Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Báo cáo thực hiện công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.47 KB, 4 trang )

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2011
BÁO CÁO
THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012
1. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011
a) Những việc đã thực hiện
- Cập nhật, nâng cấp phiên bản mới cho các phần mềm nghiệp vụ của ngành
như: Quản lý thu BHXH và Cấp sổ thẻ, Kế toán BHXH, Xét duyệt hồ sơ hưởng
BHXH, Xét duyệt ODTS, Thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT Phiên bản
2.0,..;
- Cập nhật các mẫu biểu, quy trình, thủ tục hồ sơ, văn bản pháp luật liên
quan đến các chế độ BHXH, BHYT và các thông tin hoạt động của ngành lên trang
web tuyên truyền của ngành;
- Quản lý hệ thống mạng theo mô hình mạng Client/Server nhằm đảm bảo
nâng cao tính bảo mật của hệ thống, an toàn dữ liệu và thông tin cho toàn ngành;
- Tham mưu với Giám đốc cho phép nâng cấp đường truyền kết nối Internet
ADSL của ngành lên sử dụng đường truyền Cáp quang phục vụ công tác gửi nhận
thông tin trên Internet của ngành được thông suốt, liên tục và nhanh hơn;
- Quản lý, duy trì hệ thống mạng riêng ảo (VPN) kết nối liên thông giữa
BHXH tỉnh và BHXH các huyện phục vụ việc kết nối khai thác sử dụng các cơ sở
dữ liệu của ngành;
- Phối hợp với Phòng Thu, Cấp sổ thẻ và BHXH các huyện xây dựng và
hướng dẫn khai thác sử dụng 02 hệ thống: “Hệ thống kết nối trực tiếp đến BHXH
các huyện, thị, thành phố bằng chương trình Quản lý thu BHXH và Cấp sổ thẻ
(SMS)” theo công văn số 777/BHXH-CNTT ngày 15 tháng 08 năm 2011 của
BHXH tỉnh An Giang; “Hệ thống nhân bản dữ liệu (SMS_BHXH; SMS_SOTHE;
SMS_BHYT) từ BHXH cấp huyện về tập trung tại BHXH tỉnh”. Nhằm phục vụ


công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo thu và sổ thẻ;
- Xây dựng và hướng dẫn BHXH các huyện sử dụng “Chương trình cho
phép tự động chuyển dữ liệu” của các đối tượng: học sinh, sinh viên; cận nghèo; tự
nguyện nhân dân từ chương trình Quản lý BHYT tự nguyện (MISBHYT15) sang
chương trình SMS_BHYT để quản lý thu và in thẻ theo công văn số 744/BHXH-
THU ngày 04/08/2011 của BHXH tỉnh An Giang;
1
- Tham gia tập huấn chương trình thống kê chi phí khám chữa bệnh - phân
hệ 2 HMS “bổ sung chức năng thanh, quyết toán chi phí KCB” và tham gia khóa
đào tạo quản trị mạng, cơ sở dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, quản trị Unix,
Linux năm 2011.
- Phối hợp với Phòng thu, Cấp sổ thẻ, Tổ chức Hành chính tổ chức “Hội nghị
tập huấn ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ thống kê, kiểm tra, đối chiếu số
liệu báo cáo thu, sổ thẻ ”;
- Phối hợp với Phòng TNHS tiếp tục bổ sung dữ liệu vào hệ thống tra cứu
thông tin về BHXH, BHYT phục vụ cho đối tượng trên màn hình cảm ứng của cơ
quan;
- Phối hợp với các Công ty cung cấp thiết bị công nghệ thông tin để bảo trì
sửa chữa, thay mới các thiết bị (máy chủ, máy để bàn, máy in,..) của ngành, đảm
bảo các thiết bị luôn hoạt động ở trạng thái tốt;
- Tiếp nhận và chuyển giao các hỏi đáp về chế độ, chính sách BHXH-BHYT
qua website của ngành cho các phòng nghiêp vụ;
- Phối hợp với các Phòng liên quan tổ chức nhập dữ liệu sổ BHXH vào
chương trình SMS;
- Bảo trì, sửa chữa, thay mới linh kiện máy tính, máy in cho các phòng
nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH huyện;
- Thực hiện các công việc thường xuyên của Phòng như: thực hiện các chế
độ báo cáo về hoạt động công nghệ thông tin của ngành, hướng dẫn và khắc phục
các sự cố về hệ thống mạng, máy tính và các phần mềm nghiệp vụ của ngành, bảo
trì hệ thống mạng nội bộ của cơ quan.

b) Những thuận loại và khó khăn tồn tại
+ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc trong việc đầu tư
trang thiết bị công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng, khai thác triệt để các
chương trình nghiệp vụ công nghệ thông tin của ngành nâng cao hiệu quả công
việc;
- Đội ngũ cán bộ công chức có trình độ đại học CNTT tương đối nhiều, được
phân bổ đều tại các đơn vị, bộ phận; có Phòng CNTT chuyên trách nên khi triển
khai các ứng dụng CNTT có nhiều thuận lợi và đáp ứng được mục tiêu đề ra;
- Với sự hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay
toàn bộ các nghiệp vụ đều được quản lý và thực hiện bằng các chương trình ứng
dụng; các chương trình thường xuyên được nâng cấp để phù hợp với yêu cầu
nghiệp vụ của các bộ phận.
+ Khó khăn tồn tại:
2
- Do chính sách BHXH-BHYT có nhiều thay đổi, các văn bản hướng dẫn
của các Bộ, ngành chức năng ban hành chậm, các chương trình ứng dụng cập nhật
nâng cấp chưa kịp thời, tạo ra nhiều khó khăn cho công tác ứng dụng CNTT và
liên thông giữa các bộ phận nghiệp vụ.
- Một số phần mềm còn phát sinh một số lỗi trong quá trình khai thác sử
dụng như: chương trình Xét duyệt ODTS đôi lúc còn xảy ra lỗi không kết xuất quá
trình tham gia của đối tượng từ chương trình Quản lý thu BHXH và Cấp sổ thẻ
(SMS) được, người sử dụng phải nhập lại quá trình tham gia của đối tượng vào
chương trình rất mất thời gian; chương trình SMS hiện nay chưa đáp ứng được
việc phát sinh thẻ cho các đối tượng khi thời hạn đến của thẻ không phải là ngày
cuối tháng; chương trình “Thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT Phiên bản 2.0”
hiện nay chưa xuất ra được mẫu 20, 21 theo quy định mới của ngành …;
- Cơ sở dữ liệu của ngành chưa được tập trung còn phân tán, mỗi nghiệp vụ
mỗi cơ sở dữ liệu nên việc liên thông giữa các bộ phận còn gặp nhiều khó khăn;
nhất là chính sách về BHXH, BHYT có nhiều thay đổi nên các chương trình không

có tính ổn định lâu dài, hoặc không theo kịp sự thay đổi của chính sách.
- Cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa có
sự đầu tư nhiều vào các chương trình ứng dụng của ngành, bảo trì hệ thống mạng
và hệ thống máy tính;
- Trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng của ngành hiện nay
đang xuống cấp cần được nâng cấp sửa chữa;
- Nguồn điện tại BHXH các huyện không ổn định, chưa có phòng máy
server, độ ẩm cao nên hệ thống máy server của BHXH huyện thường xuyên bị lỗi.
2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2012
- Tiếp tục quản lý, nâng cấp khai thác triệt để các ứng dụng về mạng theo
mô hình Client/Server nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật của hệ thống;
- Tiếp nhận các phần mềm nghiệp vụ từ BHXH Việt Nam đồng thời có kế
hoạch chuyển giao cho các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện khai thác sử
dụng;
- Nghiên cứu xây dựng chương trình phục vụ cho công tác quản lý và tác
nghiệp;
- Triển khai, cập nhật, nâng cấp các phiên bản mới các chương trình nghiệp
vụ của ngành; tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ phụ trách công
nghệ thông tin của ngành;
- Tiếp tục nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” vận hành theo
cơ chế “một cửa” nâng cao hiệu quả trong việc kiểm soát và giải quyết hồ sơ cho
đối tượng tại các bộ phận nghiệp vụ một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác;
3
- Tham mưu cho Giám đốc về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và quản lý
nghiệp vụ của ngành bằng CNTT thông qua các chương trình và khai thác sử dụng
tất cả các chức năng của chương trình;
- Quản lý, thống kê, rà soát hiện trạng trang thiết bị CNTT của ngành, có kế
hoạch tham mưu cho Giám đốc về việc trang bị mới, nâng cấp sửa chữa các thiết bị
CNTT cho các đơn vị, bộ phận đáp ứng với yêu cầu thực tế cho từng nghiệp vụ.
TRƯỞNG PHÒNG CNTT

Trần Thị Thu Phượng
4

×