Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.59 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối
với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm
dịch động vật biên giới và nội địa.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực
thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực
thuộc Chi cục Thú y
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong ngày
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận tại
các Trạm kiểm dịch động vật
biên giới và nội địa
20.000đ / lần cấp
/ thời hạn 1 ngày

Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước


Mô tả bước

1.


Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa thực hiện các thủ
tục kiểm dịch sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh:
- Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại sản phẩm động
vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch, mã số, tem vệ sinh thú y,
dấu niêm phong phương tiện vận chuyển.

2.


Kiểm dịch viên kiểm tra tình trạng thực trạng vệ sinh thú y của
sản phẩm động vật.
Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và
các vận dụng có liên quan trong qúa trình vận chuyển.

3.


Kiểm dịch viên đổi giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh, nếu
nhập tỉnh thì phải xác nhận sản phẩm động vật có giấy chứng
nhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển các vật dụng
khác có liên quan bảo đảm vệ sinh thú y.

4.Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch
hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận

Tên bước

Mô tả bước

chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ
sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương đang có dịch phải tạm
đình chỉ việc xuất sản phẩm động vật do dịch bệnh thì cán bộ
kiểm dịch phải:
- Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển.
- Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển;

2.

Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của
sản phẩm động vật (nếu có);

3.

Bản sao yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có);


4.

Các giấy tờ khác có liên quan.

Số bộ hồ sơ: 01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×