Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

HAC HAI - DE THI HSG TV1 (CO DAP AN)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.49 KB, 3 trang )

Phòng gd&đt
Huyện lập thạch
Bài thi khảo sát học sinh giỏi
Môn: tiếng việt 1
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ; lớp: 1 ; Số báo danh: .
Bài làm
Câu 1: Đọc đoạn văn sau:
Dựa vào nội dung đoạn văn, em h y khoanh tròn vào chữ cái đặt trã ớc mỗi phơng
án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dới đây.
1/ Trong bài có mấy dấu chấm (.)?
A/ 6 dấu chấm B/ 5 dấu chấm C/ 4 dấu chấm D/ 3 dấu chấm
2/ Tên loại hoa có trong vờn nhà bà ngoại là gì?
A/ Hoa hồng B/ Hoa giấy C/ Hoa huệ D/ Hoa lan
3/ Đoạn văn trên có mấy tiếng có vần oa?
A/ 1 tiếng B/ 2 tiếng C/ 3 tiếng D/ 4 tiếng
4/ Vờn nhà bà ngoại trong bài có những loại cây nào?
A/ Hoa giấy B/ Các loài hoa C/ Các loại cây ăn quả D/ Các loại hoa, quả
Câu 2: 1/ Điền vào chỗ chấm:
-tr hay ch: ang sách; ong óng; cái ống;
-ăm hay ăp: bó t ; th đèn; c sách.
2/Điền tiếp vào chỗ trống tiên hoặc tuyên
-Bản ngôn đọc lập.
-Trái đào
truyền luật giao thông.
-Học sinh tiến.
3/ Viết tiếp vào chỗ trống (mỗi dòng viết thêm 2 từ)các từ ngữ có:
-Vần uyêt: trăng khuyết
-Âm b: bạn bè,
Câu 3: Nối các ô chữ ở cột bên phải với ô chữ ở cột bên trái cho phù hợp.
Thuở xa càng yên tĩnh lạ ling


Thấy ông chủ
tổ tiên chúng ta cha biết trồng cấy
và chăn nuôi.
Đêm càng về khuya chú liền huơ vòi chào
Câu 4: Em hãy viết tiếp vào câu dới đây để đợc một câu nói về cây bàng.
Mùa xuân, cây bàng trớc sân trờng
Nhà bà ngoại
Nhà bà ngoại rộng rãi, thoáng mát. Giàn hoa giấy loà xoà phủ đầy hiên. Vờn
có đủ thứ hoa trái. Hơng thơm thoang thoảng khắp vờn.
Trích Tiếng Việt 1- Tập 2
Phòng gd&đt
Huyện lập thạch
Hdc Bài thi khảo sát học sinh giỏi
Môn: tiếng việt 1
Câu 1: 2 điểm Mỗi phần làm đúng cho 0.5 điểm
1/ C.
2/ B
3/ D
4/ D
Câu 2: 4điểm
1/ Học sinh điền đúng mỗi phụ âm hoặc vần cho 0.2 điểm
2/ Học sinh điền đúng mỗi từ cho 0.2 điểm
3/ Học sinh điền đúng từ cho 0.45 điểm
Câu 3: 2 điểm. Học sinh nối đúng cả 3 phần cho 2 điểm. Sai 1 phần trừ 0.6 điểm.
Thuở xa càng yên tĩnh lạ ling
Thấy ông chủ
tổ tiên chúng ta cha biết trồng cấy
và chăn nuôi.
Đêm càng về khuya chú liền huơ vòi chào
Câu 4: 2 điểm. Học sinh viết tiếp vào câu theo yêu cầu của đề bài cho 2 điểm.

Mùa xuân, cây bàng trớc sân trờng nảy lộc (xanh mớt, )

×