Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố ppsx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.53 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối
với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia
súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y
Cách thức thực hiện:Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị,
thành phố
Thời hạn giải quyết:Trong ngày
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí

Văn bản qui định

1.

lệ phí kiểm tra lâm sàng động vật:, Lệ
phí kiểm soát giết mổ động vật:

Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước1.


Kiểm dịch viên kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
hoặc giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước chuyên
ngành về thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp.

2.


Kiểm tra viên kiểm tra:
+ Lâm sàng và phân loại động vật;
+ Việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với
cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, người tham gia giết mổ, sơ chế
động vật, sản phẩm động vật.
+ Việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi giết mổ, sơ chế,
nơi nhốt giữ động vật, phương tiện vận chuyển; xử lý chất độn,
chất thải trong quá trình vận chuyển và sau mỗi đợt nhập động
vật để giết mổ, sơ chế.
+ Việc thực hiện quy trình giết mổ, sơ chế; các quy định về vệ
sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm
động vật.
+ Vệ sinh thú y đối với thân thịt, phủ tạng các sản phẩm khác để
phát hiện đối tượng kiểm soát giết mổ.

Tên bước

Mô tả bước


3.


Kiểm tra viên đóng dấu hoặc dán tem vệ sinh thú y đối với thịt
và các sản phẩm khác đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

4.


Cơ sở giết mổ:
+ Chuyển động vật khỏe mạnh đến khu chờ giết mổ, tách riêng
động vật gầy yếu để giết mổ sau;
+ Đưa động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh, nghi
nhiễm bệnh đến khu vực giết mổ riêng để xử lý theo quy định;
+ Vệ sinh động vật sạch sẽ trước khi giết mổ. Kiểm tra lại sau 12
đến 24 giờ tùy theo từng loài động vật nếu động vật chưa được
giết mổ;
+ Thịt, phủ tạng và các sản phẩm khác của động vật không đủ
tiêu chuẩn vệ sinh thú y phải để riêng, đánh dấu để phân biệt và
xử lý theo quy định.

5.


Chủ cơ sở giết mổ nhận kết quả tại trạm kiểm dịch động vật (đội
kiểm soát giết mổ).


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ


1.

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

2.

Giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về
thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp.

Số bộ hồ sơ:
01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×