Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Sơ yếu lý lịch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.87 KB, 2 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc</b>

9. Dân tộc...Tôn giáo...

10. Xuất thân từ gia đinh...

11. Trình độ giáo dục phổ thơng...

12. Số CCCD...cấp ngày.../.../...nơi cấp...

13. Trình độ chun mơn cao nhất được đào tạo...

Ngành học...Nơi đào tạo...

14. Trình độ lý luận chính trị...

15. Ngày vào đồn TNCS Hồ Chí Minh...

16. Ngày vào Đảng.../.../.../ Ngày chính thức.../.../...

17. Cơ quan công tác hiện nay...

-Nghề nghiệp hiện nay:...

-Cơ quan công tác:...

-Chỗ ở hiện nay:...

2..Họ và tên mẹ:...Năm sinh...

-Nghề nghiệp hiện nay:...

-Cơ quan công tác:...

-Chỗ ở hiện nay:...

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

3.Họ và tên Anh/chị/em:...Năm sinh...

-Nghề nghiệp hiện nay:...

-Cơ quan cơng tác:...

-Chỗ ở hiện nay:...

<b>III.TĨM TẮT Q TRÌNH ĐÀO TẠO </b>Từ tháng đếntháng nămTên trường hoặc cơsỡ đào tạoNgành học Hình thức đào tạo Văn bằngchứng chỉTôi xin cam đoan bản tờ khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật,nếu có điều gìkhơng đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình ...,ngày,,,,,,,,tháng...năm...

<b>Xác nhận của cơ quan đang công tác Người khai </b>

<b>Hoặc địa phương nơi đăng kí hộ khẩu (ký và ghi rỗ họ tên)</b>...

... ...

...

</div>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×