Tải bản đầy đủ (.pdf) (34 trang)

Tài Liệu Vận Dụng Các Bài Tập Và Trò Chơi Bổ Trợ Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Học Theo Đinh Hướng Phát Triển Năng Lực.pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (511.42 KB, 34 trang )

1 of 98.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
=====  =====

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tên đề tài:

“Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao
hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học
sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung
Bóng chuyền khối 10”
LĨNH VỰC: MƠN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Tác giả:

Phan Văn Thành

SĐT:

0982560100

Đơn vị:

Trường THPT Phan Thúc Trực

Năm học 2022 – 2023

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T



2 of 98.

MỤC LỤC
NỘI DUNG

Trang

Phần 1 - ĐẶT VẤN ĐỀ:

1

I - Lý do chọn đề tài.

1

II - Mục đích nghiên cứu.

2

III - Đối tượng nghiên cứu.

2

IV - Phương pháp nghiên cứu

2

V - Thời gian nghiên cứu


2

VI - Tính mới của đề tài.

2

Phần 2 - NỘI DUNG.
I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lí luận

3
3
3

1.1. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà trong
bộ mơn bóng chuyền

4

1.2. Dạy học phát triển năng lực học sinh

5

2. Cơ sở thực tiễn

6

2.1. Thực trạng về dạy kỹ thuật đập bóng theo
phương lấy đà của giáo viên


6

2.2. Mức độ hứng thú của học sinh đối với các bài
tập và trò chơi đập bóng theo phương lấy đà trong mơn
bóng chuyền

6

II - Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng
cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học
sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng
chuyền khối 10

6

1. Các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học kỷ
thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà
1.1 Tập các động tác khơng bóng

6
6

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chun ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T


3 of 98.

1.2. Các bài tập có bóng

10


2. Các trị chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả
dạy học kỹ thuật chuyền bóng và đệm bóng

19

3. Khảo sát sự cấp thiết và tính khả thi của các
giải pháp đề xuất

22

III - Thực nghiệm sư phạm

25

1. Mục đích thực nghiệm

25

2. Nhiệm vụ thực nghiệm

25

3. Tiến hành thực nghiệm

25

PHẦN III - KẾT LUẬN

28


I. Những đóng góp của đề tài

28

1. Tính mới của đề tài

28

2. Tính khoa học

28

II. Một số khó khăn khi áp dụng đề tài

28

III. Kiến nghị, đề xuất

28

1. Với các cấp quản lí giáo dục

28

2. Với giáo viên

28

3. Với học sinh


29

TÀI LIỆU THAM KHẢO

30

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T


4 of 98.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
1.

GDTC

Giáo dục thể chất

2.

HS/ GV

Học sinh, Giáo viên

3.

THPT

Trung học phổ thông


4.

PPDH

Phương pháp dạy học

5.

PPCT

Phân phối chương trình

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chun ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T


5 of 98.

PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do chọn đề tài
Giáo dục thể chất ( GDTC) góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu và
năng lực chung cho học sinh, bên cạnh đó, thơng qua việc trang bị kiến thức về
sức khoẻ, quản lý sức khỏe và rèn luyện, giáo dục thể chất giúp HS hình thành và
phát triển năng lực thể chất và văn hoá thể chất, ý thức trách nhiệm đối với sức
khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; biết lựa chọn mơn thể thao phù hợp với
năng lực vận động của bản thân để luyện tập; biết thích ứng với các điều kiện
sống, lạc quan và chia sẻ với mọi người; có cuộc sống khoẻ mạnh về thể lực và
tinh thần.
Nội dung chủ yếu của môn GDTC là rèn luyện kỹ năng vận động và phát
triển tố chất thể lực cho học sinh (HS) bằng những bài tập đa dạng như rèn kỹ

năng vận động cơ bản, đội hình đội ngũ, các bài tập thể dục, các trị chơi vận
động, các mơn thể thao và phương pháp phòng tránh chấn thương trong hoạt
động. Trong chương trình giáo dục phổ thơng, nội dung giáo dục thể chất được
phân chia theo hai giai đoạn:
GDTC là môn học bắt buộc, giúp HS biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh
thân thể; hình thành thói quen tập luyện nâng cao sức khoẻ; thông qua các trò chơi
vận động và tập luyện thể dục, thể thao hình thành các kỹ năng vận động cơ bản,
phát triển các tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển tồn diện.
Trong hoạt động dạy và học mơn Thể dục trong trường THPT việc “Vận
dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học kỹ thuật đập
bóng theo phương lấy đà nội dung học tự chọn mơn Bóng chuyền khối 10” đóng
một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, hình thành kỷ thuật
tạo nên hưng phấn đam mê tập luyện cho các em học sinh.
Đặc biệt trong giảng dạy mơn Bóng chuyền nếu giáo viên khơng có các bài
tập đưa ra hợp lí thì hiệu quả giờ dạy sẽ không cao, cụ thể là hầu hết các em học
sinh khó thực hiện được kỹ thuật vì: trong kỹ thuật mơn bóng chuyền địi hỏi các
em học sinh phải có tố chất về sức nhanh, sức mạnh, mềm dẻo và khéo léo mới
thực hiện được kỹ thuật. Trong đó điểm yếu nhất của các em đặc biệt các em nữ là
thể lực yếu, tâm lí tiếp xúc với bóng sợ sệt, việc kết hợp với các động tác kỹ thuật
khơng chính xác và linh hoạt.
Từ những lí do trên tôi chọn đề tài “Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ
trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học
sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10”
với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân tới đồng nghiệp, áp dụng
vào thực tiễn dạy học để nâng cao chất lượng bộ môn.
II. Mục đích nghiên cứu

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chun ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

1



6 of 98.

Tìm hiểu điều kiện và thực tiễn giảng dạy kĩ thuật đập bóng chính diện theo
phương lấy đà mơn bóng chuyền THPT.
Vận dụng các bài tập và trị chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kĩ thuật đập bóng theo phương
lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10
III. Đối tượng nghiên cứu
Học sinh trường THPT Phan Thúc Trực- huyện Yên Thành- tỉnh Nghệ An
IV. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích tổng hợp dữ liệu
- Phương pháp quan sát và thực nghiệm sư phạm.
- Phương pháp điều tra sư phạm.
- Phương pháp tính tốn và xử lý số liệu
V. Thời gian nghiên cứu
- Thời gian: Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023
- Địa điểm nghiên cứu: Trường THPT Phan Thúc Trực tỉnh Nghệ An.
- Trang thiết bị nghiên cứu: Bóng chuyền 15 quả, lưới bóng chuyền,
cọc, cờ
VI. Tính mới của đề tài
- Vận dụng một số bài tập mới vào giảng dạy khơng bị động vào phân
phối chương trình
- Phát huy được tính tự giác tập luyện cho học sinh
- Chủ động đổi mới phương pháp khơng bám theo phân phối chương
trình
- Tìm hiểu điều kiện và thực tiễn giảng dạy kỹ thuật đập theo phương
lấy đà nội dung bóng chuyền THPT.
- Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy

học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng theo
phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

2


7 of 98.

PHẦN II - NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận và thực tiễn
1. Cơ sở lí luận
Bóng chuyền là môn thể thao đồng đội thi đấu đối kháng gián tiếp, không
va chạm thân thể trực tiếp bởi do lưới ngăn cách, hoạt động thi đấu Bóng chuyền
theo hướng tồn diện - nhanh - cao - biến.
Toàn diện trong thi đấu Bóng chuyền thể hiện ở việc thực hiện một loạt kỹ
thuật cơ bản (chuyền, đệm, phát, đập, chắn) trong một khoảng thời gian ngắn. Kỹ
thuật thực dụng thi đấu (vận dụng cụ thể trong thi đấu); kỹ thuật sở trường, tức
khả năng vận dụng điêu luyện vào tình huống nào đó được đào tạo phù hợp với
điều kiện cá nhân (chuyền 2, libero, chủ công, phụ công, hoặc sở trường về phát,
phòng thủ, chuyền 1, chắn), độc chiêu, tức có trình độ kỹ xảo cao mang tính sáng
tạo, độc đáo của cá nhân mà người khác chưa đạt tới. Cuối cùng xun suốt mang
tính nền móng cơ sở tạo điều kiện cho sự phát triển của tất cả các kỹ thuật trên mà
mọi tài năng muốn phát triển đến trình độ cao nhất cần có là cơng cơ bản (công
tay, công thân, công chân, công mắt và năng lực phán đốn cảm nhận). Ngồi
tồn diện về kỹ thuật ra cịn phải tồn diện về tri thức, vận dụng kỹ chiến thuật cá
nhân và tập thể, năng lực thích ứng với hoàn cảnh, sức khoẻ, tâm lý, nhân cách và
thể lực chun mơn. Sự tồn diện thể hiện năng lực, trình độ thi đấu gắn chặt hữu
cơ thống nhất ở con người. Tính tồn diện này là hướng ứng dụng của quá trình

đào tạo, huấn luyện, đồng thời là yêu cầu toàn diện của từng cá nhân VĐV, chưa
kể phạm vi trình độ tổng hợp một đội bóng hình thành sức mạnh thể hiện về trình
độ thi đấu cao trước mọi đối thủ.
Nhanh trong Bóng chuyền chỉ năng lực thực hiện động tác nhanh, tần số
động tác nhanh (bật đập nhanh, ghìm nhanh, xoay chuyển nhanh), nhanh trong sự
điều khiển của thần kinh theo hướng tăng tốc và nhanh trong giảm tốc. Nhanh
chính là điều kiện để thực hiện được các dạng biến hố.
Cao trong Bóng chuyền chỉ chiều cao đứng, cao với tay, bật cao, xa có đà
hoặc khơng có đà, cao thể hiện năng lực khống chế khơng gian cao, xa tạo điều
kiện cho VĐV khống chế tầm cao, không gian chiều cao theo chiều thẳng đứng và
chiều ngang.
Biến hoá chỉ năng lực điều khiển cao nhất với trình độ kỹ năng, kỹ xảo cao
vận dụng trong điều kiện biến đổi của thi đấu. Biến hoá phải thể hiện trên cơ sở
nhịp điệu tốc độ biến điểm, biến tầm, biến phương, biến chiều, biến hình động
tác, biến lực...). Bóng chuyền phải vận động đến bóng, tiếp xúc bóng trong thời
gian rất ngắn (theo luật), bóng lại ln chuyển động trên khơng, khơng dừng lại
nên biến hố là mục tiêu cao nhất mang tính nghệ thuật sáng tạo cao, tức tài năng
Bóng chuyền cần có năng lực linh hoạt cao
1.1. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà trong bộ mơn bóng chuyền

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

3


8 of 98.

1.1.1. Kỹ thuật đập bóng – Tư thế chuẩn bị
Đứng cách lưới khoảng 2 – 3m (nếu đứng sát lưới thì khơng có chỗ lấy đà
và nhảy lên sẽ bị chạm lưới). Không nên đứng nguyên một chỗ mà nên xê dịch

nhẹ để có thể sẵn sàng điều chỉnh bước nhảy và gốc độ chạy lấy đà. Đầu gối hơi
chùng, thân người hơi ngã về phía trước trong sân, mắt theo dõi người chuyền
bóng.
1.1.2. Kỹ thuật đập bóng – Lấy đà
Để có sức bật cao hơn và điều chỉnh khoảng cách, vị trí đập bóng cho thích
hợp.
Thời gian lấy đà: Khi đã xác định được đường bóng và hướng bóng
nâng tới. Thơng thường là khi bóng vừa rời tay người nâng. Nếu đập bóng càng
thấp càng phải lấy đà sớm hơn, đập bóng cao lấy đà chậm hơn.


Góc độ của đường lấy đà (so với lưới) phụ thuộc vào khả năng người
đập, người đập giỏi có thể lấy đà với góc độ lớn hơn, có khi thẳng góc với lưới
(900 ). Nếu đập kém hoặc mới tập mà chạy góc độ lớn thì người sẽ chạm vào lưới,
và đường bóng đập dễ bị chắn cho nên góc độ lấy đà (so với lưới) thông thường từ
350 – 500; với người mới tập thì trung bình 45 0.




Số bước lấy đà: có thể 1 – 4 bước nhưng thơng thường là 3 bước.

1.1.3. Kỹ thuật đập bóng – Giậm nhảy
Việc chuyển từ bước lấy đà cuối cùng sang giậm nhảy phải thật liên tục
cũng có người giậm nhảy một chân. Nhưng thường giậm nhảy bằng hai chân.
Bước cuối cùng là bước ở vị trí giậm nhảy, bước này rất quan trọng, vì phải làm
thế nào để khi nhảy lên có thể đập bóng ở tầm trước mặt.
Gót chân ở bước cuối cùng vừa đặt xuống đất và hai chân ngang nhau, thân
người vẫn ngả về phía trước, thì khuỵu đầu gối thấp xuống và chuyển sức gót
chân lên mũi chân để bật lên. Muốn bật được cao phải dùng sức bật của đầu gối,

tới khớp xương hông (vươn bụng) và cuối cùng là sức cổ chân. Đồng thời phải
phối hợp đánh tay, tức là trước khi giậm nhảy, đánh mạnh hai tay ra phía sau, khi
chân đã khuỵu hết mức thì hai tay đánh xuống thẳng góc với mặt sân.
1.1.4. Kỹ thuật đập bóng – Nhảy và đập
Chuẩn bị đập bóng được bắt đầu khi thân người bật lên tới tầm cao nhất,
người ngửa ra phía sau và hơi nghiêng về phía tay đập bóng, hai chân hơi gập tự
nhiên, không khép sát quá cũng không dang rộng quá.
Tay đập bóng từ trên cao đưa sát mang tai ra phía sau, cánh tay duỗi thẳng
và cổ tay đập gập vào bóng, cổ tay cịn có tác dụng điều khiển bóng. Tay kia cũng
từ phía trên hạ xuống phối hợp.

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

4


9 of 98.

Khi đập vào bóng, thân người vươn thẳng, hai chân cũng duỗi ra phía trước
(đầu gối thẳng) tạo thành sức mạnh đập trúng vào bóng. Đập bóng thơng thường ở
tầm cao hơn đầu và chếch về phía trước mặt chừng 10 – 15cm.
Bóng nâng cao hay thấp tuỳ theo quả đập cao, trung bình hay thấp. Những
điểm chạm bóng vẫn phải ở tầm cao nhất cho nên bất cứ đập kiểu nào cũng phải
nhảy thật cao.
1.1.5. Kỹ thuật đập bóng – Rơi xuống
Sau khi đập xong, muốn cho người rơi xuống không bị mất thăng bằng,
chạm lưới hay vượt qua vạch giữa thì phải thả lỏng các bắp thịt, rơi xuống bằng
mũi bàn chân, hai bàn chân xoay theo chiều lưới, đầu gối hơi khuỵu.
1.2. Dạy học phát triển năng lực học sinh.
PPDH phát triển năng lực học sinh khái niệm để chỉ những phương pháp

giáo dục hướng tới việc hoạt động hóa, chủ động hóa nhận thức của người học,
nghĩa là tập trung vào tính chủ động sáng tạo của người học chứ không phải tập
trung vào phát huy tính chủ động của người dạy.
Dạy học là quá trình trao đổi kiến thức giữa GV và HS. Nếu GV chỉ thuyết
trình, có gì nói nấy thì những gì GV giảng chỉ là kiến thức một chiều. Có thể HS
đã biết những kiến thức ấy, hay đó là những nội dung khơng hữu ích đối với cuộc
sống hiện tại và tương lai của các em. GV phải luôn đổi mới bài giảng cũng như
phong cách đứng lớp. Mối quan hệ GV- HS sẽ trở nên gần gũi, tốt đẹp qua việc
giải quyết các tình huống liên quan đến nội dung bài học và cuộc sống của HS.
Khi GV dạy học bằng phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh,
HS thấy được học chứ không bị học. HS được chia sẻ những kiến thức và kinh
nghiệm của mình đồng thời với việc bổ sung những kiến thức, kinh nghiệm khơng
chỉ từ người thầy mà cịn từ chính các bạn trong lớp. HS hạnh phúc khi được học,
được sáng tạo, được thể hiện, được làm. được chủ động trong việc học, cho các
em được làm việc, được khám phá tiềm năng của chính mình. GV cần giúp các
em có được sự tự tin, có trách nhiệm với bản thân để từ đó chia sẻ trách nhiệm với
cộng đồng.
Và muốn HS có được sự tự tin và tin tưởng vào giá trị của chính mình, các
em cần được học theo phương pháp chủ động. Chỉ khi các em được tự khám phá
kiến thức, tự học, tự làm và tự bổ sung cho nhau thì kiến thức mới trở thành tri
thức của người học, chuyển thành hành động, thành thói quen hàng ngày của họ.
Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân với đối tượng, thể hiện sự chú ý
đến đối tượng, khao khát đi sâu nhận thức đối tượng, có sự hứng thú thỏa mãn đối
tượng.
Trong mơn hoc giáo dục thể chất. Học sinh được tạo điều kiện chủ động
với nội dung học sẽ thoả được đam mê và hứng thú bất tận.

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

5



10 of 98.

2. Cơ sở thực tiễn.
2.1. Thực trạng về dạy kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà của giáo
viên.
Giảng dạy theo định hướng PPCT dẫn đến thiếu bài tập, học sinh khó hình
thành động tác.
Giáo viên cứng nhắc khơng phát huy được phẩm chất năng lực và tính tự
giác, tích cực của học sinh
2.2. Mức độ hứng thú của học sinh đối với các bài tập và trò chơi đập
bóng theo phương lấy đà trong mơn bóng chuyền.
Trong kỹ thuật mơn Bóng chuyền địi hỏi các em học sinh phải có tố chất
về sức nhanh, sức mạnh, mềm dẻo và khéo léo mới thực hiện được kỹ thuật.
Trong đó điểm yếu nhất của các em đặc biệt các em nữ là thể lực yếu, tâm lí tiếp
xúc với bóng sợ sệt, việc kết hợp với các động tác kỹ thuật khơng chính xác và
linh hoạt
Ngun nhân của thực trạng.
Trong q trình giảng dạy kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà
mơn Bóng chuyền nếu giáo viên chỉ bám theo phân phối chương trình mà khơng
có sự đầu tư đổi mới phương pháp, cũng như không biết vận dụng các bài tập vào
giảng dạy thì hiệu quả của giờ dạy khơng cao, khơng phát huy được tính tự giác
tập luyện cho học sinh. Từ đó khơng thực hiện được mục đích cơ bản giáo dục
sức khỏe cho học sinh.
II. Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả
dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng
theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10
Để góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của giờ học thể dục nội dung đập
bóng theo phương lấy đà mơn bóng chuyền khối 10. Tơi đã nghiên cứu và vận

dụng vào giảng dạy các bài tập và trò chơi bổ trợ như sau:
1. Các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học kĩ thuật đập bóng
chính diện theo phương lấy đà
Để nắm vững kĩ thuật đập bóng, học sinh phải chú ý các tư thế động tác
ngay từ ban đầu: Tư thế chuẩn bị, chạy đà, thân người và tay đập bóng.
1. 1. Tập các động tác khơng bóng
Bài tập 1: Bài tập hình thành động tác cơ bản của tay, vai và thân
người khi đập bóng
* Mục đích
Nhằm hình thành động tác cơ bản ban đầu của đơng tác đập bóng trong đó
hình thành cơ bản động tác của tay vai và thân người

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

6


11 of 98.

* Cách tập luyện
Vận dụng đội hình khởi động để tập luyện
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
yếu trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai):
- Nhịp 1: Đưa 2 tay ra trước lên cao, tay đập bóng đưa ra sau cao hơn đầu 1
chút, tay còn lại dừng ở phía trước mặt thân người căng hình cánh cung. Trọng
tâm dồn về chân sau.
- Nhịp 2: đạp chân sau và kết hợp với đánh bóng. Tay đánh bóng vươn lên
bàn tay tiếp xúc phía trên và sau bóng. Tay còn lại chuyển động xuống dưới và
hơi ra sau. Kết thúc gập thân và gập bàn tay đánh bóng.
- Số lần tập: thực hiện mỗi lần tập: 10 lần. Nghỉ giữa lần tập 1 phút, tập 3

lần.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình cả
lớp(nhóm). Giáo viên đếm cho học sinh tập theo nhịp sau đó dùng tín hiệu cịi để
học sinh tập nhanh.





















  







  

     
    



     
    



GV
Bài tập 2: Các bài tập hình thành động tác chạy đà đập bóng
a. Đà 1 bước thực hiện động tác đập bóng (khơng có bóng)
* Mục đích
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
yếu trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay bng tự nhiên.

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

7


12 of 98.


- Nhịp 1: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 2: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau.
- Nhịp 3: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình cả
lớp(nhóm). Giáo viên đếm cho học sinh tập theo nhịp sau đó dùng tín hiệu cịi để
học sinh tập nhanh.






















  






  

     
    



     
    



GV
b. Đà 2 bước thực hiện động tác đập bóng (khơng có bóng)
* Mục đích
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân không thuận ở
sau, chân thuận trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự
nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân sau lên 1 bước sau đó bước chân thuận bước lên 1
bước
- Nhịp 2: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân

thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 3: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau
- Nhịp 4: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng.

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

8


13 of 98.

* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
hàng. Giáo viên đếm cho học sinh tập theo nhịp sau đó dùng tín hiệu cịi để học
sinh tập nhanh.






















  






  

     
    



     
    



GV
c. Đà 3 bước thực hiện động tác đập bóng (khơng có bóng)
* Mục đích
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng

* Cách tập luyện
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
không thuận ở trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự
nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân thuận lên 1 bước, sau đó bước chân không thuận lên 1
bước tiếp
- Nhịp 2: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 3: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau
- Nhịp 4: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
hàng. Giáo viên đếm cho học sinh tập theo nhịp sau đó dùng tín hiệu cịi để học
sinh tập nhanh. 2 hàng bên trái thực hiện xong vòng trái về đứng cuối hàng. 2
hàng bên phải thực hiện xong vòng phải về đứng cuối hàng.

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

9


14 of 98.










   









   









   










   

GV
1. 2 Tập các động tác có bóng
Bài tập 1: Gõ bóng vào tường.
* Mục đích:
Nhằm hình thành động tác cơ bản ban đầu của động tác đập bóng trong đó
hình thành cơ bản động tác của tay vai và thân người
* Cách tập luyện:
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
yếu trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). Tay khơng đập bóng ngữa bàn
tay đỡ bóng ở phía trước bụng, tay đập bóng đặt trên trên bóng.
- Nhịp 1: Tung bóng lên 1 cao ở phía trước chếch sang bên tay đập bóng
khoảng cao hơn tầm với của tay đập bóng, đồng thời đưa tay đập bóng lên cao ra
sau. Căng thân hình cánh cung.
- Nhịp 2: đạp chân sau và kết hợp với đánh bóng. Tay đánh bóng vươn lên
bàn tay tiếp xúc phía trên và sau bóng. Tay cịn lại chuyển động xuống dưới và
hơi ra sau. Kết thúc gập thân và gập bàn tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
hàng. Giáo viên dùng tín hiệu cịi để học sinh tập luyện.






GV
Bài tập 2: Tung bóng 1 bước bật nhảy gõ bóng vào tường.


Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

10


15 of 98.

* Mục đích:
Nhằm hình thành động tác cơ bản ban đầu của động tác đập bóng trong đó
hình thành cơ bản động tác bật nhảy và động tác của tay vai, thân người.
* Cách tập luyện:
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
yếu trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). Tay đập bóng ngữa bàn tay đỡ
bóng ở phía trước bụng, tay khơng đập bóng bng tự nhiên.
- Nhịp 1: Tung bóng lên 1 cao ở phía trước chếch sang bên tay đập bóng
khoảng 1,5m.
- Nhịp 2: Bước chân sau lên 1 bước dài sau đó nhanh chóng đưa chân còn
lại về cùng chân trụ chùng 2 chân.
- Nhịp 3: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau.
- Nhịp 4: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ bàn tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
hàng 4 em. Giáo viên dùng tín hiệu cịi để học sinh tập luyện.









GV
Bài tập 3: Chạy đà đập bóng treo

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

11


16 of 98.

a, Đà 1 bước thực hiện động tác đập bóng treo
* Mục đích:
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện:
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
yếu trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 2: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau
- Nhịp 3: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
em. Học sinh thực hiện xong vịng trái về đứng cuối hàng.



GV


b, Đà 2 bước thực hiện động tác đập bóng treo
* Mục đích:
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện:

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

12


17 of 98.

-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân không thuận ở
sau, chân thuận trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự
nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân sau lên 1 bước sau đó bước chân thuận bước lên 1
bước
- Nhịp 2: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 3: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau
- Nhịp 4: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
em.





GV

c. Đà 3 bước thực hiện động tác đập bóng treo
* Mục đích:
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện:
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
không thuận ở trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự
nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân thuận lên 1 bước, sau đó bước chân khơng thuận lên 1
bước tiếp

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

13


18 of 98.

- Nhịp 2: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 3: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau
- Nhịp 4: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
em.





GV

Bài tập 4: Chạy đà đập bóng do giáo viên hoặc bạn tung
a, Đà 1 bước thực hiện động tác đập bóng do giáo viên hoặc bạn tung
* Mục đích:
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện:
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân
yếu trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 2: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

14


19 of 98.

- Nhịp 3: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
em.
b, Đà 2 bước thực hiện động tác đập bóng do giáo viên hoặc bạn tung
* Mục đích:
Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện:

-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân không thuận ở
sau, chân thuận trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự
nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân sau lên 1 bước sau đó bước chân thuận bước lên 1
bước
- Nhịp 2: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 3: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau
- Nhịp 4: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
em.


GV

c, Đà 3 bước thực hiện động tác đập bóng do giáo viên hoặc bạn tung
* Mục đích:

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

15


20 of 98.

Nhằm hình thành động tác cơ bản động tác chạy đà khi đập bóng
* Cách tập luyện:
-Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chân trước chân sau (chân thuận ở sau, chân

không thuận ở trước khoảng cách 2 chân rộng gần bằng vai). 2 tay buông tự
nhiên.
- Nhịp 1: Bước chân thuận lên 1 bước, sau đó bước chân không thuận lên 1
bước tiếp
- Nhịp 2: Bước chân thuận lên 1 bước đặt vào vị trí giậm nhảy, khi chân
thuận đang di chuyển trên khơng thì chân kia nhanh chóng đạp đất đưa theo đuổi
kịp chân thuận để 2 chân cùng tiếp đất và chùng 2 chân.
- Nhịp 3: Đạp mạnh 2 chân kết hợp đánh 2 tay từ dưới lên bật nhảy thân
người lên căng hình cánh cung. Tay đánh bóng vươn lên cao ra sau
- Nhịp 4: Đập bóng kết hợp gập thân và gập cổ tay đánh bóng.
* Đội hình tập luyện: Giáo viên cho học sinh tập luyện theo đội hình từng
em.




GV

Lưu ý: Giáo viên hướng dẫn góc độ chạy đà là 45 độ sơ với đường giữa
sân.
Bài tập 5: Chạy đà đập bóng do giáo viên hoặc bạn chuyền
* Mục đích:

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123doc, T

16




×