Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại nơi xuất phát pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.93 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối
với sản phẩm động vật kiểm dịch tại nơi xuất phát
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:các Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú
y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú
y
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong ngày
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận
Kiểm dịch tại nơi xuất phát:

3.000đ/lần cấp/ thời
hạn 01 ngày.
Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước


1.


Chủ hàng trước khi vận chuyển sản phẩm động vật phải khai báo
cho Trạm thú y sở tại trước ít nhất:
- 03 ngày (đã xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua
đường bưu điện)
- 10 ngày (chưa xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y)

2.


Trạm Thú y có trách nhiệm:
- Xác nhận đăng ký kiểm dịch.
- Thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.

3.


Trạm thú y sở tại tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định
về điều kiện vệ sinh thú y đối với: Địa điểm tập trung; Phương
tiện vận chuyển; Dụng cụ chứa đựng, bao gói; Vật dụng khác có
liên quan.
- Kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y được quy
định đối với sản phẩm động vật lưu thông trong nước;
- Đánh dấu đối với đóng dấu, dán tem vệ sinh thú y đối với sản
phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
- Hướng dẫn chủ hàng thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; Nơi
tập trung, bốc xếp sản phẩm động vật; Phương tiện vận chuyển;
Các vật dụng khác có liên quan trong qúa trình vận chuyển.


Tên bước

Mô tả bước

4.


Trạm Thú y sở tại cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản
phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; Nếu sản phẩm động
vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì tùy theo mức độ mà cho
phép chuyển mục đích sử dụng hoặc buộc phải tiêu hủy.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật;

2.

Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (nếu có);

3.

Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động
vật (nếu có).

4.


Bản sao yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có);

5.

Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Số bộ hồ sơ:
01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×