trong khí quyển có cacbon 12 v à cacbon 14 có c h u kì bán rã
T = 5570 năm. T ỉ lệ hai ch ấ t đồng vị này trong cây cối v à trong khí quyển như nhau. Khi cây ch ế t , nó ngừng
hấp thụ khí cacbonđiôxit v à cacbon 14 trong thân cây bị phân rã. Hỏi sau bao lâu sau khi cây c h ế t thì số
cacbon 14 mà nó có lúc vừa mới c h ết sẽ giảm đi một nửa. Người ta so sánh sự phóng xạ β

của một mẫu cổ
đại v ớ i một mẫu gỗ tương tự nhưng còn đang sống, cả hai cùng c h ứ a một khối lượng cacbon. Máy đếm hạt
β


cho thấy số hạt phóng xạ β

phát ra trong mẫu gỗ cổ đại ít hơn 4 lần so v ớ i mẫu gỗ đang sống. Hãy xác
đinh x e m mẫu gỗ cổ đại đã c hết bao lâu?
A 11150 năm .
B 11140 năm .
C 11130 năm .
D 11120 năm .
Câu 36. Dẫn 1 lít nước ở 1
0
C,C = 4200J/(kg.
o
K) để làm nguội catốt trong một ống Rơnghen có cường độ dòng
điện qua ống là I = 1mA, U

AK
= 20kV trong khoảng thời gian t > 10, 5 phút (không xảy ra bay hơi).
Khẳng định nào sau đây đúng?
A Thể tích nước liên tục tăng .
B Thể tích nước tăng sau đó giảm .
C Thể tích nước liên tục giảm .
D Thể tích nước giảm sau đó tăng .
Câu 37. Một sợi dây có chi ề u dài l xảy ra hiện tượng sóng dừng v ớ i hai đầu dây là hai nút. Khi sóng dừng trên dây
có tần số f thì số bụng trên dây là n. Khi tần số tăng lên n lần thì số bụng trên dây là m. Xác đinh m biết
0, 05l <λ<0, 4l .

A 16 .
B 49 .
C 36 .
D 25 .
T r a n g 6/9- Mã đề thi 211
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 38. Phản ứng sinh hủy hạt e
+
+ e

→ γ cho cỡ năng lượng photon với bước sóng tương ứng là ?
A 23, 21.10
−14

(J) và 23, 56.10
5
pm .
B 0, 1254.10
−29
(J) và 12, 56.10
5
pm .
C 0, 1817.10
−29
(J) và 10
5
pm .
D 16, 38.10
−14
(J) và 1, 2pm .
Câu 39. Hiện nay, con người mới phóng được tàu vũ trụ có tốc độ lớn nhất là tốc độ vũ trụ cấp 2: v
2

≈ 11, 2 (km/s).
Xét xem theo quan niệm Einstein con tàu vũ trụ đó thay đổi chiều dài như thế nào và đồng hồ trên đó chạy
như thế nào so với chiều dài ở trên Trái Đất và đồng hồ trên Trái Đất:
A Chiều dài ”co lại” còn 0, 999999999l
0
và khoảng thời gian ” dài ra” 1, 000000001∆t
0
.
B Chiều dài ”dài ra” còn 1, 000000001l
0
và khoảng thời gian ” co lại” 0, 999999999∆t
0
.
C Cả chiều dài và khoảng thời gian đều như cũ .

D Cả chiều dài và khoảng thời gian đều ” co lại” .
Câu 40. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 4 bước sóng λ
1
= 0, 4 µm, λ
2
= 0, 45 µm, λ
3
=
0, 5 µm, λ
4
= 0, 6 µm, a = 1 mm, D = 1 m, trường giao thoa có độ rộng 20 cm. Vân sáng có số
lượng ít nhất có số lượng bao nhiêu?
A 12 .
B 11 .
C 13 .

D 14 .
II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):
Câu 41. Chọn phát biểu sai ?
A Trong hệ mặt trời, các hành tinh điều tự quay quanh nó theo cùng một chiều .
B Nhìn tổng quát , Mặt Trời gồm hai phần là quang cầu và khí quyển .
C Các sao biến quang có độ sáng thay đổi theo một chu kì xác định .
D Người ta chỉ phát hiện ra lỗ đen nhờ tia X phát ra khi nó hút một thiên thể gần đó .
Câu 42. Một con lắc đơn được chiếu sáng bằng những chớp ngắn, cách điều nhau 2 s. Ta thấy chuyển động biểu kiến
của con lắc rất chậm với chu kì biểu kiến T = 26 phút 40 giây trùng chiều với dao động thật. Mặt khác ta
thấy sau 31 chớp sáng, con lắc đã dịch chuyển biểu kiến được 2, 355 mm kể từ vị trí cân bằng . Biết biên độ
dao động 1 cm. Tìm chu kì của con lắc?

A 1, 9975 (s) .
B 1, 3975 (s) .
C 1, 4975 (s) .
D 1, 7975 (s) .
Câu 43. Một sợi dây đàn hồi, mảnh, rất dài có đầu O dao động với tần số f thay đổi được trong khoảng từ 40 Hz
đến 53 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với vận tốc không đổi là
v = 5 m/s . Tính tần số f để điểm M cách O một khoảng bằng 20 cm luôn dao động cùng pha với O.
A 75 Hz .

B 25 Hz .
C 50 Hz .
D 100 Hz .
Câu 44. Một linh kiện điện tử được thử độ bền bằng cách cho chuyển động với gia tốc lớn. Điều này được thực hiện
bằng cách đặt nó lên một tấm đỡ gắn với một con lắc treo thẳng đứng. Tấm đỡ (cùng với linh kiện được thử
nghiệm) dao động lên, xuống với tần số 10Hz, khi lò xo bị kéo dãn 10cm rồi không buông nhẹ. Xác định
gia tốc cực đại mà linh kiện đó phải chịu?
A 395 (m/s
2
) .
B 158 (m/s
2
) .

C 234 (m/s
2
) .
D 212 (m/s
2
) .
Câu 45. Một thanh gỗ có khối lượng M dao động điều hòa theo phương ngang, trên thanh gỗ đặt một vật nhỏ có khối
lượng m ở vị trí mép của M , hệ số ma sát giữa m và M là µ
1
= 0, 4. Để m rời khỏi M thì thanh gỗ cần
dao động với tần số góc nhỏ nhất là ω
1
= 20 rad/s. Bôi trơn chỗ tiếp xúc giữa m và M để hệ số ma sát là
µ
2
= 0, 1 thì thanh gỗ M cần dao động với tần số góc nhỏ nhất là ω
2
bằng bao nhiêu?

A 5 rad.s .
B 10 rad.s .
C 50 rad.s .
D 80 rad.s .
Câu 46. Khi chiếu lần lượt vào catôt của một tế bào quang điện 2 bức xạ có bước sóng là λ
1
= 0, 481 µm và λ
1
=
0, 374 µmthì thấy vận tốc hai đầu cực đại của các electron quang điện tương ứng là v
01
và v
02
= 1, 5v
01
.
Công thoát electron của kim loại làm catôt là?

A 1, 72eV .
B 2, 0eV .
C 3, 2eV .
D 4, 35.10
−19
J .
Trang 7/9- Mã đề thi 211
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 47. Ở thượng tầng khí quyển
14
7
N bị bắn bởi
1
0

n trong tia vũ trụ sẽ biến thành
14
6
C. Chu kì bán rã của
14
6
C là
T = 5590 năm. Các thảo mộc hấp thủ C trong khí quyển. Khi chúng chết, quá trình hấp thụ chấm dứt. Một
mẫu gỗ tiền sử có độ phóng xạ của
14
6
C là 197 hạt/phút. Tính tuổi của mẫu gỗ tiền sử?
A 15500 năm .
B 12500 năm .
C 11500 năm .

D 14500 năm .
Câu 48. Ba tàu ngầm A, B, C chuyển động trên cùng một đường thẳng đúng theo thứ tự đó ( B nằm giữa A và C).
Tàu A và C chuyển động ngược chiều với tàu B, tàu B và C chuyển động tiến gần lại nhau, còn tàu A tiến
ra xa B và C. Biết v
A
= 50 (Km/h); v
B
= 15 (m/s); v
C
= 80 (Km/h) . Tàu B phát ra âm có tần số f.
Biết sóng âm truyền trong nước với tốc độ V = 5470 (Km/h) . Tỉ số tần số âm nghe được ở A so với C là:
A 1,055 .
B 2,045 .
C 1,145 .

D 1,045 .
Câu 49. Một thanh kim loại dài l = 1 m quay trong từ trường đều quanh một trục vuông góc với thanh và cách một
đầu của thanh l
1
= 0, 25 m với tốc độ góc ω = 20 rad/s.Vectơ cảm ứng từ song song với trục quay và có
độ lớn B = 1 mT. Tính hiệu điện thế U sinh ra ở hai đầu thanh?
A 20 mV .
B 15 mV .
C 5 mV .
D 15 mV .
Câu 50. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. Chiếu sáng hai khe
bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao
thoa trên màn. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 9, 9 mm, khoảng

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là:
A 2, 3mm .
B 1, 0mm .
C 1, 1mm .
D 1, 2mm .
Phần II. Theo chương trình phân ban (10 câu, từ câu 51 đến câu 60):
Câu 51. Khoảng thời gian giữa trưa 1 ngày tháng 7 và trưa ngày 31 tháng 12 là 183 ngày Mặt Trời. Khoảng thời gian
ấy là bao nhiêu ngày sao?
A 184,50 ngày sao .

B 181,50 ngày sao .
C 183,50 ngày sao .
D 182,50 ngày sao .
Câu 52. Trong một dự án tưởng tượng, người ta giả sử đào được một đường hầm xuyên qua trái đất theo một dây cung
( một mặt phẳng kinh tuyến) cho biết lực hấp dẫn bên trong trái đất hướng về tâm và tỉ lệ thuận với khoảng
cách từ vật tới tâm. Bỏ qua ma sát và lực cản. Tính thời gian một chiếc xe chạy hết đường hầm, biết bán kính
trái đất R = 6370 km và g = 9, 81 m/s
2
A 30 phút 41s .
B 42 phút 10s .

C 20 phút 41s .
D 10 phút 40s .
Câu 53. Mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và hai tụ C
0
và C
v
; C
v
biến thiên từ C
m
= 10 (pF ) đến
C
M
= 490 (pF ). Mạch có thể bắt được dải sóng từ 10m đến 50 . C
v
là một tụ xoay gồm 5 lá chuyển động
và 6 lá cố định đặt xen kẽ, cách điều những khoảng 0, 5mm. Mỗi là
1
2
hình tròn. Giữa các lá là không khí,
C
vmax
khi các

1
2
hình tròn đối diện nhau. Tìm bán kính các lá?
A 3, 1 (cm) .
B 4, 4 (cm) .
C 4, 2 (cm) .
D 4, 0 (cm) .
Câu 54. Vật rắn quay chậm dần đều quanh 1 trục cố định quay được ba góc bằng nhau liên tiếp trước khi dừng . Tới
gian quay hết góc bằng nhau ở giữa là 1s, tính thời gian quay hết 3 góc ở trên là ?
A


3 +

2 (s) .
B

2 + 1 (s) .
C

3(

2 + 1) (s) .
D

2(

3 + 1) (s) .
Câu 55. Một con lắc vật lý có khối lượng m = 1, 6 (kg), khoảng cách từ trục quay đến khối tâm của vật là d =

60 (cm), tại nơi con lắc dao động g = π
2
. Trong một phút con lắc làm được 150 dao động. Moment quán
tính của con lắc đối với trục quay bằng :
A 0, 175(kg.m
2
) .
B 0, 275(kg.m
2
) .
C 0, 475(kg.m
2
) .
D 0, 375(kg.m

2
) .
Trang 8/9- Mã đề thi 211
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 56. Một bàn quay tròn nằm ngang có khối lượng m
1
= 4 kgv à có trục qay cố định thẳng đứng đi qua tâm bàn.
Bàn quay đều v ớ i v ậ n tốc 20 v ò n g / phút thì người ta đặt nhẹ một v ậ t nhỏ khối lượng m
2
= 500 g v à o mép
bàn v à v ậ t dính c h ặt v à o đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay v à sức cản của môi trường. T ố c độ g ó c của hệ (bàn
v à v ậ t ) sẽ bằng?
A 24 v ò n g / phút .
B 13 v ò n g / phút .
C 16 v ò n g / phút .

D 22 v ò n g / phút .
Câu 57. Một động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng điện x o a y ch i ề u tần số 50 Hz. T ạ i trục quay của
roto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ B
0
. Ở thời điểm t, cả ứng từ tổng hợp do cuộn dây g â y ra
tại tâm trục quay là
3
2
B
0
thì sau 0, 01 s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là ?
A
5
2
B
0
.
B
1
2

B
0
.
C
3
4
B
0
.
D
3
2
B
0
.
Câu 58. Một âm thoa g ắ n v ớ i một sợi dây căng thẳng phát sinh dao động ngang có tần số f = 440 (Hz) , biên độ là
0, 5 mm. Sợi dây có khối lượng 0, 01 kgch o mỗi mét c hiề u dài v à có lực căng 1000 N. Dao động truyền
sóng không tắt dần. T í n h công suất trung bình cần cung cấp cho âm thoa để dao động của nó được duy trì?

A P=3,02 (W) .
B P=1,02 (W) .
C P=2,02 (W) .
D P=4,02 (W) .
Câu 59. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani
235
92
U, có công suất 5, 00.10
5
kW, hiệu suất là 20%.
Để có cùng công suất thì lượng than tiêu thụ hàng năm của nhà máy nhiệt điện là bao nhiêu? Biết rằng hiệu
suất của nhà máy nhiệt điện là 75%. Cho: N ă n g lượng trung bình tỏa ra trong phân hạch một hạt nhân U235
là 200 MeV, năng suất tỏa nhiệt của than bằng 2, 93.10
7
J/kg

A 7, 2.10
8
(kg) .
B 7, 4.10
8
(kg) .
C 7, 6.10
8
(kg) .
D 7, 8.10
8
(kg) .
Câu 60. V ậ t rắn thứ nhất quay quanh trục cố định ∆
1
có moment động lượng là L
1
, moment quán tính đối v ớ i trục


1
là I
1
= 9. (kg.m
2
). V ậ t rắn thứ 2 quay quanh trục cố định ∆
2
có moment động lượng là L
2
, moment
quán tính đối v ớ i trục ∆
2
là I
2
= 4. (kg.m
2
). Biết động năng quay của hai v ậ t rắn trên là bằng nhau. T ỉ số
L
1
L
2
bằng?
A
1
2

.
B
3
2
.
C
2
5
.
D
9
4
.
T r a n g 9/9- Mã đề thi 211
BOXMA
TH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Mã đề thi 211 ĐÁP ÁN

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.

Câu 7.
Câu 8.
Câu 9.
Câu 10.
Câu 11.
Câu 12.

Câu 13.
Câu 14.
Câu 15.
Câu 16.
Câu 17.
Câu 18.

Câu 19.
Câu 20.
Câu 21.
Câu 22.
Câu 23.
Câu 24.

Câu 25.
Câu 26.
Câu 27.
Câu 28.
Câu 29.
Câu 30.

Câu 31.
Câu 32.
Câu 33.
Câu 34.
Câu 35.
Câu 36.

Câu 37.
Câu 38.
Câu 39.
Câu 40.
II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):
Câu 41.
Câu 42.

Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.

Câu 49.
Câu 50.
Phần II. Theo chương trình phân ban (10 câu, từ câu 51 đến câu 60):
Câu 51.
Câu 52.
Câu 53.
Câu 54.

Câu 55.
Câu 56.
Câu 57.
Câu 58.
Câu 59.
Câu 60.

Trang 1/9- Mã đề thi 211
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
B Ộ GIÁO DỤC V À ĐÀO T Ạ O
Mã đề thi 212
Họ v à tên:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.PHẦN CHUNG CHO T Ấ T C Ả THÍ SINH (40câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1. Một sóng điện từ phẳng, có tần số xác định, truyền trong môi trường có hằng số điện môi ε v à độ từ thẩm
µ . Cường độ điện trường trong sóng có biên độ là E
0
. T í n h biên độ của sóng điện từ khi đó ? Biết tốc độ
truyên sóng trong c hân không là :c =
1


0
µ
0
v ớ i hằng số điện môi là 
0
=
1
4π.9.10
9
(F/m) v à độ từ thẩm

là µ
0
= 4π.10
−7
(H/m)
A B
0
= E
0
.
µ
c
.
B B
0
=
µE
0
c
.

C B
0
=

µ
E
0
c
.
D B
0
= E
0
.

µ
c
.
Câu 2. Dẫn 1 lít nước ở 1
0
C,C = 4200J/(kg.
o
K) để làm nguội catốt trong một ống Rơnghen có cường độ dòng
điện qua ống là I = 1mA, U

AK
= 20kV trong khoảng thời gian t > 10, 5 phút (không xảy ra bay hơi).
Khẳng định nào sau đây đúng?
A Thể tích nước giảm sau đó tăng .
B Thể tích nước liên tục tăng .
C Thể tích nước tăng sau đó giảm .
D Thể tích nước liên tục giảm .
Câu 3. Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 v ò n g , cuộn thứ cấp có 300 v ò n g . Hai đầu cuộn thứ
cấp nối v ớ i một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω , độ tự cảm 318 mH . Hệ số công suất của mạch sơ
cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế x o a y chi ề u có U
1
= 100 V , tần số 50Hz. T í n h
cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp?

A 2,0 A .
B 1,8 A .
C 1,5 A .
D 2,5 A .
Câu 4. Một sợi dây có chi ề u dài l xảy ra hiện tượng sóng dừng v ớ i hai đầu dây là hai nút. Khi sóng dừng trên dây
có tần số f thì số bụng trên dây là n. Khi tần số tăng lên n lần thì số bụng trên dây là m. Xác đinh m biết
0, 05l <λ<0, 4l .
A 25 .

B 16 .
C 49 .
D 36 .
Câu 5. T r o n g thí nghiệm khe Iâng v ề giao thoa ánh sáng. dùng đồng thời ba bức xạ có bước sóng lần lượt là
λ
1
= 0, 6 (µm),λ
2
= 0, 54 (µm),λ
3
= 0, 42 (µm). Ba bức xạ trên c ho v â n trùng g ầ n v â n trung tâm nhất
tại v â n sáng bậc mấy của bức xạ λ
3
?
A 90 .

B 90 .
C 63 .
D 630 .
Câu 6. T r o n g thí nghiệm v ề giao thoa Iâng. N ế u làm thí nghiệ v ớ i ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0, 6 µm thì
trên màn quan sát, ta thấy có 6 v â n sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm. N ế u làm thí nghiệm v ớ i ánh
sáng hỗn hợp tạp gồm 2 bức xạ có bước sóng λ
1
v à λ
2
thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến v â n
sáng trung tâm có 3 v â n sáng cùng màu v ớ i v â n sáng trung tâm v à tại M là một trong 3 bức xạ đó. Biết M
cách v â n trung tâm 10, 8 mm, bước sóng của bức xạ λ
2
là?

A 0, 38µm .
B 0, 65µm .
C 0, 76µm .
D 0, 4µm .
T r a n g 1/9- Mã đề thi 212
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 7. Cho đoạn mạch điện x o a y c h iều gồm có tụ điện v ớ i điện dung C v à cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. T ạ i thời
điểm t
1
điện áp v à dòng điện qua mạch lần lượt là u
1
; i
1
. Ở một thời điểm t
2
khác giá trị lần lượt là u
2

; i
2
.
Đặt ω
0
=
1

LC
;γ=

u
1
2
− u
2
2
i
2
2
− i
1
2
.Chọn biểu thức đúng
A



ωL−
1
ωC


=
γ

3
.
B (ω
0
+
1
ω
) |ω.ω
0
− 1| =


3
.

C (1 +
ω
0
ω
) |ω − ω
0
| =
γ
L

3
.
D T ấ t cả diều đúng .
Câu 8. Một học sinh quấn một máy biến áp v ớ i dự định số v ò n g dây của cuộn sơ cấp g ấ p hai lần số v ò n g dây của
cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số v ò n g dây. Muốn xác định số v ò n g dây thiếu để
quấn tiếp thêm v à o cuộn thứ cấp c ho đủ, học sinh này đặt v à o hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp x o a y c hiề u có
giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng v ô n k ế t xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở v à cuộn sơ cấp. Lúc
đầu tỉ số điện áp bằng 0, 43. Sau khi quấn thêm v à o cuộn thứ cấp 24 v ò n g dây thì tỉ số điện áp bằng 0, 45.
Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục
quấn thêm v à o cuộn thứ cấp ?
A 100 v ò n g dây .

B 40 v ò n g dây .
C 60 v ò n g dây .
D 84 v ò n g dây .
Câu 9. Một quả cầu khối lượng m mang điện tích q được treo bằng sợi dây dài l bên trong 1 tụ điện phẳng đặt
nghiêng g ó c βso v ớ i phương ngang. Khoảng cách 2 bản tụ là d, điện thế U. Xác định g ó c αgiữa vị trí cân
bằng của dây v à phương thẳng đứng?
A cosα =
qUtanβ
mgdcosβ + qUtanβ
.

B cosα =
qUcotanβ
mgd
cosβ
+ qUsinβ
.
C tanα =
qUsinβ
mgd + qUcosβ
.
D cosα =
qUcosβ
mgdcosβ + qUsinβ
.
Câu 10. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng v ớ i ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0, 4µm, λ
2
=
0, 5µm, λ
2
= 0, 6µm. T r ê n khoảng từ M đến N v ớ i MN= 6cm có bao nhiêu v â n trùng màu v ớ i v â n trung

tâm. Biết tại M v à N là hai v â n trùng màu v ớ i v â n trung tâm, c h o D = 1m v à a = 0, 5mm.
A 3 .
B 5 .
C 2 .
D 4 .
T r a n g 2/9- Mã đề thi 212
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 11. Quang trở R(t) =
200
(t
4
+ 1)
(Ω) được nối nối tiếp với một tụ C và cuộn thuần cảm L mắc vào nguồn xoay

chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Khi đó Z
C
= 50Ω, Z
L
= 40 Ω. Tiến hành chiếu sáng lên quang
trở. Khi đó, vectơ

U quay trên giản đồ vectơ Fre-nen với tốc độ góc ω(rad/s).Tại thời t = 3 s thì tốc độ đó
có độ lớn là bao nhiêu?
A 0,24 rad/s .
B 2,4 rad/s .
C 0,42 rad/s .
D 0,32 rad/s .
Câu 12. Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ

1
= 0, 45µm vào catốt của một tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là
U
h
. Khi thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ
2
thì hiệu điện thế hãm tăng gấp đôi. Cho giới hạn qang
điện của kim loại làm catốt là λ
0
= 0, 5µm.λ
2
có giá trị là?
A 0, 43µm .
B 0, 41µm .
C 0, 38µm .

D 0, 25µm .
Câu 13. Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N
1
= 1000 vòng ,điện trở r
1
= 1(Ω),cuộn thứ cấp với N
2
= 200
vòng, r
2
= 1, 2(Ω). Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U
1
, mạnh thứ cấp có tải là điện trở thuần R = 10(Ω)
điện áp hiệu dung U
2
. Bỏ qua sự mất mát năng lượng ở lõi từ. Tỉ số
U
1
U
2
bằng:
A
281
50
.

B
400
123
.
C
1
5
.
D
500
283
.
Câu 14. Hai chất X, Y có chu kì phân rã là T
1
và T
2
. Khi mới bắt đầu phân rã thì ta đem trộn X, Y với tỉ lệ 1 : 1 về
khối lượng thu được hỗn hợp Z. Sau thời gian t, tổng khối lượng X, Y trong Z giảm 62, 5%. Còn khi trộn

X, Y với tỉ lệ 1 : 2 về số nguyên tử thu được hỗn hợp Z

. Sau thời gian t, số mol chất phóng xạ còn lại một
nửa. Tính tỉ số T
1
: T
2
?
A
3
2
.
B
1
2
.
C
5

7
.
D
1
3
.
Câu 15. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 4 bước sóng λ
1
= 0, 4 µm, λ
2
= 0, 45 µm, λ
3
=
0, 5 µm, λ
4
= 0, 6 µm, a = 1 mm, D = 1 m, trường giao thoa có độ rộng 20 cm. Vân sáng có số
lượng ít nhất có số lượng bao nhiêu?
A 14 .

B 12 .
C 11 .
D 13 .
Câu 16. Đoạn mạch AB chứa biến trở có giá trị thay đổi (40 < R < 100Ω) nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có giá
trị thay đổi (
0, 1
π
< L <
2
π
H) nối tiếp với tụ C có giá trị thay đổi ( 0, 25.10
−4
< C < 2, 5.10
−4
F ) và mắc
vào một nguồn xoay chiều có tần số f = 50 Hz, hiệu điện thế hiệu dụng U = 100 V . Cường độ hiệu dụng
mạch chính có giá trị cực đại và cực tiểu lần lượt là :
A 2,5 A và 0,25 A .

B 2 A và 0,25 A .
C 2 A và 0,53 A .
D 2,5 A và 0,53 A .
Câu 17. Một electron của một nguyên tử hiđrô đang chuyển động với tốc độ v
o
= 3, 12.10
5
(m/s) thì bức ra một
bức xạ có bước sóng λ = 1µm. Hỏi bây giờ nguyên tử hiđrô này cần bức ra bức xạ có tần số bao nhiêu để
thế năng tĩnh điện của nguyên tử này là 6, 8eV .
A f = 1, 176.10
8
Hz .

B f = 2, 85.10
33
Hz .
C f = 4, 56.10
14
Hz .
D f = 6, 6.10
7
Hz .
Câu 18. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch M N nối tiếp với đoạn mạch N B.
Đoạn mạch AM chứa x cuộn thuần cảm L mắc song song, đoạn mạch M N chứa y điện trở R mắc song
song, đoạn mạch N B gồm z tụ điện C mắc song song (2x = z − y). Mắc vào đoạn mạch AN dòng điện
một chiều có U = 120 V thì cường độ mạch chính I
AM
= 4 A. Khi mắc lần lượt vào đoạn mạch M B, AB
một nguồn xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U
hd
= 100V thì đều thu được I
hd

= 2 A. Khi mắc R, L.C
trên nối tiếp mắc vào nguồn xoay chiều ở trên thì thu được I
hd
= 1 A. Tính R?
A 40Ω .
B 50Ω .
C 30Ω .
D 60Ω .
Trang 3/9- Mã đề thi 212
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 19. Cho hệ như hình vẽ ,
vật nặng gắn vào lò xo có khối lượng m = 100 g, độ cứng lò xo K = 50 N/m, gia
tốc trọng trường g = 10 m/s

2
. Biết dây không giãn, khối lượng dây treo và lò xo không đáng kể, lực căng
dây là: 2, 5 N. Khi đốt dây nối, vật m dao động điều hòa. Khi vật đến vị trí thấp nhất, lò xo bị nén một đoạn
bằng ?
A 6,5 cm .
B 7 cm .
C 5 cm .
D 2,5 cm .
Câu 20. Dưới tác dụng của bức xạ gamma, hạt nhân của các đồng vị bền beri (
9
4
Be) và của cacbon (
9
6

C) có thể
tách thành các hạt nhân hêli (
4
2
He) và sinh hoặc không sinh các hạt khác kèm theo. Xác định tần số tối
thiểu của các lượng tử gamma để thực hiện được các phản ứng đó. Cho biết
9
4
Be = 9, 01219 u,
4
2
He =
4, 002604 u,
12
6
C = 12, 00 u,
1
0
n = 1, 008670 u, 1u = 1, 66055.10
−27
(kg), h = 6, 625.10
−34
(Js), c =
3.10
8
(m/s)

A f
2
≥ 1, 723.10
20
(Hz) .
B f
2
≥ 1, 762.10
21
(Hz) .
C f
2
= 0, 361.10
18
(Hz) .
D f
2
≥ 2, 217.10

25
(Hz) .
Câu 21. Trên mặt nước, hai nguồn A, B cách nhau 20 (cm) dao động cùng biên độ cùng pha, tạo ra sóng có bước
sóng 3 (cm). Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ
cực đại cách đường thẳng AB một đoạn gần nhất một đoạn bằng bao nhiêu ?
A 18, 67 (cm) .
B 1, 997 (cm) .
C 15, 39 (cm) .
D 17, 96 (cm) .
Câu 22. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm và một bộ tụ điện gồm tụ điện có
điện dung C
o
không đổi mắc song song với tụ xoay C
x

có điện dung biến thiên từ 10 đến 250pF khi góc
xoay biến thiên từ 0
o
đến 120
o
. Mạch thu được sóng có bước sóng từ 10 đến 30m. Người ta mắc nối tiếp
thêm vào mạch một cuộn thuần cảm giống hệt cuộn thuần cảm trước thì cần xoay góc tụ xoay bằng bao nhiêu
để thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 20m.
A 35
0
.
B 10
0
.
C 15
0
.

D 45
0
.
Câu 23. Mức năng lượng E
n
trong nguyên tử H
2
được xác định theo công thức E
n
=
E
0
n
2
( trong đó n quỹ đạo dừng
của electron và E
n
là mức năng lượng ở trạng thái cơ bản với E
0
< 0). Khi nguyên tử này chuyển từ quỹ đạo
thứ k về vị trí thứ k − 1 thì phát ra bức xạ có bước sóng λ
0
. Đặt

α
0
=

(k − 2)(k + 1)
(k − 1)k

3
3
. Bước sóng
phát ra khi eletron nhảy từ vị trí k + 1 về vị tr í k − 2 là:
A λ =
α
0
3
λ
0
.
B λ = α
0
.

3
3
.
2k + 1

2k − 1
λ
0
.
C λ = α
0
.
2k + 1
2k − 1
λ
0
.
D λ =
α
0
3
.
2k + 1
2k − 1
λ
0
.

Câu 24. Một anten phát ra một sóng điện từ có bước sóng 13 m . Anten này nằm ở điểm O trên bờ biển, có độ cao
500 m so với mặt biển . Sóng điện từ có vecto điện trường nằm ngang và phản xạ rất tốt trên mặt biển. Tại
điểm M cách O 1 khoảng 10 Km trên mặt biển có đặt một máy thu. Trong khoảng vài chục Km, có thể coi
mặt biển như mặt phẳng nằm ngang. Máy thu nhận được đồng thời sóng vô tuyến truyền thẳng từ anten đến
và sóng phản xạ trên mặt biển . Khi đặt anten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất?
Coi độ cao của anten là rất nhỏ so với khoảng cách 10 Km. Biết rằng sóng điện từ khi phản xạ trên mặt biển
sẽ bị đổi ngược pha.
A h = 65m .
B Tât cả điều sai .
C h = 325m .
D h = 195m .
Trang 4/9- Mã đề thi 212
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012

Câu 25. Mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch M B. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R,
đoạn M B chứa hai cuộn cảm mắc song song có độ tự cảm khác nhau. Nếu đặt vào hai đầu AB một nguồn
điện một chiều có hiệu điện thế không đổi U = 100 V thì cường độ dòng điện mạch chính là I = 2 A. Nếu
đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế cực đại là 200 V thì độ lệch pha
của U
AM
và U
M B
là ϕ. Biết cosϕ = 0, 5. Mệnh đề đúng là :
A Giá trị của R có thể là 50Ω .
B Giá trị của R là 55Ω .
C Giá trị của R luôn lớn hơn 50Ω .
D Giá trị của R luôn nhỏ hơn 50Ω .
Câu 26. Urani

235
92
U phân hạch theo phản ứng:
235
92
U + n →
95
42
Mo +
139
57
La + 2n + 7e

. Một nhà máy điện nguyên
tử dùng
235
92
U . Khối lượng nhiên liệu
235
92
U dùng trong 1 ngày là: 2, 1.10
3
g. Giả sử toàn bộ năng lượng
tỏa ra trong các phản ứng đều chuyển thành điện năng. Tính công suất của nhà máy điện ? . Biết m
U
=
234, 99(u), m
M o
= 94, 88(u), m
La

= 138, 87(u), m
n
= 1, 0087(u)
A 2110 MW .
B 1100 MW .
C 2100 MW .
D 2200 MW .
Câu 27. Trong ống Rơnghen số electron đập vào đối catôt trong mỗi giây là n = 5.10
15
hạt, vận tốc mỗi hạt
là 8, 0.10
7
(m/s) . Đối catôt là một khối bạch kim có diện tích 1 cm
2

dày 2mm. Hỏi sao bao nhiêu
lâu nó tăng nhiệt độ lên tới t
0
= 1500
0
C, nếu nó không được làm nguội bằng dòng nước lạnh. Giả
sử 9, 99% động năng của các electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và
bỏ qua bức xạ nhiệt của nó. Cho: Khối lượng và điện tích của electron : m
e
= 9, 1.10
−31
(kg), e =
1, 61.10
−19
C, c = 3.10
8
(m/s), h = 6, 625.10
−34
(Js) khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của bạch
kim: D = 21.10
3
(kg/
3
); c = 120 (J/kgK)nhiệt độ phòng là t
0
= 20
0

A t ≈ 53 (s) .
B t ≈ 55 (s) .
C t ≈ 47 (s) .
D t ≈ 51 (s) .
Câu 28. Trái đất coi là 1 quả cầu có bán kính R
0
= 6400Km, biên của tần điện ly coi như là độ cao H
0
= 120Km
so với mặt biển. Có hai địa điểm trên mặt đất cùng nằm trên một đường kinh tuyến cần thiết lập liên lạc viễn
thông dùng sóng ngắn. Một điểm ở vĩ độ 22
0
và một điểm ở vĩ độ 10
0
. Các ăngten thu phát đều là ăngten
parabol như nhau. Phải bố trí trục ăngten đó như thế nào để sóng trao đổi là tốt nhất ?

A Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 20
0
.
B Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 10
0
.
C Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 5
0
.
D Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 15
0
.
Câu 29. Hiện nay, con người mới phóng được tàu vũ trụ có tốc độ lớn nhất là tốc độ vũ trụ cấp 2: v
2
≈ 11, 2 (km/s).

Xét xem theo quan niệm Einstein con tàu vũ trụ đó thay đổi chiều dài như thế nào và đồng hồ trên đó chạy
như thế nào so với chiều dài ở trên Trái Đất và đồng hồ trên Trái Đất:
A Cả chiều dài và khoảng thời gian đều ” co lại” .
B Chiều dài ”co lại” còn 0, 999999999l
0
và khoảng thời gian ” dài ra” 1, 000000001∆t
0
.
C Chiều dài ”dài ra” còn 1, 000000001l
0
và khoảng thời gian ” co lại” 0, 999999999∆t
0
.
D Cả chiều dài và khoảng thời gian đều như cũ .

Câu 30. Ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x
1
= Acos(ωt + ϕ
1
), x
2
= 2Asin(ωt + ϕ
2
), x
3
=
3Acos(ωt + ϕ
3
). Dao động tổng hợp của ba dao động trên có phương trình x = 4Acos(ωt + ϕ). Giá trị của
ϕ không thể là :
A ϕ
1
+ π .
B ϕ
1
.

C ϕ
2

π
2
.
D ϕ
3
.
Trang 5/9- Mã đề thi 212
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 31. Một v ậ t khối lượng m = 1 kgđược g ắ n v ớ i hai lò x o có độ cứng k
1
; k
2
như hình v ẽ . Hai lò x o có
cùng chi ề u dài tự nhiên là l
01
= 30 (cm)v à l
02
= 20 (cm) . Ở vị trí cân bằng lò x o 1 có c h iều dài
33 (cm) v à lò x o hai có ch i ề u dài 21 (cm). V ậ t đang ở vị trí cân bằng người ta truyền c h o v ậ t v ậ n tốc

v
0
theo hướng từ M đến N để v ậ t dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng, chi ề u (+)
từ M đến N. Gốc thời gian lúc đầu dao động. T ạ i thời điểm t =
π
12
(s) lò x o có c h iề u dài 35, 5 (cm) ;
v ậ t đang c h uyể n động v ề vị trí cân bằng v à động năng của v ậ t lúc này bằng 3 thế năng. Độ cứng k
2
g ấ p
bao nhiêu lần độ cứng k
1
. Bỏ qua mọi ma sát, khối lượng các lò x o . Cho độ cứng của hệ lò x o là k = k
1
+k
2
.
A 1,3 .
B 23,45 .

C 4 .
D 3 .
Câu 32. Một máy phát điện x o a y c hiề u một pha có tốc độ rôto có thể thay đổi đươc. Bỏ qua điệ trở của các dây quuấn
của máy phát. N ố i hai cực của máy phát điện đó v ớ i một đoạn mạch AB gồm điện trở R ,cuộn cảm thuẩn có
độ tự cảm L v à tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi roto của máy quay đều v ớ i tốc độ n
1
v ò n g /phút thì
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch AB là I
1
,tổng trở của mách là Z
1
khi roto của máy quay đều v ớ i
tốc độ n
2
v ò n g / p h ú t (n
2
> n
1
) thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mách AB khi đó là I
2
v à tổng trở của
mạch là Z
2
.biết I
2

= 4I
1
, Z
2
= Z
1
.biết tổng trở của đoạn mạch AB nhỏ nhất khi roto của máy quay đều
v ớ i tốc độ bằng 480 v ò n g / p h ú t . Giá trị của n
1
v à n
2
lần lượt là?
A n
1
= 300 v ò n g / p h ú t v à n
2
= 768 v ò n g / p h ú t .
B n
1
= 240 v ò n g / p h ú t v à n
2
= 960 v ò n g / p h ú t .

C n
1
= 360 v ò n g . p h ú t v à n
2
= 640 v ò n g / p h ú t .
D n
1
= 120 v ò n g / p h ú t v à n
2
= 1920 v ò n g / p h ú t .
Câu 33. Một v ậ t dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt. Sau khi đi được quãng đường S = (5 −

2
2
).A,
k ể từ thời điểm t = 0, v ậ t có v ậ n tốc là?
A
3ωA


5
.
B

2
A

2
.
C
ωA
2

2
.
D
−ωA


2
.
Câu 34. Một v ậ t đang đứng y ê n c hịu tác dụng của ngoại lực biến đổi theo thời gian nên v ậ t bắt đầu dao động cưỡng
bức v ớ i đặc điểm giá trị cực đại của li độ sau g ấ p đôi cực đại trước. Đến khi v ậ t có biên độ là 10 cm thì
ngoại lực ngừng tác dụng nên v ậ t dao động tắt dần v ớ i đặt điểm ngược lại v ớ i dao động cưỡng bức trên. T í n h
quãng đường tổng cộng mà v ậ t đi được ?
A 60 cm .
B 70 cm .
C 50 cm .
D 80 cm .
Câu 35. Cho hai nguồn sóng S1 v à S2 cách nhau 8 cm. V ề một phía của S1S2 lấy thêm hai điểm S3 v à S4 sao cho
S3S4 = 4 cm v à hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng λ= 1 cm . Hỏi đường cao của hình
thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dao động cực đại?

A 3

5 (cm) .
B 9

4 (cm) .
C 7

3 (cm) .
D 2

2 (cm) .
T r a n g 6/9- Mã đề thi 212
B O X M A T H . V N

B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 36. Một đĩa tròn dùng trong thí nghiệm trộn màu, trên đĩa có 7 màu đỏ xanh v à n g lục lam c h àm tím. Người ta
cho đĩa bằng cách sử dụng dòng điện x o a y c hiề u v ớ i tần số f. Hỏi tần số f tối thiểu là bao nhiêu để ta không
còn phân biệt được các màu trên đĩa ( tức là tạo thành màu trắng) ?
A 12 Hz .
B 2 Hz .
C 234 Hz .
D 24 Hz .
Câu 37. Chiếu một c hùm ánh sáng tím song song v ớ i trục chí n h đi qua một thấu kính, ta thu được một rất sáng cách
thấu kính 21 cm. Cũng v ớ i thấu kính đó, ta đặt cho một điểm sáng phát ánh sáng đỏ trên trục ch í n h của thấu
kính, c ho điểm này chu yể n động v ớ i tốc độ v = 4t (cm/s) so v ớ i thấu kính. T ạ i thời điểm t = 5 s, ảnh của
điểm sáng đó di chu yể n v ớ i tốc độ có độ lớn bao nhiêu. Biết c hiế t suất của thủy tinh làm thấu kính đối v ớ i
ánh sáng tím v à đỏ lần lượt là 1, 325 v à 1, 273.

A 10,5 cm/s .
B 54 cm/s .
C 20 cm/s .
D 23 cm/s .
Câu 38. Cây cối hấp thụ khí cacbonđiôxit là nhờ trong khí quyển có cacbon 12 v à cacbon 14 có c h u kì bán rã
T = 5570 năm. T ỉ lệ hai ch ấ t đồng vị này trong cây cối v à trong khí quyển như nhau. Khi cây ch ế t , nó ngừng
hấp thụ khí cacbonđiôxit v à cacbon 14 trong thân cây bị phân rã. Hỏi sau bao lâu sau khi cây c h ế t thì số
cacbon 14 mà nó có lúc vừa mới c h ết sẽ giảm đi một nửa. Người ta so sánh sự phóng xạ β

của một mẫu cổ
đại v ớ i một mẫu gỗ tương tự nhưng còn đang sống, cả hai cùng c h ứ a một khối lượng cacbon. Máy đếm hạt
β

cho thấy số hạt phóng xạ β


phát ra trong mẫu gỗ cổ đại ít hơn 4 lần so v ớ i mẫu gỗ đang sống. Hãy xác
đinh x e m mẫu gỗ cổ đại đã c hết bao lâu?
A 11120 năm .
B 11150 năm .
C 11140 năm .
D 11130 năm .
Câu 39. Hai c h ấ t điểm M,N ch u yể n động tròn đều trên hai đường tròn đồng tâm bán kính lần lượt là 2 cm v à 3 cm
, v ớ i cùng tốc độ 60 v ò n g / p h ú t . Lúc t = 0, M,N,O thẳng hàng như hình v ẽ (véctơ OMhợp v ớ i trục OX1
g ó c 45
0
). Phương trình tổng hợp của hình c h iếu hai chấ t điểm xuống trục OXlà?

A x = cos(2πt+

4
) (cm) .
B x = cos(2πt−
π
4
) (cm) .
C x = cos(2πt+
π
4
) (cm) .
D x = cos(πt−

4
) (cm) .
Câu 40. Phản ứng sinh hủy hạt e

+
+ e

→γcho cỡ năng lượng photon v ớ i bước sóng tương ứng là ?
A 16, 38.10
−14
(J) v à 1, 2pm .
B 23, 21.10
−14
(J) v à 23, 56.10
5
pm .
C 0, 1254.10
−29
(J) v à 12, 56.10
5
pm .

D 0, 1817.10
−29
(J) v à 10
5
pm .
II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh c h ỉ được c h ọ n làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
Phần I. Theo c h ư ơ n g trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):
Câu 41. Ở thượng tầng khí quyển
14
7
N bị bắn bởi
1
0
n trong tia vũ trụ sẽ biến thành
14
6
C. Chu kì bán rã của
14
6
C là
T = 5590 năm. Các thảo mộc hấp thủ C trong khí quyển. Khi c h ú ng ch ế t , quá trình hấp thụ chấ m dứt. Một
mẫu gỗ tiền sử có độ phóng xạ của
14
6
C là 197 hạt/phút. T í n h tuổi của mẫu gỗ tiền sử?

A 14500 năm .
B 15500 năm .
C 12500 năm .
D 11500 năm .
Câu 42. Chọn phát biểu sai ?
A Người ta c hỉ phát hiện ra lỗ đen nhờ tia X phát ra khi nó hút một thiên thể g ầ n đó .
B T r o n g hệ mặt trời, các hành tinh điều tự quay quanh nó theo cùng một c hiề u .

C Nhìn tổng quát , Mặt T r ờ i gồm hai phần là quang cầu v à khí quyển .
D Các sao biến quang có độ sáng thay đổi theo một c h u kì xác định .
T r a n g 7/9- Mã đề thi 212
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 43. Một thanh kim loại dài l = 1 m quay trong từ trường đều quanh một trục vuông góc với thanh và cách một
đầu của thanh l
1
= 0, 25 m với tốc độ góc ω = 20 rad/s.Vectơ cảm ứng từ song song với trục quay và có
độ lớn B = 1 mT. Tính hiệu điện thế U sinh ra ở hai đầu thanh?
A 15 mV .
B 20 mV .

C 15 mV .
D 5 mV .
Câu 44. Khi chiếu lần lượt vào catôt của một tế bào quang điện 2 bức xạ có bước sóng là λ
1
= 0, 481 µm và λ
1
=
0, 374 µmthì thấy vận tốc hai đầu cực đại của các electron quang điện tương ứng là v
01
và v
02
= 1, 5v
01
.
Công thoát electron của kim loại làm catôt là?
A 4, 35.10
−19
J .

B 1, 72eV .
C 2, 0eV .
D 3, 2eV .
Câu 45. Một linh kiện điện tử được thử độ bền bằng cách cho chuyển động với gia tốc lớn. Điều này được thực hiện
bằng cách đặt nó lên một tấm đỡ gắn với một con lắc treo thẳng đứng. Tấm đỡ (cùng với linh kiện được thử
nghiệm) dao động lên, xuống với tần số 10Hz, khi lò xo bị kéo dãn 10cm rồi không buông nhẹ. Xác định
gia tốc cực đại mà linh kiện đó phải chịu?
A 212 (m/s
2
) .
B 395 (m/s
2
) .

C 158 (m/s
2
) .
D 234 (m/s
2
) .
Câu 46. Ba tàu ngầm A, B, C chuyển động trên cùng một đường thẳng đúng theo thứ tự đó ( B nằm giữa A và C).
Tàu A và C chuyển động ngược chiều với tàu B, tàu B và C chuyển động tiến gần lại nhau, còn tàu A tiến
ra xa B và C. Biết v
A
= 50 (Km/h); v
B
= 15 (m/s); v
C
= 80 (Km/h) . Tàu B phát ra âm có tần số f.
Biết sóng âm truyền trong nước với tốc độ V = 5470 (Km/h) . Tỉ số tần số âm nghe được ở A so với C là:
A 1,045 .

B 1,055 .
C 2,045 .
D 1,145 .
Câu 47. Một thanh gỗ có khối lượng M dao động điều hòa theo phương ngang, trên thanh gỗ đặt một vật nhỏ có khối
lượng m ở vị trí mép của M , hệ số ma sát giữa m và M là µ
1
= 0, 4. Để m rời khỏi M thì thanh gỗ cần
dao động với tần số góc nhỏ nhất là ω
1
= 20 rad/s. Bôi trơn chỗ tiếp xúc giữa m và M để hệ số ma sát là
µ
2
= 0, 1 thì thanh gỗ M cần dao động với tần số góc nhỏ nhất là ω
2
bằng bao nhiêu?

A 80 rad.s .
B 5 rad.s .
C 10 rad.s .
D 50 rad.s .
Câu 48. Một sợi dây đàn hồi, mảnh, rất dài có đầu O dao động với tần số f thay đổi được trong khoảng từ 40 Hz
đến 53 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với vận tốc không đổi là
v = 5 m/s . Tính tần số f để điểm M cách O một khoảng bằng 20 cm luôn dao động cùng pha với O.
A 100 Hz .
B 75 Hz .

C 25 Hz .
D 50 Hz .
Câu 49. Một con lắc đơn được chiếu sáng bằng những chớp ngắn, cách điều nhau 2 s. Ta thấy chuyển động biểu kiến
của con lắc rất chậm với chu kì biểu kiến T = 26 phút 40 giây trùng chiều với dao động thật. Mặt khác ta
thấy sau 31 chớp sáng, con lắc đã dịch chuyển biểu kiến được 2, 355 mm kể từ vị trí cân bằng . Biết biên độ
dao động 1 cm. Tìm chu kì của con lắc?
A 1, 7975 (s) .
B 1, 9975 (s) .
C 1, 3975 (s) .

D 1, 4975 (s) .
Câu 50. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. Chiếu sáng hai khe
bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao
thoa trên màn. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 9, 9 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là:
A 1, 2mm .
B 2, 3mm .
C 1, 0mm .
D 1, 1mm .
Phần II. Theo chương trình phân ban (10 câu, từ câu 51 đến câu 60):
Câu 51. Vật rắn thứ nhất quay quanh trục cố định ∆
1

có moment động lượng là L
1
, moment quán tính đối với trục

1
là I
1
= 9. (kg.m
2
). Vật rắn thứ 2 quay quanh trục cố định ∆
2
có moment động lượng là L
2
, moment
quán tính đối với trục ∆
2
là I
2
= 4. (kg.m
2
). Biết động năng quay của hai vật rắn trên là bằng nhau. Tỉ số
L
1
L
2
bằng?

A
9
4
.
B
1
2
.
C
3
2
.
D
2
5
.
Trang 8/9- Mã đề thi 212
BOXMATH.VN

BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 52. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani
235
92
U, có công suất 5, 00.10
5
kW, hiệu suất là 20%.
Để có cùng công suất thì lượng than tiêu thụ hàng năm của nhà máy nhiệt điện là bao nhiêu? Biết rằng hiệu
suất của nhà máy nhiệt điện là 75%. Cho: Năng lượng trung bình tỏa ra trong phân hạch một hạt nhân U235
là 200 MeV , năng suất tỏa nhiệt của than bằng 2, 93.10
7
J/kg
A 7, 8.10
8
(kg) .
B 7, 2.10
8
(kg) .

C 7, 4.10
8
(kg) .
D 7, 6.10
8
(kg) .
Câu 53. Mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và hai tụ C
0
và C
v
; C
v
biến thiên từ C
m
= 10 (pF ) đến
C
M
= 490 (pF ). Mạch có thể bắt được dải sóng từ 10m đến 50 . C
v
là một tụ xoay gồm 5 lá chuyển động
và 6 lá cố định đặt xen kẽ, cách điều những khoảng 0, 5mm. Mỗi là
1
2
hình tròn. Giữa các lá là không khí,
C
vmax

khi các
1
2
hình tròn đối diện nhau. Tìm bán kính các lá?
A 4, 0 (cm) .
B 3, 1 (cm) .
C 4, 4 (cm) .
D 4, 2 (cm) .
Câu 54. Một động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz. Tại trục quay của
roto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ B
0
. Ở thời điểm t, cả ứng từ tổng hợp do cuộn dây gây ra
tại tâm trục quay là
3

2
B
0
thì sau 0, 01 s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là ?
A
3
2
B
0
.
B
5
2
B
0
.
C
1

2
B
0
.
D
3
4
B
0
.
Câu 55. Một âm thoa gắn với một sợi dây căng thẳng phát sinh dao động ngang có tần số f = 440 (Hz) , biên độ là
0, 5 mm. Sợi dây có khối lượng 0, 01 kg cho mỗi mét chiều dài và có lực căng 1000 N. Dao động truyền
sóng không tắt dần. Tính công suất trung bình cần cung cấp cho âm thoa để dao động của nó được duy trì?
A P=4,02 (W) .
B P=3,02 (W) .

C P=1,02 (W) .
D P=2,02 (W) .
Câu 56. Khoảng thời gian giữa trưa 1 ngày tháng 7 và trưa ngày 31 tháng 12 là 183 ngày Mặt Trời. Khoảng thời gian
ấy là bao nhiêu ngày sao?
A 182,50 ngày sao .
B 184,50 ngày sao .
C 181,50 ngày sao .
D 183,50 ngày sao .
Câu 57. Vật rắn quay chậm dần đều quanh 1 trục cố định quay được ba góc bằng nhau liên tiếp trước khi dừng . Tới

gian quay hết góc bằng nhau ở giữa là 1s, tính thời gian quay hết 3 góc ở trên là ?
A

2(

3 + 1) (s) .
B

3 +

2 (s) .
C

2 + 1 (s) .

D

3(

2 + 1) (s) .
Câu 58. Trong một dự án tưởng tượng, người ta giả sử đào được một đường hầm xuyên qua trái đất theo một dây cung
( một mặt phẳng kinh tuyến) cho biết lực hấp dẫn bên trong trái đất hướng về tâm và tỉ lệ thuận với khoảng
cách từ vật tới tâm. Bỏ qua ma sát và lực cản. Tính thời gian một chiếc xe chạy hết đường hầm, biết bán kính
trái đất R = 6370 km và g = 9, 81 m/s
2
A 10 phút 40s .
B 30 phút 41s .
C 42 phút 10s .
D 20 phút 41s .

Câu 59. Một bàn quay tròn nằm ngang có khối lượng m
1
= 4 kg và có trục qay cố định thẳng đứng đi qua tâm bàn.
Bàn quay đều với vận tốc 20 vòng/ phút thì người ta đặt nhẹ một vật nhỏ khối lượng m
2
= 500 g vào mép
bàn và vật dính chặt vào đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Tốc độ góc của hệ (bàn
và vật) sẽ bằng?
A 22 vòng/ phút .
B 24 vòng/ phút .
C 13 vòng/ phút .
D 16 vòng/ phút .
Câu 60. Một con lắc vật lý có khối lượng m = 1, 6 (kg), khoảng cách từ trục quay đến khối tâm của vật là d =
60 (cm), tại nơi con lắc dao động g = π

2
. Trong một phút con lắc làm được 150 dao động. Moment quán
tính của con lắc đối với trục quay bằng :
A 0, 375(kg.m
2
) .
B 0, 175(kg.m
2
) .
C 0, 275(kg.m
2
) .
D 0, 475(kg.m
2

) .
Trang 9/9- Mã đề thi 212
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Mã đề thi 212
ĐÁP ÁN
I.PHẦN CHUNG CHO T Ấ T C Ả THÍ SINH (40câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.

Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.
Câu 9.
Câu 10.
Câu 11.

Câu 12.
Câu 13.
Câu 14.
Câu 15.
Câu 16.
Câu 17.

Câu 18.
Câu 19.
Câu 20.
Câu 21.
Câu 22.
Câu 23.

Câu 24.
Câu 25.
Câu 26.
Câu 27.
Câu 28.
Câu 29.

Câu 30.
Câu 31.
Câu 32.
Câu 33.
Câu 34.
Câu 35.

Câu 36.
Câu 37.
Câu 38.
Câu 39.
Câu 40.
II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh c h ỉ được c h ọ n làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
Phần I. Theo c h ư ơ n g trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41.
Câu 42.
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.

Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.
Phần II. Theo c h ư ơ n g trình phân ban (10 câu, từ câu 51 đến câu 60):
Câu 51.
Câu 52.

Câu 53.
Câu 54.
Câu 55.
Câu 56.
Câu 57.
Câu 58.

Câu 59.
Câu 60.
T r a n g 1/9- Mã đề thi 212
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
B Ộ GIÁO DỤC V À ĐÀO T Ạ O
Mã đề thi 213
Họ v à tên:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.PHẦN CHUNG CHO T Ấ T C Ả THÍ SINH (40câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1. Phản ứng sinh hủy hạt e
+
+ e

→γcho cỡ năng lượng photon v ớ i bước sóng tương ứng là ?
A 23, 21.10
−14

(J) v à 23, 56.10
5
pm .
B 16, 38.10
−14
(J) v à 1, 2pm .
C 0, 1254.10
−29
(J) v à 12, 56.10
5
pm .
D 0, 1817.10
−29
(J) v à 10
5
pm .
Câu 2. Chiếu một c hùm ánh sáng tím song song v ớ i trục chí n h đi qua một thấu kính, ta thu được một rất sáng cách
thấu kính 21 cm. Cũng v ớ i thấu kính đó, ta đặt cho một điểm sáng phát ánh sáng đỏ trên trục ch í n h của thấu

kính, c ho điểm này chu yể n động v ớ i tốc độ v = 4t (cm/s) so v ớ i thấu kính. T ạ i thời điểm t = 5 s, ảnh của
điểm sáng đó di chu yể n v ớ i tốc độ có độ lớn bao nhiêu. Biết c hiế t suất của thủy tinh làm thấu kính đối v ớ i
ánh sáng tím v à đỏ lần lượt là 1, 325 v à 1, 273.
A 54 cm/s .
B 10,5 cm/s .
C 20 cm/s .
D 23 cm/s .
Câu 3. Đoạn mạch AB ch ứ a biến trở có giá trị thay đổi (40 < R < 100Ω) nối tiếp v ớ i cuộn dây thuần cảm có giá
trị thay đổi (
0, 1
π
< L <
2
π

H) nối tiếp v ớ i tụ C có giá trị thay đổi ( 0, 25.10
−4
< C < 2, 5.10
−4
F ) v à mắc
v à o một nguồn x o a y c h iều có tần số f = 50 Hz, hiệu điện thế hiệu dụng U = 100 V . Cường độ hiệu dụng
mạch c hín h có giá trị cực đại v à cực tiểu lần lượt là :
A 2 A v à 0,25 A .
B 2,5 A v à 0,25 A .
C 2 A v à 0,53 A .
D 2,5 A v à 0,53 A .
Câu 4. Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 v ò n g , cuộn thứ cấp có 300 v ò n g . Hai đầu cuộn thứ
cấp nối v ớ i một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω , độ tự cảm 318 mH . Hệ số công suất của mạch sơ
cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế x o a y chi ề u có U

1
= 100 V , tần số 50Hz. T í n h
cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp?
A 1,8 A .
B 2,0 A .
C 1,5 A .
D 2,5 A .
Câu 5. Mạch c họn sóng của một máy thu v ô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm v à một bộ tụ điện gồm tụ điện có
điện dung C
o
không đổi mắc song song v ớ i tụ x o a y C
x
có điện dung biến thiên từ 10 đến 250pF khi g ó c
x o a y biến thiên từ 0

o
đến 120
o
. Mạch thu được sóng có bước sóng từ 10 đến 30m. Người ta mắc nối tiếp
thêm v à o mạch một cuộn thuần cảm giống hệt cuộn thuần cảm trước thì cần x o a y g ó c tụ x o a y bằng bao nhiêu
để thu được sóng điện từ có bước sóng λ= 20m.
A 10
0
.
B 35
0
.
C 15
0
.

D 45
0
.
Câu 6. U r a n i
235
92
U phân hạch theo phản ứng:
235
92
U + n →
95
42
Mo+
139
57
La + 2n + 7e

. Một nhà máy điện nguyên
tử dùng
235
92
U . Khối lượng nhiên liệu
235
92
U dùng trong 1 ngày là: 2, 1.10
3
g. Giả sử toàn bộ năng lượng
tỏa ra trong các phản ứng đều chu yể n thành điện năng. T í n h công suất của nhà máy điện ? . Biết m
U

=
234, 99(u), m
Mo
= 94, 88(u), m
La
= 138, 87(u), m
n
= 1, 0087(u)
A 1100 MW .
B 2110 MW .
C 2100 MW .
D 2200 MW .
Câu 7. Quang trở R(t) =
200

(t
4
+ 1)
(Ω) được nối nối tiếp v ớ i một tụ C v à cuộn thuần cảm L mắc v à o nguồn x o a y
chi ề u có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Khi đó Z
C
= 50Ω, Z
L
= 40 Ω. T i ế n hành ch i ế u sáng lên quang
trở. Khi đó, v e c t ơ

U quay trên giản đồ v e c t ơ Fre-nen v ớ i tốc độ g ó c ω(rad/s).Tại thời t = 3 s thì tốc độ đó
có độ lớn là bao nhiêu?
A 2,4 rad/s .
B 0,24 rad/s .
C 0,42 rad/s .

D 0,32 rad/s .
T r a n g 1/9- Mã đề thi 213
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 8. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0, 4µm, λ
2
=
0, 5µm, λ
2
= 0, 6µm. Trên khoảng từ M đến N với MN = 6cm có bao nhiêu vân trùng màu với vân trung
tâm. Biết tại M và N là hai vân trùng màu với vân trung tâm, cho D = 1m và a = 0, 5mm.
A 5 .
B 3 .
C 2 .

D 4 .
Câu 9. Trong ống Rơnghen số electron đập vào đối catôt trong mỗi giây là n = 5.10
15
hạt, vận tốc mỗi hạt
là 8, 0.10
7
(m/s) . Đối catôt là một khối bạch kim có diện tích 1 cm
2
dày 2mm. Hỏi sao bao nhiêu
lâu nó tăng nhiệt độ lên tới t
0
= 1500
0
C, nếu nó không được làm nguội bằng dòng nước lạnh. Giả
sử 9, 99% động năng của các electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và
bỏ qua bức xạ nhiệt của nó. Cho: Khối lượng và điện tích của electron : m
e
= 9, 1.10
−31
(kg), e =
1, 61.10
−19
C, c = 3.10
8
(m/s), h = 6, 625.10
−34

(Js) khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của bạch
kim: D = 21.10
3
(kg/
3
); c = 120 (J/kgK)nhiệt độ phòng là t
0
= 20
0
A t ≈ 55 (s) .
B t ≈ 53 (s) .
C t ≈ 47 (s) .
D t ≈ 51 (s) .
Câu 10. Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của

cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để
quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có
giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc
đầu tỉ số điện áp bằng 0, 43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0, 45.
Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục
quấn thêm vào cuộn thứ cấp ?
A 40 vòng dây .
B 100 vòng dây .
C 60 vòng dây .
D 84 vòng dây .
Câu 11. Trái đất coi là 1 quả cầu có bán kính R
0
= 6400Km, biên của tần điện ly coi như là độ cao H
0

= 120Km
so với mặt biển. Có hai địa điểm trên mặt đất cùng nằm trên một đường kinh tuyến cần thiết lập liên lạc viễn
thông dùng sóng ngắn. Một điểm ở vĩ độ 22
0
và một điểm ở vĩ độ 10
0
. Các ăngten thu phát đều là ăngten
parabol như nhau. Phải bố trí trục ăngten đó như thế nào để sóng trao đổi là tốt nhất ?
A Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 10
0
.
B Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 20
0
.
C Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 5
0
.

D Góc nghiêng của trục ăngten với phương ngang cỡ 15
0
.
Câu 12. Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N
1
= 1000 vòng ,điện trở r
1
= 1(Ω),cuộn thứ cấp với N
2
= 200
vòng, r
2
= 1, 2(Ω). Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U
1
, mạnh thứ cấp có tải là điện trở thuần R = 10(Ω)
điện áp hiệu dung U
2
. Bỏ qua sự mất mát năng lượng ở lõi từ. Tỉ số
U
1
U
2
bằng:

A
400
123
.
B
281
50
.
C
1
5
.
D
500
283
.
Câu 13. Cây cối hấp thụ khí cacbonđiôxit là nhờ trong khí quyển có cacbon 12 và cacbon 14 có chu kì bán rã
T = 5570 năm. Tỉ lệ hai chất đồng vị này trong cây cối và trong khí quyển như nhau. Khi cây chết, nó ngừng

hấp thụ khí cacbonđiôxit và cacbon 14 trong thân cây bị phân rã. Hỏi sau bao lâu sau khi cây chết thì số
cacbon 14 mà nó có lúc vừa mới chết sẽ giảm đi một nửa. Người ta so sánh sự phóng xạ β

của một mẫu cổ
đại với một mẫu gỗ tương tự nhưng còn đang sống, cả hai cùng chứa một khối lượng cacbon. Máy đếm hạt
β

cho thấy số hạt phóng xạ β

phát ra trong mẫu gỗ cổ đại ít hơn 4 lần so với mẫu gỗ đang sống. Hãy xác
đinh xem mẫu gỗ cổ đại đã chết bao lâu?
A 11150 năm .
B 11120 năm .
C 11140 năm .

D 11130 năm .
Câu 14. Trên mặt nước, hai nguồn A, B cách nhau 20 (cm) dao động cùng biên độ cùng pha, tạo ra sóng có bước
sóng 3 (cm). Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ
cực đại cách đường thẳng AB một đoạn gần nhất một đoạn bằng bao nhiêu ?
A 1, 997 (cm) .
B 18, 67 (cm) .
C 15, 39 (cm) .
D 17, 96 (cm) .
Trang 2/9- Mã đề thi 213
B O X M A T H . V N
B A N QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N Ă M 2012
Câu 15. Một v ậ t dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt. Sau khi đi được quãng đường S = (5 −

2

2
).A,
k ể từ thời điểm t = 0, v ậ t có v ậ n tốc là?
A

2
A

2
.
B
3ωA

5
.
C
ωA
2


2
.
D
−ωA

2
.
Câu 16. Dẫn 1 lít nước ở 1
0
C,C = 4200J/(kg.
o
K) để làm nguội catốt trong một ống Rơnghen có cường độ dòng
điện qua ống là I = 1mA, U
AK
= 20kV trong khoảng thời gian t > 10, 5 phút (không xảy ra bay hơi).
Khẳng định nào sau đây đúng?
A Thể tích nước liên tục tăng .

B Thể tích nước giảm sau đó tăng .
C Thể tích nước tăng sau đó giảm .
D Thể tích nước liên tục giảm .
Câu 17. Cho đoạn mạch điện x o a y c h iều gồm có tụ điện v ớ i điện dung C v à cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. T ạ i thời
điểm t
1
điện áp v à dòng điện qua mạch lần lượt là u
1
; i
1
. Ở một thời điểm t
2
khác giá trị lần lượt là u
2
; i
2
.
Đặt ω
0
=
1


LC
;γ=

u
1
2
− u
2
2
i
2
2
− i
1
2
.Chọn biểu thức đúng
A (ω
0
+
1
ω
) |ω.ω
0
− 1| =3
.
B


ωL−
1
ωC


=
γ

3
.
C (1 +
ω
0
ω
) |ω − ω
0
| =

γ
L

3
.
D T ấ t cả diều đúng .
Câu 18. Một đĩa tròn dùng trong thí nghiệm trộn màu, trên đĩa có 7 màu đỏ xanh v à n g lục lam c h àm tím. Người ta
cho đĩa bằng cách sử dụng dòng điện x o a y c hiề u v ớ i tần số f. Hỏi tần số f tối thiểu là bao nhiêu để ta không
còn phân biệt được các màu trên đĩa ( tức là tạo thành màu trắng) ?
A 2 Hz .
B 12 Hz .
C 234 Hz .

D 24 Hz .
Câu 19. Một v ậ t khối lượng m = 1 kgđược g ắ n v ớ i hai lò x o có độ cứng k
1
; k
2
như hình v ẽ . Hai lò x o có
cùng chi ề u dài tự nhiên là l
01
= 30 (cm)v à l
02
= 20 (cm) . Ở vị trí cân bằng lò x o 1 có c h iều dài
33 (cm) v à lò x o hai có ch i ề u dài 21 (cm). V ậ t đang ở vị trí cân bằng người ta truyền c h o v ậ t v ậ n tốc
v
0
theo hướng từ M đến N để v ậ t dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng, chi ề u (+)
từ M đến N. Gốc thời gian lúc đầu dao động. T ạ i thời điểm t =
π
12
(s) lò x o có c h iề u dài 35, 5 (cm) ;
v ậ t đang c h uyể n động v ề vị trí cân bằng v à động năng của v ậ t lúc này bằng 3 thế năng. Độ cứng k
2
g ấ p
bao nhiêu lần độ cứng k
1
. Bỏ qua mọi ma sát, khối lượng các lò x o . Cho độ cứng của hệ lò x o là k = k
1
+k
2

.
A 23,45 .
B 1,3 .
C 4 .
D 3 .
Câu 20. Một sợi dây có chi ề u dài l xảy ra hiện tượng sóng dừng v ớ i hai đầu dây là hai nút. Khi sóng dừng trên dây
có tần số f thì số bụng trên dây là n. Khi tần số tăng lên n lần thì số bụng trên dây là m. Xác đinh m biết
0, 05l <λ<0, 4l .
A 16 .

B 25 .
C 49 .
D 36 .
T r a n g 3/9- Mã đề thi 213
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 21. Hiện nay, con người mới phóng được tàu vũ trụ có tốc độ lớn nhất là tốc độ vũ trụ cấp 2: v
2
≈ 11, 2 (km/s).
Xét xem theo quan niệm Einstein con tàu vũ trụ đó thay đổi chiều dài như thế nào và đồng hồ trên đó chạy
như thế nào so với chiều dài ở trên Trái Đất và đồng hồ trên Trái Đất:
A Chiều dài ”co lại” còn 0, 999999999l
0
và khoảng thời gian ” dài ra” 1, 000000001∆t
0

.
B Cả chiều dài và khoảng thời gian đều ” co lại” .
C Chiều dài ”dài ra” còn 1, 000000001l
0
và khoảng thời gian ” co lại” 0, 999999999∆t
0
.
D Cả chiều dài và khoảng thời gian đều như cũ .
Câu 22. Mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch M B. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R,
đoạn M B chứa hai cuộn cảm mắc song song có độ tự cảm khác nhau. Nếu đặt vào hai đầu AB một nguồn
điện một chiều có hiệu điện thế không đổi U = 100 V thì cường độ dòng điện mạch chính là I = 2 A. Nếu
đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế cực đại là 200 V thì độ lệch pha
của U
AM
và U
M B
là ϕ. Biết cosϕ = 0, 5. Mệnh đề đúng là :

A Giá trị của R là 55Ω .
B Giá trị của R có thể là 50Ω .
C Giá trị của R luôn lớn hơn 50Ω .
D Giá trị của R luôn nhỏ hơn 50Ω .
Câu 23. Một máy phát điện xoay chiều một pha có tốc độ rôto có thể thay đổi đươc. Bỏ qua điệ trở của các dây quuấn
của máy phát. Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở R ,cuộn cảm thuẩn có
độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n
1
vòng /phút thì
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch AB là I
1
,tổng trở của mách là Z
1
khi roto của máy quay đều với
tốc độ n

2
vòng/phút (n
2
> n
1
) thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mách AB khi đó là I
2
và tổng trở của
mạch là Z
2
.biết I
2
= 4I
1
, Z
2
= Z
1
.biết tổng trở của đoạn mạch AB nhỏ nhất khi roto của máy quay đều
với tốc độ bằng 480 vòng/phút. Giá trị của n
1
và n
2
lần lượt là?
A n
1

= 240 vòng/phút và n
2
= 960 vòng/phút .
B n
1
= 300 vòng/phút và n
2
= 768 vòng/phút .
C n
1
= 360 vòng.phút và n
2
= 640 vòng/phút .
D n
1
= 120 vòng/phút và n
2
= 1920 vòng/phút .

Câu 24. Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ
1
= 0, 45µm vào catốt của một tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là
U
h
. Khi thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ
2
thì hiệu điện thế hãm tăng gấp đôi. Cho giới hạn qang
điện của kim loại làm catốt là λ
0
= 0, 5µm.λ
2
có giá trị là?
A 0, 41µm .
B 0, 43µm .
C 0, 38µm .

D 0, 25µm .
Câu 25. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch M N nối tiếp với đoạn mạch N B.
Đoạn mạch AM chứa x cuộn thuần cảm L mắc song song, đoạn mạch M N chứa y điện trở R mắc song
song, đoạn mạch N B gồm z tụ điện C mắc song song (2x = z − y). Mắc vào đoạn mạch AN dòng điện
một chiều có U = 120 V thì cường độ mạch chính I
AM
= 4 A. Khi mắc lần lượt vào đoạn mạch M B, AB
một nguồn xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U
hd
= 100V thì đều thu được I
hd
= 2 A. Khi mắc R, L.C
trên nối tiếp mắc vào nguồn xoay chiều ở trên thì thu được I
hd
= 1 A. Tính R?
A 50Ω .
B 40Ω .

C 30Ω .
D 60Ω .
Câu 26. Cho hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 8 cm. Về một phía của S1S2 lấy thêm hai điểm S3 và S4 sao cho
S3S4 = 4 cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng λ = 1 cm . Hỏi đường cao của hình
thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dao động cực đại?
A 9

4 (cm) .
B 3

5 (cm) .
C 7


3 (cm) .
D 2

2 (cm) .
Câu 27. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 4 bước sóng λ
1
= 0, 4 µm, λ
2
= 0, 45 µm, λ
3
=
0, 5 µm, λ
4
= 0, 6 µm, a = 1 mm, D = 1 m, trường giao thoa có độ rộng 20 cm. Vân sáng có số
lượng ít nhất có số lượng bao nhiêu?
A 12 .
B 14 .

C 11 .
D 13 .
Trang 4/9- Mã đề thi 213
BOXMATH.VN
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Câu 28. Một sóng điện từ phẳng, có tần số xác định, truyền trong môi trường có hằng số điện môi ε và độ từ thẩm
µ . Cường độ điện trường trong sóng có biên độ là E
0
. Tính biên độ của sóng điện từ khi đó ? Biết tốc độ
truyên sóng trong chân không là :c =
1


0
µ
0
với hằng số điện môi là 
0
=
1
4π.9.10
9
(F/m) và độ từ thẩm

là µ
0
= 4π.10
−7
(H/m)
A B
0
=
µE
0
c
.
B B
0
= E
0
.
µ
c
.

C B
0
=

µ
E
0
c
.
D B
0
= E
0
.

µ
c
.
Câu 29. Hai chất X, Y có chu kì phân rã là T
1
và T
2
. Khi mới bắt đầu phân rã thì ta đem trộn X, Y với tỉ lệ 1 : 1 về
khối lượng thu được hỗn hợp Z. Sau thời gian t, tổng khối lượng X, Y trong Z giảm 62, 5%. Còn khi trộn

X, Y với tỉ lệ 1 : 2 về số nguyên tử thu được hỗn hợp Z

. Sau thời gian t, số mol chất phóng xạ còn lại một
nửa. Tính tỉ số T
1
: T
2
?
A
1
2
.
B
3
2
.
C
5

7
.
D
1
3
.
Câu 30. Một vật đang đứng yên chịu tác dụng của ngoại lực biến đổi theo thời gian nên vật bắt đầu dao động cưỡng
bức với đặc điểm giá trị cực đại của li độ sau gấp đôi cực đại trước. Đến khi vật có biên độ là 10 cm thì
ngoại lực ngừng tác dụng nên vật dao động tắt dần với đặt điểm ngược lại với dao động cưỡng bức trên. Tính
quãng đường tổng cộng mà vật đi được ?
A 70 cm .
B 60 cm .
C 50 cm .

D 80 cm .
Câu 31. Dưới tác dụng của bức xạ gamma, hạt nhân của các đồng vị bền beri (
9
4
Be) và của cacbon (
9
6
C) có thể
tách thành các hạt nhân hêli (
4
2
He) và sinh hoặc không sinh các hạt khác kèm theo. Xác định tần số tối
thiểu của các lượng tử gamma để thực hiện được các phản ứng đó. Cho biết
9
4
Be = 9, 01219 u,
4
2
He =
4, 002604 u,
12
6
C = 12, 00 u,
1
0
n = 1, 008670 u, 1u = 1, 66055.10
−27

(kg), h = 6, 625.10
−34
(Js), c =
3.10
8
(m/s)
A f
2
≥ 1, 762.10
21
(Hz) .
B f
2
≥ 1, 723.10
20
(Hz) .
C f
2

= 0, 361.10
18
(Hz) .
D f
2
≥ 2, 217.10
25
(Hz) .
Câu 32. Trong thí nghiệm khe Iâng về giao thoa ánh sáng. dùng đồng thời ba bức xạ có bước sóng lần lượt là
λ
1
= 0, 6 (µm), λ
2
= 0, 54 (µm), λ
3
= 0, 42 (µm). Ba bức xạ trên cho vân trùng gần vân trung tâm nhất
tại vân sáng bậc mấy của bức xạ λ
3
?
A 90 .

B 90 .
C 63 .
D 630 .
Câu 33. Ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x
1
= Acos(ωt + ϕ
1
), x
2
= 2Asin(ωt + ϕ
2
), x
3
=
3Acos(ωt + ϕ
3
). Dao động tổng hợp của ba dao động trên có phương trình x = 4Acos(ωt + ϕ). Giá trị của
ϕ không thể là :

A ϕ
1
.
B ϕ
1
+ π .
C ϕ
2

π
2
.
D ϕ
3
.
Trang 5/9- Mã đề thi 213

×