Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quí III và nhiệm vụ quý IV năm 2012x

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.95 KB, 4 trang )

1
UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 18/BC-BQL
Phụng Hiệp, ngày 24 tháng 9 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÍ III
VÀ NHIỆM VỤ QUÍ IV NĂM 2012
--------------
I-TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QLDA ĐTXD:
-Quyết định thành lập Ban QLDA số 4904/QĐ- UBND ngày 16 tháng 10
năm 2008 của UBND huyện Phụng Hiệp.
- Giám đốc Ban QLDA: ông Trần Không Dân, kỹ sư kinh tế xây dựng,
làm việc trong ngành xây dựng và quản lý dự án từ năm 2002, đã qua lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án ĐTXD và được cấp giấy chứng nhận ngày
17/11/2011.
-Cơ cấu tổ chức và nhân sự của BQLDA (phụ lục 1)
* Đáng giá: Bộ máy của Ban quản lý dự án ĐTXD hiện tại đảm nhận tốt
nhiệm vụ được giao về quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà
nước và các nguồn tìa trợ khác.
-Cơ cấu tổ chức nhân sự của ban hiện nay gồm có 12 đ/c
+Ban giám đốc: 03 đ/c;
+Bộ phận kế toán: 02 đ/c;
+Bộ phận văn phòng: 02 đ/c;
+Bộ phận kỹ thuật: 04 đ/c;
+Đang chờ giải quyết hưu: 01 đ/c.
-Trình độ chuyên môn: 07 đại học xây dựng và kinh tế-xây dựng, 02 đại
học luật, 01 đại học Tài chính kế toán, 01 trung cấp kế toán.
-Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án 05 đ/c.


-Trình độ chính trị: Cao cấp 02 và đang học 01, sơ cấp 07.
II- NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN.
1/-Các dự án đang thực hiện:
-Kèm theo danh mực các dự án đang thực hiện năm 2012 được đã bổ sung
trong quý (phụ lục 2)
Tổng số 47 dự án năm 2012 với tổng số vốn 620,737 tỉ đồng, đến nay đã
có dự 30 dự án hoàn thành.
-Điều điện, năng lực của các đơn vị tham gia thực hiện dự án đảm bảo
đúng các quy định về chức năng chuyên môn của ngành xây dựng.
-Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được đảm bảo: các đơn
vị thi công, đơn vị giám sát tuân thủ đúng các quy trình quản lý về chất lượng,
1
1
2
đơn vi tư vấn thường xuyên giám sát tác giả, chủ đầu tư theo dõi chặc chẽ trong
suốt quá trình xây dựng.
-Trong quá trình thực hiện dự án luôn tuân thủ trình tự thực hiện từ lúc
chuẩn bị đầu tư đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.
2/-Các dự án thực hiện trong quý III năm 2012:
-Kèm theo danh mực các dự án đang thực hiện quý III năm 2012( phụ lục
3)
3/-Các dự án chưa triển khai thực hiện:
-Kèm theo danh mực các dự án chưa thực hiện năm 2012 (phụ lục 4)
4/-Những hạn chế, nguyên nhân:
Những kết quả thực hiện được trong quý III năm 2012 là nhờ được sự
quan tâm chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, UBND trong suốt quá trình thực hiện,
những hỗ trợ về chuyên môn của các sở ngành tỉnh, sự hỗ trợ của các ban ngành
huyện và sự giúp đở của các xã thị trấn có các dựa án đầu tư cùng với sự nổ lực
phấn đấu của cán bộ viên chức của đơn vị.
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn có những hạn chế cần sớm được khắc

phục để việc thực hiện nhiệm vụ trong quý III cũng như năm 2012 được tốt hơn.
Đó là:
-Một số công trình chưa khởi công được theo như kế hoạch đề ra.
-Công trình thi công còn chậm so với tiến độ.
-Sự phối giữa các ngành chuyên môn cấp huyện chưa được chặc chẽ dẫn
đến công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm.
Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là:
-Năng lực của một số đơn vị thi công còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến
độ công trình.
-Nguồn vốn phân bổ cho các công trình chưa đảm bảo theo tiến độ.
-Công tác GPMB còn chậm so với yêu cầu.
-Thủ tục lập dự án đầu tư còn nhiều và thời gian còn kéo dài ở các phần
việc khác nhau, trong đó giai đoạn quy hoạch-thu hồi đất-GPMB chiếm thời
gian tương đối dài nên một dự án đầu tư đưa vào thực hiện được mất rất nhiều
thời gian.
III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÍ IV NĂM 2012:
1/-Tình hình tổ chức bộ máy của Ban QLDA ĐTXD:
- Hoàn thành thủ tục giải quyết hưu cho 01 đ/c theo chế độ.
-Tạo điều kiện thuận cho 01 đ/c đang họp tập trung cao cấp chính trị tại
TP.HCM và cử 02 đ/c tham gia học lớp quản lý dự án.
2/-Các dự án triển khai:
2
2
3
-Khởi công xây dựng khu hành chính và trụ sở UBND xã Tân Phước
Hưng.
-Hoàn tất thủ tục đầu tư trường THCS Tân Long, Tiểu học Tân Long 1,
hoàn thành thủ tục và thi công đường tỉnh 925B (đoạn trường THPH Tân Long).
-Đẩy nhanh tiến độ các công trình đưa vào sử dụng trong tháng 10/2012:
Khu UBND huyện, các phòng chức năng và công vụ UBND huyện, đường số

17, các tuyến đường khu TĐC thị trấn Cây Dương ...
-Xét và tổ chức bốc thăm các hộ dân vào các cụm dân cư vượt lũ đợt 2.-
-Hoàn tất các thủ tục đầu tư đường và cầu nội ô thi trấn Kinh Cùng để
chuẩn bị đấu thầu dự án.
Lập kế hoạch đầu tư năm 2013.
3/-Các nội dung khác:
-Khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện và quản lý các dự án
theo các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra XDCB năm 2012.
-Phối hợp với TT PTQĐ giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa đồng ý
bàn giao mặt bằng của các dự án: trung tâm dạy nghề, trung tâm y tế, cầu qua
chợ Cái Sơn, trường mẫu giáo Tân Bình 2 (điểm lẻ)...
-Tiếp tục thực hiện giải ngân đến cuối quý đạt tỉ lệ 95% vốn được giao.
-Tham mưu cho Hội đồng xét và bố trí tái định cư huyện bố trí dân vào ở
đợt 2 tại hai cụm dân cư vượt lũ huyện dồng thời phối hợp với xã Tân Bình và
TT Cây Dương kiểm tra tiến độ xây dựng nhà của các hộ dân để xem xét đề nghị
xử lý những trường hợp nhận nền nhưng đến nay chưa tiến hành xây dựng.
IV/-KIẾN NGHỊ:
Để thực hiện được nhiệm vụ đề ra trong quý IV năm 2012 ngoài sự nổ lực
phấn đấu của cán bộ viên chức đơn vị đơn vị cũng cần được sự hỗ trợ của các
ngành các cấp và các cơ quan chuyên môn.
-Huyện ủy, UBND huyện có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời đối với đơn vị
cũng như các cơ quan chuyên môn của huyện trong việc phối hợp với đơn vị.
-Các phòng chuyên môn của Sở kiểm tra trong quá trình thực hiện để có
sự uốn nắn kịp thời những hạn chế, sai sót trong quá trình quản lý.
-Phòng Tài chính kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hỗ
trợ kịp thời về cho đơn vị trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thẩm định và trình ban
hành kịp thời các quyết định đầu tư, quyết toán.
-Trung tâm khai thác quỹ đất huyện cần đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn
giao thực hiện các dự án trong kế hoạch.
Nơi nhận:

-HU,UBND huyện;
-Sở Xây dựng;
-Cụm trưởng: Ban QLDA Ngã Bảy;
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
3
3
4
-BLĐ;
-Lưu VT-LT.ph11.
(Laptop/Kdan/D/Baocao/BQLDA)
Số liệu quý 3-2012.xlsx
Trần Không Dận
4
4

×