Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

báo cáo đồ án môn học phân tích thiết kế hệ thống giai đoạn 1 quản lý cửa hàng tạp hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 14 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>Trường Đại học Xây Dựng Hà NộiKhoa : Công nghệ thông tin</b>

Báo cáo đồ án môn học

<b>Phân tích thiết kế hệ thống</b>

<b><small>Giai đoạn 1</small></b>

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng HạnhLớp : 65IT5

Nhóm : 2

Sinh viên thực hiện:

 Đỗ Ngọc Quý – 168065 Lê Quang Vinh – 226265  Vũ Hoài Nam – 144365 Nguyễn Anh Tuấn – 214365  Phạm Thành Trung – 207365

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

1)Nêu bài tốn (Problem Definition)

<b>Tóm tắt Dự án quản lý cửa hàng tạp hóa (Project Abstract)</b>

 Mơ tả sơ lược về cửa hàng tạp hóa: Nơi quản lý quy trình từ khâu nhập hàng,viên đến khâu bán hàng. Nhu cầu quản lý cơ bản gồm: nhập hàng, lưu trữ hànghóa, bán hàng, thơng tin khách hàng.

 Phạm vi dự án khảo sát: Cửa hàng có 2 khu chính đó là nhà kho nơi chứa hànghóa chưa mang ra kệ, quầy thu ngân để thanh toán cho khách hàng

 Đối tượng người sử dụng: Nhân viên.

<b>Hệ thống dự định sẽ làm (Proposed System)</b>

 Tên hệ thống: Quản lý cửa hàng

 Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong thời kỳ hiện đại hóa, cũng như đưa ra hoạt động quản lý cần tin học hóa để giảm thiểu cơng việc, tăng năng suất lao động. Mục đích của hệ thống dự định sẽ làm tập trung về nghiệp vụ lưu trữ hàng hóa và bán các sản phẩm.

 Cơng cụ phát triển hệ thống: trên nền tảng Web. Hệ thống sử dụng CSDL tập trung (cá nhân) mục đích để phát triển và bảo trì các hệ CSDL đơ giản và dễ dàng.

<small>Duyệt bởi</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

2)Xác định các yêu cầu của khách hàng (Customer Requirements Specification -CRS)

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Nội dung

<b>Mục tiêu của xác định yêu cầu</b>

 Lấy được các yêu cầu đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng và phù hợp với hệ thống.

 Phân tích các yêu cầu tích hợp với hệ thống

 Xác định được yêu cầu chức năng, phi chức năng

 Làm rõ được các yêu cầu và làm tài liệu yêu cầu

<b>Mô tả yêu cầu của hệ thống</b>

 Mỗi nhân viên sẽ có một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống gồm các thông tin: Họ tên, số tài khoản, mật khẩu.

 Người nhân viên cửa hàng sẽ liên hệ tới các đại lý uy tín để lấy hàng hóa. Các thơng tin của đại lý bán hàng như: tên đại lý, sđt cũng được lưu vào hệ thống để liên hệ sau này.

 Nhân viên sẽ phân chia hàng hóa thành các nhóm hàng hóa ( ví dụ: nhóm đồ ăn liền, nước ngọt, bia,…),tên mặt hàng, giá, nxs, hsd. Hệ thống giúp nhân viên theo dõi tình trạng của các sản phẩm nhằm mục đích tổng hợp, nhập dữ liệu, lưu trữ và thống kê. Đánh dấu vị trí từng mặt hàng để dễ dàng tìm kiếm. Hệ thống giúp nhân viên tra cứu để loại bỏ những hàng hóa hết hsd hoặc hỏng hóc.

 Trước khi thanh toán, nhân viên quầy line sẽ hỏi khách hàng tên và sđt để có thể giảm giá cho những lần sau này nếu đạt đủ mức mua hàng.

 Quản lý việc nhập hàng hóa: Khi các đại lý vận chuyển hàng hóa đến theo từng lơ hàng, nhân viên sẽ lập phiếu nhập hàng để cho đại lý xác nhận rồi sắp xếp vào trong kho.

 Quản lý việc bán hàng hóa: Khi thanh tốn trong hóa đơn sẽ bao gồm: tên các mặt hàng, giảm giá (nếu là khách hàng thân thiêt), tổng tiền. Mỗi hóa đơn sẽ cómã giảm giá riêng biệt để thuận lợi cho việc tổng hợp thống kê cuối ngày, tháng năm.

 Quản lý khách hàng: Nếu khách hàng muốn nhận những ưu đãi giảm giá sau này thì nhân viên sẽ phát thẻ tích điểm trong đó sẽ lưu trữ: mã khách hàng, tên,cmnd, điểm tích lũy ( điểm > 10 giảm 2% …).

<small>Duyệt bởi</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

3)Phân tích yêu cầu chức năng (Requirement analysis)

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

Nội dung

<b>Phân tích u cầu chức năng</b>

a.Lưu trữ thơng tin:

Tài khoản đăng nhập ID, Username, password, tên nhân viên, sđt.

Phiếu nhập hàng Mã phiếu nhập, mã lô, tổng tiền chi, ngày nhậpLô hàng Mã lơ, tên hàng, số lượng

Nhóm hàng hóa ID, Tên nhóm hàng

Hàng hóa Mã hàng, Tên hàng, giá, nsx, hsd, vị trí.Hóa đơn <sup>Mã HĐ, Tên các mặt hàng, giảm giá, tổng tiền,</sup><sub>ngày lập.</sub>

Khách hàng có thẻ ID, tên khách hàng, cmnd, sđt, điểm tích lũyb.Xử lý:

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>Use case IDUC-1.1</small>

<small>Use Case Name Xác thực người dùng</small>

<small>DescriptionNhân viên đăng nhập vào hệ thống để quản lý cửa hàngActor(s)Nhân viên</small>

<small>PriorityMust have</small>

<small>TriggerNhân viên muốn đăng nhập vào hệ thốngPre-</small>

<small>Condition(s)</small> <sup></sup><sub></sub> <sup>Tài khoản người dùng đã được tạo sẵn</sup><small>Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện đăng nhập</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<small>Use case ID</small>

<small>Use Case NameQuản lí đại lí nhập hàng</small>

<small>DescriptionNhân viên tra cứu thơng tin đại lílíActor(s)Nhân viên</small>

<small>PriorityMust have</small>

<small>TriggerNhân viên phải đăng nhập vào hệ thống và chọn vào mục nhà cung cấp</small>

<small>Pre-Condition(s) Hệ thống phải lưu thông tin các đại lýPost-</small>

<small>Condition(s)</small> <sup> Sửa đại lý</sup><sub> Xóa đại lý</sub><small> Thêm đại lý</small>

<small>Use case ID</small>

<small>Use Case NameQuản lí nhập hàng</small>

<small>DescriptionTra cứu phiếu nhập, lập phiếu nhập hàng</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>Actor(s)Nhân viên PriorityMust have </small>

<small>TriggerNhân viên đăng nhập vào hệ thống chọn chức năng lập phiếu nhập hàng</small>

<small>Pre-Condition(s) Tạo phiếu nhậpPost-</small>

<small>Condition(s)</small> <sup> Sửa phiếu nhập </sup>

<small>Use case ID</small>

<small>Use Case NameQuản lí hàng hóa </small>

<small>DescriptionTra cứu hàng hóa, lưu vị trí hàng hóa, thêm hàng hóa mới lên hệ thống</small>

<small>Actor(s)Nhân viên PriorityMust have </small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<small>TriggerNhân viên đăng nhập vào hệ thống chọn chức năng quản lí hàng hóa</small>

<small>Pre-Condition(s)</small> <sub> Thêm mặt hàng </sub><small> Tra cứu  Sắp xếpPost-</small>

<small>Condition(s)</small> <sup> Sửa hàng hóa</sup><small> Xóa hàng hóa</small>

<small>Use case IDUC-1.2Use Case Name Quản lí hóa đơn</small>

<small>DescriptionNhân viên đăng nhập vào hệ thống để tạo hóa đơn, tra cứu hóa đơn, xóa hóa đơn</small>

<small>Actor(s)Nhân viênPriorityMust have</small>

<small>TriggerNhân viên phải đăng nhập vào hệ thốngPre-</small> <sub> Đăng nhập</sub>

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<small>Condition(s) Tính tổng tiền</small>

<small> Khách hàng đồng ý thanh tốntốnPost-</small>

<small>Condition(s)</small> <sup> Xuất hóa đơn</sup><sub> Hóa đơn được lưu lại trên hệ thống để dễ dàng chỉnh sửa</sub><small>và tra cứu</small>

<small>Use case IDUC-1.1</small>

<small>Use Case Name Quản lý khách hàng</small>

<small>DescriptionNhân viên thực hiện việc quản lý khách hàngActor(s)Nhân viên</small>

<small>PriorityMust have</small>

<small>TriggerNhân viên muốn thêm khách hàng hoặc thực hiện việc tra cứuPre-</small>

<small>Nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống trước khi bắt đầu use case</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<small>Post-Thông tin về khách hàng được thêm vào hoặc hiển thị theo thao tác của nhân viên</small>

<small>Use case ID</small> <sup>UC-1.1</sup><small>Use Case </small>

<small>Báo cáo thống kê</small>

<small>Description</small> <sup>Nhân viên tạo các báo cáo, thống kê liên quan đến đại </sup><sub>lý, hàng hóa, khách hàng, hóa đơn</sub>

<small>Actor(s)</small> <sup>Nhân viên</sup><small>Priority</small> <sup>Must have</sup>

<small>Trigger</small> <sup>Nhân viên muốn tạo các báo cáo, thống kê</sup>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>Pre- Nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống trước khi bắt đầu use case</small>

<small>Có dữ liệu về đại lý, hàng hóa, khách hàng, hóa đơn được lưu trữ trong hệ thống</small>

<small> Nhân viên cung cấp các thông tin mong muốn để tạo báo cáo</small>

<small>Post- Hệ thống đưa ra các thông tin theo yêu cầu của nhân viên</small>

</div>

×