Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

so yeu ly lich

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.9 KB, 5 trang )

Bộ quốc phòng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Tổng công ty viễn thông quân đội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- ----------------
Sơ yếu lý lịch
(Dùng cho CNV Lao động Hợp đồng Tổng công ty VTQĐ)
Họ và tên: ..Sinh ngày: Nam/Nữ:
Dân tộc: ..Tôn giáo: Tuyển dụng Ngày ..
Đơn vị công tác: ...Số CMT: Ngày cấp: Nơi cấp: ..
Ngày vào Đảng (Đoàn) .Chính thức: ..
Trình độ văn hoá: .Chuyên môn nghiệp vụ:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Tình hình kinh tế - chính trị - x hội của gia đìnhã
Ông nội: .Sinh năm: Nghề nghiệp: .
Bà nội: .Sinh năm: Nghề nghiệp: .
Nơi ở hiện nay: .
Nơi công tác: .
Thái độ chính trị từ trớc đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời
gian tham gia, cấp bậc, chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:
..
..
..
..
..
..
Bố: .. .Sinh năm: Nghề nghiệp: .
Nơi ở hiện nay: .
Nơi công tác: ...
Thái độ chính trị từ trớc đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời
gian tham gia, cấp bậc, chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:


..
..
..
..
..
..
Mẹ: .. Sinh năm: Nghề nghiệp:
Nơi ở hiện nay: .
Nơi công tác: ...
Thái độ chính trị từ trớc đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời
gian tham gia, cấp bậc, chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:
..
..
..
..
..
..
Anh, chị, em của bố: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện nay, thái độ chính trị từ trớc
đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia, cấp bậc,
chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Ông ngoại: .Sinh năm: ..Nghề nghiệp:
Bà ngoại: ..Sinh năm: Nghề nghiệp:
Nơi ở hiện nay:
Nơi công tác:
Thái độ chính trị từ trớc đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời
gian tham gia, cấp bậc, chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:
..
..
..
..
..
..
..
..
Anh, chị, em của bố: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện nay, thái độ chính trị từ trớc
đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia, cấp bậc,
chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Anh, chị, em của bố: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện nay, thái độ chính trị từ trớc
đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia, cấp bậc,
chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
Vợ (chồng) và các con : Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện nay, thái độ chính trị từ tr-
ớc đến nay làm gì cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia, cấp
bậc, chức vụ) và hiện nay đang làm gì, ở đâu:
..
..
..
..
..
..
..
Quan hệ với ngời thân ở nớc ngoài (ghi rõ họ tên, làm gì, ở nớc nào, thời gian, lí do đi và ở
lại)
..
..
..
..
..
..
..
Quá trình học tập và công tác của bản thân
Khai từ nhỏ đến nay đã làm gì, ở đâu ( ghi rõ từ năm đến năm)
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
Ngày . Tháng .Năm ..
Ngời khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của địa phơng
(Nội dung xác nhận ghi bản khai lý lịch này đúng hay sai, nếu sai thì sai ở chỗ nào và xác
nhận t cách đạo đức, việc chấp hành chủ trơng chính sách của ngời khai và gia đình ở địa
phơng nh thế nào).
..
..
..
..
..
..
..
..
Ngày .tháng ... năm 200 .
UBND Phờng (Xã)
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×