Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Hệ cơ " pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (322.88 KB, 15 trang )






KHỞI ĐỘNG

 !"
#$%

&'() !"
*+,-.
/0123$
/!456

718
79:
7;<9
7=
7>
7
139
7
5?9

718
79:
7;<9
7=
7>
7


139
7
5?9

97@A90B
$C 7 !D 7 ; E #
;F7@5#11G$9?H$0
1F I3 18 # J D9
B 2K H 7 ;D1 #
L?79 1#  0 @ : $M
2?N 1O$ P 2F9 ? Q=R
4=RSRT9R?H$R0$U
KẾT LUẬN

!V!*WVX'Y(Z
*+,-[
/!D>
/0123$

!V!*WVX'Y(Z

\$7R7]^9_7
# _ 7 \$ 7 G$
`a bR 7 ]^ #$ 7 #
1C1 7 H 0 ]:  #
G$E71#D;Fc
E 7 @ 0 @ P 2F9
2?N
KẾT LUẬN


dV-e,f!",gh!i!j!k
*+,-%
-
0123$
-
!456

!A9  l 5#1 9J 2@ 7
2?N]S_k
k
-
c@<@
-
Wc2F9#99#=
-
d2F9m]n
-
W$7$
-
iT92o=2E

!D 1 l S T9 2o=
2ER c @ <R p 5=M
> @ #9 9#= 2@ 7
2?N]S_
\qd'r

##Ws;#$c:
$lLaF$
#$]

d#19J2@L?79#7
D$@T
XtXu

×