Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Hình vẽ kĩ thuật, bài thực hành gay go lớp 11, giúp đạt điểm 9,10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.29 KB, 10 trang )

Hình vẽ dùng soạn giáo án công nghệ 11
Bài 1
Bài 2
1
A2
A3
A4
A4

Khung tên
Khung vẽ
A1
Khung vẽ
Khổ giấy-Khung bản vẽ-
khung tên
Nét liền đậm
Nét đứt
Nét gạch chấm
Nét lợn sóng
ứng dụng nét vẽ
Ph(ơng pháp chiếu góc thứ nhất
A
B
C
Vị tí các hình chiếu
góc chiếu thứ nhất
A
B
C
Vị tí các hình chiếu
góc chiếu thứ ba


Bài 3 Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
Đề và lời giải bài thực hành trang 21
2
2
3

14

18
50
18
38

28

28
20
ỉ14
Thiếu 2 bài cha vẽ
3
Giá chữ V
Tấm trợt dọc
ống đứng
Tấm trợt ngang
4
Gi¸ ch÷ V
TÊm trît däc
5
èng ®øng
TÊm trît ngang

Bµi 4 MÆt c¾t-H×nh c¾t
Bµi 5
6
MÆt c¾t

h×nh c¾t

MÆt c¾t-H×nh c¾t
MÆt c¾t chËp
H×nh c¾t toµn bé
H×nh c¾t côc bé
H×nh c¾t mét nöa
X©y dùng kh¸i niÖm
H×nh chiÕu trôc ®o
7
Bµi 6 Thc hanh biÓu diÔn vËt thÓ
8
9
vÞ trÝ Khung tªn
18
65
32
28
27
O 65
Cßn tiÕp
10
Bµi 1
Bµi 2
Bµi 3 Bµi 4

Bµi 5
Bµi 6

×