Tải bản đầy đủ (.pdf) (41 trang)

Chuyên đề tốt nghiệp: Phân tích chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp quân đội - chi nhánh Hoàn Kiếm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.87 MB, 41 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRUONG DAI HỌC KINH TE QUOC DÂNKHOA KINH TE HOC

CHUYEN DE TOT NGHIEP DE TAI:

PHAN TICH CHAT LUONG TIN DUNG CA NHAN TAINGAN HANG TMCP QUAN DOI - CHI NHANH HOAN

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<small>MỤC LỤC</small>

LOT MỞ ĐẦU...2-- 2° ee©E+AdEEE.A4.EE7E439 977244 E97441 E772440p92A4petrrasetie 11. Tính cấp thiết của dé tài ...--.--s<cs<s<ssevssexseEseerserksersersserssrsserssrssersee 1

<small>2. Mục tiêu nghiÊn CỨU...œ- << < 5< 5 9.9... 0. 000000609 968902</small>

3. Đối tượng nghiÊN CỨU...d << << << 9 9.99... 0000400600886801 086 2

<small>4. Phương pháp nghién CỨU... << 5< 5 S 9 9 9 9 99989.590.009. 9048096962</small>

5. Kết cấu chuyên Ge ...--s-s- se s se s9 se SssSssSxsexsexserserserssrsersserssrsssse 3

CHUONG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VE CHAT LƯỢNG TÍN DUNG

KHACH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... 4

1.1 Tổng quan về tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại...41.1.1 Khái niêm về tin dụng cá nhÂH...--- 2 2+5 ©E+S++E£EE£EE+EzEeEEersrerterkersres 41.1.2 Đặc điểm của tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại...-- 41.1.3 Sản phẩm dich vụ tín dụng Cá HhÂH...- SG khe 51.2 Chat lượng tin dụng khách hang cá nhân tại ngân hàng thương mại... 61.2.1 Quan điểm về chất lượng tín khách hàng cá nhân...---sc©5zcs¿ 61.2.2 Chỉ tiêu đánh gia chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng

<small>711//1-8//27E00000n0n0n8n8886....Ầ... 6</small>

1.3 Các nhân tổ ảnh hướng đến chat lượng tín dụng KHCN tại NHTM... 8CHƯƠNG2 : THUC TRANG CHAT LƯỢNG HOAT DONG CHO VAY

KHACH HANG CA NHAN TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN

QUAN DOI - CHI NHÁNH HỒN KIEM ...---2- se ©ssevssecssese 13

2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương mai Cổ phần Quân đội - Chi nhánh

;018. {0001035975 ... 132.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phan Quân đội...-.... 13

2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phan Quân đội-Chỉ nhánh Hoàn2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Ngân hang Thương mại Cổ phan Quân

đội - Chỉ nhánh Hoàn Kiếm ...---ccccccccctccccxerrtErterrrtrttrrrrrrtrrrrrrrd 14

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

DI 0/1 )/01.1/,...008nng a4... 152.2 Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân

hàng Thương mại Cô phần Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm... 162.2.1 Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của MB Hồn Kiếm.

<small>iiiiiaiả... 1ó</small>

2.2.1.1 Huy động VỐI... 5-5552 5£ E22 2E EEEEE1E212111121211211211 211 xe 16

2.2.1.2 Tình hình sử dụng VỐTH... 52 52 2E E2 EE1211211211211111121211211.11 11x cre. T82.2.2 Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay KHCN tại MB Hoàn Kiếm ... 19

2.3.1 Cc ket Qud dt AOC anh nha ốc... 232.3.2 Han chế và nguyên nnn cecccccecceccsssessessessesssesssssessessecsessessessessssssessssesseeseess 242.3.2.1 HAN NE 8n 6n... ... 24

<small>2.3.2.2 C8. nn..5.... 25</small>

CHƯƠNG 3 : MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CHO VAY

KHACH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUAN DOI - CHI

NHÁNH HOÀN KIÊM...-2---e°©EV++d©E©SEE.AAeeeEtrAkkeeeotrkrrddridte 26

3.1 Định hướng hoạt động phát triển của MB Hoàn Kiếm... 263.1.1 Định hướng phát triển của MB Hoàn Kiếm...---2-2©e+cscs+cssced 263.1.2. Định hướng phát triển tín dụng KHCN của MB Hoàn Kiểm... 27

<small>3.2. Các giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại MB</small>

;018.€ 600003575... ... 273.2.1. Hồn thiện cơ sở ha tang cơng nghệ thơng tin ...---s-cs+csscse: 27

<small>3.2.2. Xây dựng chính sách tín dung hợp Ïý...-«.cccccskisesieteserrssses 28</small>

<small>3.2.3. Dao tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho nhân viÊn... ---«- 29</small>

<small>3.2.4. Tăng cường thực hiện Marketing ngân hàng,... .--- --««<<<«csscesss 30</small>

3.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng...---2©cs+cs+cs+csscescsee 31

<small>3.2.6. Chú trọng cơng tac chăm sóc khách NANG ... «c- ccssssksskseesseeee 31</small>

3.3. 0081014 61) 001577... ...)... 323.3.1. Kiến nghị với Chính phu và các Bộ, Ngành liên quan... ---- 32

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà HƯỚC... 5-5555 SccSccEcSEccrcrrererrrred3.3.3. Kiến nghị với Hội sở MB Bank..

KET LUẬN ...----s<csecssessess

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

DANH MỤC CÁC CHU VIET TAT

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

DANH MỤC CAC BANG

Bang 2. 1 Về tai san, CO’ cầu tÈi SAN eccscscccsccsescsvscssesesvsvesesesesvsvsvesesesvsvsussestavsveueaeseavens 17Bang 2. 2 Cơ cấu về du nợ theo kỳ hạn tại ngân hàng thương mai cổ phan quân đội

chỉ nhánh hoàn kiếm các năm 2017-2019 ... - + ++++++E++E£+Et2E2EE2EEEEEzEerkerkered 18

Bang 2. 3 Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay KHCN...---©5e-: 19Bảng 2. 4 Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dự nợ cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP mb chỉ

nhánh hoàn kiếm Ey/⁄/8./0//92/W/20762000n7... 20

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

LOI MỞ DAU1. Tính cấp thiết của dé tài

Cùng với q trình phát triển nền kinh tế Việt Nam, hệ thông Ngân hàng thương mại

<small>ngày càng lớn mạnh và đóng vai trị qaun trọng vào những thành quả của các doanh nghiệm,</small>

tô chức, đầu tư và thành quả chung của công cộng đổi mới với nền kinh tế. Trong đó kháchhàngcá nhân là một trong nhũng yếu tố quan trong nhất đối với sự phát triển của HTNH.Đối với KHCN thì các ngân hang đã có nhiều sản phẩm dịch vụ mà các nhân hàng cungcấp cho khách hàng của minh, Đặc biệt là các sản phâm về tin dung đang được các ngânhàng cung cấp rất phong phú và đang dần trở thành sản phẩm cạnh tranh với các ngân hàngkhác. Không chỉ những ngân hàng TMCP ở Việt Nam và gồm những ngân hàng nước ngoài

<small>nữa như SCB, UOB, BIDV...hơn nữa cũng có các cơng ty tài chính như Cơng ty tai chính</small>

<small>Toyota Việt Nam (TFSVN), Cơng ty tài chính Prudential Việt Nam (PruFc) cũng được</small>

tham gia vào KHCN. Điều này làm cho nhóm KHCN ngày càng trở nên gay gắt hơn bao

<small>giờ hêt.</small>

Từ ngày đi vào hoạt động này thì ngân hàng thương mại cơ phần qn đội đã được xác

<small>định KHCN chính là đối tượng mục tiêu phát triển trong hoạt động kinh doanh của ngân</small>

hàng.MB Bank là ngân hàng hàng đầu trong hệ thông ngân hàng Việt Nam về cung cấp

<small>các dịch vụ tín dụng KHCN như: Cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay xây nhà, sửa chữa</small>

nhà, mua sắm trang thiết bị nội thất, mua xe trả góp, cho vay tiêu dùng, cho vay cho sinh

Ngân hàng thương mại cổ phân phan quân đội-chi nhánh Hoàn Kiếm là một trong

những chi nhánh lợn mạnh đang đạt được kết quả hoạt động kinh doanh rất tốt. Đặc biết là

hoạt động tín dụng cá nhân ln được triển khai khá thành công với các sản phẩm dịch vụ

của mình cũng như chất lượng tín dụng cá nhân luôn luôn đạt được ở mức cao đối với sự

<small>hai lơng của khách hàng. dư nợ tín dụng cá nhân đang có xu hướng tăng, tỷ trọng tăng qua</small>

các năm. Nếu so sánh tơng dư nợ của phịng KHCN-chi nhánh Hoàn Kiếm cũng tương đối

với các chi nhánh khác trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh đó chất lượng tín dụng

ln là một vấn đề được các ngân hàng thương mại quan tâm hàng đầu. Đối với nền kinhtế trong nước và thế giới đang trong giai đoạn hiện nay có diễn biến rất khó lường. Về việcchất lượng tín dụng cũng góp phần giảm rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại,

<small>mang lai hậu qảu là dẫn tới mat vốn, làm ăn thua lỗ và có thé dẫn tới sự phá san của ngân</small>

<small>Qua thời gian mà em đã được thực tập tại Ngân hàng TMCP Quan đội Chi </small>

nhánh-Hoàn Kiếm và được hiểu biết em cũng đưa ra một dé tài: “PHAN TÍCH CHAT LUI ỢNG

TÍN DUNG CÁ NHÂN TẠI NGAN HÀNG TMCP QUAN DOI -CHI NHÁNH HOÀNKIEM” nhằm mang đến những ý kiến đóng góp và giúp nâng cao chất lượng tín dụng cá

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

nhân tại NHTMCP Quân đội-chi nhánh Hoàn Kiếm dé làm bài chuyên đề tốt nghiệp của

<small>2. Mục tiêu nghiên cứu</small>

- Téng hợp, hệ tống hóa và phân tích cơ sở lý thuyết tín dụng về KHCN tại ngân hàng

<small>thương mại.</small>

<small>- Tim hiểu về thực trạng tín dụng cá nhân tạ chỉ nhánh Hoàn Kiếm</small>

<small>- Dé xuất những giải pháp dé nâng cáo, mở rộng chat lượng tín dụng cá nhân tại ngân</small>

<small>hàng thương mại cơ phan quân đội ( MB ) -chi nhánh Hoàn Kiếm.</small>

<small>3. Đối tượng nghiên cứu</small>

- _ Đối tượng nghiên cứu : nói chung về những lý luận tín dụng KHCN tại ngân hàngthương mai và nói riêng về thực tiễn tín dụng KHCN tại ngân hàng thương mại cé

phan quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm.

<small>- Pham vi nghiên cứu :</small>

= Về nội dụng : Đối tượng cho vây và hộ gia đình KHCN về các sản pham ma

<small>ban của ngân hàng.</small>

- Phương pháp so sánh đối chiếu số liệu

“_ So sánh những kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mai

cơ phan qn đội chi nhánh Hồn Kiếm giữa các năm.

“Trên cơ sở so sánh, đối chiếu những chỉ tiêu sẽ tiến hành đánh giá củacác mặt mạnh, yếu, đối chiếu các kết quả hoạt động tín dụng tại ngân

hàng TMCP Qn đội-chi nhánh Hồn Kiếm.

- Phuong pháp phân tích tổng hợp

Phương pháp này sử dụng dé tổng hợp thông tin đã thu thập được cũng như những kết

quả đã xử lý dé đưa ra kết luận chung nhất về van dé đang nghiên cứu và khái quát hoạt

động tín dụng KHCN tại MB Hoàn Kiếm.

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Xử lý : Số liệu tổng hợp sẽ tiến hành phân tích thơng qua phần mềm Microsoft OfficeWord, Microsoft Office Excel để đánh giá so sánh số liệu.

5. Kết cau chuyên dé

Ngồi những lời nói đầu, kết luận và danh mục tài của liệu tham khảo, nội dung chínhchuyên đề gồm 3 chương :

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại

<small>Ngân hàng Thương mại.</small>

Chương 2: Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân củaNgân hàng Thương mại Cé phan Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cánhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VE CHAT LƯỢNG TIN DỤNG KHÁCHHÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Tổng quan về tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại1.1.1 Khái niêm về tín dụng cá nhân

Tín dụng là một giao dịch về tài sản ( tiền hoặc hàng hóa ) giữa bên cho vay ( ngân hàng hoặccác định chế tài chính khác nhau ) và bên đi vay ( doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoặc các

chủ thể khác ). Theo đó, bên cho vay chuyền giao tài sản cho bên đi vay sử dụng theo thỏa thuận

trong một thời gian nhật định và bên đi vay có nghĩ vụ hồn trả thoe điền kiện gốc hoặc lãi cho

bên cho vay theo điều kiện giữa hai bên đã thảo thuận với nhau.

Khách hàng vay vốn từ ngân hàng thương mại gồm nhiều đơn vị như các doanh nghiệp, tôchức kinh tế, cá nhân và họ gia đình. Theo đó, vay vốn khách hàng cá nhân là một hoạt độngcàng ngày càng đóng vai trị quan trọng đối với ngân hàng thương mại. Khách hàng cá nhân, hộgia đình họ vay vốn dé phụ vụ nhu cầu tiêu dùng, về hoạt động kinh doanh, đâu từ, xây nhà, du

Vậy thì, tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại gồm các hình thực cho vaymà ngân hàng cung cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình nhằm mục định tiêu dùng, kinh donh, đầu<small>tu.</small>

1.1.2 Đặc điểm của tin dung cá nhân tại ngân hàng thương mại

> Đối tượng :

Là hoạt động cho vay các cá nhân và hộ gia đình nhằm mục định tiêu dùng, mua ô tô, muanhà, sản xuất kinh doanh, đầu tư để phụ vụ nhu cầu của họ. Khác với các daonh nghiệp ( tíndụng doanh nghiệp) họ vay vốn dé phụ vụ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh daonh cau mình như: vay von b6 sung vốn lưu động, mua thêm tài sản , thành tốn cơng nợ khác. Thơng thươngkhách hàng cá nhân có nhu cầu nhiều và cho vay khách hàng cá nhân có nhu cầu đa dạng nhưngnhu cầu của vay vốn không thương xuyên nên chịu sự ảnh hưởng đến mơi trường kinh tế, văn

<small>hóa-xã hội.</small>

* _ Thời hạn vay vốn : Ngân hàng gồm các hình thức cho vay mà các khoản vay của KHCNcó thời hạn như : dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Theo đó, tùy thuộc vào từng mục đíchnhu cầu của bên vay họ lưa chọn.

* Cho vay và số lượng khoản vay : Đối với khác hàng cá nhân thì quy mơ của mỗi khoảnvay của họ rất nhỏ nếu so với khoản vay cảu các doanh nghiệp. Nhưng số lượng cáckhoản vay của khách hàng cá nhân rất lớn và khi đó tổng quy mô của khoản vay kháchhàng cá nhân chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ của ngân hàng. Vậy thì khiến tín

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

dụng khách hàng cá nhân thì đóng vai trị quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của

<small>ngân hàng.</small>

Chỉ phí vay vốn : Như đã biết, do khoản vay của khách hàng cá nhân thương rất nhỏnhưng số lượng cau mỗi khoản cho vay rất lớn nên ngân hang cũng cần bỏ ra nhiều chiphi dé phụ vụ khách hàng như nhân viên, công cụ dé phát triển hoạt động KHCN, thẩmđịnh, quản lý khoản vay khách hang của mình. Vậy thì, chi phí trên mỗi đồng cau khoản

<small>vay KHCN lớn hơn chi phí của khách hàng daonh nghiệp.</small>

Lãi suất khoản vay : Lãi suất của các khoản vay KHCN thường cao hơn các khoản vaykhác trong ngân hàng bởi vì ngân hàng đã bỏ ra nhiều chỉ phí để phụ vụ khách hàng cảumình và khoản vay KHCN có mức độ rủi ro rất cao.

Rui ro tín dụng cá nhân : Đối với khoản vay khách hàng cá nhân thì có mức độ rủi ro caonhất trong ngân hàng. Du khoản vay số lượng nhiều nhưng trong hoạt động kinh doanhcủa cá nhân và hộ gia đình thì họ cịn thiếu về kĩ thuật, thiều về kinh nghiệm, thiéu tìm

hiểu sự cạnh tranh trên thị trường sẽ dễ khiến họ bị lỗ. Do đó, ngân hàng phải đối mặt

với nhiều rủi ro khi bên vay bị thất nghiệp, thua lỗ, phá sản...

1.1.3 Sản phẩm dịch vụ tín dụng cá nhân

<small>Căn cứ vào mục đích vay vốn</small>

Hình thức cau các khoản vay của khách hàng cá nhân gồm hai hình thức chính đó là vay von dé

<small>tiêu dùng và vay vơn đê sản xuât kinh doanh.</small>

Vay vốn tiêu ding : Là các khoản vay vốn dé đáp ưng nhu cầu tiêu dùng như : xây nhà,

<small>du học, chữa bệnh...</small>

Vay vốn dé sản xuất : Là các khoản vay vốn dé mua máy móc thiết bi, đầu tư, thêm vốn

lưu động. ..cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Căn cứ vào thời gian vay vốn

<small>Thời gian cho vay von gơm có :</small>

Ngắn hạn : Dưới I2 tháng

Trung hạn : Từ 12 đến 60 tháng

<small>Dài hạn : từ 60 tháng trở lên</small>

Căn cứ vào phương thức cho vay vốn

Phương thức cho vay vốn tại ngân hàng thương mại gồm nhiều phương thức đề phụ vụ nhucau cho khách hang của mình và cũng có chức năng đặc biết riêng dé cho khách hang hang họ

<small>lửa chọn :</small>

Cho vay từng lần : Là phương thức cho vay mà mỗi khi vay vốn thì khách hàng và ngân

hàng họ đã làm thủ tục vay vốn và kết ký hợp động tín dụng.

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

* Cho vay thấu chi : Là phương thức khi khách hàng có nhu cau thấu chỉ trên khoản tiềngửi thanh tốn tại ngân hàng đề bù đắp thiếu hụt vốn tạm thời, gồm như thanh toán: tiền

<small>nước, điện, mua nguyên vật liệu, hàng hóa dịch vụ.</small>

* Cho vay trả gốc : khi vay vốn thì khách hàng và ngân hàng đã thảo thuận với nhau về sốlãi của khoản vay cộng với số nợ sốc được chia ra để trả nợ theo nhiều ký hạn trong thời

<small>gian cho vậy.</small>

<small>* Cho vay theo han mức tín dụng ( HMTD ) : Là việc cho vay mà khách hàng và ngân</small>

hàng đã xác định thảo thuận với nhau về một dự nợ tối đa trong một thời gian nhất định.1.2 Chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại

1.2.1 Quan điểm về chất lượng tín khách hàng cá nhân

<small>Trong các hoạt động của ngân hàng, hoạt động tin dụng khách hàng cá nhân là một hoạt độngđóng trị quan trọng vì nó đém lại lới ích chính đến kinh doanh của ngân hàng và cũng mang lạisự phát triển của nền kinh tế. Theo đó, chất lương tin dụng nói chung cũng như tín KHCN lnđược coi là hoạt động đang qaun tâm nhất.</small>

Chung ta có thé nói một cách tổng quan, chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân là lới ích

kinh tế khơng chỉ mang lại cho ngân hàng mà còn mang lại cho bên đi vay nữa. Vậy thì, khoản

tín dụng vay được gọi chất lượng tín dụng tốt thì có đem lại lới ích kinh tế cho ngưới đi vay và

ngân hàng nữa, tức là khoản vay mà khách hàng cá nhân đã đi vay dé sản xuất kinh daonh được

tạo ra số tiền lớn dé trả cho chi phí, trả cả gốc, lãi cho ngân hàng và cịn góp phan vào sự tăng

<small>trường kinh tê.</small>

1.2.2 Chi tiêu đánh gia chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại

1) Về chỉ tiêu định tính

Các chỉ tiêu định tinh là những nguyên tắc tiên quyết dé thực hiện tốt nhất lượng chovay và là chỉ tiêu khó xác định chuẩn mực hơn các chỉ tiêu định lượng nhưng góp phầnquan trọng vào việc đánh giá chất lượng cho vay của NHTM. Những chỉ tiêu định tính bao

<small>* Cơ sở pháp lý:</small>

<small>Hoạt động cho vay của NHTM dựa trên cơ sở là những quy định của Nhà nước và NHNN.</small>

Hoạt động cho vay của NHTM được đánh giá là có chất lượng khi ngân hàng thực hiệnđúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nếu hệ thống văn bản pháp luật đơn giản

<small>nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, chính sách tín dụng của ngân hàng linh hoạt và phù hợp</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

với tình hình kinh tế thì sẽ nâng cao chất lượng cho vay và ngược lại.

<small>e Quy trinh cho vay:</small>

Chủ yếu về đến việc thiết lập và hồn thiện quy trình tin dụng KHCN. Theo đó, về mặt

<small>hiệu quả thì quy trình mang tính chặt chẽ nhưng cũng hợp lý và linh hoạt với từng khoản</small>

tín dụng, từng khách hàng giúp ngân hàng lửa chọn khoản tín dụng an toàn, hiệu quả, đồngthời gốp phần nâng cao chất lượng tín dụng và giảm rủi ro của ngân hàng.

<small>e Uy tinngdn hang:</small>

Về uy tín thi nó dựa vào sự đánh gia của khách hàng khi họ đến ngân hàng dé giao dich vayvốn. Một khoản vay được gọi là chất lượng khi mang lại sự hài lòng và thỏa mãn cho kháchhàng. Dé được như vậy thì, ngân hàng phải đảm bảo một số yếu tố như việc giao dịch một cáchchuyên ngiệp, thâm định giá nhanh chóng, kịp thời... day là một số yếu tố trong việc khách hàngđánh giá về chất lượng tín dụng của ngân hàng.

<small>e Hoat động marketing :</small>

Hoạt động marketing dong vai tro qaun trọng đối với hoạt động tin dung. Lam marketing hợplý sẽ giúp nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh nói chung trong đó có hoạt động tín dụngKHCN nói riêng của ngân hàng. Đề làm marketing thì sẽ nghiên cứu, phát hiện làm thế nào đểđáp ưng nhu cau cau khách hàng đối với các sản pham dich vụ tín dụng khách hàng cá nhân mangân hàng đã cung cấp và tăng sự cạch tranh với các sản phâm cảu ngân hàng thương mại khác,

qua đó duy trì thu hút được khách hàng vay vốn. Vậy đó cũng chính là cơ sở đề có được chấtlượng vay vốn tốt.

2) Về chỉ tiêu định lượng

<small>" Chỉ tiêu nợ quá hạn :</small>

Nợ quá hạn là những khoản cho vay đến hạn mà khách hàng không trả được số tiền trong

<small>hợp đồng tín dụng và tiền lãi của số tiền này không được ngân hàng gia hạn. Số tiền này</small>

ngân hàng chuyên thành NQH và áp dụng lãi suất quá hạn đối với những khoản nợ này

<small>(cao hơn lãi suất thông thường). Đây là những khoản nợ có độ rủi ro cao và ngân hàng có</small>

khả năng mắt vốn. Dé đánh giá chất lượng tín dụng trên cơ sở NQH, người ta thường thôngqua tỷ lệ NQH và tỷ lệ đầu tư rủi ro:

<small>Dư Trợ qua han</small>

<small>Ty lệ nợ quá han = *100%</small><sub>Tổng dư no tín dung</sub>

Chỉ tiêu này cho biết việc khách hàng không thực hiện được việc trả nợ đúng hạn theo

<small>cam kêt. Cũng như tỷ lệ nợ xâu, tỷ lệ nợ quá hạn cao phản ánh tình hình cho vay của ngânhàng có chât lượng thâp. Một tỷ lệ nợ quá hạn được châp nhận là dưới 3%.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

= Hệ số thu nợ tín dụng KHCN :

Thể hiện mối quan hệ giữa doanh số tín dụng (khoản tiền cho vay) và doanh số thu nợ

trong tín dụng KHCN, từ đó có thé biết được trên doanh số tín dụng KHCN trong kỳ thì

ngân hàng thu được bao nhiêu nợ, điều đó thể hiện chất lượng của hoạt động tín dụng. Do

đó hệ số này càng cao thì càng tốt.

<small>Doanh số thu nợ tín dụng KHCNDoanh số tín dung KHCN</small>

Hệ số thu nợ tín dung KHCN=

<small>s* Thu nhập trong tín dung KHCN</small>

<small>Thu nhập tín dung là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của một khoản vay. Thu nhập</small>

phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lãi suất tín dụng là nhân tố quyết định đầu tiên đến lợi nhuận

đạt được. Khoản tín dụng với lãi suất cao thì thu lãi của ngân hàng cũng vì thế mà tăng lên.Tuy nhiên, lãi vay cũng phải hợp lý vì nếu cao q sẽ làm giảm tính cạnh tranh với cácngân hàng khác đồng thời làm hoạt động kinh doanh của người vay gặp khó khăn hay thu

<small>nhập cá nhân khơng đủ trả nợ do chi phí cao.</small>

Thu nhập từ lãi tín dụng= Dư nợ tín dụng *Lãi suất tín dụng *Thời han tín dung1.3 Các nhân tố ảnh hướng đến chat lượng tín dụng KHCN tại NHTM

Hoạt động tín dụng KHCN của NHTM chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, các nhân tố

này có thé chi làm 2 nhóm: Nhóm nhân tổ bên ngồi (nhân tố khách quan) và nhân tố bêntrong (nhân tố chủ quan). Dé có những biện pháp nâng cao chất lượng KHCN hiệu quả,mỗi NHTM cần tìm hiểu, xem xét kĩ từng nhân tố và tác động của nó đối với hoạt động tín

<small>dụng KHCN của mình.</small>

s* Nhân tố khách quanMơi trường kinh tế

Khi nền kinh tế tăng trưởng, thu nhập của người dân tăng cao và ôn định, mức sống củadân cư được cải thiện vì vậy mà nhu cầu tiêu dùng, mở rộng sản xuất kinh doanh tăng tạođiều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng KHCN được mở rộng. Khi nền kinh tế suy thoái,

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng của dân cư cũng giảm sút dosự lo ngại về triển vọng thu nhập giảm sút của người dan trong tương lai. Điều này làm chochất lượng tín dụng KHCN bị ảnh hưởng tiêu cực.

<small>Mơi trường văn hóa- xã hội</small>

Mơi trường văn hóa - xã hội cũng có ảnh hưởng lớn tới hoạt động chất lượng tín dụngKHCN tại các NHTM. Các yếu tố hạn chế sự phát triển của tín dụng KHCN bao gồm: Yếutố về nhân khẩu học, thói quen tiêu dùng, trình độ dân trí, phong tục tập quán, bản sắc dân

Quy mô dân số lớn, dân số trẻ và có thu nhập cao là mơi trường lý tưởng cho việc pháttriển cho vay của NHTM. Tuy nhiên, yếu tố trình độ dân trí, tập qn và thói quen tiêudùng lại là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng KHCN.

Các yếu tố từ phía khách hàng vay vốn

Đây là yếu tố quyết định đến tín dụng của NHTM. Các NHTM có cho vay hay khôngphụ thuộc chủ yếu vào đặc điểm của từng khách hàng vay vốn. Khi thâm định và xét duyệttín dụng các NHTM thường xem xét đến các yếu tố sau từ mỗi khách hàng:

<small>-Uy tín: là ý thức trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của người vay.Vì khơng có một</small>

phương pháp định lượng chính xác nào để đánh giá uy tín, cho nên NHTM sẽ quyết địnhmột cách chủ quan liệu người vay có khả năng trả khoản này hay không. NHTM sẽ kiểm tra

<small>những khoản nợ của người vay trước đây, xem xét những báo cáo tín dụng, và trình độ học</small>

van cũng như kinh nghiệm kinh doanh của người vay. Các van đề khác liên quan đến cá nhân

<small>người vay, trình độ và kinh nghiệm của người vay cũng sẽ được xem xét.</small>

- Năng lực: Nói đến khả năng người đi vay có tiền dé thanh tốn các khoản vay hay khơng.

Vi đây là nguồn cơ bản dé người vay trả các khoản vay, NHTM muốn biết chính xác kếhoạch trả nợ của người vay trong tương lai, NHTM sẽ xem xét luồng tiền trong kinh doanh,

<small>thời gian chi trả, và khả năng chi trả thành công khoản vay.</small>

<small>-Von: Là tiên của người vay đã dau tu va chỉ tiêu này cho biét người vay sẽ thua lỗ bao</small>

nhiêu khi công việc kinh doanh không thành công. NHTM muốn người vay thế chấp tài

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<small>sản riêng và chịu trách nhiệm về rủi ro tài chính khi hỏi vay von ngân hàng. NHTM xemxét chỉ sô nợ của người vay đê hiêu được tông nợ trên tông đâu tư của khách hàng.</small>

-Thé chấp:Hay sự bảo lãnh của bên thứ ba là một hình thức khác, người vay có thé đảm

bao với NHTM. Nếu lượng tiền của người vay không đủ trả nợ, NHTM vẫn được bảo dam

rằng có nguồn thanh tốn khác. Nếu người vay không trả được nợ, NHTM sẽ thu hồi vàthanh lý máy móc thiết bị, nhà xưởng, các khoản phải thu, tồn kho. Hợp đồng cho vay nênxác định cần thận những mục được coi là khoản thế chấp. Trong một số trường hợp NHTM

có thể yêu cầu bên bảo lãnh thứ ba kí giấy bảo lãnh cam kết sẽ thanh tốn khoản vay (bên

được bảo lãnh) khơng thể trả nợ.- Các yếu tơ cạnh tranh

Tín dụng KHCN là hoạt động nghiệp vụ quan trọng trong chiến lược bản lẻ của các

<small>NHTM, do đó sự cạnh tranh trong hoạt động này của các NHTM ngày càng trở nên</small>

gay gắt. Các NHTM cạnh tranh nhau thông qua việc nghiên cứu và triển khai và sảnphẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng điều kiện và đối tượng cho vay,

giảm lãi suất cho vay,... Việc cạnh tranh này một mặt có tác động mở rộng thị trườngtín dụng do nhu cầu vay vốn của KHCN, tiếp thị của các NHTM nhưng mặt khác nólàm thị trường này bị chia rẽ ra nhiều ngân hàng, dẫn đến việc mở rộng cho vay ở

<small>mỗi NHTM sẽ trở nên khó khăn.</small>

% Các nhân tố chủ quan

<small>Quy mô cua NHTM</small>

Quy mô của NHTM được đánh giá nhiều qua các chỉ tiêu: Vốn tự có, tổng nguồn vốn(tơng tài sản) và mạng lưới các điểm giao dịch.

Vốn tự có là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá năng lực của mộtNHTM, vốn tự có càng lớn thì chứng tỏ tiềm lực của ngân hàng càng mạnh, càng có điều

kiện thuận lợi trong việc phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt là phát triển hoạt động

kinh doanh tín dụng. Vốn tự có lớn sẽ dé dang xây dựng các trụ sở, mua sắm trang thiết bihiện đại có khả năng bao phủ thị trường rộng và tạo nên các ưu thế so với các đối thủ cạnh

<small>10</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

Quy mô tổng nguồn vốn (hay tổng tài sản) của NHTM thể hiện khả năng mở rộng tíndụng nói chung và tín dụng KHCN nói riêng. Với quy mơ ngn vốn lớn, ngân hàng sẽ cóthé cho vay vốn với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu cho vay của khách hàng, ngân hàng sẽtạo được danh mục các sản phẩm dịch vụ cho vay đa dạng, phong phú hơn.

NHTM có mạng lưới các chi nhánh/phịng giao dịch lớn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợitiếp cận với khách hàng đặc biệt là các KHCN có tiềm năng. Với mạng lưới rộng NHTMdễ dàng huy động vốn, triển khai các sản phẩm tín dụng và người vay dễ dàng tiếp cận vớingân hàng khi có nhu cầu vay von.

<small>s* Trinh độ công nghệ và quản lý</small>

<small>Trong hoạt động ngân hàng, cơng nghệ và trình độ quản lý đóng vai trị quan trọng,</small>

ngân hàng ln là những tổ chức có được cơng nghệ tiên tiến nhất và trình độ quản lý hiệnđại nhất trong nền kinh tế. Với công nghệ hiện đại như các máy tính, máy ATM giúp cho

các ngân hàng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch, bảo mật thông tin cho

khách hàng giao dịch tốt hơn. Trình độ quản lý thể hiện trong việc điều hành, kiểm tra,kiểm soát các hoạt động của ngân hàng, với khả năng quản lý tốt sẽ giúp các ngân hàng

<small>hoạt động hiệu quả hơn, đạt được các mục tiêu về lợi nhuận.“+ Chat lượng đội ngũ nhân viên</small>

Ngoài sự trợ giúp của các trang thiết bị và công nghệ, yếu tố con người được xem là rấtquan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của hoạt động cho vay. Một NHTMmuốn mở rộng được hoạt động cho vay KHCN cần phải có đội ngũ nhân viên giỏi vềchun mơn nghiệp vụ, có đạo đức nghé nghiệp ở tat cả các khâu từ nghiên cứu phát triểnsản phẩm, tiếp thị, thầm định, phân tích tín dụng đến các khâu quản lý và thu hồi nợ. Việcchú trọng phát triển nguồn nhân lực tốt trong các công đoạn cho vay đảm bảo cho NHTM

có được các sản phẩm cho vay phù hợp, đáp ứng được đa dạng các nhu cầu vay vốn của kháchhàng, đảm bảo cho việc xử lý hồ sơ vay vốn của khách hàng nhanh chóng, an tồn, hạn chế

rủi ro đảm bảo khả năng thu hồi nợ tốt.

<small>“+ Hoạt động Marketing của Ngân hang</small>

<small>11</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<small>Hoạt động Marketing là hoạt động giới thiệu, quảng bá và xây dựng hình ảnh của ngân</small>

hàng cũng như các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Từ hoạt động Marketing,khách hàng có thé hiểu về ngân hàng cũng như các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp.

Hoạt động Marketing nếu được thực hiện tốt sẽ mang lại nhiều khách hàng cho ngân hàng

<small>và từ đó hoạt động cho vay KHCN sẽ được mở rộng.</small>

Tóm lại, khi nghiên cứu các nhân tố ta có thé nhận xét: Cả các nhân tố chủ quan và kháchquan đều có ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay KHCN của NHTM. Tùy theo sự pháttriển, điều kiện kinh tế- xã hội và sự hồn thiện mơi trường pháp lý của từng quốc gia cũngnhư có quy mô, cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng quản lý, trình độ cơng nghệ và nguồnnhân lực của mỗi NHTM mà các nhân tố có ảnh hưởng khác nhau tới việc mở rộng tíndụng. Do vậy cần phải nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ và đúng đắn ảnh hưởng của các nhân

tố nay dé có các biện pháp và chiến lược mở rộng hoạt động cho vay KHCN hiệu qua.

<small>12</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHÁT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCHHÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THUONG MAI CO PHAN QUAN DOI -

CHI NHÁNH HOÀN KIEM

2.1 Khái quát về Ngân hang Thương mại Cé phần Quân đội — Chi nhánh Hoàn Kiếm2.1.1 Giới thiệu về Ngân hang Thương mại Cổ phan Quân đội

Tên đầy đủ : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân độiTên gọi tắt : Ngân hàng Quân đội

Tên giao dịch tiếng anh: Military Commercial JointStockBankTên viết tắt : Ngân hàng TMCP Quân đội hoặc MB Bank

<small>Thanh lập : Ngày 04 tháng 11 năm 1994</small>

Phân cấp : Doanh nghiệp Quân đội

<small>Nhiệm vụ : Kinh doanh Ngân hàng</small>

<small>phương châm hoạt động “Ving vang- Tin cậy” qua 25 năm xây dựng và trưởng thành Ngân</small>

hàng TMCP Quân đội đã có những phát triển vững chắc và trở thành một địa chỉ tin cậy về

hoạt động tài chính cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngồi nước. Với sự nỗ lực phấn

đâu khơng ngừng, Ngân hàng TMCP Quân đội liên tục được Ngân hàng nhà nước xếp hạngA và trao tặng nhiều bằng khen cho những thành tích xuất sắc, nhiều năm liền nhận đượccác giải thưởng thanh toán tế do các ngân hàng uy tín quốc tế trao tặng như HSBC, Standard

<small>Chartered Bank, UBOC,...</small>

2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phan Quân đội-Chỉ nhánh Hoàn KiémĐịa chỉ: 77-79 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

<small>13</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>Điện thoại: 024 3936 7799Thành lập: 2005</small>

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Qn đội Chi nhánh Hồn Kiếm tiền thân là Phịng Giao

<small>dịch Bà Triệu được thành lập tháng 01/2002. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, PGD đã có</small>

những đóng góp khơng nhỏ trong việc cung ứng nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất

<small>kinh doanh các khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân tại phường Hàng Bài và khu vực lân</small>

cận. PGD đã cung cấp nhiều dịch vụ, giải pháp tài chính như: tín dụng, bảo lãnh, thanhtốn xuất nhập khẩu. Ngồi ra, MB Bà Triệu cịn là nơi phát triển, đây mạnh các biện pháptài chính tiên tiến trong nước với các dịch vụ như: ngân hàng điện tử eMB, giao dịch điệnthoại qua app MB Bank... Tháng 05/2005 với việc nâng cấp từ PGD lên chỉ nhánh Hoàn

Kiếm, chi nhánh cấp 1 trực thuộc hệ thống, MB hy vọng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh

tại đây dé phuc vu kip thoi va tốt nhất nhu cầu về vốn cũng như hoạt động tài chính chokhách hàng trong khu vực quận Hoàn Kiếm.

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Ngân hang Thương mại Cé phan Quân đội - Chinhánh Hoàn Kiếm

- Cung cấp các dịch vụ giao dịch giữa các khách hàng và các dịch vụ ngân hàng khác

<small>theo quy định của NHNN Việt Nam.</small>

- Thanh toán: MB đã đưa ra các cơ chế thanh toán và thưc hiện. Trong thực tế, chứcnăng thanh toán phần lớn được thực hiện thông qua séc và hầu hết séc thanh toán trongnước được thực hiện bằng cách thanh tốn bù trừ thơng qua chính ngân hàng.

<small>Nhiệm vụ</small>

- Huy động vốn một cách hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân bằng nhiều phương thức

<small>khác nhau.</small>

<small>14</small>

</div>

×