Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

cung ứng dịch vụ hành chính công trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị thông minh tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.73 MB, 83 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>NGUYỄN THỊ HÀ </b>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH </b>

<b>ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN LÝ CƠNG </b>

<b>Gị Vấp, tháng 12 năm 2023 </b>

<b>Gị Vấp, tháng 12 năm 2023. </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>NGUYỄN THỊ HÀ </b>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ </b>

<b>MINH </b>

<b>ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG </b>

<b>NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TIẾN SĨ PHẠM NGỌC HÀ </b>

<b>Gò Vấp, tháng 12 năm 2023 NGUYỄN THỊ HÀ </b>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH </b>

<b>ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG </b>

<b>MÃ SỐ: 8340403 </b>

<b>NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TIẾN SĨ PHẠM NGỌC HÀ </b>

<b>Gò Vấp, tháng 12 năm 2023 </b>

<b>Gò Vấp, tháng 12 năm 2023. </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Phạm Ngọc Hà.

Đề án đảm bảo được tính trung thực trong nội dung và kết quả nghiên cứu. Số liệu và bảng biểu phục vụ cho việc phân tích đề tài này thu thập từ các nguồn tài liệu khách quan và được ghi chú trong mục tài liệu tham khảo hoặc chú thích ngay bên dưới các bảng biểu.

Ngoài ra, tài liệu sử dụng để phân tích, hoặc làm cơ sở lập luận giải thích rõ thêm các luận điểm đã phân tích và được trích dẫn trong phần phụ lục với chú thích rõ nguồn gốc dữ liệu.

Tơi xin chịu trách nhiệm với các nội dung cam kết trên.

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

sắc đến Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Nay là Học viện Hành chính Quốc gia) và những người đã hỗ trợ và định hướng tôi trong suốt thời gian nghiên cứu.

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Tiến sĩ Phạm Ngọc Hà, người đã hướng dẫn tận tình và đồng hành cùng tơi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện dự án. Sự hướng dẫn của Tiến sĩ Phạm Ngọc Hà đã giúp tôi xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và phát triển kỹ năng nghiên cứu.

Tôi cũng muốn bày tỏ lịng biết ơn đến các Thầy, Cơ trong Học viện và khoa, cũng như đến gia đình, bạn bè và cơ quan đã luôn động viên, tạo điều kiện và cung cấp sự hỗ trợ tinh thần trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Sự ủng hộ này đã đóng góp quan trọng vào thành cơng của dự án nghiên cứu.

Tuy nhiên, do còn hạn chế về thời gian, điều kiện nghiên cứu thực tế nên đề án khơng tránh khỏi những hạn chế và sai sót nhất định. Tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các Thầy, Cơ giáo và bạn bè, đồng nghiệp để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề tài.

Tác giả xin chân thành cảm ơn!

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN </b>

<b>LỜI CẢM ƠN </b>

<b>MỞ ĐẦU ... 1 </b>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 1TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 1CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 1TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 1CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 1TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 1CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 1TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 1CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ... 2TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 2CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 2</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ </b>

<b>MINH ... 2</b>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 2</b>

<b>TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 2</b>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 2</b>

<b>TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 2</b>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ... 2</b>

<b>TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 2</b>

<b>LỜI CAM ĐOAN ... 3</b>

<b>LỜI CẢM ƠN ... 4</b>

<b>1.Lý do xây dựng đề án ... 1</b>

<b>2.Tổng quan tình hình nghiên cứu ... 3</b>

<i><b>- Tác giả Nguyễn Đặng Phương Truyền (2015) với bài viết “Nâng cao </b></i>

<i><b>chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cơng ở cấp huyện theo cơ chế một cửa liên thông” đã đề cập đến thực tiễn tình hình dịch vụ hành chính </b></i>

<b>công và cơ chế một cửa liên thông tại cấp huyện; việc tiến hành cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa liên thông nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân; phân tích thực trạng và hạn chế trong </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng ở cấp huyện theo cơ chế một cửa liên thông; kiến nghị các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng tiến tới việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng </b>

<b>trực tuyến theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại [26]. ... 7</b>

<b>3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề án ... 8</b>

<b>4. Mục tiêu và nhiệm vụ đề án ... 8</b>

<b>5. Phương pháp nghiên cứu ... 8</b>

<b>6. Hiệu quả của đề án ứng dụng trong thực tiễn ... 10</b>

<b>7. Bố cục của đề án ... 10</b>

<b>CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ ... 11</b>

<b>HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG ... 11</b>

<b>CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH ... 11</b>

<b>1.1. Khái niệm, đặc điểm về cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị thông minh ... 11</b>

<b>1.1.1. Khái niệm ... 11</b>

<b>Dịch vụ hành chính cơng là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý [7], [22]. ... 11</b>

1.1.1.2. Cung ứng dịch vụ cơng ... 11

1.1.1.4. Chính quyền đơ thị thông minh ... 12

<b>1.1.2. Đặc điểm cung ứng dịch vụ hành chính cơng và chính quyền đơ thị thông minh ... 13</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>Thứ nhất, việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng ln gắn với thẩm quyền mang tính quyền lực pháp lý, gắn với các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cấp các loại giấy phép, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân; công chứng, xử lý và xử phạt hành chính, kiểm tra, thanh tra hành chính ... loại dịch vụ này chỉ có thể do các </b>

<b>cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. ... 13</b>

<b>1.2. Yêu cầu đặt ra đối với cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị thông minh. ... 14</b>

<b>1.3. Nội dung hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại cấp huyện trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh. ... 15</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>phân tích một số khái niệm quan trọng như: dịch vụ công, cung ứng dịch vụ cơng, chính quyền đô thị thông minh; đồng thời tác giả trình bày, phân tích những địi hỏi, u cầu của một chính quyền đô thị thông minh trong hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng cho người dân, từ đó tác giả xây dựng các tiêu chí đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh. Bên cạnh đó, tác giả Đề án cũng khái quát những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh. Đây có thể xem là khung lý thuyết cơ bản để làm căn cứ cho việc đánh giá thực trạng, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và lý giải nguyên nhân của những hạn chế được đề cập ở Chương 2. ... 22CHƯƠNG 2 ... 23THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH .... 23TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 232.1. Khái qt về q trình xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh ... 23</b>

<b>2.2. Thực tiễn cung ứng dịch vụ hành chính công trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh ... 25</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<i>2.2.1.Các loại dịch vụ hành chính cơng cung ứng tại quận Gị Vấp... 25</i>

<b>CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH ... 49</b>

<b>XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH ... 49</b>

<b>TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 49</b>

<b>3.1. Giải pháp hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. ... 49</b>

<b>KẾT LUẬN ... 56</b>

<b>PHỤ LỤC 1 ... 61</b>

<b>PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ... 61</b>

<b>CÔNG DÂN, TỔ CHỨC SỬ DUNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG 61TẠI QUẬN GÒ VẤP ... 61</b>

<b>PHỤ LỤC 2 ... 67</b>

<b>PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ... 67</b>

<b>CÁN BỘ, CƠNG CHỨC QUẬN GỊ VẤP ... 67</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>MỞ ĐẦU 1. Lý do xây dựng đề án </b>

Trong những năm qua, nhà nước ta đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cơng, coi đó là một khâu quan trọng trong việc thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước. Nhờ vậy, cung ứng dịch vụ hành chính cơng ở nước ta đã có những thay đổi tích cực theo hướng tạo thuận lợi, dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết với cơ quan nhà nước, đồng thời tiết kiệm, hiệu quả hơn. Một số dịch vụ hành chính cơng do tư nhân cung ứng đã thể hiện rõ tính hiệu quả. Tuy nhiên, ở cả góc độ cung ứng dịch vụ hành chính cơng nói chung và chính sách hỗ trợ sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung ứng dịch vụ hành chính cơng ở nước ta hiện nay cho thấy vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện như: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cịn cồng kềnh; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu; thủ tục hành chính cịn rườm rà phức tạp, phiền hà; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ hành chính công chưa thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, trong quá trình phát triển, tại các đô thị cũng dần xuất hiện những hạn chế, những bất cập, đặc biệt là sự phát triển còn thiếu tính bền vững; cơng tác quy hoạch đơ thị cịn thiếu đồng bộ, thiếu tích hợp; cơng tác dự báo quy hoạch thiếu tính chính xác, chưa có tầm nhìn dài hạn, chưa gắn quy hoạch với nguồn lực thực hiện, phải điều chỉnh thường xuyên; thiếu vắng sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Để giải quyết những vấn đề này, các đơ thị cần có những nghiên cứu, lựa chọn và chuyển hướng phát triển nhằm đảm bảo đơ thị có tính kết nối, bản sắc; giải quyết các vấn nạn đô thị như ô nhiễm môi trường, ngập úng, tắc nghẽn giao thơng… Khi tốc độ đơ thị hóa nhanh, dân số ở các thành phố tăng mạnh sẽ đặt gánh nặng lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng tại các đô thị. Sự quá tải về kết cấu hạ tầng kéo theo hàng loạt các vấn đề về mơi trường, giao thơng, y tế, an tồn thực phẩm ...gây

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người dân. Để giải quyết những vấn đề này, xây dựng, phát triển đô thị thông minh là phương thức quan trọng để tận dụng hiệu quả những cơ hội, thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với xu hướng quốc tế và hướng tới phát triển bền vững - là sự lựa chọn chính xác nhất với các đô thị trong bối cảnh hiện nay

Đặc biệt, phát triển đơ thị thơng minh trong bối cảnh đơ thị hóa và chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao cuộc sống của người dân, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hơn, chất lượng hơn, đời sống của cộng đồng dân cư đô thị cũng ngày một nâng cấp.

Một trong những tiêu chí cơ bản của một chính quyền đơ thị thơng minh là chính quyền điện tử trong đó bao gồm giải pháp giúp cải thiện, tăng hiệu quả tương tác trong quản lý đô thị nhằm tối ưu chức năng của các đơn vị hành chính. Chính quyền điện tử phải gắn liền với việc số hóa các hoạt động và trực tuyến hóa các dịch vụ cơng, bao gồm dịch vụ hành chính cơng.

Gị Vấp là một quận nội thành nằm ở phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, có tiềm lực về đất đai, thuận tiện về giao thơng, có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với mật độ dân số đông, dân số cơ học tăng nhanh dẫn đến các vấn đề về quản lý nhà nước như: an ninh trật tự, an tồn phịng cháy chữa cháy, y tế, giáo dục, môi trường đô thị, giao thông, nhà ở, cơ sở hạ tầng rất khó khăn và ln biến động; các yếu tố hỗ trợ cho phát triển kinh tế, nhu cầu đòi hỏi của người dân về chất lượng cuộc sống cũng như các yêu cầu về dịch vụ hành chính cơng của người dân, doanh nghiệp ngày càng cao. Cùng với xu thế hiện đại hóa nền hành chính, u cầu xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp để từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn thông qua nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ cơng, trong đó có dịch vụ hành chính cơng là một tất yếu khách quan.

<i>Do đó, nghiên cứu đề tài “Cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” </i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

là thực sự cần thiết, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đổi mới, hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng, từ đó đẩy nhanh q trình xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh.

<b>2. Tổng quan tình hình nghiên cứu </b>

Cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh là một trong những chiến lược của Đảng và nhà nước, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra trong thực tiễn. Liên quan đến đề tài này có thể đề cập tới một số cơng trình như sau:

<i><b>a. Cơng trình liên quan tới cung ứng dịch vụ cơng nói chung </b></i>

<i>- Tác giả Đỗ Thị Hải Hà (2007), với đề tài “Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ cơng” là cơng trình đề cập chủ yếu đến phương pháp quản lý nhà nước </i>

đối với cung ứng dịch vụ công và những giải pháp trong quản lý nhà nước đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trong thời kỳ hội nhập quốc tế. [23].

<i>- Tác giả Đinh Văn Ân và Hoàng Thu Hòa (2006), “Đổi mới cung ứng ở Việt Nam hiện nay” tập trung nội dung dịch vụ công là một loại hình cung ứng các dịch </i>

vụ thiết yếu trên các lĩnh vực của quản lý hành chính nhà nước do cơ quan, tổ chức của nhà nước hoặc khu vực tư cung cấp; cũng có quan niệm coi dịch vụ công là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thực hiện [22].

<i>- Tác giả Chu Văn Thành (2004), “Dịch vụ cơng và xã hội hóa dịch vụ cơng – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” đã tập hợp một số chuyên luận, khảo cứu tham </i>

gia các hội thảo về chủ đề dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ cơng do Viện Khoa học tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ chủ trì. Nội dung về chủ đề dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ cơng từ nhận thức, lý luận và thực tiễn về dịch vụ cơng đến vai trị của nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công, một số vấn đề xã hội hóa dịch vụ cơng, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc cung ứng dịch vụ công [7].

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<i>- Tác giả Phạm Ngọc Quang (2004) trong bài viết “Xã hội hóa dịch vụ cơng – Một số nội dung trong đổi mới phương thức hoạt động của Chính phủ” đã đề cập </i>

đến thực trạng xã hội hóa dịch vụ cơng ở Việt Nam; các hạn chế trong xã hội hóa dịch vụ cơng và các giải pháp để nâng cao hiệu quả của xã hội hóa dịch vụ cơng tại Việt Nam thời gian tới. Từ đó, tạo điều kiện cho mọi thực thể kinh tế tham gia vào dịch vụ công. Các cấp chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách và quy định những tiêu chuẩn, định mức, chất lượng, giá cả và dịch vụ… sao cho hợp lý trọng để huy động các nguồn lực và năng lực của xã hội, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của các tầng lớp nhân dân, phù hợp với sự phát triển đất nước[30].

- Tác giả Võ Kim Sơn (2008) trong bài viết trên Tạp chí quản lý nhà nước:

<i>“Quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trong q trình xã hội hóa” đã khẳng định Nhà nước giữ vai trò hết sức quan trọng đối với việc cung cấp </i>

dịch vụ công, đặc biệt trong quá trình xây dựng, hồn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, tiếp tục hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế đang diễn ra sâu rộng, phong phú trên nhiều lĩnh vực; từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Việc cung cấp các dịch vụ này cũng là một trong những điều kiện để bảo đảm thực hiện tốt nhất các quyền con người, quyền cơng dân ở Việt Nam trong tình hình mới. [33].

<i><b>b. Cơng trình liên quan tới cung ứng dịch vụ hành chính cơng </b></i>

<i>- Tác giả Đặng Kim Quyên (2019) trong bài viết “Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cơng và giải quyết thủ tục hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh” trên Tạp chí quản lý nhà nước đã đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ </i>

hành chính cơng và giải quyết thủ tục hành chính tại Thành phố; những hạn chế trong việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng và giải quyết thủ tục hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng thực hiện để giải quyết tốt công việc của tổ chức và công dân [20].

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<i>- Tác giả Đào Hưng (2017), trong luận văn “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăklak” cũng đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, các </i>

khái niệm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cơng trực tuyến tại Việt Nam; phân tích đánh giá thực trạng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đăklak 2010 – 2015; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tại Đăklak nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 [21].

<i>- Tác giả Nguyễn Văn Đồng (2018), với bài viết “Thực tiễn dịch vụ hành chính cơng trong nền hành chính nhà nước Việt Nam”, đã đánh giá thực trạng chất </i>

lượng dịch vụ hành chính cơng trong nền hành chính nhà nước Việt Nam; từ đó đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện dịch vụ hành chính cơng trong q trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [29].

<i>- Tác giả Vũ Quỳnh (2017) trong luận án “Chất lượng dịch vụ hành chính cơng trên địa bàn Thành phố Hà Nội” cũng đã cung cấp các luận cứ khoa học cho </i>

việc hoạch định chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các giải pháp đối với các cấp chính quyền địa phương, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của thành phố Hà Nội để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính cơng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn Thành phố [29].

<i>- Tác giả Nguyễn Hữu Hải và Lê Văn Hòa (2010), trong bài viết “Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính cơng tại các cơ quan hanh chính nhà nước” đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước đã chỉ ra cơ sở xây dựng tiêu chí đánh </i>

giá chất lượng cung ưng dịch vụ hành chính cơng, các tiêu chí đánh giá hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cơng để cải thiện chất lượng, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính cơng theo các tiêu chí đó sẽ cải thiện đáng kể chất lượng của dịch vụ hành chính công [28].

<i>- Tác giả Lê Dân (2011) trong nghiên cứu “Phương án đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính cơng của cơng dân và tổ chức” đã phân tích thực trạng và xác </i>

định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ, đề xuất mơ hình đánh giá

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

mức độ hài lịng. Ngồi ra, bài viết nêu phương án điều tra làm cơ sở cho việc thực hiện đánh giá mức độ hài lịng của cơng dân và tổ chức về dịch vụ hành chính cơng.[21].

- Tác giả Cao Duy Hồng và Lê Nguyễn Hậu (2011) với bài viết “Chất lượng dịch vụ hành chính cơng và sự hài lịng của người dân – một nghiên cứu tại Thành phố Đà Lạt” đã đề cập đến một nghiên cứu đến việc xây dựng và kiểm định một mơ hình chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ hành chính cơng với 5 loại dịch vụ cơng tại Đà Lạt và phân tích SEM để thấy chất lượng dịch vụ hành chính cơng gồm 4 thành phần (chất lượng nhân viên, cơ sở vật chất, tiếp cận dể dàng và quy trình nghiệp vụ). Các thành phần này có mối quan hệ qua lại với nhau, cũng như đóng vai trị quyết định trong việc thiết lập quy trình thụ lý hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người dân [24].

<i>- Thái Thanh Hà, Tôn Đức Sáu (2014) trong nghiên cứu “Ứng dụng mơ hình SERVQUAL trong đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính cơng: nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Huế” đã phân tích quan hệ nhân quả được sử dụng nhằm </i>

lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ hành chính cơng. Bên cạnh đó, tác giả dựa vào các mơ hình đánh giá chất lượng dịch vụ cơng (SERVQUAL) do Parasuraman phát triển để phân tích quan hệ nhân quả được sử dụng nhằm lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ hành chính cơng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị và đề xuất được đưa ra nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính cơng trên địa bàn thành phố Huế trong bối cảnh xây dựng thành phố trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới [26].

- Tác giả Vũ Thị Hoài Phương (2018) với bài viết trên Tạp chí giáo dục lý

<i>luận về “Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính cơng đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân” đã đề cập đến việc nhận diện dịch vụ hành chính cơng để phân biệt nó </i>

với các loại dịch vụ công khác; đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ hành chính cơng thời gian qua để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

dịch vụ hành chính cơng là việc làm có ý nghĩa trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay [35].

<i>- Tác giả Nguyễn Đặng Phương Truyền (2015) với bài viết “Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cơng ở cấp huyện theo cơ chế một cửa liên thơng” đã đề cập đến thực tiễn tình hình dịch vụ hành chính cơng và cơ chế một cửa </i>

liên thông tại cấp huyện; việc tiến hành cung ứng dịch vụ hành chính cơng theo cơ chế một cửa liên thông nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cơng dân; phân tích thực trạng và hạn chế trong thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng ở cấp

<b>huyện theo cơ chế một cửa liên thông; kiến nghị các giải pháp để tiếp tục đổi mới, </b>

nâng cao chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng tiến tới việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trực tuyến theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại [26].

<i><b>c. Cơng trình liên quan tới cung ứng dịch vụ hành chính cơng và chính quyền đô thị </b></i>

<i> Tác giả Ngô Thành Can (2022), trong bài viết “Xây dựng và hồn thiện chính quyền đơ thị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới ở Việt Nam” đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước, đã đề cập những yêu cầu và giải pháp </i>

xây dựng, hồn thiện chính quyền đô thị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới ở Việt Nam. Một trong những giải pháp hoàn thiện xây dựng chính quyền đơ thị hiện đại là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy hoạch đô thị, mơ hình quản trị đô thị theo hướng hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông minh trong cung ứng dịch vụ công [25].

Các công trình trên đã đề cập đến nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong các bối cảnh và các địa bàn nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có cơng trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị nói chung cũng như tại địa bàn cụ thể là quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu để tác giả đề án thực hiện đề tài này.

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<b>3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề án 3.1. Đối tượng nghiên cứu </b>

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại quận Gị Vấp trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

<b>3.2. Phạm vi nghiên cứu: hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại quận Gò Vấp, từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. </b>

<b> 4. Mục tiêu và nhiệm vụ đề án 4.1. Mục tiêu: </b>

Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong q trình xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh theo Đề án của Quận Gò Vấp

<b>5. Phương pháp nghiên cứu </b>

Để đạt được mục đích nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu của Đề án như đã đề cập ở trên, tác giả Đề án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau:

<b>5.1.Phương pháp thu thập dữ liệu: </b>

<i><b>+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả sử dụng phương pháp này để </b></i>

hệ thống văn bản pháp luật, các báo cáo của cơ quan có thẩm quyền, các giáo trình, sách chun khảo, tham khảo, các đề tài khoa học, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ,

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

các bài báo khoa học đã cơng bố có liên quan đến đề tài. Dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ chủ yếu cho xây dựng khung lý luận ở chương 1 và đánh giá thực trạng ở chương 2.

<i><b>+ Phương pháp điều tra khảo sát: tác giả sử dụng phương pháp điều tra </b></i>

khảo sát về thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị thông minh tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thơng qua phát phiếu khảo sát ý kiến công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính cơng

<i>tại Quận (Mẫu phiếu khảo sát ở Phụ lục 1) và phiếu khảo sát ý kiến cán bộ, cơng chức quận Gị Vấp (Mẫu phiếu khảo sát ở Phụ lục 2). Thời gian khảo sát được thực </i>

hiện từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Từ những dữ liệu thu thập được, tác giả tiến hành kiểm tra lại, hiệu chỉnh nếu có sai sót, nhập vào máy tính với sự trợ giúp phần mềm Excel. Dữ liệu thu thập từ phương pháp này sẽ chủ yếu sử dụng cho phần đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại Quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tại chương II và đề xuất giải pháp tại chương 3.

<i><b>+ Phương pháp phỏng vấn: Tác giả Đề án tiến hành phỏng vấn 05 cán bộ, </b></i>

cơng chức của Quận Gị Vấp (02 Chủ tịch phường, 03 công chức chuyên môn) và 10 người dân trong số người tham gia khảo sát bằng bảng hỏi đồng ý tham gia phỏng vấn. Dữ liệu thu được từ các cuộc phỏng vấn này giúp tác giả lý giải nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong q trình xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp.

<i><b>5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu </b></i>

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, tác giả xem xét, phân loại, tổng hợp, phân tích thống kê mơ tả, đánh giá các dữ liệu gồm các nội dung liên quan tới phát triển cung ứng dịch vụ hành chính cơng. Trên cơ sở đó, tác giả luận giải, đánh giá và phân tích để rút ra một số kết luận về thực trạng phát triển cung ứng dịch vụ hành chính công trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại Quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh như xác định những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế; từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

thiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại Quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

<b>6. Hiệu quả của đề án ứng dụng trong thực tiễn </b>

Kết quả nghiên cứu của đề án sẽ cung cấp luận cứ khoa học nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị. Qua kết quả nghiên cứu đề tài này, tác giả đề án mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào cơng tác hồn thiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại quận Gò Vấp trong giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đảm bảo khả thi và hiệu quả việc xem xét vận dụng vào thực tiễn cơng tác cải cách hành chính, gắn với xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG </b>

<b>CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH </b>

<b>1.1. Khái niệm, đặc điểm về cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị thông minh </b>

<b>1.1.1. Khái niệm </b>

<b>1.1.1.1. Dịch vụ hành chính cơng </b>

Dịch vụ hành chính cơng là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý [7], [22].

Đây là loại dịch vụ gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân. Do vậy, cho đến nay, đối tượng cung ứng duy nhất các dịch vụ công này là cơ quan công quyền hay các cơ quan do nhà nước thành lập được ủy quyền thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng. Đây là một phần trong chức năng quản lý nhà nước. Để thực hiện chức năng này, nhà nước phải tiến hành những hoạt động phục vụ trực tiếp như: cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đăng ký, công chứng,, thị thực, hộ tịch ... người dân được hưởng những dịch vụ này không theo quan hệ cung cầu, ngang giá trên thị trường, mà thông qua việc đóng lệ phí hoặc phí cho các cơ quan hành chính nhà nước. Phần lệ phí này mang tính chất hỗ trợ cho ngân sách nhà nước [22].

<b>1.1.1.2. Cung ứng dịch vụ cơng </b>

<b>Theo Đinh Văn Ân và Hồng Thu Hịa [22], cung ứng dịch vụ công là giao </b>

dịch cụ thể giữa người cung ứng và khách hàng từ yêu cầu của tổ chức cá nhân được thu tiền trực tiếp từ khách hàng đối với một số dịch vụ theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tinh gọn, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phân cấp, ủy quyền trên nhiều lĩnh vực nhằm phát huy mọi năng lực, tiềm năng của đô thị để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<b>1.1.1.3. Cung ứng dịch vụ hành chính cơng </b>

<b>Cung ứng dịch vụ hành chính cơng là giao dịch cụ thể giữa người cung ứng </b>

là cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức do Nhà nước chuyển giao và khách hàng là công dân, tổ chức, theo đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hồn chỉnh một cơng việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

<b>1.1.1.4. Chính quyền đơ thị thơng minh </b>

Chính quyền đơ thị là một dạng cụ thể của chính quyền địa phương, được tổ chức phù hợp với các đặc điểm của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các điều kiện tự nhiên của đô thị, nhằm quản lý đô thị hiệu quả cao và mang đầy đủ đặc điểm cơ bản của chính quyền địa phương về bản chất, vị trí, vai trị, chức năng đại diện của nhân dân và các mối quan hệ giữa chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật, vừa thể hiện các yêu cầu đặc thù riêng của phương thức tổ chức, quản lý và phát triển đô thị. Chính quyền đơ thị vừa thể hiện các vấn đề chung của chính quyền địa phương về bản chất, vị trí, vai trị, chức năng đại diện của nhân dân và các mối quan hệ giữa chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật, vừa thể hiện các yêu cầu đặc thù riêng của phương thức tổ chức, quản lý và phát triển đơ thị. Là chính quyền tinh gọn, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; được tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phân cấp, ủy quyền trên nhiều lĩnh vực nhằm phát huy mọi năng lực, tiềm năng của đô thị để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn [25].

Chính quyền thơng minh liên quan đến “cơng nghệ thơng tin và dữ liệu”; “tính bền vững, cởi mở, đổi mới hoặc khả năng phục hồi đô thị”; “cơ cấu tổ chức phù hợp, bộ máy hành chính tinh gọn, tối ưu và các yếu tố liên quan khác. Các đặc điểm chính này có thể giúp đo lường mức độ thơng minh của chính quyền đơ thị. Đô thị

<b>thông minh là loại đô thị áp dụng các loại công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền, giảm tiêu thụ năng lượng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên [25].

<b>1.1.2. Đặc điểm cung ứng dịch vụ hành chính cơng và chính quyền đơ thị thơng minh </b>

<b>1.1.2.1. Đặc điểm cung ứng dịch vụ hành chính cơng </b>

<i>Thứ nhất, việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng ln gắn với thẩm quyền </i>

mang tính quyền lực pháp lý, gắn với các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cấp các loại giấy phép, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân; công chứng, xử lý và xử phạt hành chính, kiểm tra, thanh tra hành chính ... loại dịch vụ này chỉ có thể do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện.

<i>Thứ hai, phục vụ cho hoạt động quản lý của nhà nước. Dịch vụ hành chính </i>

cơng bản thân nó khơng thuộc về chức năng quản lý nhà nước, song lại là những hoạt động nhằm phục vụ cho chức năng quản lý. Dịch vụ hành chính cơng là những dịch vụ mà nhà nước bắt buộc và khuyến khích người dân phải làm để bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. Nhu cầu được cấp các loại giấy tờ trên không xuất phát từ nhu cầu tự thân của họ, mà xuất phát từ những quy định có tính chất bắt buộc của nhà nước. Càng nhiều người sử dụng dịch vụ hành chính cơng thì càng tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tốt hơn.

<i>Thứ ba, dịch vụ hành chính cơng là những hoạt động không vụ lợi, nếu có </i>

thu tiền thì thu dưới dạng lệ phí để nộp ngân sách nhà nước. Lệ phí khơng mang tính chất bù đắp hao phí lao động cho bản thân người cung cấp dịch vụ, mà chủ yếu là nhằm tạo ra sự công bằng giữa người sử dụng dịch vụ với người không sử dụng dịch vụ.

<i>Thứ tư, mọi người dân có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và sử dụng </i>

các dịch vụ hành chính cơng với tư cách là đối tượng phục vụ của chính quyền. Nhà nước có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp dịch vụ để phục vụ cho mọi người dân, khơng phân biệt đó là người như thế nào [7], [28], [35].

<b>1.1.2.2. Đặc điểm chính quyền đơ thị thơng minh </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<i>Thứ nhất, thành phố hiện đại; có nền kinh tế số; mơi trường thơng minh; quản </i>

trị thông minh; giao thông thông minh; năng lượng thông minh; y tế thông minh; giáo dục thông minh ... cùng nhiều yếu tố thông minh khác.

<i>Thứ hai, cung cấp dịch vụ; tiện ích tới người dân và doanh nghiệp, góp phần </i>

nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

<i>Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần </i>

trong xã hội có thể thụ hưởng được lợi ích, tham gia xây dựng đầu tư và giám sát, quản lý đô thị thông minh là cơ sở để nâng cao chất lượng điều hành và quản lý của cơ quan nhà nước; tăng cường mối quan hệ tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan góp phần quan trọng thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các mục tiêu phát triển bền vững.

<i>Thứ tư, Chính quyền đơ thị thông minh thực chất là triển khai ứng dụng </i>

cơng nghệ thơng tin để góp phân thúc đây nâng cao sự đôi mới, sáng tạo, tinh gọn bộ máy, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyên, nâng cao hiệu quả sử dụng đât đai, năng lượng và các nguồn lực phát triển, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu khoa học công nghệ, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin.

<b>1.2. Yêu cầu đặt ra đối với cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh. </b>

Xây dựng chính quyền đơ thị thông minh là việc triển khai ứng dụng công nghệ thơng tin để góp phần thúc đẩy nâng cao sự đổi mới, sáng tạo, tinh gọn bộ máy, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; là cơ sở để nâng cao chất lượng điều hành và quản lý của cơ quan nhà nước; tăng cường mối

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

quan hệ tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan [15].

Trong bối cảnh như vậy, yêu cầu đặt ra đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng như sau:

(1) Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tập trung cần đảm bảo sự đa dạng về hình thức truy cập nhằm thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động của các cơ quan nhà nước, cho phép công dân chỉ truy cập vào một địa chỉ duy nhất và đăng nhập một lần mà có thể thực hiện được tồn bộ các giao dịch với chính quyền.

(2) Người dân và các tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin của chính quyền các cấp, thơng tin biểu mẫu và hướng dẫn đầy đủ về thủ tục hành chính, dễ dàng thực hiện các dịch vụ hành chính cơng trực tuyến mức độ 3,4, thanh toán điện tử, tích hợp chữ ký số điện tử.

(3) Hồ sơ được điện tử hóa và có tính pháp lý, minh bạch hóa, người dân có thể theo dõi kết quả xử lý hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến.

(4) Các kênh giao tiếp bằng công nghệ thông tin tăng cường sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, cho phép mở rộng hợp tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ lẫn nhau; kết nối giữa các hệ thống thông tin của Chính quyền với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân nhằm thuận tiện trong quá trình kiểm ta, báo cáo. Chính quyền khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơng ty khởi nghiệp sử dụng dữ liệu mở đề cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người dân và tổ chức [37].

<b>1.3. Nội dung hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại cấp huyện trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thông minh. </b>

Do Đề án tập trung vào hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị thông minh, tác giả đề án phân tích cụ thể hơn về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại cấp huyện với các nội dung sau đây [28]:

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<i><b>1.3.1. Về chủ thể cung ứng </b></i>

Ủy ban nhân dân cấp huyện có vai trị trong cung ứng dịch vụ cơng như sau: (1) Quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công: Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm nhiệm trách nhiệm quản lý và tổ chức cung ứng các dịch vụ công tại cấp huyện. Điều này bao gồm xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, triển khai các quy định, quy trình và tiêu chuẩn về cung ứng dịch vụ công.

(2) Đảm bảo chất lượng dịch vụ cơng: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ công tại cấp huyện. Điều này bao gồm việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá thường xuyên và cải tiến quy trình cung ứng dịch vụ công để đáp ứng nhu cầu của người dân.

(3) Quản lý thông tin và hồ sơ công: Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm nhận vai trò quản lý thông tin và hồ sơ công tại cấp huyện. Điều này bao gồm việc thu thập, lưu trữ quản lý thông tin, hồ sơ cá nhân, giấy tờ, biểu mẫu, văn bản pháp lý và thông tin thống kê.

(4) Tương tác với công dân và doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan giao tiếp trực tiếp với công dân và doanh nghiệp tại huyện. Họ tiếp nhận yêu cầu, ghi nhận phản ánh, giải quyết khiếu nại và cung cấp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp liên quan đến cung ứng dịch vụ công.

(5) Quản lý và phối hợp với các đơn vị chức năng khác: Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong hệ thống hành chính công để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ công được thực hiện hiệu quả. Điều này bao gồm việc liên kết với các cơ quan chuyên môn đơn vị hành chính khác như Sở Tư pháp, Sở Tài chính ... để đảm bảo sự liên thông và phối hợp trong việc cung ứng dịch vụ công.

<i><b>1.3.2. Các loại dịch vụ hành chính cơng cung ứng tại cấp huyện: là những </b></i>

dịch vụ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở cấp huyện thực hiện nhằm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân các loại giấy tờ pháp lý. Các dịch vụ hành chính cơng tại cấp huyện bao gồm các loại dịch vụ liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

của Ủy ban nhân dân cấp huyện (bao gồm Quận Gò Vấp). Các dịch vụ này gắn liền với các loại thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị hành chính cấp huyện, thể hiện qua việc cung cấp các loại giấy tờ pháp lý cho cá nhân, tổ chức, gồm [25]:

<i>(1) Các hoạt động cấp các loại giấy phép: Giấy phép là một loại giấy tờ do </i>

các cơ quan hành chính nhà nước cấp cho các tổ chức và công dân để thừa nhận về mặt pháp lý, thể hiện quyền của các chủ thể này được tiến hành một hoạt động nào đó phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được cấp phép.

(2) Các hoạt động cấp các loại giấy xác nhận, chứng thực, bao gồm: công chứng, cấp căn cước công dân, cấp giấy khai sinh, khai tử, cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy phép lái xe, đăng ký ô tô, xe máy ...

(3) Các hoạt động cấp giấy đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Giấy đăng ký kinh doanh được cấp cho chủ thể kinh doanh khi chủ thể này thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh của mình. Giấy phép hành nghề là một loại giấy tờ chứng minh chủ thể này có đủ khả năng và điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật đối với một nghề nhất định nào đó, ví dụ: giấy phép hành nghề luật sư, hành nghề khám chữa bệnh…

<i>(4) Hoạt động thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ của Nhà </i>

nước. Các hoạt động này gắn với nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu các chủ thể trong xã hội phải thực hiện.

<i>(5) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm hành </i>

chính. Hoạt động này nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cơng dân.

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

bởi các cơ quan chính phủ để hỗ trợ và tăng cường quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Các cổng thông tin điện tử thường cung cấp các dịch vụ trực tuyến như: hướng dẫn thủ tục hành chính; nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thơng tin; thanh tốn trực tuyến; hỗ trợ và tư vấn trực tiếp.

(2) Trực tiếp tại bộ phận một cửa của thành phố, quận, huyện, phường, xã. Bộ phận một cửa của thành phố, quận, huyện, phường, xã (còn được gọi là Trung tâm một cửa), là một đơn vị tổ chức hoặc một bộ phận thuộc chính quyền địa phương có nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại cấp địa phương. Các bộ phận một cửa nhằm đơn giản hóa và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giao dịch với chính quyền địa phương. Cụ thể là cung cấp các dịch vụ sau: tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn và tư vấn; xử lý hồ sơ; cấp phép và chứng nhận; trả kết quả.

<b>1.4. Các tiêu chí đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh </b>

Trên cơ sở các yêu cầu đặt ra đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh và nội dung thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng như đề cập ở trên, tác giả Đề án đưa ra một số tiêu chí làm cơ sở để đánh giá thực trạng việc cung cấp dịch vụ hành chính cơng trên địa bàn quận Gị Vấp từ khi bắt đầu triển khai Đề án xây dựng chính quyền đơ thị thông minh đến nay.

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

(6) Sự thuận tiện trong quá trình thực hiện dịch vụ hành chính cơng trực tuyến được thể hiện qua việc tra cứu, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ, nhận kết quả.

(7) Tỷ lệ dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 được thực hiện. (8) Tỷ lệ dịch vụ hành chính cơng được thực hiện thanh toán điện tử. (9) Tỷ lệ dịch vụ hành chính cơng được tích hợp chữ ký số.

(10) Tỷ lệ hài lòng của người dân về các loại dịch vụ hành chính cơng được cung ứng.

<b>1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị. </b>

<b>1.5.1. Yếu tố khách quan </b>

<i><b>1.5.2.1. Về mơi trường chính trị, pháp lý </b></i>

Trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị, yếu tố mơi trường chính trị và pháp lý đóng vai trị quan trọng trong việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng. Cụ thể:

- Ổn định chính trị: đây là yếu tố quan trọng đảm bảo hoạt động hiệu quả của chính quyền đơ thị. Sự ổn định chính trị tạo điều kiện cho sự thống nhất trong việc thực hiện các chính sách và quy định pháp luật, giúp chính quyền đơ thị hoạt động ổn định.

- Chính sách, quy định pháp luật do chính quyền đơ thị thiết lập có thể ảnh hưởng đến cung ứng dịch vụ hành chính cơng; các quy định pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, giao thông ... đều có thể tác động đến việc cung ứng các dịch vụ hành chính cơng tại đơ thị.

- Hệ thống pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng các dịch vụ hành chính cơng; phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch và công bằng từ việc xây dựng các quy định pháp luật cho đến thủ tục xử lý vi phạm. Điều này giúp tăng tính dễ tiếp cận và tin cậy của dịch vụ hành chính cơng đồi với người dân và doanh nghiệp.

- Chính quyền đơ thị phải có trách nhiệm và quyền hạn tin cậy để cung cấp các dịch vụ hành chính cơng chất lượng cao. Điều này địi hỏi chính quyền đơ thị

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

phải có khả năng quản lý và triển khai các chính sách, quy định pháp luật một cách hiệu quả và minh bạch.

- Sự tương tác giữa chính quyền đơ thị và cộng đồng có thể thơng qua việc tham gia của cơng dân, phản ảnh ý kiến, đề xuất chính sách và tham gia vào quyết định. Sự tương tác tích cực và đáp ứng từ chính quyền đơ thị có thể tạo động lực cho sự phát triển của dịch vụ hành chính cơng.

<b>1.5.1.2. Về quy trình cung ứng dịch vụ hành chính cơng </b>

Trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị, quy trình cung ứng dịch vụ hành chính cơng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; được thể hiện bởi các yếu tố như: quản lý quy trình, tự động hóa quy trình, tương tác với cơng dân và doanh nghiệp, đào tạo và nâng cao năng lực, đánh giá và cải tiến liên tục. Tuy nhiên, quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và tình hình cụ thể của mỗi đơ thị. Việc nắm vững quy trình và tìm hiểu các quy định, quy chuẩn pháp lý liên quan là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động hành chính cơng được diễn ra một cách hiệu quả và minh bạch.

<b>1.5.1.3. Yếu tố về khả năng cung ứng dịch vụ của chủ thể cung ứng </b>

Khả năng cung ứng dịch vu của chủ thể cung ứng thể hiện ở các khía cạnh như thẩm quyền pháp lý, tổ chức bộ máy cung ứng dịch vụ hành chính cơng, chất lượng nguồn nhân lực, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để cung cấp dịch vụ hành chính cơng.

+ Thẩm quyền pháp lý: đây là khả năng của chủ thể cung ứng dịch vụ hành chính cơng để thực hiện nhiệm vụ và cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức bộ máy: đây là yếu tố liên quan đến cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động và khả năng quản lý của chủ thể cung ứng dịch vụ hành chính cơng. Một tổ chức cung ứng dịch vụ hiệu quả cần có cơ cấu tổ chức rõ ràng, các quy trình làm việc chặt chẽ và khả năng quản lý tốt để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ được thực hiện một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

+ Chất lượng nhân lực: đây là khả năng của các nhân viên và cán bộ của chủ thể cung ứng dịch vụ để thực hiện một cách chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn và kỷ năng cần thiết. Chất lượng nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cung ứng dịch vụ của chủ thể, bởi vì họ là người thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.

<b>+ Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để cung cấp dịch vụ hành chính công </b>

như hạ tầng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, trang thiết bị văn phòng, hệ thống quản lý hành chính cơng, bảo mật thông tin và đào tạo nhân viên. Việc đầu tư và phát triển các yếu tố này giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ hành chính cơng, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

<b>1.5.2. Yếu tố chủ quan </b>

<b> 1.5.2.1. Trình độ về cơng nghệ thông tin của người sử dụng dịch vụ </b>

Yếu tố này có ảnh hưởng nhất định đến việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị. Cụ thể, trình độ cơng nghệ thơng tin của người sử dụng sẽ giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng và chủ động tiếp cận các dịch vụ hành chính cơng do cơ quan nhà nước cung ứng, giảm bớt thời gian và nguồn nhân lực cho việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ, từ đó giúp cải thiện hiệu quả và tốc độ cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, khi người dân và tổ chức có trình độ công nghệ thông tin cao sẽ tạo thuận lợi cho sự tương tác với chính quyền đơ thị, cung cấp phản hồi về chất lượng dịch vụ hành chính cơng do cơ quan nhà nước cung ứng, từ đó tăng cường sự tham gia cơng dân và tạo ra môi trường truy cập dịch vụ công thuận tiện và ngày càng được cải thiện.

<b>1.5.2.2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu trong </b>

phân công, phân cấp, phối hợp giữa các cơ quan hành chính cơng trong thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng chính quyền đơ thị thông minh.

<b>1.5.2.3. Sự tham gia, phản hồi của người dân trong cơ chế tiếp nhận, xử lý </b>

phản ánh, kiến nghị của người dân trong quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công.

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

<b>Tiểu kết chương 1 </b>

Nhằm có cơ sở lý thuyết phục vụ cho việc nghiên cứu, triển khai đề tài “Cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp, thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả đã tổng hợp, hệ thống những kiến thức liên quan từ rất nhiều nguồn khác nhau. Một số nội dung chính mà tác giả thực hiện ở Chương 1 là thống kê, phân loại những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của mình. Các tài liệu này sẽ cung cấp cho tác giả kiến thức hữu ích để sử dụng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Ngoài ra, tác giả phân tích một số khái niệm quan trọng như: dịch vụ cơng, cung ứng dịch vụ cơng, chính quyền đơ thị thơng minh; đồng thời tác giả trình bày, phân tích những địi hỏi, u cầu của một chính quyền đô thị thông minh trong hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng cho người dân, từ đó tác giả xây dựng các tiêu chí đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh. Bên cạnh đó, tác giả Đề án cũng khái quát những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh. Đây có thể xem là khung lý thuyết cơ bản để làm căn cứ cho việc đánh giá thực trạng, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và lý giải nguyên nhân của những hạn chế được đề cập ở Chương 2.

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<b>CHƯƠNG 2 </b>

<b>THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐƠ THỊ THƠNG MINH </b>

<b>TẠI QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH </b>

<b>2.1. Khái qt về q trình xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh </b>

Quận Gị Vấp là một quận nội thành nằm ở phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh; với tổng diện tích đất tự nhiên là: 1.975,85 ha, 16 phường, gồm các phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17; với 186 Khu phố và 1.436 tổ dân phố. Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 19 thành viên, bao gồm: Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và 14 ủy viên (gồm 12 ủy viên phụ trách 12 cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận và 02 ủy viên phụ trách các lĩnh vực: Công an, Quân sự); tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Bộ máy hành chính cấp quận, gồm: 12 cơ quan chuyên môn (thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ) và 73 đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động trên các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề; Y tế; Văn hóa - Thể thao; các đơn vị sự nghiệp quản lý chợ truyền thống.

Ủy ban nhân dân 16 phường với tổng số cán bộ là 160 người; công chức là 137 người và người hoạt động không chuyên trách là 324 người; thành viên Ủy ban nhân dân phường là 81 người. Số lượng 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân/phường và 05 thành viên Ủy ban nhân dân phường như hiện nay là hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

<i><b>2.1.2. Cơ sở pháp lý về cung ứng dịch vụ hành chính cơng và xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại Gò Vấp </b></i>

Thời gian vừa qua, quận Gò Vấp tiến hành triển khai thực hiện xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh dựa trên một số cơ sở pháp lý cơ bản sau:

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

(1) Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (Chương trình).

(2) Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

(3) Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2008 về phân loại đô thị.

(4) Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính”.

(5) Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên mơi trường điện tử.

(6) Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

(7) Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về phê duyệt Đề án Đô thị thông minh quận Gò Vấp giai đoạn 2020 - 2025.

(8) Kế hoạch số 325/KH-VP ngày 0 2tháng 7 năm 2021 về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tại quận Gò Vấp giai đoạn 2020 – 2025”.

(9) Kế hoạch số 185/KH-VP ngày 25 tháng 4 năm 2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận.

(10) Kế hoạch số 265/KH-VP ngày 24 tháng 5 năm 2023 của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận.

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

<b>2.2. Thực tiễn cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh </b>

<i><b>2.2.1.Các loại dịch vụ hành chính cơng cung ứng tại quận Gị Vấp </b></i>

<i>(1) Lĩnh vực kinh tế: thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh; chấm dứt </i>

hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

<i>(2) Lĩnh vực lao động: báo cáo giảm lao động; thủ tục khai trình sử dụng lao </i>

động; đăng ký nội quy lao động và đăng ký thang lương, bảng lương.

<i>(3) Lĩnh vực hộ tịch: đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký giám hộ; </i>

đăng ký cấp bản sao; đăng ký xác nhận tình trạng hơn nhân; cấp bản sao hộ tịch; ghi chú kết hơn và ly hơn có yếu tố nước ngoài.

<i>(4) Lĩnh vực xây dựng: cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; cấp giấy phép </i>

xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn.

<i>(5) Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm: cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều </i>

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn quận (trường hợp mất/hỏng, thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi/bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực); thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Gò Vấp.

<i> (6) Lĩnh vực bảo trợ xã hội: gồm 12 thủ tục, liên thông tiếp nhận từ Ủy ban </i>

nhân dân 16 phường, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận.

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

<i><b>2.2.2. Các hình thức cung ứng </b></i>

Việc tiếp nhận dịch vụ hành chính công được thực hiện thông qua cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính gồm 2 cách thực hiện: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công; trực tiếp tại bộ phận một cửa.

<i>2.2.2.1. Trực tuyến </i>

Hiện nay, quận Gò Vấp đã thực hiện tích hợp hệ thống thơng tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm một cửa điện tử rời rạc trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ hành chính cơng các cấp trên một cổng duy nhất. Người dân có thể thực hiện đăng ký trực tuyến, theo dõi hồ sơ trực tuyến, thanh toán và nhận kết quả điện tử trực tuyến; nắm bắt các thông tin thông báo từ cơ quan nhà nước trong q trình giao dịch thơng qua nhiều kênh internet, email...

Khi gặp các khó khăn, vướng mắc, người dân, doanh nghiệp có thể gọi đến Tổng đài 1022 nhánh số 2 để được hướng dẫn hỗ trợ hoặc phản ánh ý kiến trực tiếp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Hệ thống được kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ quốc gia; hệ thống xác thực, định danh điện tử để chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thơng tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các bộ, ngành Trung ương.

<i>2.2.2.2. Trực tiếp tại bộ phận một cửa của quận, phường </i>

Thực hiện thủ tục hành chính theo mơ hình một cửa hiện đại chuyển hầu hết dịch vụ hành chính cơng tại cấp quận về đầu mối “một cửa” để phục vụ nhân dân theo phương châm “4 cơng khai” và “4 hiện đại”. Ngồi các thiết bị thông thường như máy chủ, máy tính, Ipad đã trang bị hệ thống mạng LAN, Wifi, hệ thống camera giám sát, hệ thống màn hình Plasma có chức năng TV hiển thị các thơng tin về tình hình giải quyết hồ sơ trong ngày, hệ thống lấy số tự động và phần mềm ứng dụng.

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<i><b>2.2.3. Thực tiễn việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính cơng trong q trình xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp. </b></i>

<i>2.2.3.1. Các yếu tố đầu vào của việc cung ứng dịch vụ hành chính cơng - Hệ thống máy chủ tại quận: có tổng cộng 07 máy chủ dùng để quản lý xác </i>

thực người dùng; Sao lưu xác thực người dùng; Quản lý dữ liệu nhà đất Gò Vấp, Quản lý dữ liệu cấp phép đô thị, kinh tế, lao động, y tế; Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, quản lý hồ sơ hành chính và 03 máy chủ dùng cho Cổng thơng tin điện tử quận.

<i>- Hệ thống mạng, đường truyền mạng: gồm tường lửa, thiết bị lưu trữ, hệ </i>

thống lưu điện, hệ thống mạng hoạt động ổn định, đảm bảo cho việc kết nối hệ thống mạng nội bộ toàn quận. Hệ thống mạng được nối đến 07 khu vực trong khuôn viên quận; mạng nội bộ: 739 điểm (bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận, Ủy ban nhân dân 16 phường); mạng băng thông rộng gồm kết nối tại quận 398 điểm và kết nối tại phường và phịng ban ngồi là 226 điểm.

<i>- Về phần mềm: Hiện 07 máy chủ đa số trang bị phần mềm có bản quyền </i>

Windows Server Standard 2008, Windows Server Standard 2008 R2, Windows Server Standard 2016 cơ sở dữ liệu chủ yếu là Microsoft SQL 2005 và PostgreSQL. Các phần mềm ứng dụng Microsoft Office 2007, 2010 có bản quyền do Sở Thơng tin và Truyền thông cấp

<i>2.2.3.2. Các hoạt động được triển khai trong cung cấp dịch vụ hành chính cơng trong bối cảnh xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị Vấp </i>

(1) Thiết lập hệ thống dịch vụ công trực tuyến tập trung:

+ Đã vận hành chính thức 43/50 dịch vụ công trực tuyến cấp quận; 31/31 dịch vụ cơng trực tuyến cấp phường.

+ Tích hợp cổng thơng tin Gị Vấp trực tuyến vào Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện thủ tục hành chính theo mơ hình một cửa hiện đại chuyển hầu hết dịch vụ hành chính công tại cấp quận về đầu mối “một cửa” để phục vụ nhân dân.

(2) Nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến:

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

+ Đã tập trung phối hợp với Sở thông tin và truyền thông Thành phố và các đơn vị vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại quận và 16 phường; phối hợp các phòng ban, cơ quan đơn vị bổ sung danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ cơng trực tuyến; các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cho Sở thơng tin và truyền thông thực hiện cung cấp trên hệ thống thơng tin giải quyết thủ tục hành chính.

+ Triển khai ứng dụng phần mềm trên thiết bị di động thông minh (Ipad) phục vụ cho lãnh đạo, cán bộ công chức quận (phần mềm V-office tích hợp chữ ký số và phịng họp điện tử); duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại quận và 22 điểm cầu truyền hình, hệ thống họp trực tuyến tại ứng dụng SureMeet qua điện thoại thông minh.

<i>+ Triển khai “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử quận (Website) kết hợp thêm ứng dụng chatbox trí tuệ nhân tạo (AI) với kịch bản trả lời tự động phục vụ người dân và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, tiếp cơng dân, quy hoạch, đơ thị và </i>

quan đến dịch vụ hành chính, tiếp cơng dân, quy hoạch, độ thị và mơi trường. + Hồn thiện, mở rộng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của quận gắn với quy trình ISO điện tử quận version 9001:2015; đồng thời kết hợp với Đề án “Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử” với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính”.

(2) Hoàn thiện hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: + Cơng khai danh mục thủ tục hành chính (cấp quận: 38 lĩnh vực với 196 thủ tục hành chính; cấp phường: 24 lĩnh vực với 113 thủ tục hành chính), các khoản phí/lệ phí tại khu vực tiếp nhận - trả kết quả đúng theo quy định.

+ Triển khai áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí trong thanh tốn các giao dịch hành chính tại Bộ phận một cửa. Vấn đề ứng dụng thanh toán điện tử, ứng

<small> </small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

dụng thanh tốn qt mã QR khơng dùng tiền mặt cũng được triển khai với khoảng 24 thủ tục hành chính ở 02 lĩnh vực: chứng thực, hộ tịch.

+ Nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa trong đó có chương trình sử dụng máy bấm số thứ tự.

<i><b>2.2.4. Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại quận Gị Vấp trong q trình xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh theo Đề án của quận </b></i>

<i><b>2.2.4.1. Kết quả thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng trên cơ sở Báo cáo của quận Gò Vấp </b></i>

Do giới hạn nghiên cứu của Đề án là từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh theo Đề án của quận Gị Vấp, tác giả Đề án tập trung vào các số liệu của quận từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Cụ thể như sau:

- Số lượng dịch vụ hành chính cơng trực tuyến thực hiện ở mức độ 3:

Có 68 thủ tục được thực hiện trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố: ; gồm các lĩnh vực lao động, doanh nghiệp, môi trường, bảo trợ xã hội, lao động, hộ tịch và an toàn thực phẩm.

- Số lượng dịch vụ hành chính cơng trực tuyến mức độ 4:

34 thủ tục trên địa ho-so-truc-tuyen; gồm các lĩnh vực: xây dựng, bảo trợ xã hội và lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước.

chỉ: Dịch vụ hành chính cơng mức độ 3, 4 được thực hiện qua các năm 2021, 2022, và 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

<i>+ Năm 2021: Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 68/196 thủ tục hành </i>

chính; số lượng dịch vụ cơng trực tuyến mức độ 4: 34/196 thủ tục hành chính.

<i>+ Năm 2022: 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan </i>

tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 25% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử quận được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Thành phố. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

sơ đạt từ 30% trở lên; 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, 30% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thơng qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu thành phố không phải cung cấp lại. 80% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 70% hồ sơ công việc tại quận và 40% hồ sơ công việc tại phường được xử lý trên môi trường mạng.

<i>+ 6 tháng đầu năm 2023: tổng số hồ sơ tiếp nhận 7.547/7.771 hồ sơ thủ tục </i>

hành chính, đạt tỷ lệ 97,1%; tiếp nhận và giải quyết 4.383 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và tồn trình, đạt tỷ lệ 56,4%; thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử; sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính; sử dụng hộp thư điện tử cơng vụ trong trao đổi công việc hàng ngày.

- Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính cơng từ năm 2021 đến năm 2023 (theo báo cáo của quận):

+ Năm 2021: tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 99% (1.194/1.212 lượt đánh giá); không hài lòng đạt 1,49 % (18/1.212 lượt đánh giá).

+ Năm 2022: tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 97,58% (16.332/16.737 lượt đánh giá); khơng hài lịng đạt 2,4 % (401/16.737 lượt đánh giá).

+ 6 tháng đầu năm 2023: tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 99,90% (7.771/7.768 lượt đánh giá); khơng hài lịng đạt 0,04 % (03/7.786 lượt đánh giá).

<i><b>2.2.4.2. Kết quả thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại quận Gị Vấp từ khảo sát của tác giả Đề án </b></i>

Để đánh giá chính xác và khách quan hơn về cơng tác cung ứng dịch vụ hành chính cơng tại quận Gị Vấp trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, tôi đã dùng phương pháp điều tra xã hội học về kết quả cung cấp dịch vụ hành chính cơng từ khi triển khai Đề án Xây dựng chính quyền đơ thị thơng minh tại quận Gị

<i>Vấp từ 2021 đến nay [xem phụ lục 1]. Điều tra trên diện rộng thực hiện trên hai </i>

nhóm khách thể gồm 157; trong đó, nhóm khách thể là cán bộ, cơng chức công tác

</div>

×