Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

bài thí nghiệm ltm 01 tính chế độ xác lập điều hoà trong mạch điện tuyến tính bằng máy tính dùng phần mềm matlab

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (878.33 KB, 11 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘITRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Bài 1: Phương pháp dòng vòng-Code matlab:

B = [1 0 1 1 0 0;0 1 1 0 1 0;0 0 0 -1 1 1];j = sqrt(-1);

pi = 3.1415;

E1 = 100; E2 = 220*exp(j*pi/3);Enh = [E1;E2;0;0;0;0];

J6 = 10*exp(j*pi/6);Jnh = [0;0;0;0;0;J6];Z1 = 30+j*40;Z2 = 20+j*10;

Z3 = 10+j*2*pi*60*0.2;Z4 = 15+j*2*pi*60*0.3;Z5 = 20+j*2*pi*60*0.4;Z6 = 10+j*20;

Z35 = j*2*pi*60*0.6*sqrt(0.2*0.4);Z53=Z35;

Znh = [Z1 0 0 0 0 0 ; 0 Z2 0 0 0 0 ; 0 0 Z3 0 Z35 0 ; 0 0 0 Z4 0 0 ; 0

0 Z53 0 Z5 0; 0 0 0 0 0 Z6];

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Zv = B*Znh*B';

Ev = B*(Enh - Znh*Jnh);Iv = Zv\Ev;

Unh =

1.0e+02 *-0.6413 - 2.0578i

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

-0.6001 - 0.9475i0.3379 + 0.6309i0.3034 + 1.4269i0.2622 + 0.3167i0.0412 + 1.1103i

Sng =

1.2746e+03 + 1.6798e+03i

Bài 2: Phương pháp dòng vòng-Code matlab:

B = [1 -1 0 1 0;0 1 -1 0 1];j = sqrt(-1);

pi = 3.1415;E1 = 200*exp(j*0);Enh = [E1;0;0;0;0];Jnh = [0;0;0;0;0];

Z1 = 200; Z2 = 200; Z3 = 10;Z4 = 100; Z5 = 100;

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Znh = [Z1 0 0 0 0;0 Z2 0 0 0; 0 0 Z3 0 0; 0 0 0 Z4 0; 0 0 0 0 Z5];Zv = B*Znh*B';

Ev = B*(Enh - Znh*Jnh);Iv = Zv\Ev;

Inh = B'*Iv

Unh = Znh*(Inh + Jnh) – Enh

-Chạy đoạn code trên ta được kết quả:

Inh =

Unh =

-92.1739-38.2609-3.478353.913034.7826

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>I</small><sub>R</sub> <small>I</small><sub>R</sub> U U R

2. Mạch điện thuần cảm:

<small>UL=12,290VZL=99,8 ΩIL=0,127 AL=0,317 H</small>

<small>QL=1,546 VA</small> Do cuộn cảm có điện trở trong rất nhỏ nên ta

<small>cos φ=¿</small>-0,13 sơ đồ:

Sơ đồ mạch điện:

<small>I</small><sub>L</sub>

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

U

3. Mạch thuần điện dung:

<small>UC=12,291VZC=99,9 ΩIC=0,123 AC=3,19∗10−5F</small>

<small>Q=1,508 VA</small> Do điện áp tụ điện chậm pha hơn một góc pi/2

<small>cos φ=0,009</small> với dịng điện nên ta có sơ đồ:

<small>IR</small> U

U

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>UC=7,989V</small> Do điện áp tụ điện chậm pha hơn một góc pi/2

<small>P=¿</small>0,850 W với dịng điện nên ta có sơ đồ:

<small>S=¿</small>1,126 VA

<small>cos φ=0,756</small>

I R

U

6. Mạch R-L-C nối tiếp:

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<small>UR=10,53 VL=0,305 H</small>

<small>U</small><sub>C</sub><small>=8,353VP=1,289 WS=1,305VAcos φ=0,988</small>

<b>BÀI THÍ NGHIỆM LTM: 03</b>

CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ BẢN – PHẦN TỬ CƠ BẢN R, L, C – MẠCH CĨ HỖCẢM TRONG MẠCH ĐIỆN CĨ KÍCH THÍCH HÌNH SIN

<b>I. Nội dung báo cáo:</b>

I.1 Nghiệm chứng lại định luật Kirchhoff 1 (

<small>i=0</small>)

<small>U =¿</small>12,1235

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>I1=0 , 052cos φ1=¿</small> 1

<small>I</small><sub>2</sub><small>=0,054cos φ</small><sub>2</sub><small>=0,290I3=0 , 054cos φ3=¿</small> 0,665

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

So sánh độ lớn <small>U11 ';U22</small> suy ra cặp cùng tên:Ta thấy <small>U</small><sub>22 '</sub><small>>U</small><sub>2,2</sub> nên:

Lần 1: 2 cuộn cảm cùng cực tính:- <small>U</small><sub>11</sub><small>'=U</small><sub>L1</sub><small>+ U</small><sub>M 12</sub>

- <small>U22 '=UL2+UM21</small>

Lần 2: 2 cuộn cảm ngược cực tính:- <small>U</small><sub>11</sub><small>'=UL1ưUM 12</small>

- <small>U</small><sub>11</sub><small>'=UL1ưUM 12</small>

I.3 Truyền công suất bằng hỗ cảm:

Hệ số biến áp khi có tải R là:

<small>=</small><sup>7,102</sup><small>12,122</small><sup>=0,586</sup><small>U</small><sub>11 '</sub><small>=¿</small>12,122

<small>U22 '=¿</small>7,102

</div>

×