Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

Gián án Bai thực hành môn Sinh lớp 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.69 KB, 12 trang )I. TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN
GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG.
Tuần 22 – Tiết 42


Lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 10
HS, các thành viên trong nhóm thảo luận
tìm ra nhiều thành tựu về giống.
Hãy sắp xếp tranh ảnh theo chủ đề:
Thành tựu chọn giống vật nuôi, cây trồng
và ghi nhận vào bảng 39 SGK trang 115.


Các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số
Các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số
giống vật nuôi
giống vật nuôi
STT Tên giống Hướng sử dụng Tính trạng nổi bật
1
Các giống bò
Bò sữa Hà Lan
Bò Sind
Lấy sữa
Lấy thòt
- Có khả năng chòu nóng.
- Cho nhiều sữa, tỉû lệ bơ cao
2
Các giống lợn
Ỉ Móng cái


Bớc Sai
Lấy giống
Lấy thòt
- Phát dục sớm, đẻ nhiều
con, nhiều nạc, tăng trọng
nhanh.
3
Các giống Gà
Gà Rốt ri
Gà Hồ Đông Cảo
Gà Tam Hoàng
Lấy thòt và trứng
- Tăng trọng nhanh.- Đẻ
nhiều trứng.
4
Các giống vòt
Vòt cỏ
Vòt Super meat
Lấy thòt và trứng
- Dễ thích nghi.
- Tăng trọng nhanh.
- Đẻ nhiều trứng.


Một số hình ảnh về thành tựu
Một số hình ảnh về thành tựu
giống cây trồng vật nuôi.
giống cây trồng vật nuôi.Lợn Yorkshire
Lợn Landrace


Döa haáu
Döa haáu

×