Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố pot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.89 KB, 3 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối
với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia
súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y Cách thức thực hiện:
Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố.Đối tượng
thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí kiểm tra lâm sàng động vật: và
lệ phí, kiểm soát giết mổ động vật:

Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước


1.


Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận
kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú
y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép.

2.


Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực cá quy định về điều kiện vệ
sinh thú y đối với cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, người tham gia
giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật.

3.


Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu
độc nơi giết mổ.

4.


Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực hiện quy trình giết mổ, sơ chế;
các quy định về vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế
động vật, sản phâm rđộng vật:
+ Kiểm tra vệ sinh đối với thân thịt, phủ tạng, các sản phẩm khác
của động vật;
+ Đóng dấu hoặc dán tem vệ sinh thú y đối với các sản phẩm đủ
tiêu chuẩn vệ sinh thú y;


5.


Nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì kiểm dịch

Tên bước

Mô tả bước

viên k cấp giấy chứng nhận kiểm dich sản phẩm động vật.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật

2.

Giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về
thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp.

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×