Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Ảnh hưởng của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.21 MB, 66 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TE QUOC DÂNKHOA KINH TE HỌC

DE TAI:

ANH HUONG CUA BAT BiNH DANG THU NHAP DEN TANG TRUONG

KINH TE VIET NAM GIAI DOAN 2010 - 2016

<small>Ho va tén sinh vién : Trương Thị Quyên</small>

<small>Mã sinh viên : 11164352</small>

Lớp : Kinh tế học 58

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Việt Hưng

<small>Hà Nội, tháng 05/2020</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đối với các thầy cô của trường Đại học

Kinh tế quốc dân, đặc biệt là các thầy cô khoa Kinh tế học của trường đã tạo điều

kiện cho em thực hiện chuyên dé thực tập này.

Đặc biệt, em cũng xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc tới thầy NguyễnViệt Hưng - người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt q trình hồn thành bàinghiên cứu. Cảm ơn thầy vì trong suốt học kì vừa qua, thầy đã ln nhiệt tìnhhướng dẫn em từ khi bắt đầu tới khi hoàn thành bài tốt nghiệp khóa thực tập. Cảm

ơn thay vì thầy đã ln sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa ra những câu trả lờicùng hướng giải quyết kịp thời, nhờ vậy mà em mới có thể xác định được những gì

mình cần làm và mới có thể hồn thành bài chun đề thực tập này.

Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, đồng thời dotrình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo củaem vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp các thầy, cơtrong hội đồng bảo vệ.

<small>Em xin chân thành cảm ơn!</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<small>MỤC LỤC</small>

LOT CAM ƠN...--S6< SA. EE..4E77430 27130 07144071440 77340 27941 279312rxdeke 20.9 /:8)10096:79 c7. ... 5DANH MỤC HÌNH... 2s ©+E+£e©EE+eESEEAEEEE.AE27A4E27A412723127Adeervseee 60600710077. ... 1

1. LY do Chon dé 1 An n6 6... ... 1

<small>2. Mục tiêu nghiÊN CỨU...d <5 5 9 99 9 1...9. 0. 0000800001000 13. Câu hỏi nghiÊn CUU ... << << << <<... 0000008800096 1</small>

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ...--.-- 2s s2 sssssssssessesserssrssessessersee 1

<small>5. Phương pháp nghién CỨU...d G5 5 9 9 9.99 1 9.0.0 09. 010008009 0096 2</small>

6. Cấu trúc bài nghiên cứu ...--s- << <2 s£ 9£ se £sEseEseEseEseEsesseresesre 2

CHUONG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VA TONG QUAN NGHIÊN CỨU VE TÁC |

ĐỘNG CUA BAT BÌNH DANG THU NHAP TỚI TANG TRUONG KINH TE. 3

1. Co’ 6010/5866 ... 31.1. Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh té ...---s-s©csecsscssessessesse 3

1.1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh té ...- se se ©ss+seeceecsseeeerscreecsee 31.1.2. Đo lường tăng trưởng kinh tẾ...---ec©ce<©cseceeeceetreerteerteereerreervee 4

1.2. Khái niệm và đo lường bắt bình dang thu nhập ...---s- << << s 41.2.1. Khái niệm bắt bình đẳng thu nhiập...---- 5< 5< scsecscsscsscsscseescrs 4

1.2.2. Do lường bat bình đẳng thu nhiập ...- 55-5 cecsccsceseesessrsersereee 51.3. Nguyên nhân của bắt bình đẳng thu nhập...o- Go 55s 59 9 se 7

1.4. Mối quan hệ giữa bat bình đẳng thu nhập va tăng trướng kinh tế... §1.4.1. Tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng đến bat bình dang thu nhập... 8

1.4.2. Bất bình dang thu nhập anh hưởng đến tăng trưởng kinh tế... 92. Téng quan nghiÊn CỨU ...œ << <6 << 6% %9 8999944989 8494899498949989949989699968666056 10

<small>2.1. Các nghiên cứu ở nước IIØOàÌ ...o << << << %9 9 9949999899589999998995899588966856 10</small>

2.1.1. Các nghiên cứu lý thuyél ...- e- - s- se EesEtsEtsEteEereereerertsrssresresree 10

<small>2.1.2. Các nghiên cứu (HC HQ ÏÏỆHH... <5. HH HH ng. 12</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<small>2.2. Các nghiên cứu ở trONY TƯỚCC... œ- <5 5œ se< s49 9839 095..965550 50 3e 14</small>

Tóm tắt chương ...- << 5° s° s£ s£ s£SsS££S£ES£ES£Es£Es£Es£EsESsEsEsEsEseEsersersessese 15

CHUONG 2: THỰC TRẠNG BAT BÌNH DANG THU NHAP VÀ TANG

TRUONG KINH TẾ Ở VIỆT NAM ....ccccssssssssssssecsssssesocsscsscsscsocssscsucssssacsancsscenesoses 162.1. Thực trang tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam ...s--sccs°css©ssccsecsscse 16

2.1.1. Tăng trưởng kinh tẾ CÏHUIHg...-o- s2 ©ce se SseEteEEee+eetkeereersereerserrerre 16

2.1.2. Phân rã tăng trưởng kinh té ...--e-ce<©s<©se£teetee+ee+xeereereersersecrerre 172.2. Thực trạng bat bình dang thu nhập ở Việt Nam ...--.---s--s-cssss 19

<small>3.1.2. Phương phap HỨC ÏHỢH... << So... nh ng 27</small>sẽ... ... 28

3.3. Thống kê và phân phối xác suất của các biến trong mơ hình ... 28

3.4. Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một số biến giải thích ... 29

3.5. Két mg c8 6 ẽ ... 30

Tóm tắt CHƯƠ ỔẢ... 0 G5 G5 S9. 9. 9. 0...9. 0. 0.000 00000006006 8.0 36

CHUONG 4: ĐÈ XUÁT VÀ KHUYEN NGHỊ CHÍNH SÁCH ... 37

4.1. Đề xuất quan điểm định hướng về tăng trưởng kinh tế ...--- 37

4.2. Kiến nghị giải pháp tận dụng những tác động tích cực và giảm thiểu tácđộng tiêu cực của bat bình dang thu nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam ... 38

T6m tat ChUONG 788... ... 39

00000 ...,ÔỎ 40<small>3:08009020175... 42</small>

TÀI LIEU THAM KHẢO ...- 2s s<ss©s£+s4£Ess£ESseEvse©zseerxserrsserssee 59

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

DANH MỤC BANG

<small>Bang 2.1: Tăng trưởng GDP, 2010 - 2016 ((%6)...-- S5 St HH ưet 17</small>

Bảng 2.2: Tăng trưởng và cấu trúc tăng trưởng theo khu vực kinh tế... -- 18Bảng 2.3: Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập phân theo khu vực qua các

<small>TAT ... ... 22</small>

Bảng 2.4: Hệ số bat bình đăng trong phân phối thu nhập phân theo vùng địa lý ... 23Bảng 2.5: Chênh lệch bình quân đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập cao nhất

<small>với nhóm thu nhập thấp nhất theo giá hiện hành ...-.-- + + ¿+ + +2 £+£+z£z+s+2 24</small>

Bang 3.1: Bảng tổng hợp các biến và dau kỳ vọng trong mô hình nghiên cứu... 27

Bảng 3.2: Tóm tắt một số thống kê cơ bản về các biến trong mơ hình ... 29Bang 3.3: Kết quả ước lượng tác động của bất bình dang thu nhập (đo lường bang

hệ số GINI) đến tăng trưởng kinh tẾ...-- 2-22 ¿25+ 2E+2EE+2EE2EEtEEEeEEeerkrrrrerkre 30Bang 3.4: Số tinh chia theo mức độ bat bình đăng ...---2- 2-52 se25z2zs+zxcrxd 32Bảng 3.5: Phân loại tác động của bất bình đắng (theo hệ số GINI) đến tăng trưởng

kinh tế của từng tỉnh...-- ¿5c St xEEEE1211211211 2111111111111. 1.11111111111111 xe. 32Bang 3.6: Ảnh hưởng của bất bình đăng thu nhập (đo lường bằng tỷ số Q5/Q1) tới

tăng trưởng kinh tẾ...--- ¿- 2 z9 E 1911211211211 2171111111111121. 1111111111111 xe. 35

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>Hình 1.1:Hình 2.1:</small>

<small>Hình 2.2:</small>

<small>Hình 2.3:</small>

<small>Hình 2.4:Hình 2.5:</small>

<small>Hình 2.6:Hình 2.7:Hình 2.8:Hình 3.1:Hình 3.2:</small>

DANH MỤC HÌNH

<small>Hình biểu diễn đường cong LLOrenZ...--- + 25c x+2E+£++£+£E++E++EzEerxered 6</small>

Biểu đồ tăng trưởng GDP trong các năm gan đây ...-- 2-2: 16

<small>Tăng trưởng GDP theo ngành, 2010 — 2016 (%6)... 5555 +<+++svesres 17</small>

Liên hệ thu nhập và mức độ bất bình đăng Việt Nam giai đoạn 2002-201820

Phân rã bat bình đăng thu nhập các tinh/thanh Việt Nam năm 2010... 21

Phân rã bat bình đăng thu nhập các tinh/thanh Việt Nam năm 2012... 21

<small>Phân rã bat bình dang thu nhập các tỉnh/thành Việt Nam năm 2014... 22</small>

Phân rã bat bình dang thu nhập các tinh/thanh Việt Nam năm 2016... 22

Mức độ bat bình dang thu nhập khu vực nông thôn và thành thị ... 23

Mối quan hệ giữa GINI và một số yêu tố ảnh hưởng ...-..--- 29Mối quan hệ giữa khoảng cách nhóm thu nhập và một số yếu tố ảnh

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

MỞ DAU

1. Lý do chọn đề tài

Tăng trưởng kinh tế thường đề cập đến các mục tiêu gia tăng thu nhập cho nềnkinh tế bằng việc huy động và phân b6 các nguồn lực kinh tế hiệu quả. Cịn cơngbằng xã hội (đặc biệt là công bằng trong phân phối thu nhập) không chỉ phụ thuộcvào tổng thu nhập của nền kinh tế mà còn liên quan trực tiếp đến cách thức phânphối thu nhập đó và khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển như vốn, đất đai, y tế,

giáo dục,... giữa các nhóm dân cư trong xã hội. Chính sách phát triển chỉ nhằm mụctiêu thúc đây tăng trưởng nhanh mà khơng quan tâm đến bat bình dang xã hội có théphải trả giá đắt vì sẽ dẫn đến xung đột xã hội nếu mức sống dân cư ngày cảng cao.Ngược lại, nếu chính sách phát triển chỉ thiên về đạt được mục tiêu cơng bang xahội lai có thé làm triệt tiêu các động lực tăng trưởng kinh tế. Chính vì thế, nghiêncứu mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đăng thu nhập quacác thời kỳ có vai trị quan trọng giúp chính phủ đề xuất các chính sách phát triểnkinh tế xã hội phù hợp.

Thực tế qua các năm cho thấy, nền kinh tế Việt Nam ngày càng khởi sắc, có

tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, tuy nhiên quá trình này làm gia tăng khoảng cáchchênh lệch về thu nhập giữa các nhóm dân cư và giữa các vùng khác nhau. Nhậnthức được tầm quan trọng của việc đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế

và bất bình dang thu nhập, em quyết định làm đề tai “ANH HUONG CUA BATBINH DANG THU NHAP DEN TANG TRƯỞNG KINH TE VIỆT NAM GIAI

<small>DOAN 2010 — 2016”.</small>

<small>2. Mục tiêu nghiên cứu</small>

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu là đánh giá được sự tác động của bất bìnhđăng trong phân phối thu nhập tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn2010 - 2016. Từ đó, đưa ra được những đánh giá về tăng trưởng kinh tế và đề xuất,chính sách hợp lí trong mối quan hệ giữa bất bình đăng thu nhập và tăng trưởngkinh tế Việt Nam.

<small>3. Câu hỏi nghiên cứu</small>

<small>Bài nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi sau:</small>

- Thực trạng bất bình trong phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở ViệtNam trong gia đoạn 2010 — 2016 như thế nào?

- Bất bình đăng trong phân phối thu nhập có tác động đến tăng trưởng kinh tế

của Việt Nam như thế nào?

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

Đối tượng nghiên cứu: tác động của bất bình dang trong thu nhập lên tăng

trưởng kinh tế Việt Nam.

<small>Phạm vi nghiên cứu:</small>

<small>- Không gian: nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam.</small>

- Thời gian: nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác động của bất bình đăngtrong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế thời kì 2010 - 2016. Các nguồn số

liệu được lấy từ: Số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS), Tổng cục thống

kê, IMF, WB,... nhằm phân tích thực trạng bất bình đăng trong phân phối thu nhậpở Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn

<small>5. Phương pháp nghiên cứu</small>

Dé trả lời được câu hỏi nghiên cứu, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu

<small>như sau:</small>

e Phương pháp tong hợp và so sánh, phân tích thống kê: Dùng để đánh giá thực

<small>trạng bất bình đăng và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời đánh giá tác động của bất</small>

bình đăng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

e Phuong pháp mơ hình hố: Nhằm cung cấp cơ sở cho các phân tích định tinhbăng cách thông qua việc xây dựng các mô hình định lượng để kiểm định và ước

lượng tác động của bất bình đăng thu nhập tới tăng trưởng kinh tế.6. Cau trúc bài nghiên cứu

Ngoài phần lời mở đầu, phần kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo,luận án được kết cầu thành 4 chương như sau:

Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về tác động của bất bìnhđăng thu nhập tới tăng trưởng kinh tế.

Chương 2. Thực trang bat bình dang trong phân phối thu nhập va tăng trưởng

<small>kinh tế ở Việt Nam.</small>

Chương 3. Phân tích tác động của bat bình dang trong phân phối thu nhập đến

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Chương 4. Đề xuất và kiến nghị - đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tìnhtrạng bất bình đăng trong phân phối thu nhập của Việt Nam.

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VA TONG QUAN NGHIÊN

CỨU VE TÁC DONG CUA BAT BÌNH DANG THU NHAPTOI TANG TRUONG KINH TE

Chương 1 xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về bat bình đăng thu nhập,tăng trưởng kinh tế, mối quan hệ giữa bất bình đăng trong phân phối thu nhập vàtăng trưởng kinh tế với việc xem xét các lý thuyết về mỗi quan hệ này, từ đó đề xuất

một số tiêu chí đánh giá mối quan hệ bat bình dang thu nhập và tăng trưởng kinh tế.

1. Cơ sé lí thuyết

1.1. Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế

1.1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế

Tiêu chí để đánh giá quy mơ của một nền kinh tế là tong sản phẩm quốc nội(GDP), cũng có thé tổng sản phẩm quốc dân (GNP), hoặc tơng sản phẩm bình qn

đầu người (PCI). Do đó, tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của GDP, hoặc đượcđánh giá bằng sự gia tăng của tổng sản lượng quốc dân (GNP), hoặc quy mơ sảnlượng quốc gia tính trên đầu người trong một khoảng thời gian thường là một năm.

Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu đầu của mọi quốc gia, là động lực

thúc day phát triển và là nhân tố tiên quyết dé giải quyết được các van dé xã hội.Các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh sẽ giúp thu nhập bình quân đầu

người tăng cao giúp cải thiện, tạo điều kiện cho xã hội phát triển, đời sống và tinhthần của người dân được tăng lên. Ngược lại, một nước có tăng trưởng kinh tế chậmthì sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, tốc độtăng trưởng kinh tế cao hay thấp vẫn chưa đủ dé đánh giá nền kinh tế của một quốc

Tăng trường kinh tế có tầm quan trọng lớn, mặc dù vậy khơng phải quốc gia

<small>nào cũng muốn khuyến khích tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Thực tế đã cho thấy</small>

nhiều quốc gia phải trả giá đắt cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh băng những ảnh

hưởng đến các mục tiêu khác của quốc gia như: Phúc lợi xã hội, ô nhiễm môi

trường, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt,... mà thế hệ con cháu là những ngườiphải gánh các hệ luy đấy. Có một số quan điểm cho rang, các nguồn tài nguyên làcó hạn, chúng ta đang đứng trước các nguy cơ làm cạn kiệt các nguồn tài nguyênnày dé đánh đôi lấy tăng trưởng kinh tế, cho đến lúc khơng cịn gi dé có thể khai

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

van đề xã hội không bị ảnh hưởng nhiều thì chúng ta cần phải tìm ra được nhữnggiải pháp tốt nhất dé cái giá phải trả càng thấp càng tốt.

1.1.2. Do lường tăng trưởng kinh tế

Tổng quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế tính bằng phần trăm thay đổi mức sảnphẩm quốc nội. Theo cơng thức tốn học sẽ được biểu diễn như sau:

<small>Vt_— yt-1</small>

<small>g = yer X 100%</small>

<small>Trong đó:</small>

gf là tốc độ tăng trưởng kinh tế của thời kỳ t.

Y la tong san pham quéc nội (GDP) thực tế của thời ky t.

Chúng ta có hai thước đo của GDP chính là GDP thực tế và GDP danh nghĩa.Sẽ có thé gây nhằm lẫn nếu đo lường tốc tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng thước đo

GDP danh nghĩa, vì nếu như dân số tăng rất nhanh trong khi GDP thực tế lại tăngtrưởng chậm. Bên cạnh đó, cịn một cách khác dé đo lường tăng trưởng kinh tế đólà tính theo mức sản lượng bình quân đầu người. Tức là lay tổng sản lượng hànghoá và dịch vụ được tạo ra trong năm chia cho tông dân số. Do đấy, chỉ tiêu ý nghĩahon dé đo lường tăng trưởng kinh tế chính là lay GDP thực tế bình qn đầu người

<small>của thời kỳ tính tốn so với thời kỳ trước.</small>

<small>"5. yt — yf</small>

<small>Ipc yet x 100%</small>

<small>Trong do:</small>

gi. là tốc độ tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người của thời ky t.

y! là GDP thực tế bình quân đầu người của thời kỳ t.1.2. Khái niệm va đo lường bat bình dang thu nhập12.1. Khái niệm bất bình đẳng thu nhập

Bắt bình đắng thu nhập là khái niệm rộng, diễn ra dưới nhiều hình thức khácnhau trong đời sống xã hội. Bất bình đăng trong phân phối thu nhập một trongnhững vấn đề của bất bình đăng xã hội. Có nhiều nghiên cứu về khái niệm của bấtbình đăng thu nhập được đưa ra như sau:

<small>Theo Fletcher, Michael A (2013): “bất bình đăng thu nhập xuất hiện khi có sự</small>

chênh lệch giữa các cá nhân, các nhóm người trong xã hội hay giữa các quốc giatrong việc phân phối tài sản, sự giàu có hay thu nhập”.

Theo Kuznets (1955): “bất bình dang thu nhập được xem là sự chênh lệch lớnvề phân phối thu nhập, với phần lớn tổng thu nhập trong nền kinh tế tập trung trongtay một nhóm người chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng dân số”.

Tại Việt Nam, bất bình đăng thu nhập đã từng được Hoàng Thùy Yến (2015)

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

đề cập như sau: “bất bình đăng thu nhập đề cập đến hiện tượng thu nhập được phânphối khơng đều giữa các cá nhân hoặc hộ gia đình trong nền kinh tế”.

Tổng quan, có thé nói các quan điểm trên đều nói đến van dé thu nhập chưađược phân phối đồng đều giữa các cá nhân và các nhóm trong nền kinh tế. Lưu ý,

các khía cạnh được đề cập đến khi đánh giá bất bình đăng thu nhập là cả thu nhậplẫn chi tiêu của các nhóm dân cư trong xã hội. Sự bất bình đăng giữa nhóm dân cư

nghèo nhất và giàu nhất được đối chiếu thông qua khả năng sinh kế, chất lượngcuộc sông và cơ cau chỉ tiêu giữa các nhóm dân cư.

1.2.2. Do lường bat bình dang thu nhập

Có nhiều tiêu chuẩn để đo lường bất bình đăng thu nhập. Mỗi thước đo đềucó những ưu điểm, nhược điểm riêng. Cụ thé các thước đo được trình bày dưới đây:

<small>a) Tỷ lệ Q5/Q1</small>

Ty lệ Q5/Q1 là tỷ lệ 20% nhóm dân sé có thu nhập cao nhất với nhóm dân số có

thu nhập thấp nhất. Đây là cách đơn giản nhất dé tính tốn bất bình dang trong phân

phối thu nhập. Dân số của quốc gia can tính bat bình dang thu nhập sẽ được chiađều thành 5 nhóm có quy mơ giống nhau và được sắp xếp theo mức thu nhập tăng

dần. Tiếp theo đó sẽ xác định phần trăm thu nhập mỗi nhóm chiếm bao nhiêu phầntrăm của tơng thu nhập. Cơng bằng thu nhập tuyệt đối là mỗi nhóm dân cư sẽ chiếm

20% thu nhập. Bắt bình đăng thu nhập tuyệt đối là nhóm dân cư giàu nhất sẽ chiếm

<small>tồn bộ thu nhập và các nhóm khác sẽ khơng có gì.</small>

Nhưng trên thực tế, nền kinh tế sẽ năm ở giữa 2 thái cực này, do vậy chỉ tiêuđơn giản dé đưa ra là lay thu nhập bình quân của 20% cá nhân giàu nhất chia cho

<small>thu nhập bình quân của 20% nhóm thu nhập nghèo nhất (Q5/Q1) của Simon</small>

Kuznets (1955). Hệ số chênh lệch (giãn cách) càng lớn thì bất bình dang càng cao.Chỉ tiêu này dễ tính vì nó đơn giản, chỉ cần xét thu nhập của 2 nhóm người giàu

nhất và nghèo nhất trong nền kinh tế mà không cần phải quan tâm đến thu nhập củacác nhóm cịn lại. Chính vì tế, chỉ tiêu này khơng phản ánh đầy đủ bức tranh tổngthể sự phân phối thu nhập của cả nền kinh tế.

<small>b) Đường cong Lorenz</small>

Một cách hình học phổ biến dé do lường bat bình dang trong phân phối thu

<small>nhập là vẽ đường cong Lorenz. Mơ hình này được Max.O.Lorenz đưa ra từ năm</small>

1905 giúp thể hiện mối quan hệ giữa thu nhập các cá nhân trong nền kinh tế từ đócó thé nhận xét được sự bat bình đăng trong mối quan hệ này. Đường cong Lorenz

được biểu diễn trên một trục toạ độ, mỗi điểm trên đường cong sẽ thé hién mối quan

hệ định lượng giữa tỷ lệ phần trăm của số người có thu nhập và tỷ lệ phần trăm thu

<small>nhập mà họ nhận được.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Cumulative percentage held

<small>0% 100%</small>

<small>Cumulative share of entities from lowest to highest share</small>

Hình 1.1: Hình biểu diễn đường cong Lorenz

Đường chéo hợp với trục hoành một góc 45 độ là đường “cơng băng hồnhảo” của sự phân phối thu nhập. Các điểm trên đường thăng này sẽ thể hiện bìnhđăng tuyệt đối khi mọi người trong nền kinh tế đều có mức thu nhập như nhau.

Đường cong Lorenz curve đỏ là một đường cong Lorenz điền hình, có điểmbắt dau từ gốc toa độ 0 và kết thúc tại gốc toa độ 1. Nếu đường này càng gần đường

chéo thì phân phối thu nhập càng bình đắng và càng xa đường chéo thì thu nhập

phân phối càng bất bình đắng. Đường cịn lại là đường bất bình dang tuyệt đối, cácđiểm nằm trên đường này thé hiện tỷ lệ phan trăm dân số khơng có thu nhập và ty lệphần trăm dân số chiếm toàn bộ thu nhập của nền kinh tế.

Đường cong Lorenz có thé cho ta thay một bức tranh tong quan về sự bat bìnhđăng thu nhập. Tuy nhiên, mặt hạn chế của nó chính là khơng định lượng được sựbất bình đăng phân phối thu nhập khi nghiên cứu. Nó thể hiện được sự bất bìnhđăng của một quốc gia, nhưng khi so sánh nhiều quốc gia với nhau thì lại khó đểđưa ra nhận xét được quốc gia nào có bất bình đăng cao hơn vì các đường congLorenz có thể cắt nhau. Chính vì thế, một chỉ tiêu khác được nhà thống kê học

người Ý Corrado Gini đưa ra năm 1912 là hệ số Gini để định lượng được sự bắt

bình dang trong phân phối thu nhập.

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

c) Hệ số Gini

Hệ số Gini được coi là một thước đo tổng hợp về sự bất bình đăng, nó được

phát triển dựa trên cơ sở là đường cong Lorenz. Giá trị của hệ số Gini từ 0 đến 1, 0được coi là mức “thu nhập hoàn hảo” hay mức bình đăng, cịn 1 là mức bất bìnhđăng tuyệt đối.

Theo ngân hàng thế giới, các quốc gia được chia thành 3 nhóm bắt bình đắng

thu nhập bao gồm: bat bình đăng thu nhập thấp (hệ số Gini < 0,4); bất bình dang thu

nhập trung bình (hệ số Gini từ 0,4 đến 0,5); bất bình đẳng thu nhập cao (hệ số Gini

Hệ số Gini có ưu điểm hơn các chỉ tiêu khác chính là đã lượng hố được bất

bình dang thu nhập. Tuy nhiên, thước đo này van chỉ dừng lại ở mặt phản ánh tongquát nhát của sự phân phối thu nhập và tất nhiên là trong một số trường hợp chưathé đánh giá được các vấn đề cụ thé của mỗi quốc gia.

d) Tiêu chuẩn 40 của Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng thể giới đề xuất một chỉ tiêu khác để đánh giá tình trạng bất bìnhđăng thu nhập bằng cách lấy tỷ trọng của 40% dân số có thu nhập thấp nhất chiacho tồn bộ thu nhập của dân cư. Theo đó, các mức độ bất bình đăng được chia như

sau: Nếu tỷ lệ này lớn hơn 17% thể hiện mức bình đăng thấp nhất; tỷ lệ này trong

khoảng 12 — 17% thì tỷ lệ này ở mức bất bình đăng trung bình và nếu tỷ lệ này nhỏhon 12% thì mức bat bình đăng thu nhập là cao nhất.

1.3. Nguyên nhân của bat bình dang thu nhập

Có nhiều ngun nhân dẫn đến mất bình đăng thu nhập, nhưng xét chung cóthé phân phia thành 2 nhóm là: bat bình đăng trong phân phối thu nhâp từ lao động

và bất bất bình đăng trong phân phối thu nhập từ tài sản. Nguyên nhân cụ thể sẽ

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>được giải thích như dưới đây:</small>

Thứ nhất, bat bình dang trong phân phối thu nhập từ lao động.

Vốn con người là yếu tố quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến mức thu nhập màngười lao động được nhận. Mức thu nhập là động lực dé người lao động có gắng dathiệu quả cao trong cơng việc. Tuy nhiên, mỗi người lao động lại có các đặc điểmkhác nhau về trình độ chun mơn, thé lực, năng khiếu, thâm mỹ, kinh nghiệm làm

việc,... điều này gây ra sự chênh lệch trong thu nhập.

<small>Những người thơng minh hơn, có sức khỏe hơn thường được trả công tươngứng với năng lực tự nhiên của mình. Bên cạnh đó, những người làm việc chăm chỉ,</small>

cần mẫn hơn so với người khác sẽ được hưởng mức lương tương xứng với nhữngphan dau của họ.

Việc có được tiếp cận với giáo dục và đào tạo của người lao động trước khilàm việc hay không cũng ảnh hưởng đến mức thu nhập của họ. Những cấp độ đào

tạo lao động khác nhau góp phần tạo nên sự chênh lệch trong thu nhập. Nếu laođộng được tiếp cận các kỹ năng mới, công nghệ mới trong q trình làm việc thì họ

sẽ có khả năng nâng cao thu nhập của mình; bên cạnh đó, một số lao động thì lại

chưa được tiếp cận với chương trình đạo tạo mới, cơng nghệ mới thì thì họ khơng

thé nâng cao năng lực làm việc, do đó thu nhập cua ho không thay đôi. Mặt khác,

<small>các công ty thường áp dụng chương trình đảo tạo tại cơng việc cho những lao động</small>

có giáo dục chính quy, được cấp bằng đại học. Điều này góp phần làm gia tăng sựkhác biệt trong thu nhập giữa những cá nhân ít được tiếp cận với giáo dục hơn từ

Việc được tiếp cận với các cơ hội cũng đóng vai trị nhất định đối với các thu

nhập. Khu vực nơng thơn sẽ ít có cơ hội tiếp cận với giáo dục chất lượng cao hơn so

với khu vực thành thị. Nên chất lượng lao động nông thôn thường thấp, kéo theo

mức thu nhập cũng sẽ thấp hơn so với khu vực thành thị.Thứ hai, bat bình dang trong phân phối tài sản.

Thực tế cho thấy, cá nhân sở hữu nhiều tài sản như bat động sản, trang thiết bimáy móc, nhà cửa, trang trại, chứng khốn và các khoản tiết kiệm thường có thu

<small>nhập lớn hơn những người có ít tài sản hoặc khơng có tài sản. Các các nhân thường</small>

sở hữu tài sản từ thế hệ trước trong gia đình dé lại, chính vì thế người giàu vẫn tiếptục giàu, người nghèo vẫn hồn nghèo. Điều này làm duy trì sự bất bình đẳng trong

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

chỉ tiêu phân tích bất bình dang thu nhập theo thời gian dé đánh giá tác động củatăng trưởng kinh tế ảnh hưởng đến bat bình đăng thu nhập.

Tăng trưởng kinh tế góp phần tạo việc làm cho người lao động và lao động làcơ sở dé người dân tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của mình. Giải quyết việc làmcho người lao động là một trong những nhân tô cơ bản dé thúc day tăng trưởng kinhtế và thực hiện các tiến bộ công bằng xã hội. Việc làm cần được đánh giá cả về mặt

chất lượng và số lượng. Vấn đề quan trọng là cần lưu ý khoảng cách giàu nghèogiữa các hộ gia đình có thu nhập thấp so với phan cịn lại của dân số. Bat bình dang

thu nhập khiến các cá nhân có hồn cảnh khó khăn bị mất đi cơ hội được tiếp cậnvới nền giáo dục tốt, từ đó khiến họ khó khăn trong việc tìm được việc làm có chấtlượng. Điều này làm kìm hãm sự phát triển của nguồn nhân lực chất lượng caotrong nên kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo và việc thực hiện các công bằng xã hội.

Nền kinh tế tăng trưởng bền vững có quan hệ chặt chẽ với việc giải quyết đói nghèohay bat bình đăng. Mỗi bước của sự tăng trưởng kinh tế sẽ vấp phải những khó khăn

trong thực hiện đồng thuận xã hội về mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bềnvững nếu không chú trọng đến giảm nghèo va bất bình dang. Sự giao thoa giữanghèo đói, bat bình dang và tăng trưởng kinh tế tao ra một tam giác “tam giác nghèođói — tăng trưởng — bất bình đăng”. Nội hàm của tam giác đó là người nghèo đượchưởng lợi từ tăng trưởng nhưng lại bị ảnh hưởng bởi sự bất bình đăng, bất bìnhđăng thấp có lợi cho người nghèo hơn vì họ có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu

1.4.2. Bat bình dang thu nhập anh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

Bat bình dang thu nhập có tính hai mặt, vừa thúc đây tăng trưởng kinh tế vừa

kìm hãm gây cản trở đối với tăng trưởng kinh tế. Chiều hướng tác động ngược lạicủa bất bình dang thu nhập đến tăng trưởng kinh tế dược các nhà kinh tế học đề cập

đến nhiều hơn.

Thứ nhất, bất bình đăng thu nhập thúc đây tăng trưởng kinh tế, khi nhómngười có nguồn vốn, năng lực trình độ,... đầu tư phát triển sản xuất mà không cần

quan tâm đến công bằng xã hội.

Thứ hai, bất bình đắng thu nhập kìm hãm tăng trưởng kinh tế khi mà có sựchênh lệch vê sở hữu tài sản, khả năng tiếp cận đến các dịch vụ xã hội như giáo dục,y tế,... dẫn đến chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm dân cư từ đó tạo gánh nặng

cho xã hội. Khi chính phủ thực hiện các chính sách phân phối lại thu nhập sẽ làm

kìm hãm động lực phấn đấu của các cá nhân có thu nhập cao, từ đó làm giảm qtrình tăng trưởng kinh tế.

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

2. Tổng quan nghiên cứu

<small>2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài</small>

2.1.1. Các nghiên cứu lý thuyết

- Quan điểm của K.Marx (1818 — 1883): Ông mơ tả q trình phát triển tư bảnchủ nghĩa nhất thiết phải đi đơi với sự bất bình đăng thu nhập ngày càng cao, thu

<small>nhập của người công nhân ngành càng giảm so với thu nhập của nhà tư bản do hiệu</small>

ứng tiết kiệm lao động khi sử dụng công nghệ và khoa học phát triển và người lao

động luôn phải chịu sự đe doa bị sa thải. Ông cho rằng nguồn gốc của bat bình dang

chính là thu nhập, vì vậy cần xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế công hữu dé giảiquyết van đề về bất bình dang xã hội. Ý nghĩa của phương pháp luận trong lý thuyếtcủa Marx thé hiện ở khai khía cạnh chính sau: (1) Cơng bằng xã hội là kết quả củaquá trình phát triển lịch sử xã hội theo quy luật khách quan; (2) Trong giai đoạn

phát triển thấp của chủ nghĩa cộng sản có thiết lập chế độ cơng hữu nhưng hình thứcphân phối mới chưa đạt tới mục tiêu thực sự công bằng xã hội. Ong cũng nhấn

mạnh cần phát triển năng lực của mỗi cá nhân, khai thác hết tiềm năng của người

lao động hướng tới sự phát triển tự do và cơng bằng chân chính.

- Quan điểm của Kuznets (1955): Theo ông, trong giai đoạn đầu của q trìnhphát triển các quốc gia thường khơng quan tâm đến việc phân phối lại thu nhập.

Chính vì thế, đi cùng với việc đạt được các thành tựu về tăng trưởng kinh tế thì sựbất bình dang sẽ có xu hướng tăng trong giai đoạn này. Theo đó, kết quả của tăngtrưởng kinh tế chỉ tập trung vào một số nhóm người trong xã hội. Cho đến khi nềnkinh tế đạt được mức thu nhập bình quân đầu người cao thì bất bình dang sẽ có xuhướng đi xuống. Tuy nhiên, sau này có nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra

quan điểm của Kuznets có phần khơng chính xác, hạn chế của quan điểm này chínhlà chưa làm rõ và phân tích được nguyên nhân dẫn đến bất bình đăng trong phân

phối thu nhập.

- Quan điểm của A.Lewis (1915 — 1991): Ơng cũng đồng tình với quan điểm

rằng bất bình đăng sẽ tăng lên lúc đầu và sau đó giảm bớt khi đã đạt được tới mứcđộ nhất định của Kuznets. Sở di bất bình đăng tăng lên ở giai đoạn đầu của sự phát

<small>triển công nghiệp ở khu vực đô thị: Trong khi lương công nhân 6 mức tối thiếu hoặc</small>

khơng thay đổi, thì thu nhập của tư bản lại gia tăng do mở rộng quy mô sản xuất và

do lao động của công nhân mang lại. Đối với giai đoạn sau, bất bình đăng sẽ giảm

<small>vì lao động dư thừa trong nông nghiệp đã được thu hút vào khu cực thành thị.</small>

Nhu cầu lao động vẫn tiếp tục tăng lên nhưng lao động lại khan hiếm, do đó tiềncơng lao động trong cơng nghiệp phải tăng góp phần làm giảm bat bình dang trongphân phối thu nhập.

<small>10</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

Theo quan điểm của ông, bất bình đăng khơng chỉ là kết quả mà cịn là điềukiện cần thiết của quá trình tăng trưởng. Bat bình đăng làm cho các nhà tư bản vàcác nhóm thu nhập cao nhận được nhiều thu nhập hơn, do đó họ sẽ tiết kiệm được

<small>nhiêu hơn dé tích lũy, mở rộng quy mô sản xuât.</small>

<small>11</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<small>2.1.2. Các nghiên cứu thực nghiệm</small>

<small>Nguôn va</small>

(nm thực | Tên nghiên cứu | Dữ Hệu, Phuong) nà Thụ thuộc Biến độc lập Tương

<sub>" pháp quan</sub>

<small>Ortega- Đánh giá mối Dữ liệu bang, 32 |InGSP (Gross GINI thu nhập (+®)/C)</small>

<small>Díaz quan hệ giữa bất bang ở Mehico, |State Product) % đân số nam 10 tuổi trở lên biết đọc biết viết (-)</small>

<small>(2003) binh dang thu 1960-2002, thực bình quan | % dân sé nữ 10 tuổi trở lên biết đọc biết viết (+)</small>

<small>nhập và tăng phương pháp đầu người của Giai đoạn (biến dummy) (-)/ không</small>

<small>trưởng kinh tế GMM bang(Generalized</small>

<small>Pede và cộng | Bất bình đăng thu | 80 tỉnh, giai Logarit Thu Logarit thu nhập bình quân đầu người (-)</small>

<small>sự (2012) nhập của vùng và |đoạn 1991- nhập bình quân | Chỉ số Thiel về bat bình đẳng thu nhập (+)</small>

<small>tăng trưởng kinh =| 2000, GWR đầu người Tỷ lệ nghèo (-)</small>

<small>té: Phan tich theo (Geographic Trinh độ giáo dục (+)</small>

<small>không gian cho ally Thành thị (+)</small>

<small>các tinh thành tại | Weighted</small>

<small>12</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<small>Philippines Regression)</small>

<small>Oyama (2014) | Phân phối thu nhập |Cấp tinh, Giai |Tốc độ tăng Logarit thu nhập bình quân đầu người (-)</small>

<small>tác đoạn trưởng GDP Tỷ trọng thu nhập của ngũ phân vị thứ 3 (+)</small>

<small>động như thế nào | 1980-2010, FEM |binh quân trong |Hé số GINI thu nhập (-)</small>

<small>dén 5 nam hoac 10 Số người tốt nghiệp trung học (+)</small>

<small>tăng trưởng kinh năm Số người tốt nghiệp cao đăng và đại học Khôngtế? Mức độ đô thị hóa Khơng</small>

<small>Bằng chứng từ Cấu trúc tuổi cao (-)</small>

<small>dữ liệu cấp tỉnh Đặc điểm kinh tế của tỉnh thành: Khơng</small>

<small>thành ở Nhật Nơng nghiệp (+)Ban Cơng nghiệp Khơng</small>

<small>Tài chính KhơngHành chính</small>

<small>Col(2014) |Vânđềbấtbình |Giai doan 2000- | Tốc độ tăng Hệ số GINI thu nhập (+)</small>

<small>dang 2005, cấp xã, hội |trưởng GDP Hệ số GINI thu nhập bình phương (-)</small>

<small>thu nhập và tăng —_ qui, 2391 quan sát | binh quân đầu Tỷ lệ chi tiêu Chính phủ trên GDP (+)</small>

<small>truong người trung Tỷ lệ đầu tư trên GDP (+)kinh tế ở Mê-xi-cơ bình trong giai |Logarit ty lệ sinh (-)</small>

<small>doan. Logarit GDP binh quan dau ngudi (-)Số năm đi học trung bình (+)Vai trị của luật pháp (+)Bién gia Ving: Bac (4)</small>

<small>Trung (-)</small>

<small>Dong Nam khong</small>

<small>13</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>2.2. Các nghiên cứu ở trong nước</small>

Nguồn . ao, Dữ liệu, phương | Biến phụ kn an Tươn

<small>(năm thực hiện) Tên nghiên cứu pháp thuộc Biên độc lập 8</small>

<small>Lê QuốcHội |Mối quanhệgiữa |Giai đoạn 1996- |Tỷ lệtăng Hệ số GINI chỉ tiêu không(2008) tăng trưởng, nghèo |2004, OLS, 61 tỉnh |trưởng Tỷ lệ hộ nghèo (-)</small>

<small>đói và bất bình đăng |thành GDP Số năm đi học trung bình của dân số trưởng thành (+)</small>

<small>ở Việt Nam GDP bình quân đầu người (+)</small>

<small>Ty lệ trung bình của dau tư trên GDP (+)</small>

<small>Pham Ngoc Méi quan hệ giữa 2006-2010, 63 tỉnh|LogaritGDP_ |Logarit tỷ lệ đầu tu/GDP, (+)</small>

<small>Toan tăng truong, nghéo |thành, FEM</small>

<small>va Hoang đói va bat bình dang Logarit dân số trong độ tuổi lao động, (+)</small>

<small>(Thanh ở Việt Nam</small>

<small>Nghị (2012) Hệ số GINI thu nhập, (-)Hệ số GINI thu nhập bình phương (+)</small>

<small>Tuong tac GINI va đầu tư (+)Tương tác GINI va giáo dục (+)Hoang Thuy Tac động của bat 2004-2010, di liệu |LogaritGDP | Hé s6 GINI thu nhap, (+)</small>

<small>Yén (2015) bình dang thu nhap |bảng 63 Hệ số GINI thu nhập bình phương, (-)đến tăng trưởng tỉnh/thành, FEM Logarit tỷ lệ đầu tư trong GDP, (+)</small>

<small>kinh té 6 Logarit tỷ lệ lao động trong tông số dan (+)</small>

<small>Viét Nam Tuong tac cua GINI va dau tu (-)</small>

<small>14</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

Tóm tắt chương 1

Qua chương 1, bài nghiên cứu đã đưa ra được cơ sở lý thuyết cũng như kháiniệm cơ bản về bat bình đăng thu nhập và tăng trưởng kinh tế, cũng như chỉ ra đượcmột số nhân tổ nỗi bật tác động tới tăng trưởng tế. Không chỉ vậy, bài nghiên cứuđã đưa ra cái nhìn tổng quan về mối quan hê giữa bất bình đăng thu nhâp và tăngtrưởng kinh tế với 2 hướng (1) Bat bình dang thu nhập tác động đến tăng trưởngkinh tế (2) Tăng trưởng kinh tế tác động đến bất bình đăng thu nhập. Các nghiên

cứu ở Việt Nam tiếp cận theo ba dịng lý thuyết tăng trưởng chính đó là: tân cô điền,

<small>tăng trưởng nội sinh và Keynes.</small>

<small>15</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

CHUONG 2: THỰC TRANG BAT BÌNH DANG THU NHAP

VA TANG TRUONG KINH TE O VIET NAM

2.1. Thwe trang tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam2.1.1. Tăng trưởng kinh tế chung

Giai đoạn 2010-2016 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của nềnkinh tế Việt Nam ké từ năm 1986 khi thực hiện cơng cuộc đổi mới tồn diện nền

kinh tế. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước vào năm 2010 đạt 6,78%, giảm liên

tục trong 2 năm 2011 và 2012. Đến năm 2013 có tăng lên đạt 5,42 nhưng vẫn ở mức

thấp, đến năm 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,21. Như vậy, trong giai đoạn

phát triển kinh tế 5 năm 2011 — 2015 thì nước ta bình quân mỗi năm tổng sản phẩmtrong nước tăng 5,8% và quy mô nén kinh tế năm 2015 tăng gap 1,33 lần so với

<small>năm 2010.</small>

<small>Tăng trưởng GDP (%)</small>

<small>7.028.23 8.46</small>

<small>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020</small>

Hình 2.1: Biéu đồ tăng trướng GDP trong các năm gần đây

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Có thé thấy, tốc độ tăng trưởng bình qn kinh tế của nước ta trong 5 năm từnăm 2011 đến năm 2015 là thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng bình qn của các

giai đoạn trước va khơng dat được mục tiêu kinh tế đã đề ra là tăng bình quân mỗi

năm từ 6,5 đến 7%. Tuy nhiên, nếu so sánh với nền kinh tế của các quốc gia trongkhu vực và thế giới thì vẫn được đánh giá là cao. Theo Báo cáo của Quỹ Tiền tệquốc tế, Ngân hàng Thế giới và các tơ chức tài chính thế giới khác thi trong 5 năm

<small>2011-2015 kinh tế thế giới tăng bình qn mỗi năm 3,44%, trong đó: Thái Lan tăng</small>

<small>16</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

2,50%/năm; Hàn Quốc tăng 3,04%/năm; Xin-ga-po tăng 4,24%/năm; Ma-lai-xi-atăng 5,40%/năm; In-đô-nê-xi-a tăng 5,70%/năm; Phi-li-pin tăng 5,93%/năm; Ấn Độtăng 6,51%/năm; Trung Quốc tăng 8,06%/nam.

2.1.2. Phân rã tăng trưởng kinh tế

* Tình hình tăng trưởng kinh tế ở một số ngành quan trọng của Việt Nam

Xem xét tăng trưởng giữa các lĩnh vực trong nền kinh tế cho thấy, khu vực

công nghiệp - xây dựng đã dan lấy lại da tăng trưởng cao trong khi sự cải thiện tăngtrưởng khu vực dịch vụ có dấu hiệu chậm lại, riêng khu vực nông — lâm - thủy sản

tăng trưởng có dấu hiệu giảm sút.

<small>Tăng trưởng GDP theo ngành (3%)</small>

<small>2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016mmm Chung “===Côngnghệp “===Nôngnghiệp ====Dịch vụ</small>

<small>Hình 2.2: Tăng trưởng GDP theo ngành, 2010 — 2016 (%)</small>

Nguồn: Tính tốn từ số liệu

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

Giai đoạn 2011-2015 đã có sự thay đơi đáng ké trong đóng góp của cácngành vào tăng trưởng kinh tế nói chung.

Bảng 2.1 cho ta thấy, ngành cơng nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng liêntục trong cả giai đoạn. Năm 2014 thì đã ngang bằng (ngành cơng nghiệp) và vượthơn ( ngành dịch vụ) so với tốc độ tăng bình qn trong giai đoạn 2006 — 2010.

Đóng góp tăng trưởng của 2 ngành này đã chiếm đến 92% vao tăng trưởng

toàn nền kinh tế, cao hơn so với giai đoạn 2006-2010 khi đạt được tốc độ tăng

trưởng tích cực vào năm 2014. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế các ngành đều khôngđạt so với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn này. Đáng ké đến là tốc độ tăng trưởng

<small>ngành nông nghiệp giảm sút liên tục, 2 ngành cịn lại chỉ đoạt khoảng 80% so với</small>

kết hoạch.

* Tình hình tăng trưởng theo khu vực kinh tế ở Việt Nam

Giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng và cau trúc tăng trưởng chỉ xét theo khu

vực kinh tế được thể hiện qua bảng dưới đây.

Bảng 2.2: Tăng trưởng và cấu trúc tăng trưởng theo khu vực kinh tế

<small>Giai đoạn</small>

<small>Năm ; 2011 2012 2013 2014 20152006-2010</small>

<small>, 24,58 17,86 | 18,15 | 21,9 23,79 24,75</small>

Nguồn: Tổng cục thong kê

Từ bảng 2.2 có thể nhận xét được khu vực kinh tế nhà nước có tăng trưởng

chậm dần. Điều này là thực trạng cho thấy thực trạng hoạt động kém hiệu quả củacác tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và các khu vực, đơn vị khác trong kinh tế nhà

<small>nước. Khu vực kinh tê có von dau tư nước ngồi liên tục duy trì toc độ tăng trưởng</small>

<small>18</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

cao nhất trong cả 3 khu vực. Trong giai đoạn 2010 — 2015, khu vực nay có tăngtrưởng cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung tồn nên kinh tế. Cũng chính vìthé, hoạt động của khu vực này được coi là điểm sáng phục hồi tăng trưởng kinh tếViệt Nam. Ty lệ GDP khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoai so VỚI CƠ cầu GDPtoàn nền kinh tế tăng 4% trong năm 2014 so với giai đoạn 2006 — 2010.

Khu vực kinh tế tư nhân có tốc độ tăng trưởng nhìn chung tăng dan, tuynhiên vẫn chậm hơn so mức trung bình cả nước (đạt 5,7%) và thấp hơn so với mức

<small>bình quân giai đoạn 2006-2010 (đạt 6,2%). Tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng của khu</small>

vực này khơng thay đổi, chiếm khoảng 48% trong tăng trưởng tồn nên kinh tế.2.2. Thực trạng bất bình dang thu nhập ở Việt Nam

2.2.1. Bắt bình dang thu nhập chung

Tính theo hệ số Gini cho thấy, mức độ bat bình dang trong phân phối thu nhập

của nước ta đang có xu hướng tăng lên. So với mức thấp nhất tại năm 2002, năm2018 mức độ bất bình đăng đã tăng 0,4 điểm phần trăm. Trong cả 2 giai đoạn, năm2008 và 2016 là 2 chu kỳ bất bình đăng tăng đạt đỉnh. Trong đó, năm 2008 là năm

xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế thé giới, ảnh hưởng đến nén kinh tế của tat cả cácquốc gia; Năm 2016 nền kinh tế thế giới vô cùng ảm đạm với nhiều biến cé xảy ra,tiêu biéu là Anh quyết định rời khỏi EU và cuộc khủng khoảng người di cư. Trongnước, bên cạnh các biến cố thiên tai hàng năm gây ra nhiều thiệt hại như rét đậm,rét hại ở các tỉnh phía Bắc, bão lũ ở các tỉnh miền Trung, hạn hán ở Nam Trung Bộvà Tây Nguyên. Nước ta còn gặp phải sự cố môi tường biển ảnh hưởng rất nghiêmtrọng tại các tỉnh miền Trung trong một thời gian dài, xâm ngập mặn ở Đồng Băng

<small>sông Cửu Long gây nhiều ảnh hưởng xấu đến công tác sản xuất và đời sống của</small>

<small>nhân dân.</small>

Năm 2018, bất bình đăng đã đạt ở mức cao nhất trong tồn giai đoạn. Nhóm

giàu nhất có thu nhập gấp 10 lần nhóm nghèo nhất, thay vì là 8 lần ở năm 2002 và40% nghèo nhất chỉ chiếm giữ 14,6% thu nhập thay vì 16,1% ở năm 2002. So vớitrước kia, những nhóm dân cư nghèo nhất vẫn chưa được hưởng lợi từ thành quảtăng trưởng. Nhưng hệ số giãn cách thu nhập và tỷ trọng thu nhập 40% nghèo nhất

<small>lại cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Bat kể khủng hoảng hay biến cố có xảy</small>

ra hay khơng thì cũng khơng anh hưởng đáng kế đến xu hướng của bất bình dang,bat bình dang tăng rõ rệt qua các năm và khơng có biến động đột biến.

Nếu tính theo tiêu chuân 40WB của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam luôn ởmức trên 17%, bất bình đăng ở mức thấp so với thé giới và có xu hướng giữ ơn định

<small>trong cả giai đoạn.</small>

<small>19</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<small>0,45 +</small>

<small>0,43 +</small>

<small>0,41 +</small>

<small>Thu nhập binh quan đầu người (nghd/thang)</small>

Hình 2.3: Liên hệ thu nhập và mức độ bat bình đẳng Việt Nam giai đoạn

Nếu phác họa dữ liệu của tất cả các vùng giai đoạn 2002-2018 trong cùng mộtđồ thị, cho thay dấu hiệu của đường Kuznet, ứng với mức thu nhập cao, bất bìnhđăng có xu hướng giảm và ứng với mức thu nhập thấp, bất bình đăng có xu hướngtăng lên. Mối liên hệ này được thé hiện khá rõ nét, dưới dạng đường parabol có bềlõm lên trên (xem hình 2.3). Dinh của parabol thể hiện mức độ bất bình đăng cao

nhất đạt và tại mức thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, tương đương 30 triệu

đồng/năm. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn 2002-2018, nếu mức thu nhập bìnhquân vùng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì bất bình đẳng có xu hướng gia tăng và nếuthu nhập bình quân vùng trên 2,5 triệu đồng/ tháng thì bất bình đẳng sẽ giảm đi.

<small>20</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>T T T T</small>

<small>3 4 5 6</small>

<small>¢ tinh Fitted values</small>

Hình 2.4: Phân rã bat bình dang thu nhập các tỉnh/thành Việt Nam năm 2010

Nguồn: Tinh toán cua tác giả từ VHLSS

80 80 100

<small>* tinh Fitted values</small>

Hình 2.5: Phân rã bat bình dang thu nhập các tinh/thanh Việt Nam năm 2012

Nguồn: Tinh toán của tác giả từ VHLSS

<small>21</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

40 80 80 100

<small>Fitted values* tinh</small>

Hình 2.6: Phân rã bat bình dang thu nhập các tỉnh/thành Việt Nam năm 2014

<small>* tinh Fitted values</small>

Hình 2.7: Phân rã bat bình dang thu nhập các tinh/thanh Việt Nam năm 2016

Nguồn: Tính tốn của tác giả từ VHLSS> Bất bình đẳng thu nhập theo khu vực thành thị và nông thôn

Bang 2.3: Hệ số bat bình dang trong phân phối thu nhập phân theo khu vực

<small>qua các nắm</small>

<small>2010 2012 2014 2016 2018Cả nước 0,433 0,424 0,430 0,431 0,424Thành thị 0,402 0,385 0,397 0,391 0,372</small>

<small>Nông thôn 0,395 0,399 0,398 0,408 0,407</small>

Nguồn: Tổng cục thong kê

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

<small>Hệ số GINI thu nhập Hệ số giãn cách thu nhập Ty trong thu nhập 40% nghèo</small>

<small>~E—Thành thị Nông thôn —E—Thành thị Nông thôn Thanh th Nơng thơn</small>

Hình 2.8: Mức độ bat bình dang thu nhập khu vực nơng thơn và thành thị

Nhìn chung, bất bình đẳng có xu hướng dịch chun từ khu vực thành thi sang

khu vực nơng thơn. Hiện tượng này có thể được giải thích như sau: Cùng với sựphát triển của khoa học công nghệ, sự bùng nỗ của công nghệ thông tin, khả năngtiếp cận thông tin của mọi người dân đều được nâng cao. Người lao động ở khu vực

thành thị thường là những lao động đã qua đào tạo, có tay nghề, sẽ có nhiều lựa

<small>chọn hơn trong việc lựa chọn cơng việc của mình cũng như mức lương tương ứng.</small>

Dé có thé thu hút và giữ được người tài, nhiều cơng ty có những chế độ đãi ngộ rấttốt đối với người lao động. Thành quả tăng trưởng được phân phối tới người lao

động nhiều hon, từ đó mức độ bất bình dang cũng dần được cải thiện. Tại nơngthơn, dân trí ở nhiều nơi vẫn cịn tương đối đơn giản, khả năng tiếp cận thơng tin

của người dân vẫn còn bị giới hạn, lao động cịn lại ở khu vực nơng thơn đa phần lànhững người khơng có tay nghề hoặc người già. Cũng vì lý do này, họ ít có khả

<small>năng thương lượng cơng việc cũng như mức lương đáng được hưởng của mình,</small>

khoảng cách giàu nghèo vì vậy ngày càng kéo giãn ra. Nếu theo như số liệu thể

hiện, mức độ bat bình dang ở khu vực nơng thơn sẽ van cịn tiếp tục tăng lên và ởmức cao hơn khá nhiều so với khu vực thành thị.

> Bất bình dang theo vùng địa lý

Bang 2.4: Hệ số bat bình dang trong phân phối thu nhập phân theo vùng địa lý

<small>2010 | 2012 2014 2016 2018</small>

CÁ NƯỚC 0,433 | 0,424 | 0,430 0,431 0,424Đông bằng sông Hong 0,408 | 0,393 | 0,407 0,401 0,392

Trung du va mién nui phia Bac 0,406 | 0,411 | 0,416 0,433 0,443

Trane. Bộ và Duyên hai mien | 335 | 0384 | 0385 | 0393 | 0,383

<small>Tây Nguyên 0,408 | 0,397 | 0,408 0,439 | 0,440</small>

<small>Đông Nam Bộ 0,414 | 0,391 | 0,397 0,387 | 0,373</small>

Dong bang song Ciru Long 0,398 | 0,403 | 0,395 0,405 0,399Nguồn: Tổng cục thong kêỞ góc độ vùng, dù căn cứ theo thước đo nào, Đông Nam Bộ hiện nay vẫn là

<small>23</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

vùng bình đăng nhất trong cả nước, trong khi Tây Nguyên và Trung du và miền núiphía Bắc là 2 vùng bất bình đăng nhất và cách biệt khá xa so với các vùng cịn lại.Vùng Đơng Nam Bộ đã thực hiện tốt công cuộc giảm bất bình dang, khi đây đãtừng là khu vực bat bình đăng nhất trong cả nước ở đầu thời kì (2002-2018).

Bảng 2.5: Chênh lệch bình quân đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập cao

nhất với nhóm thu nhập thấp nhất theo giá hiện hành

<small>2010 2012 2014 2016 2018</small>

CA NƯỚC 9,2 9,4 9,7 9,8 10,0

Dong bang song Hong 8,0 7,7 7,8 7,8 8,1Trung du va mién núi phia Bac 7,6 7,8 8,1 8,8 9,7Bac Trung B6 va Duyén hai mién

<small>Trung 7,2 7,6 7,8 7,9 8,1</small>

<small>Tay Nguyén 8,3 8,6 9,0 9,4 9,9</small>

<small>Đông Nam Bộ 7,7 7,0 7,1 6,8 7,1</small>

Dong bang sông Cửu Long 7,4 7,7 7,4 7,8 8,2

Nguồn: Tổng cục thong kêTây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc là hai vùng có mức thu nhậptrung bình nằm trong top 3 thấp nhất của cả nước, đồng thời cũng là 2 vùng bat bìnhđăng nhất. Trong cả giai đoạn, bất bình dang của hai vùng này tăng rõ rệt. Đối vớicác vùng cịn lại, xét theo hệ số Gini, bất bình dang khơng có xu hướng thay đơi rõrệt, nhưng xét theo hệ số giãn cách thu nhập thì chênh lệch giữa nhóm 20% giàunhất và 20% nghèo nhất thì đang tăng qua các năm (xem bảng 2.5). Xét theo tỉ trọngthu nhập 40% nghèo nhất thì 40% nghèo nhất đang giữ phần thu nhập ít hơn so vớitrước. Có thể nói, các vùng này đã có những biện pháp dé cải thiện khá tốt phần thu

<small>nhập của nhóm 3, nhóm 4 nhưng phan thu nhập của nhóm 1, nhóm 2 vẫn chưa được</small>

<small>cải thiện nhiêu.</small>

<small>24</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã đưa ra cái nhìn cụ thê hơn về thực trạng cũng như sự ảnh hưởngcủa từng nhân tố tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, trong đó có bất bình dangphân phối thu nhập. Từ những phân tích qua số liệu cụ thể thu thập được trongchương 2, có thé thấy rằng nếu chỉ dựa vào bat bình đăng thu nhập thì khó có théđưa ra được kết luận về tăng trưởng kinh tế ở nước ta đang diễn biến nhanh haychậm, tốt hay xấu, bởi lẽ bất bình đăng trong phân phối thu nhập mặc dù có tácđộng hai mặt tới tăng trưởng kinh tế nhưng các nhân tố khác được nêu trên cũngđóng vai trị quan trọng và khơng thé thiếu trong q trình phát triển kinh tế. Chínhvì li do trên, khi chũng ta muốn đánh giá liệu bất bình dang phân phối thu nhập

đang tác động như thế nào tới tăng trưởng của nền kinh tế thì một điều cần lưu ý

chính là cần phân tích tồn diện bằng việc dựa trên các nhân tố khác nữa trong nền

<small>kinh tê vĩ mơ.</small>

<small>25</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BÁT BÌNH ĐĂNG

THU NHAP DEN TANG TRƯỞNG KINH TE VIỆT NAM

Mối quan hệ giữa bat bình dang thu nhập và tăng trưởng kinh tế Việt Nam từlý thuyết đến thực trạng đã được làm rõ qua phân tích trong chương 2. Chương 3 sẽ

<small>tiến hành xây dựng mơ hình kinh tế lượng dé kiêm định va ước lượng các tác động</small>

của bất bình đăng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 —2016. Kết quả trọng chương 3 sẽ làm sáng tỏ và bổ sung cho các phân tích trong

<small>chương 2.</small>

<small>3.1. Chỉ định mơ hình và phương pháp ước lượng</small>

<small>3.1.1. Mơ hình ước lượng</small>

Trong chương | đã giới thiệu lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trướcđó về mối quan hệ giữa bat bình đăng trong phân phối thu nhập và tăng trưởng kinhtế. Trong chương này, luận án sẽ ứng dụng các mô hình đã đánh giá tác động củabất bình đăng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam các năm trước đó.

Dựa vào lý thuyết và cân nhắc thực trạng kinh tế Việt Nam trong các nămgan đây cùng số liệu sẵn có, luận án sẽ sử dụng mơ hình sau dé ước lượng tác độngcủa bất bình đăng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai

<small>đoạn 2010-2016:</small>

<small>GROWTHit = B0 + BIINEQUALITYit + B2Xit + uVới:</small>

i là các tinh/thanh phố

<small>t là thời gian (năm)</small>

u là sai số trong mơ hình

Trong đó, GROWTH là biến tốc độ tăng trưởng GDP được đại diện bởi biến

phụ thuộc là LnGDP. INEQUALITY là biến phản ánh bình dang thu nhập được đạidiện bởi hai biến là GINI và INCGAP. Trong đó, biến GINI là hệ số Gini được tínhtốn cho bất bình dang trong phân phối thu nhập. Tại Việt Nam khơng tính sẵn sốliệu về hệ số Gini cho các địa phương, tác giả đã tính tốn hệ số GINI cho 63 tỉnhthành thông qua bộ số liệu VHLSS qua các năm 2010, 2012, 2014 và 2016. BiếnINCGAP là biến đo lường khoảng cách thu nhập giữa nhóm thu nhập cao nhất vànhóm thu nhập thấp nhất. Biến này được thu thập số liệu từ tổng cục thống kê qua

<small>các năm 2010, 2012, 2014 và 2016.</small>

<small>26</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp các biến và dấu kỳ vọng trong mơ hình nghiên cứu

2 hia An HIẾ x Ky vong

<small>TT Ky hiéu Tén bién Nguôn Fdầu</small>

: GINI Hệ số GINI đo lường bat bình dang | Tinh toán từ

trong phân phối thu nhập VHLSS

<small>Khoảng cách thu nhập giữa nhóm giàu</small>

<small>2 INCGAP . l . VHLSS </small>

<small>-nhat va nghéo -nhat</small>

3 INVEST Vốn dau tư trực tiếp nước ngoài TCTK +

<small>4 LFS Lực lượng lao động TCTK +</small>

Biến tương tác giữa GINI và

<small>5 | GINI_INVEST VHLSS, TCTK +</small>

6 GINI2 Bình phương của biến GINI VHLSS

<small>7 INCGAP2 Binh phuong cua INCGAP VHLSS </small>

<small>-3.1.2. Phương pháp ước lượng</small>

Luận án sử dụng dữ liệu từ Tong cục Thống kê (TCTK), Niên giám Thốngkê (NGTK) các tỉnh/thành, Khao sát mức song hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) va

Kết quả VHLSS các năm 2010, 2012, 2014 và 2016. Dữ liệu bảng trong mô hình cóthời gian T = 4 (năm) và N = 63 (tinh/thanh), tổng cộng có 252 quan sát.

Luận án sử dụng phương pháp hồi quy với số liệu mảng cho 63 tỉnh thànhnhằm đo lường tác động của bất bình đăng trong phân phối thu nhập tới tăng trưởngkinh tế của cả Việt Nam. Đồng thời dé khắc phục van đề thiếu biến hay không quansát được một số biến độc lập trong mơ hình. Đối với số liệu mảng, điều quan trọng

<small>là phải chọn được mơ hình ước lượng phù hợp. Lựa chọn mơ hình nào là phù hợp</small>

nhất phụ thuộc vào bản thân số liệu nghiên cứu và có thé được làm rõ thơng quamột số kiểm định. Đối với số liệu mảng sẽ sử dụng các mô hình OLS gộp (PooledOLS), mơ hình tác động có định (Fixed Effects Model — FE) và mơ hình tác động

<small>ngẫu nhiên (Random Effects Model).</small>

Để tìm được mơ hình phù hợp với số liệu, luận án đã thực hiện kiểm địnhBreusch-Pagan (xttest0). Kiểm định này kiểm tra sự tồn tại của tác động ngẫu

<small>nhiên, giúp ta lựa chọn giữa mơ hình tác động ngẫu nhiên và mơ hình OLS gộp.</small>

<small>Kiểm định có Hạ: ø¿ = 0 nghĩa là nếu nó đúng thì khơng tồn tại tác động ngẫu</small>

nhiên, ta sẽ lựa chọn mơ hình OLS gộp. Ngược lại nếu bác bỏ Ho thì có tơn tại tác

động ngẫu nhiên, ta sẽ khơng sử dụng mơ hình OLS mà tiến hành đánh giá sử dụng

mơ hình tác động ngẫu nhiên hoặc mơ hình tác động có định. Kết quả cho thấy

<small>p-27</small>

</div>

×