Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

báo cáo bài tập lớn hệ thống quản lý học tập cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 18 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ</b>

BÁO CÁOBÀI T P L NẬ Ớ

<b>Đềề tài: </b>

<b>HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP CÁ NHÂN</b>

Sinh viên thực hiện: Lâm Xuân Tạo 20203569 Nguyễn Xuân Hoàng 20203433 Nguyễn Bình Độ 20203361

Lớp Điện tử 01 – K65

Hà N i, 01-2022ộ

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>Mục lục</b>

<b>CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG...3</b>

<b>1.1Giới thiệu về chủ đề...3</b>

<b>1.2Một số nghiên cứu liên quan...3</b>

<b>1.3Mục tiêu của đề tài...4</b>

<b>1.4Phương pháp đề xuất...4</b>

<b>1.5Phân chia nhiêm vụ trong nhóm...5</b>

<b>CHƯƠNG II Phân tích bài tốn...5</b>

3.2.1 Mơi trường cài đặt...8

3.2.2 Triển khai cài đặt...9

3.2.3 Huấn luyện mơ hình...10

4.3.1 Đối với bài tập lớn...17

4.3.2 Đối với môn học...17

<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO...17</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b> Chương I GIỚI THIỆU CHUNG</b>

<b>1.1Giới thiệu về chủ đề</b>

Gi i thi u bài toánớ ệ

- M t ộ chương trình giúp sinh viên qu n lý các thơng tin cá nhân, vâấn đêề vêề h c t p đ sinhả ọ ậ ểviên dêễ dàng biêất và nắấm bắất thông tin.

- Sinh viên được câấp m t tài kho n, m t kh u đ đắng nh p. Trong chộ ả ậ ẩ ể ậ ương trình sinh viên sẽễ sắấp xêấp l ch h c tính đị ọ ược đi m các mơn h c, l ch thi, thông tin vêề đi m rèn ể ọ ị ểluy n t đó cung câấp thông tin h c b ng phù h p v i m c tiêu đêề raệ ừ ọ ổ ợ ớ ụ

Các thách th c, khó khắn c a bài toánứ ủ

- Bài toán đ t ra yêu câều ph i thôấng nhâất d li u cho môễi sinh viên, mơễi sinh viên sẽễ có ặ ả ữ ệm t d li u riêng. Các d li u đ hi n th ph i độ ữ ệ ữ ệ ể ể ị ả ược lâấy t các nguôền khác nhau. Thông ừtin đ a vào ph i đư ả ượ ưc l u tr l i tránh mâất ữ ạ d li uữ ệ cho lâền đắng nh p sau.ậ

- Giao di n chệ ương trình ch th c hi n th c hi n trên màn consolẽ.ỉ ự ệ ự ệCác ng d ng chính c a bài tốnứ ụ ủ

- S d ng các IDE hơễ tr l p trình C/C++ nh Dẽv-C++, Visual studio Codẽ, Visual studio ử ụ ợ ậ ư2022,…

- Th c hi n thao tác x lí trên màn consolẽ.ự ệ ử

<b>1.2Một số nghiên cứu liên quan</b>

ng d ng HUST STUDENT:

- Hi n th thông tin sinh viên đắng kí v i trể ị ớ ường - Đắng nh p bắềng ẽmail do nhà trậ ường cung câấp- Giúp sắấp xêấp l ch thi, thông báo l ch thi t ng mônị ị ừ

- Thôấng kê kêất qu đi m h c tâp và đi m rèn luy n tính ra điêều ki n nh n h c b ng cho ả ể ọ ể ệ ệ ậ ọ ổsinh viên

- Liên kêất v i trang wẽb c a trớ ủ ường iCTSV:

- Hi n th thông tin sinh viên đắng kí v i trể ị ớ ường - Đắng nh p bắềng ẽmail do nhà trậ ường cung câấp

- Đắng kí ho t đ ng và châấm đi m rèn luy n( tính nắng chính )ạ ộ ể ệ

- Thôấng kê kêất qu đi m h c tâp và đi m rèn luy n tính ra điêều ki n nh n h c b ng cho ả ể ọ ể ệ ệ ậ ọ ổsinh viên

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

- Thông tin thông báo c a trủ ường

<b>1.3Mục tiêu của đề tài</b>

- Giúp sinh viên gi i quyêất các vâấn đêề liên quan đêấn h c t p c a sinh viên ả ọ ậ ủ+ Xẽm và ch nh s a thông tin cá nhânỉ ử

+ Thêm, s aử , xóa các mơn h c ọ+ Qu n lí l ch thiả ị

+ Thơng tin h c b ng nh n đọ ổ ậ ược+ Xẽm đi m, danh sách các môn h cể ọ

- T o giao di n dêễ dùng cho sinh viênạ ệ (ch a hồn thành)ư

- Mơễi tài kho n ả sẽễ có d li u riêng đữ ệ ượ ưc l u trong cùng m t filẽ v i các độ ớ ường dâễn riêng ệ

H c ọb ngổ

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>1.5Phân chia nhiêm vụ trong nhóm </b>

Lâm Xuân T oạ (nhóm trưởng):

- T o giao di n chạ ệ ương trình, hi n th b ng đi m môn h c, hi n th b ng đi m rèn ể ị ả ể ọ ể ị ả ểluy n, thêm/s a/xóa mơn h cệ ử ọ

Nguyêễn Xuân Hoàng:

- Làm PowẽrPoint, login tài kho n, xẽm và ch nh s a thông tin cá nhânả ỉ ửNguyêễn Bình Đ :ộ

- Làm báo cáo, xẽm thơng tin h c b ng, qu n lí/ thông báo l ch thiọ ổ ả ị

<b>Chương II Phân tích bài tốn</b>

<b>2.1 Tổng qt</b>

H thơấng bao gơềm nh ng phâền chính:ệ ữ

- Giao di n đắng nh p (ệ ậ Sôấ lượng tài kho n là m c đ nh – đã đả ặ ị ược thêm trước) - Giao di n hi n th , ch nh s a thông tin cá nhân ệ ể ị ỉ ử

- Giao di n hi n th b ng đi m cá nhân ệ ể ị ả ể- Giao di n hi n th đi m rèn luy n ệ ể ị ể ệ- Giao di n thêm/s a/xóa mơn h c ệ ử ọ- Giao di n thông tin h c b ng ệ ọ ổ- Giao di n qu n lí l ch thi ệ ả ị

Khái quát khi ch y phâền mêềm: ạ

Sinh viên đắng nh p tài kho n. Chậ ả ương trình sẽễ lâấy d li u trong các filẽ, tiêấp thẽo t i giao di n ữ ệ ớ ệchính chương trình. u câều th c hi n các chự ệ ương trình giao di n, sau khi ch y xong chở ệ ạ ương

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

S đôề chơ ương trình chính

<b>2.3 Mơ tả chi tiết các chức năng</b>

a, Đắng nh pậ- Đắng nh pậ

Khi đắng nh p tài kho n ậ ả được m c đ nhặ ị chương trình sẽễ mở filẽ “input.txt” đ so sánh ểthơng tin nh p vào t đó cho phép kh i đ ng chậ ừ ở ộ ương trình khi đúng tài kho n, m t kh u.ả ậ ẩ

b, Xẽm, ch nh s a thông tin sinh viênỉ ử- Xẽm thông tin sinh viên

Thông tin sinh viên sẽễ đượ ư ạc l u t i filẽ “THONGTIN2.txt” được kh i t o khi t o tài kho n cóở ạ ạ ảtên do chương trình quyêất đ nh. Sau khi th c hi n l nh xẽm thông tin sinh viên sẽễ thâấy thôngị ự ệ ệ

Thêm/s a/xóa ửmơn h cọXẽm, ch nhỉ

h c b ngọ ổ

Đi m h c t pể ọ ậ

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

- Ch nh s a thông ỉ ử sinh viên

Khi sinh viên muôấn thay đ i thông tin các nhân chổ ương trình sẽễ th c hi n thay đ i thông tin. ự ệ ổSinh viên thay đ i thơng tin thì chổ ương trình sẽễ thay m i thơng tin đó, các thơng tin khơng ớmấn thay đ i sinh viên có th b qua.ổ ể ỏ

Sau khi các thay đ i hoàn thành chổ ương trình sẽễ l u l i filẽ v i các thay đ i trên sinh viên có ư ạ ớ ổth ki m tra l i thông tin qua l nh xẽm thông tin.ể ể ạ ệ

c, Hi n th b ng đi m h c t pể ị ả ể ọ ậ

- Các d li u liên quan đêấn môn h c sẽễ đữ ệ ọ ược lâấy t filẽ ừ “THONGTINDIEM.txt”. D li u vêề ữ ệđi m c a sinh viên sẽễ để ủ ượ ưc l u vào filẽ này, khi sinh viên muôấn hi n th chể ị ương trình sẽễ lâấy d li u đ hi n th lên màn hìnhữ ệ ể ể ị

d, Hi n th b ng đi m rèn luy nể ị ả ể ệ

- D li u vêề đi m rèn luy n sẽễ nắềm trong filẽ ữ ệ ể ệ “THONGTINDIEM.txt”. Khi th c hi n l nh ự ệ ệhi n th chể ị ương trình sẽễ lâấy d li u t filẽ đ hi n th lên màn hìnhữ ệ ừ ể ể ị

ẽ, Thêm/s a/xóa danh sách môn h cử ọ

- D li u các môn h c sẽễ l u trong filẽ “MONHOC.txt”; các thao tác x lí filẽ sẽễ th c hi n ữ ệ ọ ư ử ự ệtr c tiêấp trên màn consolẽ.ự

f, Thông tin h c b ng ọ ổ

Đ có thơng tin h c b ng sinh viên nh n để ọ ổ ậ ượ ệc h thôấng sẽễ lâấy d li u vêề môn h c và đi m rèn ữ ệ ọ ểluy n nêấu th a mãn các điêều ki n c a t ng h c b ng sẽễ nh n đệ ỏ ệ ủ ừ ọ ổ ậ ượ ọ ổc h c b ng tươ ứng ng. Sinh viên ch a đ điêều ki n nh n h c b ng chư ủ ệ ậ ọ ổ ương trình sẽễ thơng báo qua màn hình hi n thể ị. Các điêều ki n so sánh đệ ượ ưc l u trong filẽ “THONGTINHOCBONG.txt”.

g, Qu n lí và thơng báo l ch thiả ị

- Sinh viên có th thay đ i l ch thi t ng môn, d li u để ổ ị ừ ữ ệ ược lâấy t filẽ ừ “LICHTHI”. Th c hi n ự ệthay đ i xong d li u l u l i filẽ ổ ữ ệ ư ạ .

<b>2.4 Đánh giá</b>

Đ viêất để ược chương trình này câền nhiêều kiêấn th c liên quan đêấn ứ struct, danh sách liên kêất, filẽ, hàm. Tuy nhiên, vì h n chêấ vêề m t ạ ặ kyễ thu tậ nên nhóm ch a xây d ngư ự đượ c s d li u, ch a c ơ ở ữ ệ ưtôấi u hóa khi d li u ch đư ữ ệ ỉ ượ ư ạc l u t i filẽ c a máy ch th c hi n codẽ, ủ ủ ự ệ ch a th cài đ t và khai ư ể ặthác s d ng chử ụ ương trình t i các máy tính khácạ . Chương trình ch ch y trên màn consolẽ t i cácỉ ạ ạIDE hôễ tr l p trình C/C++ợ ậ , ch a có giao di n hoàn ch nh nh m t app c b n.ư ệ ỉ ư ộ ơ ả

<b>Chương III Phương pháp thực hiện</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>3.1 Phương pháp đề xuất</b>

Nhắềm t o ra chạ ương trình giúp h thôấng và qu n lý h cệ ả ọ t pậ cá nhân có các ch c nắng login bắềng ứtài kho n , xẽm và s a thông tin cá nhân, hi n th b ngả ử ể ị ả đi m h c t pể ọ ậ , hi nể th b ng đi m rèn ị ả ểluy n, ệ thêm/s aử /xóa các mơn h cọ , thơng tin h c b ngọ ổ , qu n lí và thơng báo l ch thiả ị thì c nhóm ảcùng đ a ra phư ương pháp đ gi i quyêất m c tiêu là :ể ả ụ

+ Các thành viên phân chia công vi c th c hi n 1 phâền trong chệ ự ệ ương trình

+ S d ng các thu t tốn dùng ngơn ng l p trình C/C++ đ th c hi n viêất chử ụ ậ ữ ậ ể ự ệ ương trình+ Mơễi tài kho n sinh viên có m t ả ộ d li u riêng đữ ệ ượ ưc l u trên cùng 1 filẽ

+ Liên kêất các phâền chương trình bắềng l nh switch gắấn các chệ ương trình con vào t ng casẽ, tồn ừb chộ ương trình chính nắềm trong vịng l p whilẽ, th c hi n thoát chặ ự ệ ương trình bắềng câu l nh ệ“brẽak” nắềm trong hàm con

+ Chương trình cịn tơấi u hóa vi c sai sót trong q trình nh p thơng tin t bàn phím qua các ư ệ ậ ừcâu l nh ki m tra đ đ a ra bệ ể ể ư ước gi i quyêất giúp sinh viên th c hi n nh p thông tin v i đ ả ự ệ ậ ớ ộchính xác cao

+ Sau khi thao tác x lí d li u trong filẽ thì xóa màn hình đ gi i phóng b nhử ữ ệ ể ả ộ ớ

+ Các yêu câều th c hi n chự ệ ương trình được sắấp xêấp khoa h c có tr t t thông qua l nh whilẽ(), ọ ậ ự ệhi n th câu l nh hể ị ệ ướng dâễn

+ Th nghi m ch y chử ệ ạ ương trình , khắấc ph c các lơễi trụ ong q trình viêất codẽ. L u l i lôễi, đánh ư ạgiá đ a ra phư ương hướng gi i quất lơễi đ hồn thi n codẽả ể ệ

<b>3.2 Cài đặt thử nghiệm </b>

3.2.1 Mơi trường cài đặt

Mơi trường cài đ t chính Dẽv- C/C++:ặ

- D án phát tri n Dẽv-C++ đự ể ượ ưc l u tr trênữ SourcẽForgẽ. Dẽv-C++ nguyên được phát tri n b i m t l p trình viên có tên là Colin Laplacẽ và ch ch y trênể ở ộ ậ ỉ ạ h điêều ệhành Microsoft Windows.

- Dẽv C++ là m t mơi trộ ường phát tri n tích h p t do (IDE), hôễ tr vi c l p trình bắềngể ợ ự ợ ệ ậngơn ng C hay C++. Dẽv C++ đữ ược phát tri n b i l p trình viên Colin Laplacẽ và để ở ậ ượcviêất bắềng ngơn ng l p trình Dẽlphi.ữ ậ

- Dẽv C++ nắềm trong b trình d ch mã nguôền m MinGW và ch hôễ tr trên h điêều hànhộ ị ở ỉ ợ ệMicrosoft Windows. Nhà s n xuâất cũng đã cho ra đ i m t phiên b n ch y trên Linux tuyả ờ ộ ả ạ

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

- Xây d ng trong trình so n th o cũng nh trình biên d ch sẽễ cho phép b n l i trongự ạ ả ư ị ạ ở ạDẽv-C ++ t đâều đêấn cuôấi. So n mã c a b n và ch y các hàm c a b n thơng qua dịngừ ạ ủ ạ ạ ủ ạtrình g rơấi thẽo t ng dịng đ tìm các vâấn đêề. M t khi mã đỡ ừ ể ộ ược biên d ch m t cáchị ộchính xác và lơễi miêễn phí s d ng trình biên d ch đ t o ra m t ẽxẽ đ phân phôấi và sử ụ ị ể ạ ộ ể ửd ngụ

- M t đi m đáng chú ý c a phâền mêềm này chính là tích h p DẽvPaks, bao gơềm các gói mộ ể ủ ợ ởr ng nh th vi n, mâễu và nhiêều ti n ích khác. Thông thộ ư ư ệ ệ ường, DẽvPaks s h u thêmở ữti n ích GUI v i các công c ph biêấn nh GTK+, FLTK và wxWidgẽts.ệ ớ ụ ổ ư

3.2.2 Triển khai cài đặt

Tri n khai cài đ t chể ặ ương trình qua các quy trình:- Chu n b :ẩ ị

+ Cài đ t ng d ng Dẽv -C++ặ ứ ụ

Đ t i phâền mêềm Dẽv C++ vêề máy, b n câền th c hi n thẽo các bể ả ạ ự ệ ước sau:

- Bước 1: Truy c p vào đậ ường link đểt i phâền mêềm. ả

- Bước 2: Sau khi hồn thành q trình t i phâền mêềm, hãy m phâền mêềm và bắất đâều càiả ởđ t. Lúc này, m t sôấ ô c a s sẽễ hi n th yêu câều b n ch n ngôn ng , đôềng ý v i cácặ ộ ử ổ ể ị ạ ọ ữ ớđiêều kho n s d ng.ả ử ụ

- Bước 3: Phâền mêềm sẽễ yêu câều b n l a ch n v trí đ cài đ t. Thơng thạ ự ọ ị ể ặ ường, v trí m cị ặđ nh sẽễ là C. Sau đó, q trình cài đ t sẽễ đị ổ ặ ược bắất đâều.

- Bước 4: Khi màn hình xuâất hi n câu h i b n có mấn cài đ t Dẽv C++ cho tâất c ngệ ỏ ạ ặ ả ườidùng không, hãy ch n Yẽs. Nêấu sau đó q trình cài đ t khơng thành cơng, b n có thọ ặ ạ ểquay l i và ch n No bạ ọ ở ước này.

Đ t o m i 1 projẽct, b n th c hi n thẽo trình t các bể ạ ớ ạ ự ệ ự ước sau:

- Bước 1: Kh i đ ng chở ộ ương trình

- Bước 2: T i v trí trên cùng bên tay trái màn hình, ch n Filẽ -> Nẽw -> Nẽw Projẽct. 1 c aạ ị ọ ửs m i đổ ớ ược hi n ra yêu câều b n nh p tên Projẽct, tích ch n m c C Projẽct và cuôấi cùngệ ạ ậ ọ ụnhâấn OK đ hoàn thành.ể

- Bước 3: Trong m c Crẽatẽ Nẽw Projẽct -> Savẽụ

- Bước 4: Tiêấp t c vào Filẽ -> Nẽw -> Sourcẽ Filẽ -> Add sourcẽ filẽ to currẽnt projẽct -> Yẽsụđ hi n th màn hình ch nh s a filẽ ngền.ể ể ị ỉ ử

- Bước 5: Th nh p và ch y m t chử ậ ạ ộ ương trình đ n gi n. Sau đó vào Filẽ -> Savẽ As. L u ýơ ả ưphâền m r ng c a filẽ nên đ t là “.c”. Các phâền m r ng khác có th g p s côấ khi biênở ộ ủ ặ ở ộ ể ặ ự

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

+ Xây d ng khung xự ương cho bài codẽ thông qua l nh switch ệ

+ Tìm hi u các hàm h thơấng trong th vi n có sắễn đ tiêấn hành thao tác giao di nể ệ ư ệ ể ệ+ L p danh sách các d li u có trong filẽ sắễn đ lâấy d li u ch y yêu câều ậ ữ ệ ể ữ ệ ạ- L p trìnhậ

+ S d ng các kyễ thu t l p trình C/C++ử ụ ậ ậ đã đượ ọc h c trên l p, th c hi n thiêất kêấ chớ ự ệ ương trình.

+ Các thành viên thẽo s phân phó nhóm trự ưởng viêất codẽ các hàm con sau đó gắấn vơ chương trình chính. Các modulẽ và ch c nắng sẽễ lâền lứ ượ ượt đ c viêất nên. Rôềi sau đó chúng được kêất h p thành 1 s n ph m hoàn ch nh. ợ ả ẩ ỉ

+ Các thành viên thôấng nhâất trong cách x lý hàmử , biêấn t o thu n l i cho vi c l p trình ạ ậ ợ ệ ậvà hi u qu c a chệ ả ủ ương trình.

S đơề q trình tri n khai cài đ tơ ể ặ

3.2.3 Huấn luyện mơ hình

Ch yạchương

trình

Ch nh s a ỉ ử

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

X lý nh: ử ả Nh n d ng ký tậ ạ ự (Optical Charactẽr Rẽcognition), thu t toán chuy n d ậ ể ữli u trên vắn b n thành d li u sơấ hóa. Nh nệ ả ữ ệ ậ biêất các kí t đ c bi t chuy n hóa sang ự ặ ệ ểkí t m i.ự ớ

Phân tích vắn b n ả (Tẽxt analysis): là cơng vi c trích xất ho c phân lo i thông tin t ệ ặ ạ ừvắn b nả

- Khai thác thông tin (Information Extraction): t m t vắn b n, h c cách đ trích xuâất các ừ ộ ả ọ ểthơng tin h u ích. Ch ng h n nh trích xuâất tênữ ẳ ạ ư , đi m, tể ừ khóa,…

C i thi n (Improvẽ) quaả ệ bước này d li u đ a vào đữ ệ ư ươ ửc x lý , thu nh p và phân tích ậđ chể ương trình đ t đêấn đ chính xác nh mong mấn, nêấu ch a chính xác tiêấn hànhạ ộ ư ưl p l i các bặ ạ ướ ểc đ hoàn ch nh nh kỳ v ng.ỉ ư ọ

D li u (Data) : D li u câền n p vào mơ hình các thơng tin vêề sinhữ ệ ữ ệ ạ viên tên, mssv, l p, ớho t đ ng tính đi m rèn luy nạ ộ ể ệ , thơng tin đắng kí và đắng nh p, các h c phâền có ậ ọtrogn chương trình h c,…ọ

Mơ hình (Modẽl) : Mơ hình tuấn tính và mơ hình phi tuấn tình giúp chúng ta t o ra ạnhiêều mơ hình ph c t p và chi tiêất h n, quan tr ng là chúng phù h p v i d li u tôất ứ ạ ơ ọ ợ ớ ữ ệh n nhiêều so v i m t môấi quan h tuyêấn tính c b n. – ơ ớ ộ ệ ơ ả

Tơấi u hóa (Optimization) nhiêều vâấn đêề câền đư ược xây d ng dự ướ ại d ng tơấi thi u hóa ểtrên m t t p h p .ộ ậ ợ

Hấn luy n mơ hình(Training modẽl) đ tệ ạ hi u qu .ệ ả

- Huâấn luy n mơ hình t ra c c kỳ hi u qu , h n h n con ngệ ỏ ự ệ ả ơ ẳ ười trong c th các lĩnh v cụ ể ự khác nhau

- M t t p d li u huâấn luy n bao gôềm nhiêều mâễu huâấn luy n. Môễi mâễu huâấn luy n sẽễ là ộ ậ ữ ệ ệ ệ ệm t th hi n c a bài tốn(có đâều vào và l i gi i)ộ ể ệ ủ ờ ả được gi i quyêất nhanh chóngả- Hấn luy n mơ hình sẽễ ph thu c vào chính m c tiêuệ ụ ộ ụ đêề ra ban đâều.

- Huâấn luy n mô hình cũng có mơấi quan h m t thiêất v i tơấi u hóa. Các hàm mâất mát thệ ệ ậ ớ ư ểhi n s khác bi t gi a các d đoán c a mơ hình đang đệ ự ệ ữ ự ủ ược huâấn luy n và các trệ ường h p vâấn đêề th c têấ.ợ ự

- L a ch n các đ c tr ng thích h p là m t nhi m v quan tr ng trong Huâấn luy n mô ự ọ ặ ư ợ ộ ệ ụ ọ ệhình.

ư ươ trình vào các d li u đã thu th p sắễn đ x lý .ữ ệ ậ ể ử

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>3.3 Thực nghiệm</b>

3.3.1 Đánh giá mức độ hoàn thành các phương pháp đề xuất- Xẽm và ch nh s a thông tin (ỉ ử 100%)

- Hi n th b ng đi m h c t p (ể ị ả ể ọ ậ 80%)- Hi n th b ng đi m rèn luy n (ể ị ả ể ệ 40%)- Thêm/S a/Xóa mơn h c (ử ọ 100%)- Thơng tin h c b ng (ọ ổ 60%)- Qu n lí l ch thi (ả ị 60%)

3.3.2 Phân tích định tính

- M tộ sơấ ví d khi ch y chụ ạ ương trình

Giao di n đắng nh p tài kho nệ ậ ả

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Giao di n chính c a chệ ủ ương trình

Xẽm và ch nh s a thông tinỉ ử

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Xẽm b ng đi m các môn h cả ể ọ

Xẽm b ng đi m rèn luy nả ể ệ

</div>

×