Tải bản đầy đủ (.pdf) (59 trang)

phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh đạt kiến tài hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (16.82 MB, 59 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP </b>

<b>KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH </b>

<b> ---o0o--- </b>

<b>KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH ĐẠT KIẾN TÀI, HÀ NỘI </b>

<b>NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH </b>

<i><b>Giảng viên hướng dẫn : ThS. Hoàng Thị Dung Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Minh Thư </b></i>

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>LỜI CẢM ƠN </b>

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý thầy cô trong Ban giám hiệu Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam, khoa KT& QTKD và tồn bộ thầy cơ giáo Bộ môn Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho em kiến thức cơ bản, tạo điều kiện cho em có thời gian thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp này để vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế làm việc.

Em cũng trân trọng cảm ơn Quý Công ty TNHH Đạt Kiến Tài đã tạo điều kiện cho tơi có cơ hội đến thực tập, nhất là các anh chị cô chú, anh chị phịng kế tốn đã rất nhiệt tình chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại Công ty.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới Giảng viên Th.s Hồng Thị Dung – Người cơ đã nhiệt tình giúp đỡ và tận tình hướng dẫn em để em có thể hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này.

<i>Em xin chân thành cảm ơn! </i>

<i>Hà Nội, ngày 15 .tháng 5 năm 2022 Sinh viên thực hiện </i>

<b>Nguyễn Thị Minh Thư </b>

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

1.1 Khái niệm, chức năng tài chính doanh nghiệp ... 5

<i>1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp ... 5</i>

<i>1.1.2 Chức năng tài chính doanh nghiệp ... 6</i>

1.2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ... 7

<i>1.2.1 Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ... 7</i>

<i>1.2.2 Mục đích, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ... 7</i>

<i>1.2.3 Trình tự và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ... 8</i>

1.3 Nội dung phân tích tài chính của doanh nghiệp ... 12

1.3.1 Phân tích cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp ... 12

<i>1.3.2 Phân tích tình hình tài trợ vốn, thừa thiếu vốn của doanh nghiệp ... 12</i>

<i>1.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ... 14</i>

1.4 Nội dung phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp ... 17

<i>1.4.1 Các hệ số phân tích khả năng thanh tốn của doanh nghiệp ... 17</i>

<i>1.4.2 Phân tích khả năng độc lập tự chủ về tài chính của doanh nghiệp ... 19</i>

1.4.3 Phân tích khả năng sinh lời ... 20

CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẠT KIẾN TÀI ... 22

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Đạt Kiến Tài ... 22

<i>2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của cơng ty ... 22</i>

<i>2.1.2 Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty ... 22</i>

2.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty ... 22

2.3 Kết quả hoạt động sản xuất của Công ty ... 26

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH ĐẠT KIẾN TÀI – HÀ NỘI ... 29

3.1 Phân tích tình hình tài chính của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài ... 29

3.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty ... 29

3.1.2 Đánh giá khả năng độc lập tự chủ về tài chính của Cơng ty ... 33

<i>3.1.3 Phân tích tình hình tài trợ vốn của cơng ty ... 35</i>

<i>3.1.4 Phân tích tình hình thừa thiếu vốn của cơng ty ... 37</i>

<i>3.1.5 Phân tích khả năng sinh lời ... 39</i>

<i>3.1.6 Phân tích khả năng thanh tốn ... 41</i>

3.2 Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty TNHH Đạt Kiến Tài ... 44

<i>3.2.1 Thành tựu của công ty TNHH Đạt Kiến Tài ... 44</i>

<i>3.2.2 Những hạn chế đối với công ty TNHH Đạt Kiến Tài ... 45</i>

<i>3.2.3 Nguyên nhân của những hạn chế đối với công ty ... 45</i>

<i>3.3 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của cơng ty ... 46</i>

<i>3.3.1 Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn ... 46</i>

<i>3.3.2 Giải pháp quản lý hiệu quả hàng tồn kho ... 47</i>

<i>3.3.3 Quản lý các khoản phải thu, phải trả... 48</i>

<i>3.3.4 Quản lý các khoản chi phí ... 49</i>

<i>3.3.5 Giải pháp về công tác quản lý ... 49</i>

KẾT LUẬN ... 51

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

10 TĐPTBQ Tốc độ phát triển bình quân 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12 TSCĐ Tài sản cố định 13 TSDH Tài sản dài hạn 14 TSNH Tài sản ngắn hạn

16 VLĐTX Vốn lưu động thường xuyên

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>DANH MỤC BẢNG </b>

Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH ĐẠT KIẾN TÀI

(2019-2021)... 28

Bảng 3.1 Phân tích cơ cấu tài sản của công ty trong 3 năm (2019-2021) ... 30

Bảng 3.2: Phân tích cơ cấu nguồn vốn của cơng ty trong 3 năm (2019 – 2021) ... 32

Bảng 3.3: Phân tích cơ cấu tài sản của công ty trong 3 năm (2019 – 2021) ... 34

Bảng 3.4: Tình hình sử dụng vốn lưu động thường xuyên của công ty ... 36

Bảng 3.5: Tình hình thừa (thiếu) vốn của cơng ty trong 3 năm (2019 – 2021) ... 38

Bảng 3.6: Một số chỉ tiêu khả năng sinh lời ... 40

Bảng 3.7: Phân tích khả năng thanh tốn của cơng ty trong 3 năm ... 43123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ </b>

Sơ đồ 2.1 Cơ cấu bộ máy của công ty ... 23

Biếu đồ 2.1: Cơ cấu trình độ lao động của công ty (31/12/2021) ... 24

Biếu đồ 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính của cơng ty (31/12/2021) ... 24

Biếu đồ 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi của công ty (31/12/2021) ... 25

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết đề tài </b>

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi theo hướng kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế cùng khu vực cũng như tồn cầu. Chính vì thế, hệ thống doanh nghiệp cũng đã và đang không ngừng đổi mới và phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp và hình thức sở hữu. Chính vì vậy, đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là những nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cần có sự hiểu biết và có những kiến thức cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp, để có thể phân tích, đánh giá một cách đúng đắn nhất về hoạt động, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp theo hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính phù hợp, nắm rõ được đâu là điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác.

Phân tích báo cáo tài chính là một cơng việc vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngồi doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá được đúng thực trạng tài chính, chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra được các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực, nhà đầu tư có quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu tư của mình, các chủ nợ được đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản cho vay, nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt ra, các cơ quan quản lý Nhà nước có được các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật.

Các doanh nghiệp xây dựng ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế, có những đóng góp to lớn đối với nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động,…Tuy nhiên, thơng tin kế tốn được cung cấp từ những doanh nghiệp này nói chung và việc phân tích báo cáo tài chính nói riêng vẫn cịn nhiều tồn tại cần khắc phục.

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính của doanh

<i><b>nghiệp nên em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại cơng ty </b></i>

<i><b>TNHH Đạt Kiến Tài, Hà Nội ” để làm đề tài nghiên cứu khóa luận của mình. </b></i>

<b>2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát </b>

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Cơng ty, đề xuất giải pháp góp phần cải thiện tình hình tài chính của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài trong thời gian tới.

<b>2.2. Mục tiêu nghiên cứu </b>

- Tìm hiểu cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. - Tìm hiểu đặc điểm cơ bản của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài. - Phân tích thực trạng tài chính của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Đạt Kiến Tài.

<b>3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài </b>

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phân tích tình hình tài chính của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài.

<b>3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài </b>

<i><b>3.2.1. Phạm vi về không gian và thời gian </b></i>

<b>* Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Đạt </b>

Kiến Tài. Địa chỉ tại thôn Việt Hịa, xã Vân Hịa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>4. Nội dung nghiên cứu </b>

- Cơ sở lý luận về phân tích tài chính của doanh nghiệp. - Đặc điểm cơ bản của công ty TNHH Đạt Kiến Tài.

- Thực trạng tình hình tài chính của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài.

- Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài.

<b>5. Phương pháp nghiên cứu </b>

<b>5.1. Phương pháp thu thập số liệu </b>

- Đối với số liệu thứ cấp: Đây là những nguồn thông tin cơ bản rất quan trọng để tổng hợp, phân tích và đưa ra những nhận xét, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp với mục tiêu của đề tài. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu - Phương pháp xử lý số liệu: Dựa vào các số liệu đã được kiểm toán, tổng hợp, đối chiếu để chọn ra những thông tin phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài. Toàn bộ số liệu điều tra được xử lý theo chương trình Microsoft Excel.

- Phương pháp phân tích số liệu:

+ Phương pháp thống kê mô tả: Sử dụng các chỉ tiêu như số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân và dãy số biến động theo thời gian. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để nêu lên mức độ của hiện tượng, phân tích biến động của các hiện tượng và mối quan hệ giữa các hiện tượng với nhau. Phương pháp này được sử dụng để mơ tả tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động, đặc điểm bộ máy quản lý, đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty, đặc điểm về vốn, tài sản và các chỉ tiêu tài chính…

+ Phương pháp thống kê so sánh: Dùng phương pháp này để so sánh kết quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, tình hình độc lập tự chủ về tài chính, tình hình vốn ngắn hạn thường xuyên, nhu cầu vốn ngắn hạn thường xuyên, tình hình thừa thiếu vốn, hiệu quả sử dụng vốn, tình hình biến động các khoản phải thu, phải trả của công ty trong 3 năm 2019-2021.

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

+ Tính tốc độ phát triển liên hoàn (%) của các chỉ tiêu nghiên cứu + Tính tốc độ phát triển bình qn (%) của các chỉ tiêu nghiên cứu

<b>6. Kết cấu báo cáo đề tài khóa luận </b>

- Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh sách, bảng, phục lục, nội dung chính của khóa luận được thể hiện trong 03 chương.

<b>Chương 1: Cơ sở lý luận về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Đặc điểm chung của Công ty TNHH Đạt Kiến Tài. </b>

<b>Chương 3: Thực trạng và giải pháp góp phần cải thiện tình hình tài chính </b>

của Cơng ty TNHH Đạt Kiến Tài.

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>CHƯƠNG 1 </b>

<b>CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA DOANH NGHIỆP </b>

<b>1.1 Khái niệm, chức năng tài chính doanh nghiệp </b>

<i><b>1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp </b></i>

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính, tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, q trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp. Hoạt động của tài chính doanh nghiệp ln bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Trong các doanh nghiệp, có những quan hệ tài chính sau:

- Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước, được thể hiện qua việc nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp hoạt động (đối với các doanh nghiệp nhà nước) và doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như nộp các khoản thuế và lệ phí…

- Quan hệ giữa các doanh nghiệp đối với các chủ thể kinh tế khác như quan hệ mặt thanh toán trong việc vay và cho vay vốn, đầu tư vốn, mua hoặc bán tài sản, vật tư, hàng hóa và các dịch vụ khác.

- Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp, được thể hiện trong doanh nghiệp thanh tốn tiền lương, tiền cơng và thực hiện các khoản tiền thưởng, tiền phạt với công viên của doanh nghiệp, quan hệ thanh toán giữa các bộ phận doanh nghiệp, trong việc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, việc phân chia lợi tức cho các cổ đơng, việc hình thành các quỹ của doanh nghiệp…

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

các mục tiêu của doanh nghiệp. Các hoạt động có liên quan đến việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức tốt các mối quan hệ tài chính tên cũng nhằm đạt tới cá mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

<i><b>1.1.2 Chức năng tài chính doanh nghiệp </b></i>

Tài chính doanh nghiệp đóng vai trị rất quan trong đối với hoạt động của doanh nghiệp và được thể hiện ở những điểm chủ yếu sau:

Chức năng tổ chức vốn doanh nghiệp: Xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện sản xuất kinh doanh trong điều kiện của cơ chế thị trường có hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp phải có vố và có phương án tạo lập, huy động vốn cụ thể.

+ Thứ nhất, phải xác định nhu cầu vốn (vốn cố định và vốn lưu động) cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Thứ hai, phải xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu và các giải pháp huy động vốn. Nếu nhu cầu lớn hơn khả năng thì doanh nghiệp phải huy động thêm vốn, tìm kiến mọi nguồn tài trờ với chi phí sử dụng vốn thấp nhưng vẫn bảo đản có hiệu quả, nếu khả lớn hơn nhu cầu thì doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường hoặc có thể tham gia vào thị trường tài chính như đầu tư chứng khốn, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh…

+ Thứ ba, phải lựa chọn nguồn vốn và phương thức thanh toán các nguồn vốn sao cho chi phí doanh nghiệp phải trả là thấp nhất trong khoảng thời gian hợp lý.

Chức năng phân phối thu thập của doanh nghiệp: Chức năng phân phối bảng hiện ở việc phân phối thu thập của doanh nghiệp từ doanh thu bán hàng và thu thập từ các hoạt động khác. Nhìn chung, các doanh nghiệp phân phối như sau:

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

+ Bù đắp các yếu tố đầu vào đã tiêu hao trong q trình sản xuất kinh doanh như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí vật tư, chi phí cho lao động và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có lãi).

<b>1.2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp </b>

<i><b>1.2.1 Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp </b></i>

Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình đánh giá xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu tài chính hiện hành với quá khứ nhằm đánh giá thực trạng tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như những rủi ro và triển vọng trong tương lại của doanh nghiệp.

<i><b>1.2.2 Mục đích, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp </b></i>

Thơng tin tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của rất nhiều đối tượng như nhà nước, chủ sở hữu, khách hàng,…

<i>Khách hàng và các chủ nợ thương mại: Quan tâm khả năng và thời hạn </i>

thanh toán của doanh nghiệp, đến việc các doanh nghiệp liên tục phát sinh các dòng ngân quỹ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong suốt thời hạn của khoản nợ.

<i>Các nhà đầu tư: Thường tập trung vào khả năng sinh lời và điều kiện tài </i>

chính của doanh nghiệp liên quan đến khả năng trả cổ tức và vượt nguy cơ phá sản

<i>Các nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tài chính của doanh nghiệp nhằm </i>

mục tiêu kiểm sốt nội bộ và cung cấp nhiều thơng tin về điều kiện và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp cho các nhà cung cấp vốn bên ngoài

<i>Các cơ quan chức năng: Cơ quan thuế, thống kê, phịng kinh tế,…phân tích </i>

tài chính giúp đánh giá đúng đắn thực trạng tài chính doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp hoặc tác động của doanh nghiệp đến tình hình tài chính kinh tế - xã hội.

Vì vậy mà phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là không thể thiếu để phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc vay vốn. Công tác quản lý về mặt tài chính mà tốt sẽ đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp ổn định lâu dài giảm thuế được các khoản đi vay, đủ

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn. Từ đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được nâng cao tạo được vị thế trên thị trường.

<i><b>1.2.3 Trình tự và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp </b></i>

<i>1.2.3.1 Trình tự các bước phân tích </i>

<b> Thu thập thơng tin </b>

Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thơng tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng sử dụng tình hình tài chính của doanh nghiệp phục vụ cho q trình dự tốn tài chính. Nó bao gồm những thơng tin nội bộ đến những thơng tin bên ngồi những thông quản lý khác, những thông tin về số lượng, giá trị,…trong đó các thơng tin kế tốn phản ánh tập trung các báo cáo tài chính doanh nghiệp là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy, phân tích tài chính trên thực tế là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

<b> Xử lý thơng tin </b>

Giai đoạn tiếp theo của phân tích tài chính là q trình xử lý thơng tin đã thu thập được trong giai đoạn này người sử dụng thông tin ở các góc độ nghiên cứu ứng dụng khác nhau có phương pháp xử lý thơng tin khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra: xử lý thơng tin là q trình sắp xếp các thơng tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính tốn, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân các kết quả đạt được phục vụ cho quá trình dự toán và quyết định.

<b> Dự đoán và quyết định </b>

Thu thập và xử lý thông tin nhằm chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cần thiết để người sự dụng thông tin dự đoán nhu cầu và đưa ra quyết định tài chính. Có thể nói mục tiêu của phân tích tài chính là đưa ra quyết định tài chính đối với chủ doanh nghiệp phân tích tài chính nhằm đưa ra các quyết định liên quan tới mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, tăng trưởng, phát triển và tối đa hóa lợi nhuận. Đối với người cho vay và đầu tư vào doanh nghiệp thì đưa ra các quyết định về tài trợ và đầu tư đối với nhà quản lý thì đưa ra các quyết định về quản lý doanh nghiệp

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động củ chỉ tiêu phân tích người sử dụng phương pháp này cần năm chắc các vấn đề sau:

<i><b>Thứ nhất: Lựa chọn tiêu chuẩn so sánh </b></i>

Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu được lựa chọn làm căn cứ để so sánh hay còn được gọi là gốc của so sánh. Tùy theo mục đích phân tích mà gốc so sánh được lựa chọn cho phù hợp các gốc so sánh có thể sử dụng là:

+ So sánh số thực hiện ở kỳ này với kỳ thực hiện kỳ trước để thấy được mức độ và xu hướng biến động của chỉ tiêu so sánh

+ So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy được mức phấn đấu hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp

+ So sánh số thực hiện của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác hoặc số trung bình của ngành để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, hợp lý hay không hợp lý

+ So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng của từng chỉ tiêu các biết trong tổng thể

+ So sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thất được sự thay đổi về lượng và tỷ lệ các khoản mục theo thời gian

<i><b>Thứ hai: Điều kiện so sánh được </b></i>

Điều kiện quan trọng để đảm bảo phép so sánh có ý nghĩa là các chỉ tiêu đem so sánh phải đảm bảo tính đồng nhất tức là phải đảm bảo phản ánh cùng một nội dung kinh tế cùng một phương án tính tốn sử dụng cùng một đơn vị đo lường ngoài ra các doanh nghiệp cần có quy mơ và điều kiện kinh doanh tương tự nhau.

<i><b>Thứ ba: Kỹ thuật so sánh </b></i>

<i>So sánh tuyệt đối: Là kết quả chênh lệch giữa số liệu của kỳ phân tích với số </i>

liệu gốc. Kết quả so sánh tuyệt đối phản ánh sự biến động về quy mơ của đối tượng phân tích

Cơng thức: ∆= 𝑦<sub>𝑖</sub>− 𝑦<sub>𝑖−1</sub>Trong đó: ∆ là giá trị tuyệt đối

𝑦<sub>𝑖</sub> − 𝑦<sub>𝑖−1</sub> : là trị số của các kỳ

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<i>So sánh tương đối: Thể hiện bằng tỷ lệ giữa số liệu của kỳ phân tích với kỳ gốc </i>

kết quả so sánh tương đối thường phản ánh tốc độ phát triển của đối tượng phân tích. Cơng thức:

Tốc độ phát triển định gốc: %𝑡<sub>đ</sub> = <sup>𝑦</sup><small>𝑖</small>

<small>𝑦</small><sub>0</sub> ∗ 100 Tốc độ phát triển liên hoàn: %𝑡<sub>𝑙</sub> = <sup>𝑦</sup><small>𝑖</small>

<small>𝑦</small><sub>𝑖−1</sub> ∗ 100

Trong đó: t là số tương đối, 𝑦<sub>𝑜</sub> là trị số của kỳ gốc 𝑦<sub>𝑖</sub> , 𝑦<sub>𝑖−1</sub> là trị số của các kỳ

<i>So sánh với số bình quân: Số bình quân thể hiện tính phổ biến tính đại diện </i>

của các chỉ tiêu khi so sánh giữa các kỳ phân tích hoặc chỉ tiêu bình qn Cơng thức: 𝑡 = <small>𝑛−1</small>√𝑡<small>1</small>∗ 𝑡<sub>2</sub>∗ … ∗ 𝑡<sub>𝑛</sub>

<b> Phương pháp cân đối </b>

Là phương pháp mơ tả và phân tích các hiện tượng kinh tế mà giữa chúng tồn tại mối quan hệ cân bằng hoặc tồn tại sự cân bằng những mối quan hệ mang tính chất cân đối như giữa tổng tài sản với tổng nguồn vốn, giữa nhu cầu với khả năng thanh toán, cân đối thu chi tiền mặt.

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Trên cơ sở mối liên hệ cân đối trên, nếu một chỉ tiêu thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của chỉ tiêu khác. Do vậy cần phải lập công thức cân đối thu thập số liệu để xác định mức ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích khi tiến hành phân tích một chỉ tiêu kinh tế có liên hệ với một chỉ tiêu kinh tế khác bằng mối liên hệ cân đối.

Phương pháp Dupont

Đây là phương pháp phân tích trên cơ sở mối quan hệ tương đối giữa các tỷ số tài chính nhằm xác định các yếu tố tác động đến các tỷ số tài chính của doanh nghiệp, nói cách khác bản chất của phương pháp là thể hiện một tỷ số tổng hợp tích số của chuỗi các tỷ số có mối quan hệ tương hỗ với nhau với mục đích phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đó với tỷ số tổng hợp.

Khi xem xét chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, có thể phân tích chỉ tiêu này thành tích số của các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và hệ số quay vòng tài sản từ dó xác định ảnh hưởng của các yếu tố tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và hệ số quay vòng tài sản đối với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Công thức được diễn giải như sau: 𝑇ỷ 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑙ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑡𝑟ê𝑛 𝑡ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛

= 𝑇ỷ 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑙ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑡𝑟ê𝑛 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 ∗ 𝐻ệ 𝑠ố 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣ò𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 Hay:

𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế𝑇à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 <sup>=</sup>

𝐿𝑁 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛<sup> ∗ </sup>

𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛𝑇à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛

Nhà phân tích cũng có thể phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu theo mơ hình Dupont như sau:

𝐿𝑁 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế

𝐿𝑁 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛<sup>∗ </sup>

𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 <sup>∗ </sup>

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛𝑉𝐶𝑆𝐻

Như vậy tác giả đã chọn phương pháp Dupont làm phương pháp phân tích vì phương pháp này hữu ích, thuận lợi và nhanh hơn các phương pháp còn lại. Mặt khác phương pháp này cũng chỉ ra được tổng quan về tài chính rõ nhất.

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>1.3 Nội dung phân tích tài chính của doanh nghiệp </b>

<b>1.3.1 Phân tích cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp </b>

<i>1.3.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp </i>

Cơ cấu tài sản là chỉ tiêu phản ánh giá trị tài sản của từng bộ phận trong giá trị toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được biểu hiện bằng chỉ tiêu tỷ trọng:

𝐷<sub>𝑖</sub> = <sup>𝑌</sup><sup>𝑖</sup>

∑ 𝑌<sub>𝑖</sub> <sup>∗ 100% </sup>Trong đó:

𝐷<sub>𝑖</sub>: Tỷ trọng tài sản của loại tài sản i 𝑌<sub>𝑖</sub>: Giá trị tài sản loại i

∑ 𝑌<sub>𝑖</sub>: Tổng giá trị tài sản

Phân tích cơ cấu tài sản sẽ giúp cho nhà quản lý sẽ nắm được tình hình đầu tư và sử dụng vốn, kịp thời điều chính lại những tài sản bị tồn đọng có biện pháp xử lý.

<i>1.3.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp </i>

Cơ cấu nguồn vốn phản ánh giá trị từng bộ phận nguồn trong tổng nguồn vốn thông qua các chỉ tiêu tỷ trọng

𝐷<sub>𝑖</sub> = <sup>𝑌</sup><sup>𝑖</sup>

∑ 𝑌<sub>𝑖</sub> <sup>∗ 100% </sup>Trong đó:

𝐷<sub>𝑖</sub>: Tỷ trọng nguồn vốn của loại nguồn vốn i 𝑌<sub>𝑖</sub>: Giá trị nguồn vốn loại i

∑ 𝑌<sub>𝑖</sub>: Tổng giá trị nguồn vốn

Việc phân tích cơ cấu nguồn vốn sẽ giúp cho việc phân phối, bố trí hợp lý nguồn vốn cho các khâu khác nhau của quá trình sản xuất kinh doanh, tránh được tình trạng thừa thiếu vốn.

<i><b>1.3.2 Phân tích tình hình tài trợ vốn, thừa thiếu vốn của doanh nghiệp </b></i>

Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có tài sản bao gồm TSLĐ và TSDH. Để hình thành 2 loại này phải có các nguồn vốn tài trợ tương ứng bao gồm nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn.

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<i>+ Nguồn vốn ngắn hạn: là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong </i>

khoảng thời gian dưới 1 năm cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, nợ quá hạn, nợ nhà cung cấp và nợ phải trả ngắn hạn khác.

<i>+ Nguồn vốn dài hạn: là nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng lâu dài cho hoạt </i>

động kinh doanh, bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay nợ trung, dài hạn…Nguồn vốn dài hạn trước hết được đầu tư để hình thành TSDH, phần dư của nguồn vốn dài hạn trước hết được đầu tư để hình thành TSLĐ.

Tình hình tài trợ vốn được phân tích bằng cách sử dụng chủ tiêu vốn ngắn hạn, nhu cầu vốn ngắn hạn vào phân tích việc đảm bảo nguyên tắc cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn.

<i>1.3.2.1 Tình hình vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp </i>

Số chênh lệch giữa nguồn vốn dài hạn với tài sản dài hạn hoặc giữa tài sản ngắn hạn với nguồn vốn ngắn hạn được gọi là vốn ngắn hạn thường xuyên.

<i>1.3.2.2 Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên </i>

NCVLĐTX là lượng vốn ngắn hạn doanh nghiệp cần tài trợ cho một phần TSLĐ.

NCVLĐTX = Tồn kho + Các khoản phải thu – Nợ ngắn hạn

+ NCVLĐTX > 0: Nguồn vốn ngắn hạn mà doanh nghiệp có từ bên ngồi khơng đủ bù đắp TSLĐ.

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

+ NCVLĐTX ≤ 0: Vốn lưu động thường xuyên từ bên ngoài đủ bù để tài trợ cho TSLĐ.

So sánh vốn lưu động thường xuyên và nhu cầu vốn lưu động thường xuyên So sánh giữa VLĐTX và NCVLĐTX để thấy được vốn lưu động thường xuyên có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên hay không. Nếu VLĐTX lớn hơn NCVLĐTX thì khả năng đáp ứng nhu cầu VLĐTX của cơng ty là tốt, cơng ty có khả năng thanh tốn nhanh.

<i>1.3.2.3 Phân tích tình hình thừa thiếu vốn của doanh nghiệp </i>

Vốn trong kinh doanh là vấn đề rất quan trọng đối với doanh nghiệp, vì vậy việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là rất cần thiết thừa vốn gây ứ đọng vốn, lãng phí hoặc bị các đơn vị khác chiếm dụng thiếu vốn thì sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Để xác định tình hình thừa hay thiếu vốn, người ta căn cứ vào mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế tốn thơng qua các phương trình cân đối:

B.NV+ A.NV (I1 + II4) = A.TS (I + II + V2.3) + B.TS (II + III + V) Chú thích ký hiệu:

B.NV: Vốn chủ sở hữu

A.NV: Nợ phải trả (Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn)

A.TS: Tài sản ngắn hạn (Tiền và các khoản tương đương tiền + Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn + Hàng tồn kho + Tài sản ngắn hạn)

B.TS: Tài sản dài hạn (Tài sản cố định + Các khoản đầu tư tài chính dài hạn + Tài sản dở dang dài hạn + Tài sản dài hạn khác)

+ VT > VP: Doanh nghiệp thừa vốn nên có thể bị chiếm dụng hay ứ đọng. +VT < VP: Doanh nghiệp thiếu vốn nên phải đi chiếm dụng hoặc đi vay.

<i><b>1.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp </b></i>

<i>1.3.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dài hạn a) Khái niệm vốn dài hạn: </i>

Vốn dài hạn là một bộ phận của vốn sản xuất biểu hiện dưới giá trị ban đầu để đầu tư vào các TSCĐ nhằm phục vụ cho hoạt đọng được kinh doanh, mà đặc

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần vào giá trị của sản phẩm qua nhiều chu kỳ sản xất và hồn thành một vịng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng.

<i>b) Phân loại </i>

<i>Phân loại VDH theo mục đích sử dụng: Theo phương pháp này VDH của </i>

doanh nghiệp bao gồm VDH dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh VDH dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp an ninh, quốc phịng,…

<i>Phân loại VDH theo tình hình sử dụng: Theo phương pháp này VDH của </i>

doanh nghiệp được gồm những loại sau: VDH đang sử dụng, VDH chưa cần dùng. Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn dài hạn giúp chúng ta có thể đánh giá được tình hình vốn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời sẽ phản ánh chất lượng công tác quản lý của doanh nghiệp thông qua hệ thống các chỉ tiêu sau:

<i>Hiệu suất sử dụng vốn dài hạn: Đo lường việc sử dụng VDH như thế nào. </i>

Nó phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Công thức xác định:

𝐻<sub>𝑉𝐷𝐻</sub> =<sup>𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ỳ</sup>𝑉𝐶Đ 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛

<i>Hệ số đầu tư tổng quát vốn dài hạn: Là đại lượng nghịch đảo của chỉ tiêu </i>

hiệu suất sử dụng VDH chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra một đồng doanh thu cần phải bỏ vào sản xuất bao nhiêu đồng VDH.

𝐻<sub>Đ𝑡𝑡𝑞𝑣𝑑ℎ</sub> =<sup>𝑇à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑑à𝑖 ℎạ𝑛</sup>𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛

<i>Tỷ suất sinh lời của vốn dài hạn: Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của </i>

VDH. Chỉ tiêu này thể hiện một đồng VDH bỏ ra vào sản xuất đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận khả năng sinh lời của VDH càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng tốt

𝜃<sub>𝑉𝐷𝐻</sub> =<sup>𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛 𝑡ừ ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔 𝑆𝑋𝐾𝐷</sup>𝑉𝐷𝐻𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<i>1.3.3.2 . Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn a) Khái niệm vốn ngắn hạn: </i>

Vốn ngắn hạn là số tiền ứng trước về tài sản ngắn hạn nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp diễn ra một cách thường xuyên, liên tục. Vốn ngắn hạn chuyển toàn bộ giá trị một lần vào hoàn thành vịng tuần hồn sau mỗi chu kỳ sản xuất.

<i>b) Phân loại vốn ngắn hạn </i>

Căn cứ vào quá trình tuần hồn và lưu chuyển vốn ngắn hạn được chia thành: Vốn dự trữ: là bộ phận dùng để mua nguyên vật liệu, nhiên liệu phụ tùng thay thế dự trữ và chuẩn bị đưa vào sản xuất.

Vốn trong sản xuất: là bộ phận dùng cho giai đoạn sản xuất như sản phẩm dở dang, bán thành phẩm...

Vốn trong lưu thông: là bộ phận trực tiếp dùng cho giai đoạn lưu thông thành phẩm, vốn bằng tiền mặt

<i>c) Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn </i>

<i>Vòng quay vốn ngắn hạn (L): Phản ánh trong kỳ VNH quay được mấy vịng </i>

qua đó cho biết một đồng VNH bỏ vào sản xuất kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng doanh thu chỉ tiêu này tỷ lệ thuận với hiệu quả sử dụng VNH

𝑉ố𝑛 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛

<i>Kỳ luân chuyển vốn ngắn hạn (K): Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết để </i>

thực hiện một vòng quay VNH vòng quay của vốn càng nhanh thì kỳ luân chuyển vốn càng được rút ngắn và chứng tỏ VNH càng được sử dụng có hiệu quả.

𝑉ị𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣ố𝑛 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛

Thơng thường số ngày trong kỳ phân tích là 360 ngày tương ứng thời gian là 01 năm

<i>Tỷ suất sinh lời của vốn ngắn hạn: Chỉ tiêu này cho biết một đồng VNH bỏ </i>

vào sản xuất kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận tỷ lệ này phản ánh hiệu quả sử dụng VNH.

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

𝜃<sub>𝑉𝑁𝐻</sub> =<sup>𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛 𝑡ừ ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔 𝑆𝑋𝐾𝐷</sup>𝑉ố𝑛 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛

<b>1.4 Nội dung phân tích khả năng thanh tốn của doanh nghiệp  Khái niệm </b>

Khả năng thanh toán là một thuật ngữ dùng để chỉ khả năng thực hiện các khoản phải thu, khoản phải trả của một tổ chức kinh tế của ngân hàng ngân sách nhà nước trong một ngân sách nhất định với một đối tượng cụ thể nó lại có một cách định nghĩa khác nhau

Đối với doanh nghiệp: Khả năng thanh toán là khả năng của một doanh nghiệp có thể hồn trả các khoản nợ đến hạn khi một doanh nghiệp mất khả năng thanh tốn tồn án sẽ tun bố phá sản, vỡ nợ.

<b> Ý nghĩa của phân tích khả năng thanh tốn </b>

Chất lượng cơng tác tài chính của doanh nghiệp được phản ánh thông qua khả năng thanh toán nếu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nói chung và tài chính nói riêng doanh nghiệp sẽ ít cơng nợ khả năng thanh tốn dồi dào ít bị chiếm dụng cũng như đi chiếm dụng của các đơn vị khác. Hay nói các khác nếu biết tổ chức quản lý tốt tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ ít bị căng thẳng quan hệ kinh doanh giữa doanh nghiệp với các đối tác sẽ lành mạnh và củng cố được chữ tính của doanh nghiệp trên thương trường

<i><b>1.4.1 Các hệ số phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp </b></i>

<i>a) Hệ số thanh toán tổng quát (H<small>TQ</small>) </i>

Hệ số thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa tổng tài sản hiện có và tổng nợ phải trả.

<i>H<small>TQ </small>= </i>

Ý nghĩa: Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Nếu H<small>TQ</small>< 1 là báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu bị mất toàn bộ, tổng tài sản hiện có khơng đủ trả nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

<i>b) Hệ số thanh toán vốn lưu động (H<small>VLĐ</small>) </i>

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thanh toán chuyển đổi thành tiền của tài sản lưu động, cho biết tỷ trọng vốn bằng tiền chiếm bao nhiêu trong tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

<i>H<small>VLĐ </small>= </i>

Ý nghĩa:

+ Nếu H<small>VLĐ</small>> 0,5 thì vốn bằng tiền quá nhiều, gây ứ đọng vốn.

+ Nếu H<small>VLĐ</small>< 0,5 thì doanh nghiệp thiếu tiền để thanh toán các khoản nợ tới hạn và chỉ tiêu các hoạt động dịch vụ hành chính thường xuyên của doanh nghiệp.

<i>c) Hệ số thanh toán tức thời (H<small>TT </small>) </i>

<i>H<small>TT </small>= </i>

Ý nghĩa: Hệ số này cho biết khả năng đáp ứng ngay các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp. Trên thực tế, nếu khả năng thanh toán tức thời lớn hơn 0,5 thì thanh tốn tương đối khả quan. Ngược lại tình hình thanh tốn cơng nợ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nếu hệ số này quá cao, vốn bằng tiền nhiều sẽ gây ứ đọng vốn,

<i><b>vòng quay vốn chậm và hiệu quả sử dụng vốn kém. d) Hệ số thanh toán nhanh (H</b><small>TTN</small>) </i>

<i>H<small>TTN </small>= </i>

Ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán thực sự của doanh nghiệp được tính tốn dựa trên tài sản lưu động có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng yêu cầu thanh toán cần thiết.

<i>e) Hệ số thanh toán tạm thời </i>

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Ý nghĩa: Hệ số này phản ánh một đồng nợ ngắn hạn của doanh nghiệp được đảm bảo bằng bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn. Hệ số này phụ thuộc vào tính chất ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực nào có tài sản lưu động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản thì chỉ tiêu này sẽ lớn và ngược lại.

<i><b>1.4.2 Phân tích khả năng độc lập tự chủ về tài chính của doanh nghiệp </b></i>

Để tự chủ về sản xuất kinh doanh trước hết các doanh nghiệp phải tự chủ về vốn dó đó đánh giá khả năng độc lập tự chủ về tài chính là một cơng việc rất cần thiết, để đánh giá khả năng độc lập tự chủ về vốn của doanh nghiệp chúng ta sử dụng ba tiêu chí cơ bản:

<i>Tỷ suất tự tài trợ: Thể hiện mối quan hệ so sánh giữa nguồn vốn chủ sở hữu </i>

với tổng nguồn vốn doanh nghiệp đang sử dụng. Trị số của chỉ tiêu càng lơn chứng tỏ khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính càng cao mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp càng tăng và ngược lại khi trị số của chỉ tiêu càng nhỏ khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính của doanh nghiệp càng thấp mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp càng giảm.

𝑇<sub>𝑡𝑡</sub> = <sup>𝑉ố𝑛 𝑐ℎủ 𝑠ở ℎữ𝑢</sup>𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢ồ𝑛 𝑣ố𝑛

<i>Hệ số nợ: Biếu hiện mối quan hệ so sánh giữa nợ phải trả với tổng nguồn </i>

vốn doanh nghiệp đang sử dụng phản ánh một đồng vốn kinh doanh bình quân mà doanh nghiệp đang sử dụng hiện có mấy đồng được hình thanh từ các khoản nợ. Hệ số này càng nhỏ thì doanh nghiệp càng tự chủ về vốn.

𝐻<sub>𝑛</sub> = <sup>𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛ợ 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả</sup>𝑇ồ𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢ồ𝑛 𝑣ố𝑛Tỷ suất tự tài trợ + Hệ số nợ = 1

<i>Hệ số đảm bảo nợ: Tỷ số giữa tổng các nguồn để trả nợ và số nợ đến hạn </i>

phải trả lại tại một thời điểm nhất định hệ số phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đảm bảo được bao nhiêu đồng nợ phải trả.

𝐻<sub>đ𝑏𝑛</sub> = <sup>𝑁ợ 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả</sup>𝑉ố𝑛 𝑐ℎủ 𝑠ở ℎữ𝑢

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<i><b>1.4.3 Phân tích khả năng sinh lời </b></i>

<i>1.4.3.1 Tỷ suất doanh lợi sau thuế trên doanh thu (ROS): </i>

- Chỉ tiêu này cho biết trong một trăm đồng doanh thu thuần có bao nhiêu đồng lãi cho chủ sở hữu. Cơng thức tính:

ROS = (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) * 100%

Ý nghĩa chỉ tiêu: Sau khi tính được chỉ số ROS thì qua các con số cụ thể chúng ta có thể biết được rằng:

Khi ROS > 0: Công ty bán được hàng với giá cao, có lãi. ROS càng lớn thì lãi càng lớn.

Khi ROS âm: biểu hiện của chi phí đang vượt tầm kiểm sốt. Cơng ty đang bị lỗ

- Tùy theo đặc tính của từng ngành mà ta sẽ có chỉ số ROS khác nhau. Vì thế chúng ta nên nên đánh dựa trên mặt bằng trung bình ngành, nếu ROS > ROS trung bình ngành, cơng ty tốt hơn so với trung bình ngành, cũng như so sánh với giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Đối với một công ty độc lập thì ROS > 10% thì cơng ty đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

<i>1.4.3.2 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA): </i>

- Chỉ tiêu này cho biết một trăm đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng lãi cho chủ sở hữu. Cơng thức tính:

ROA = (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân) * 100%

Ý nghĩa chỉ tiêu: ROA là một chỉ số cơ bản, cho bạn biết mức độ hiệu quả quản lý tài sản của công ty. Chỉ số ROA cao và ổn định trong một thời gian dài là dấu hiệu tích cực cho thấy công ty sử dụng tài sản ngày càng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực sẵn có.

<i>1.4.3.3 Tỷ suất sinh lợ vốn chủ sở hữu (ROE): </i>

Chỉ tiêu này cho biết cứ một trăm đồng vốn đầu tư vào vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp góp phần tạo ra bao nhiêu đồng lãi cho chính chủ sở hữu. Cơng thức tính:

ROE = (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân) * 100%

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

Ý nghĩa chỉ tiêu: Chỉ số ROE thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác 1 đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lời.

Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì khả năng sử dụng vốn càng có hiệu quả. Những cổ phiếu có ROE cao thường được nhà đầu tư ưa chuộng hơn. Và tất yếu những cổ phiếu có chỉ số ROE cao cũng có giá cổ phiếu cao hơn.

Khi đánh giá ROE, bạn cũng nên đánh giá điều sau:

ROE < Lãi vay ngân hàng: vậy nếu công ty vay ngân hàng thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng mà thôi.

ROE > Lãi vay ngân hàng: thì chúng ta phải đánh giá xem công ty đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thương trường chưa, nhằm xem xét công ty này có khả năng tăng ROE trong tương lai hay khơng.

Ngồi ra, ROE cao duy trì trong nhiều năm cũng thể hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh cao, hay độc quyền thường có chỉ số ROE rất cao.

<small>592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM592410068:21:31 PM8:21:31 PM</small>

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

<b>CHƯƠNG 2 </b>

<b>ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẠT KIẾN TÀI 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Đạt Kiến Tài </b>

<i><b>2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty </b></i>

- Tên gọi công ty: Công ty TNHH Đạt Kiến Tài

- Tên giao dịch: Công ty TNHH Đạt Kiến Tài (Đạt Kiến Tài …Ltd)

- Trụ sở: Thơn Việt Hịa, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số điện thoại: (038) 228 6886 - Mã số thuế: 0106031985

- Loại hình pháp lý: Cơng ty TNHH - Ngày thành lập: 25/11/2009

- Tên cơ quan chủ quản: Ơng Bùi Cơng Thành – Chức vụ: Giám đốc - Vốn điều lệ: 8.500.000.000 (Tám tỷ năm trăm triệu đồng)

- Trải qua 10 năm hình thành, phát triển và trưởng thành, cơng ty đã liên tục khẳng định được vị thế và uy tín của mình, trở thành một trong những cơng ty tin cậy chuyên cung cấp thép xây dựng và một số vật liệt xây dựng khác.

<i><b>2.1.2 Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty </b></i>

Công ty TNHH Đạt Kiến Tài có những chức năng, ngành nghề kinh doanh như sau:

Xây dựng các công trình giao thơng, thủy lợi, dân dụng, cơng nghiệp, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng kết cấu bê tông đúc sẵn, cấu kiện bằng kim loại.

Mua bán, cho thuê, máy móc thiết bị chuyên dụng trong xây dựng.

Xây dựng trạm biến áp đường dây điện lên đến 35 KV và hệ thống chiếu sáng. Tư vấn đầu tư xây dựng và quản lý dự án.

Kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Dịch vụ trông giữ phương tiện vận tải

<b>2.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty </b>

<i><b>Giám đốc: điều hành phụ trách tổng thể mọi vấn đề về kinh tế, tài chính và </b></i>

kế hoạch kỹ thuật.

<i><b>Phó giám đốc: thường trực giúp Giám đốc điều hành toàn bộ dự án và khi </b></i>

cần có thể thay thế Giám đốc để phụ trách chung, Giám đốc và Phó giám đốc thơng

59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM59Monday, June 10, 20248:21:31 PM8:21:31 PM

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiPhan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha Noi

59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM59Monday, June 10, 20248:21:33 PM8:21:33 PM

59Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cua Cong Ty Tnhh Dat Kien Tai Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div>

×