Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.28 MB, 50 trang )

Bài 1
Tổ chức lớp - Trò chơi
I- Mục tiêu:
- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập , chọn cán sự bộ môn. yêu
cầu HS biết đợc những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ Thể dục.
- Chơi trò chơi: Diệt các con vật có hại. Yêu cầu bớc đầu biết tham gia đợc
vào trò chơi.
II- Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi, tranh, ảnh một số con vật.
III- Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu cầu
bài học.
- Khởi động
2 phút
3 phút

- G tập hợp H thành 2- 4 hàng
dọc, sau đó quay thành hàng
ngang.
- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to
theo nhịp 1- 2.
2. Phần cơ bản:
- Biên chế tổ tập luyện , chọn
cán sự bộ môn.
- Phổ biến nội quy luyện tập:
+ Tập hợp dới sự điều khiển
của cán sự.


+ Trang phục luôn gọn gàng,
không đi dép lê.
+ Muốn ra ngoài hay vào lớp
phải xin phếp G.
Cho H sửa lại trang
phục.
- Trò chơi : : Diệt các con vật
có hại.
+ G nêu tên trò chơi.
+ Hãy kể tên các con vật có
ích ? có hại ? ( kết hợp sử
dụng tranh.)
G hớng dẫn cách chơi.
5 phút
10 phút
10 phút
- Tập hợp 4 hàng ngang:
x - x - x - x - x
x - x - x - x - x
x - x - x - x - x
x - x - x - x - x
x

- H tập hợp theo hàng ngang
hoặc vòng tròn. Các em có thể
đứng hoặc ngồi xổm.
- H sửa lại trang phục cho gọn
gàng.
- Kể tên
- Khi gọi đến tên các con vật có

hại thì cả lớp đồng thanh hô:
Diệt ! Diệt ! Diệt !và tay giả
làm động tác đập ruồi, muỗi;
còn gọi tên con vật có ích thì
đứng im, ai hô: Diệt ! là sai.
Phải đi lò cò một vòng xung
quanh các bạn.
- G gọi tên một số con vật cho
H làm quen dần với cách chơi.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học
- G kết thúc giờ học.
3 phút
1 phút
1 phút
- H đứng vỗ tay và hát.
- G hô: Giải tán ! , H hô :
Khoẻ !
Bài 2
Trò chơi -đội hình đội ngũ
I- Mục tiêu:
- Ôn trò chơi: Diệt các con vật có hại. Yêu cầu H biết thêm một số con vật
có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn bài trớc.
- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thục hiện đợc ở mức độ
đúng, có thể còn chậm.
II- Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi, tranh, ảnh một số con vật.
III- Nội dung và phơng pháp lên lớp:

nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài học.
- G nhắc lại nội quy và cho
H sửa lại trang phục.
- Khởi động
2 phút
1 phút
2 phút

- G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc,
sau đó quay thành hàng ngang.
- H sửa lại trang phục.
- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp 1- 2.
2. Phần cơ bản:
- Tập hợp hàng dọc, dóng
hàng.
+ Tập hợp hàng dọc:

12 -15
phút
- G hô to: Cả lớp chú ý !
- G hô khẩu lệnh: Thành 1 ( 2, 3, 4)
hàng dọc Tập hợp ! G đứng quay
ngời về phía định cho H tập hợp và đ-
a tay phải để chỉ hớng. Tổ trởng tổ 1
chạy đứng đối diện với G, cách G 1

cách tay. Các tổ trởng lần lợt đứng
bên trái tổ trởng tổ 1, cách nhau 1
khuỷu tay. Các tổ viên đứng sau tổ tr-
ởng, cách nhau 1 cánh tay, đứng từ
thấp đến cao.
- G hô: Nhìn trớc thẳng ! Tổ tr-
ởng tổ 1 đứng nghiêm, tay phải giơ
lên cao. Các tổ trởng khác tay phải
chống hông, chỉnh hàng ngang. Tổ
+ Dóng hàng dọc:
- Trò chơi : : Diệt các con
vật có hại.
8 - 10 phút
viên tổ 1 tay trái chạm vai bạn đứng
trớc, dóng hàng dọc. Còn các tổ khác
không cần giơ tay.
-G hô: Thôi ! H tổ 1 buông tay
xuống, đứng tự nhiên.
- Hớng dẫn tổ 1 làm mẫu, vừa tập
vừa giải thích động tác. Tiếp theo các
tổ khác lần lợt đứng vào. ( làm vài lần
nh vậy)
G nhận xét, tuyên dơng.
- H kể thêm các con vật có ích, có
hại.
- G điều khiển trò chơi
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G hệ thống bài học.
3 phút

2 phút
- H tập hợp theo hàng ngang.
- H đứng vỗ tay và hát.
Thứ ngày tháng năm
Bài 3
đội hình đội ngũ - trò chơi
I- Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu H tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật
tự hơn trớc.
- Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thục hiện động tác theo
khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức
độ tơng đối chủ động.
II- Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
III- Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung,
yêu cầu bài học.
- Khởi động
2 phút
2 phút

- G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc,
sau đó quay thành hàng ngang. H sửa
lại trang phục.
- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo

nhịp 1- 2.
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc,
dóng hàng.
- Tập t thế đứng nghiêm,
nghỉ:
+ T thế đứng nghiêm :
10 phút
10 phút
- Lần 1: G điều khiển.
- Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển.
- Xoay thành hàng ngang.
- G hô: Nghiêm ! H đứng ngay
ngắn, hai gót chân sát vào nhau, hai
+ T thế đứng nghỉ:
+ Tập phối hợp:
Nghiêm, nghỉ.
+ Tập phối hợp : Tập
họp hàng dọc, dóng hàng,
đứng nghiêm, nghỉ.
- Trò chơi : : Diệt các
con vật có hại.
5- 6 phút
mũi chân chếch sang hai bên tạo
thành hình chữ V, hai tay duỗi thẳng,
lòng bàn tay áp nhẹ vào hai bên đùi.
- G hô : Nghỉ ! H chùng gối chân
trái, đúng dồn trọng tâm lên chân
phải, tai buông tự nhiên. Khi mỏi, đổi
chân.

- Tập 2- 3 lần
- Tập 2 lần.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài
học.
- G nhận xét giờ học và
giao bài về nhà.
3 phút
1 phút
1 phút
- H tập hợp theo hàng ngang.
- H giậm chân tại chỗ.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những H còn mất trật tự.
Thứ ngày tháng năm
Bài 4
đội hình đội ngũ - trò chơi
I- Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện đợc động tác cơ bản
đúng, nhanh, trật tự và kỉ luật hơn giờ trớc.
- Học quay phải, quay trái: Yêu cầu nhận biết đúng hớng và xoay ngời theo
khẩu lệnh.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức
độ tơng đối chủ động.
II- Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
III- Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định l-

ợng
phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu cầu
bài học.
- Khởi động
1 phút
2 phút
- G giúp cán sự tập hợp lớp thành
2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành
hàng ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp 1- 2.
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
8 phút
- Lần 1: G điều khiển.
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ:
- Quay phải, quay trái:
* Ôn tổng hợp: Tập hợp
hàng dọc, dóng hàng, đứng
nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái
- Trò chơi : : Diệt các con vật
có hại.
10 phút
7 phút
3 phút
- Lần 2: Lớp trởng điều khiển.

- Sau mỗi lần G nhận xét, cho H
giải tán, rồi tập hợp.
- Lần 3: Để cán sự tập hợp.
- Trớc khi cho H quay phải, trái,
G hỏi xem đâu là bên phải, cho
các em giơ tay lên để nhận biết h-
ớng, sau đó cho các em hạ tay
xuống. G hô: "Bên phải (trái)
quay!" để H xoay ngời theo hớng
đó. Cha yêu cầu kĩ thuật quay.
- G điều khiển cả lớp.
- Lớp trởng điếu khiển từng tổ.
- G điều khiển cho H ôn 2 lần.
- G điều khiển.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học.
- G nhận xét giờ học và giao
bài về nhà.
1 phút
2 phút
1 phút
- H đứng vỗ tay và hát.
- G cho một vài H lên thực hiện
động tác rồi cùng cả lớp nhận xét
đánh giá.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những H còn mất trật tự.
Th ba ngy 22 thỏng 9 nm2009
Bài 5

TP HP HNG DC , DểNG HNG, NG NGHIấM,NG NGH,
QUAY PHI, QAUY TRI TRề CHI:I QUA NG LI
I. Mục tiêu:
- Bit cỏch tp hp hng dc, dúng thng hng.
- Bit cỏch ng nghiờm ,ng ngh.
- Nhn bit ỳng hng xoay ngi theo (cú th cũn chm)
- Bc u lm quen vi trũ chi.
* Khitham gia trũ chi, HS i theo cỏcvch hoc ụ ó k sn l c.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội": kẻ 2 vạch song song cách nhau
6- 8m giả làm giới hạn của đờng lội. ở giữa kẻ một số vòng theo hình tự
nhiên giả làm các viên đá nổi trên mặt đất. Một bên quy ớc là nhà, bên kia là
trờng.
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài học.
- Khởi động
2 phút
4 phút
- G giúp cán sự tập hợp lớp thành 2-
4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng
ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay, hát.
+ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng
dọc trên địa hình tự nhiên ở sân tr-
ờng: 30 - 40 m.

+ Đi theo vòng tròn và hít thở sâu:
sau đó đứng quay mặt vào tâm.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng nghiêm,
đứng nghỉ, quay trái, quay
phải.
- Trò chơi: Qua đờng lội.
15 phút
10 phút
- Lần 1: G điều khiển.
- Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển.
- H tập hợp theo 2 hàng dọc.
- G nêu tên trò chơi. Sau đó cùng
hình dung xem khi đi học từ nhà đến
trờng nếu gặp phải đoạn đờng lội các
em phải xử lí nh thế nào. Tiếp theo G
chỉ vào hình vẽ đã chuẩn bị để chỉ
dẫn và giải thích cách chơi. G làm
mẫu, rồi cho các em lần lợt bớc lên
các tảng đá sang bờ bên kia nh khi từ
nhà đến trờng. Đi hết sang bờ kia, đi
ngợc trở lại nh khi học xong, cần đi
từ trờng về nhà. Nếu bớc lệch coi nh
bị ngã. Trò chơi cứ tiếp tục nh vậy
không vội vàng, mà thận trọng đi
theo thứ tự em đi trớc đi qua đợc vài
viên đá thì em đi sau mới đợc đi tiếp.
Hàng nào xong trớc là thắng.

3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài
học. Nhận xét giờ học.
2 phút
2 phút
- H đứng vỗ tay và hát.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những H còn mất trật tự.
T h ba ngy 29 thỏng 9 nm 2009
Bài 6
TP HP HNG DC,DểNG HNG ,NG NGHIấM,NG NGH,
QUAY PHI, QUAY TRI. DN HNG.DN HNG.
TRề CHI:IQUA NG LI
I Mục tiêu:
-Bitcỏch tp hp hng dc , dúng thng hng.
- Bit cỏch ng nghiờm, ng ngh.
- Nhn bit ỳng hng xoay ngi theo hng ú.
- Lm quen cỏch dn hng, dn hng.
- Bit cỏch chi trũ chi.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định l-
ợng
phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu cầu

bài học.
- Khởi động
1 phút
4 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4
hàng dọc, sau đó quay thành
hàng ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay, hát.
+ Chạy nhẹ nhàng theo một
hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở
sân trờng: 30 - 40 m.
+ Đi theo vòng tròn và hít thở
sâu: sau đó đứng quay mặt vào
tâm.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có
hại"
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay trái, quay phải.
- Dàn hàng, dồn hàng.
12 phút
8- 10 phút
- Lần 1: G điều khiển.
- Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển.
Sau mỗi lần G cho H giải tán rồi
giúp cán sự tập hợp dới hình thức
thi đua xem tổ nào tập hợp
nhanh, thẳng hàng, trật tự.
- H tập hợp 4 hàng ngang.

- G vừa giải thích, vừa làm mẫu,
sau đó cho H tập.
+ Dàn hàng: Khẩu lệnh: " Em A
làm chuẩn, cách 1 sải tay dàn
hàng!". H A phải đứng ngay
ngắn, hô" Có" rồi giơ tay phải
lên cao, các ngón tay khép lại,
sau đó buông tay xuống. Tiếp
theo, tuỳ theo vị trí đứng ở đầu
hàng bên nào hoặc ở giữa, mà đa
1 cách tay hoặc 2 cách tay để
- Ôn trò chơi: Qua đờng lội.
4- 5 phút
dàn hàng. Các thành viên trong
hàng đa 2 cách tay dang ngang
và di chuyển để giãn cách sao
cho hai bàn tay vừa chạm tay bạn
bên cạnh, đồng thời chỉnh hàng
ngang cho thẳng.
G hô " thôi" H bỏ tay xuống về
t thế đứng nghiêm.
+ Dồn hàng: G hô" Em A làm
chuẩn dồn hàng" H A phải hô
"có" và giơ tay phải lên cao. Khi
G hô tiếp khẩu lệnh" dồn hàng"
thì dồn hàng về dứng cách nhau
một khuỷu tay.
Xen kẽ giữa các lần tập, G nhận
xét, bổ sung thêm những điều H
cha biết hoặc chỉnh những chỗ

sai. Nhắc nhở H không đợc chen
lấn xô đẩy nhau.
- H tập hợp theo 2 hàng dọc.
- H chơi
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học.
- G nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà.
2 phút
1 phút
2 phút
- H chơi trò chơi "Diệt các con
vật có hại".
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những H còn mất trật
tự.
th ba ngy 13 thỏng 10 nm 2009
TH D C
TP HP HNG DC ,DểNG HNG,NG NGHIấM, NG
NGH,QUAY ,
PHI,QUAY TRI .DN HNG, DN HNG
Trũ chi: i qua ng li
I. Mục tiêu:
- Bit cỏch tp hp hng dc, dúng thng hng.
- Bit cỏch ng nghiờm,ng ngh.
- Nhn bit ỳng hng xoay ngi theo ỳng hng.
- Bitcỏch dn hng, dn hng.
- Bit cỏch tham gia chi trũ chi.
II. Địa điểm và phơng tiện:

- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội".
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định l-
ợng
phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài học.
- Khởi động
1 phút
4 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4
hàng dọc, sau đó quay thành hàng
ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay, hát.
+ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng
dọc trên địa hình tự nhiên ở sân tr-
ờng: 30 - 40 m.
+ Đi theo vòng tròn và hít thở sâu:
sau đó đứng quay mặt vào tâm.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng nghiêm,
đứng nghỉ, quay trái, quay
phải.
- Ôn dàn hàng, dồn hàng.
- Đi thờng theo nhịp 1-2

hàng dọc
- Thi tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, quay phải,
quay trái, dàn hàng, dồn
hàng.
-Trò chơi: Qua đờng lội.
10 phút
3 phút
3- 4 phút
4 phút
3- 4 phút
- Lần 1: GV điều khiển.
- Lần 2: Lớp trởng điều khiển.
- HS tập 2 lần.
- HS tập hợp theo 2 hàng dọc. H bớc
chân trái trớc rồi đi thờng. G dùng
còi thổi nhịp 1 -2 để H cố gắng bớc
đúng nhịp, tay vung tự do. Nếu
không có còi G có thể đếm nhịp 1 -2
hoặc cho H vừa đi vừa hát.
+ GV hô " Đi thờng bớc!". H đồng
loạt bớc chân trái về phía trớc đi th-
ờng theo nhịp 1 - 2.
+ GV hô " Đứng lại đứng!". H
đứng lại và điều chỉnh khoảng cách.
- 1 lần.
- HS chơi.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài

học. Nhận xét giờ học.
2 phút
2 phút
- HS đứng vỗ tay và hát.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những HS còn mất trật tự.
Th ba ngy 20 thỏng 10 nm 2009
Th dc
T TH NG C BN. NG A HAI TAY RA TRC.
Trũ chi i qua ng li
I MC TIấU
- Bc u bit cỏch thc hin t th ng c bn v ng a hai tay ra
trc.
- Bit cỏch chi v tham gia chi c.
- Ghi chỳ: Hai tay a ra troc cú cũn cha thng.
II Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội".
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định l-
ợng
phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- GV Phổ biến nội dung,
yêu cầu bài học.
- Khởi động
1 phút
4 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4

hàng dọc, sau đó quay thành hàng
ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay, hát.
+ Giậm chân, đếm theo nhịp 1 -2.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Thi tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng nghiêm,
đứng nghỉ, quay phải, quay
trái.
- Thi tập hợp hàng dọc,
dóng hàng:
- Ôn dàn hàng, dồn hàng.
- T thế đứng cơ bản:
10 phút
2 -3 phút
3- 4 phút
2 phút
- Mỗi tổ 1 lần. G điều khiển.
- G chọn vị trí và hô từng tổ ra tập
hợp, sau đó cùng H cả lớp nhận xét,
đánh giá xếp loại. Sau khi các tổ thi
xong G đánh giá chung.
- Cả 4 tổ cùng thi 1 lúc dới sự điều
khiển của GV.
- H tập 2 lần.
+ Lần 1: G cho dàn hàng sau đó dồn
hàng.
+ Lần 2: dàn hàng xong, G cho tập
các động tác Thể dục rèn luyện t thế

cơ bản.
- H tập hợp theo hàng ngang
+ Lần 1: G nêu tên động tác TTĐCB,
- Đứng đa hai tay ra trớc
.
-Trò chơi: Qua đờng lội.
3 phút
4 -5 phút
sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích
động tác. Tiếp theo dùng khẩu lệnh
"Đứng theo t thế cơ bản bắt đầu!"
để H thực hiện động tác: ngời đứng
thẳng hai tay duỗi dọc theo thân ng-
ời, lòng bàn tay áp nhẹ vào đùi, các
ngón tay khép lại với nhau, hai bàn
chân đứng chếch chữ V, mặt hớng về
trớc, mắt nhìn thẳng, hai vai ngang
bằng nhau; G kiểm tra uốn nắn cho
H, sau đó dùng khẩu lệnh " thôi!" để
H đứng bình thờng.
+ Lần 2: hớng dẫn nh trên.
+ Lần 3: G có thể cho tập dới dạng
thi đua xem tổ nào có nhiều ngời
thực hiện đúng động tác nhất.
- H đứng TTĐCB
+ Lần 1: G nêu tên động tác : Đứng
đa hai tay ra trớc, sau đó G vừa làm
mẫu vừa giải thích động tác. G hô
"Đứng đa hai tay ra trớc bắt đầu!".
H Từ TTĐCB đa hai tay ra trớc cao

ngang vai, bàn tay sấp, các ngón tay
khép lại với nhau, thân ngời thẳng,
mắt nhìn theo hai tay.
+ Lần 2,3: tơng tự trên.
- H chơi.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài
học.
- Nhận xét giờ học.
1 phút
2 phút
1 phút
- H đứng vỗ tay và hát.
- Cho H xung phong lên trình diễn 2
động tác: TTĐCB và đứng đa hai tay
ra trớc.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những H còn mất trật tự.
tH BA NGY 27 THNG 10 NM 2009.
THấ DC
NG A HAI TAY DANG NGANG . NG A HAI TAY LấN CAO
CHCH CH V
I. Mục tiêu:
-Bc u bit cỏch thc hin ng a hai tay dang ngang v
ng a hai tay lờn cao chch ch v ( thc hin bt chc theo GV )
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:

nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài học.
- Khởi động
1 phút
4 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng
dọc, sau đó quay thành hàng ngang.
Để Gv nhận lớp.
+ Chạy nhẹ nhành theo 1 hàng dọc
trên địa hình tự nhiên ở sân trờng: 30
- 40m.
+ Đi thờng theo 1 hàng dọc thành 1
vòng tròn và hít thở sâu, sau đó đứng
quay mặt vào trong.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Ôn t thế đứng cơ bản:
- Học đứng đa hai tay dang
ngang
- Tập phối hợp:
- Đứng đa hai tay lên cao
chếch chữ V.
.
* Ôn tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng nghiêm,
đứng nghỉ, quay phải,
2 phút
3 -4 phút

5 phút
3 - 4 phút
- HS đứng theo đội hình vòng tròn
nh lúc khởi động.
- HS tập 2 lần.
- HS đứng TTĐCB
+ Lần 1: GV nêu tên động tác đứng
đa hai tay dang ngang, sau đó vừa
làm mẫu vừa giải thích động tác. Tiếp
theo dùng khẩu lệnh "Đứng đa hai tay
dang ngang bắt đầu!" để H thực
hiện động tác: Từ TTĐCB đa hai tay
sang hai bên lên cao ngang vai, hai
bàn tay sấp, các ngón tay khép lại với
nhau, thân ngời thẳng, mặt hớng về
trớc. GV kiểm tra uốn nắn cho HS,
sau đó dùng khẩu lệnh " thôi!" để HS
đứng bình thờng.
+ Lần 2: hớng dẫn nh trên.
+ Lần 3: GV có thể cho tập dới dạng
thi đua xem tổ nào có nhiều ngời thực
hiện đúng động tác nhất.
- HS tập 2 - 3 lần.
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đa hai tay ra tr-
ớc.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ nhịp 3: Đứng đua hai tay sang
ngang ( bàn tay sấp).
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- H tập 2 -3 lần

+ Lần 1: GV nêu tên động tác : Đứng
đa hai tay lên cao chếch chữ V, sau
đó GV vừa làm mẫu vừa giải thích
động tác. GV hô "Đứng đa hai tay lên
quay trái.
10 phút
cao chếch chữ V bắt đầu!". H Từ
TTĐCB đa hai tay lên cao chếch chữ
V, lòng bàn tay hớng vào nhau, các
ngón tay khép lại, thân ngời và chân
thẳng, mặt hơi ngửa, mắt nhìn lên
cao.
+ Lần 2,3: tơng tự trên.
Từ đội hình vòng tròn tập Thể dục rèn
luyện t thế cơ bản, GV cho HS giải
tán sau đó dùng khẩu lệnh tập hợp.
Lần 2, cán sự điều khiển dới dạng thi
đua.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- GV cùng HShệ thống bài
học.
- Nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà.
2 - 3 phút
2 phút
1 phút
- H Đi thờng theo nhịp 2 -4 hàng dọc
trên địa hình tự nhiên và hát.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc

nhở những HS còn mất trật tự.
Bài 10
thể dục rèn luyện t thế cơ bản
II. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện đợc động tác
chính xác hơn giờ trớc.
- Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản
đúng.
III. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến
nội dung, yêu cầu bài
học.
- Khởi động
2 phút
3 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng
dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để
G nhận lớp.
+ Chạy nhẹ nhành theo 1 hàng dọc trên
địa hình tự nhiên ở sân trờng: 30 - 50m.
+ Đi thờng theo 1 hàng dọc thành 1 vòng
tròn và hít thở sâu, sau đó đứng quay mặt
vào trong.
* Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:

* Ôn phối hợp: Đứng
đa hai tay ra trớc, đứng
đa hai tay dang ngang
- Ôn phối hợp: Đứng đa
hai tay dang ngang,
đứng đa hai tay lên cao
chếch chữ V.
- Đứng kiễng gót, hai
tay chống hông.
.
10 phút
10 phút
5 phút
- H đứng theo đội hình vòng tròn nh lúc
khởi động.
- H tập 2 lần.
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đa hai tay ra trớc.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đa hai tay dang ngang.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- H tập 2 lần:
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đa hai tay dang
ngang.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đa hai tay lên cao
chếch chữ V.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- H đứng TTĐCB
+ Lần 1: G nêu tên động tác đứng kiễng
gót. hai tay chống hông, sau đó vừa làm

mẫu vừa giải thích động tác. Tiếp theo
dùng khẩu lệnh "Đứng kiễng gót, hai tay
chống hông bắt đầu!" để H thực hiện
động tác: Từ TTĐCB kiễng hai gót chân
lên cao, đồng thời hai tay chống hông
( ngón cái hớng ra sau lng), thân ngời
thẳng, mặt hớng về trớc, khuỷu tay hớng
sang 2 bên. G kiểm tra uốn nắn cho H,
sau đó dùng khẩu lệnh " thôi!" để H
đứng bình thờng.
+ Lần 2: hớng dẫn nh trên.
+ Lần 3: G có thể cho tập dới dạng thi
đua xem tổ nào có nhiều ngời thực hiện
đúng động tác nhất.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
2 - 3 phút
- H Đi thờng theo nhịp 2 -4 hàng dọc
- G cùng H hệ thống
bài học.
- Nhận xét giờ học và
giao bài tập về nhà.

2 phút
1 phút
trên địa hình tự nhiên và hát, sau đó về
đứng lại, quay mặt thành hàng ngang.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những H còn mất trật tự.
Bài 11

thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện đợc động tác
ở mức tơng đối chính xác.
- Học động tác đứng đa một chân ra trớc, hai tay chống hông. Yêu cầu thực
hiện ở mức cơ bản đúng.
- Làm quen với trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức". Yêu cầu biết tham gia vào trò
chơi.
IV. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- 2- 4 quả bóng nhỡ ( bằng nhựa, cao su, hoặc bằng da).
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định l-
ợng
phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến nội dung,
yêu cầu bài học.
- Khởi động
2 phút
3 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4
hàng dọc, sau đó quay thành
hàng ngang. Để G nhận lớp.
+ Chạy nhẹ nhành theo 1 hàng
dọc trên địa hình tự nhiên ở sân
trờng: 30 - 50m.
+ Đi thờng theo 1 hàng dọc
thành 1 vòng tròn và hít thở sâu,

sau đó đứng quay mặt vào
trong.
* Ôn trò chơi "Diệt con vật có
hại"
2. Phần cơ bản:
- Đứng đa một chân ra trớc, hai
tay chống hông.
.
13 phút
- H đứng theo đội hình vòng
tròn nh lúc khởi động.
- H đứng TTĐCB
+ Lần 1: G nêu tên động tác
đứng đa một chân ra trớc, hai
tay chống hông, sau đó vừa làm
mẫu vừa giải thích động tác.
Tiếp theo dùng khẩu lệnh
- Trò chơi: "Chuyền bóng tiếp
sức"
10 - 12
phút
"Đứng đa một chân ra trớc, hai
tay chống hông bắt đầu!" để
H thực hiện động tác: Từ
TTĐCB đa chân trái ra trớc lên
cao thẳng hớng, chân và mũi
chân thẳng chếch xuống đất,
đồng thời hai tay chống hông
( ngón cái hớng ra sau lng),
chân phải và thân ngời thẳng,

mặt nhìn theo mũi chân trái. G
kiểm tra uốn nắn cho H, sau đó
dùng khẩu lệnh " thôi!" để H
đứng bình thờng. Cho H tập
theo 4 nhịp dới đây:
+ Nhịp 1: Đa chân trái ra trớc,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đa chân phải ra trớc,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
G cho H tập 4 - 5 lần. Sau mỗi
lần tập, G nhận xét, sửa chữa
động tác sai cho H.
- G nêu tên trò chơi, sau đó cho
H tập hợp thành 2 - 4 hàng dọc
(theo tổ học tập), hàng nọ cách
hàng kia tối thiểu 1m. Trong
mỗi hàng, em nọ cách em kia 1
cánh tay. Tổ trởng đứng trên
cùng, hai tay cầm bóng (giơ lên
cao rồi hạ xuống). Khi G thổi
còi các em tổ trởng đồng loạt
quay ngời qua trái ra sau trao
bóng cho bạn thứ 2. Số 2 nhận
bóng, sau đó quay ngời qua trái
ra sau trao cho số 3. Bóng đợc
tiếp tục chuyền nh vậy cho đến
ngời cuối cùng. Rồi cguyển ng-
ợc lại trở về tổ trởng. Tổ trởng

cầm bóng bằng hai tay giơ lên
cao và nói: "Báo cáo xong!".
G làm mẫu cách chuyền bóng,
sau đó dùng lời chỉ dẫn cho 1 tổ
chơi thử. G tiếp tục giải thích
cách chơi. Cho H cả lớp chơi
thử 1 số lần. Tổ nào nhanh nhất,
ít bị rơi bóng là thắng. Khi thấy
cả lớp biết cách chơi mới cho
chơi chính thức có phân thắng
thua.
Trờng hợp phạm quy: Chuyền
bóng không lần lợt, mà ngắt
quãng.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học và giao bài tập
về nhà.
2 - 3 phút

2 phút
1 phút
- H đi thờng theo nhịp 2 -4 hàng
dọc trên địa hình tự nhiên và
hát, sau đó về đứng lại, quay
mặt thành hàng ngang.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những H còn mất trật
tự.

Bài 12
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện động tác
chính xác hơn giờ học trớc.
- Học động tác đứng đa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hớng. Yêu cầu
thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức". Yêu cầu tham gia đợc vào trò chơi ở
mức bắt đầu có sự chủ động.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- 2- 4 quả bóng nhỡ ( bằng nhựa, cao su, hoặc bằng da).
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định l-
ợng
phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động
2 phút
3 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4
hàng dọc, sau đó quay thành hàng
ngang. Để G nhận lớp.
+ Dậm chân tại chỗ, đếm theo
nhịp.
+ Ôn phối hợp: 2 X 4 nhịp.
Nhịp 1: từ TTĐCB đa hai tay ra

trớc.
Nhịp 2: Về TTĐCB.
3 phút Nhịp 3: Đa hai tay dang ngang.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
+ Ôn phối hợp: 2 X 4 nhịp.
Nhịp 1: từ TTĐCB đa hai tay lên
cao chếch chữ V.
Nhịp 2: Về TTĐCB.
Nhịp 3: Đa hai tay lên cao thẳng
hớng.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
* Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Đứng kiễng gót, hai tay
chống hông.
- Đứng đa một chân ra trớc,
hai tay chống hông
.
- Đứng đa một chân ra sau,
hai tay giơ cao thẳng hớng
2 phút
3 phút
10 - 12
phút
- H đứng theo 4 hàng ngang nh lúc
khởi động.
G cho H tập 1- 2 lần.
- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp
+ Nhịp 1: Đa chân trái ra trớc, hai
tay chống hông.

+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đa chân phải ra trớc, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
. Sau mỗi lần tập, G nhận xét, sửa
chữa động tác sai cho H.
- H đứng TTĐCB
+ Lần 1: G nêu tên động tác đứng
đa một chân ra sau, hai tay giơ cao
thẳng hớng, sau đó vừa làm mẫu
vừa giải thích động tác. Tiếp theo
dùng khẩu lệnh "Đứng đa một chân
ra sau, hai tay giơ cao thẳng h-
ớng bắt đầu!" để H thực hiện
động tác: Từ TTĐCB đa chân trái
ra sau, mũi chân chạm đất, đồng
thời hai tay ra trớc, lên cao thẳng,
lòng bàn tay hớng vào nhau Trọng
tâm cơ thể dồn vào chân trớc, ngực
hơi ỡn, mặt ngửa, mắt nhìn theo
tay. G kiểm tra uốn nắn cho H, sau
đó dùng khẩu lệnh " thôi!" để H
đứng bình thờng. Cho H tập theo 4
nhịp dới đây:
+ Nhịp 1: Đa chân trái ra sau, hai
tay giơ cao thẳng hớng.
- Ôn trò chơi: "Chuyền bóng
tiếp sức" 5 -6 phút
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đa chân phải ra sau, hai

tay giơ cao thẳng hớng.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
G cho H tập 3 - 5 lần. Sau mỗi lần
tập, G nhận xét, sửa chữa động tác
sai cho H.
- H chơi.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà.
2 - 3 phút
2 phút
1 phút
- H đứng vỗ tay và hát.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những H còn mất trật tự.
Bài 13
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện đợc động tác
ở mức tơng đối chính xác.
- Học động tác đứng đa một chân sang ngang. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản
đúng.
- Tiếp tục ôn trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức". Yêu cầu tham gia đợc vào trò
chơi ở mức tơng đối chủ động.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- 2- 4 quả bóng nhỡ ( bằng nhựa, cao su, hoặc bằng da).

III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động
2 phút
3 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng
dọc, sau đó quay thành hàng ngang.
Để G nhận lớp.
- Chạy thành 1 hàng dọc trên địa
hình tự nhiên ở sân trờng 40 - 50 m,
sau đó đi thờng và hít thở sâu (theo
vòng tròn).
- Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Ôn đứng đa một chân ra
sau, hai tay giơ cao thẳng
hớng
- Đứng đa một chân sang
ngang, hai tay chống hông.
3 phút
10 - 12
phút
- H đứng theo vòng tròn nh lúc khởi
động.
- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp
+ Lần 1: G nêu tên động tác đứng đa
một chân sang ngang, hai tay chống

* Ôn phối hợp:
- Ôn trò chơi: "Chuyền
bóng tiếp sức"
3 phút
6 -8 phút
hông, sau đó vừa làm mẫu vừa giải
thích động tác. Tiếp theo dùng khẩu
lệnh "Đứng đa một chân sang ngang,
hai tay chống hông bắt đầu!" để H
thực hiện động tác: Từ TTĐCB đa
chân trái sang ngang chếch mũi bàn
chân xuống đất (cách mặt đất khoảng
một gang tay), đấu gối và mũi bàn
chân duỗi thẳng, hai tay chống hông.
Trọng tâm cơ thể dồn vào chân phải,
thân ngời thẳng, mắt nhìn theo chân
trái.
- Tập 3 -5 lần, 2 X 4 nhịp:
+ Nhịp 1: Đa chân trái sang ngang,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đa chân phải sang ngang,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
. Sau mỗi lần tập, G nhận xét, sửa
chữa động tác sai cho H.
- H tập 1 - 2 lần
+ Nhịp 1: Đa chân trái ra sau, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.

+Nhịp 3: Đa chân phải ra sau, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- H chơi.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài
học.
- Nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà.
2 - 3 phút
2 phút
1 phút
- H đi thờng theo nhịp (2 - 4 hàng
dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân tr-
ờng và hát.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những H còn mất trật tự.
Bài 14
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện đợc động tác
ở mức tơng đối chính xác.
- Làm quen với trò chơi " Chạy tiếp sức". Yêu cầu tham gia đợc vào trò chơi ở
mức độ ban đầu.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- Kẻ vạch xuất phát và vạch đích cách nhau 3 - 4 m. Dọn sạch các vật gây
nguy hiểm cho H trên đờng chạy.

III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động
2 phút
3 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4
hàng dọc, sau đó quay thành hàng
ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay , hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
* Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Ôn phối hợp
- Ôn phối hợp
- Trò chơi: " Chạy tiếp sức"
8 phút
8 phút
8 -10 phút
- H đứng theo 4 hàng ngang nh lúc
khởi động.
- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp.
Nhịp 1: Đa hai tay lên cao thẳng
hớng.
Nhịp 2: Về TTĐCB.
Nhịp 3: đa hai tay lên cao chếch
chữ V.
Nhịp 4: Về TTĐCB.

- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp.
+ Nhịp 1: Đa chân trái ra trớc, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 2: Đứng hai tay chống
hông.
+Nhịp 3: Đa chân phải ra trớc, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Tập hợp 4 hàng dọc sau vạch xuất
phát, các tổ có số ngời bằng nhau.
- G nêu tên trò chơi:" Chạy tiếp
sức". Phổ biên cách chơi: Khi có
lệnh, các em số 1 của mỗi hàng
chạy nhanh, vòng qua vạch đích rồi
chạy về vạch xuất phát chạm tay
bạn số 2, số 2 làm tơng tự và cứ lần
lợt nh vậy cho đến hết, hàng nào
xong trớc, ít phạm quy là thắng
cuộc.
Các trờng hợp phạm quy: + Xuất
phát trớc lệnh hoặc trớc khi chạm
tay bạn chạy trớc mình.
+Không chạy vòng qua cờ.
G cho một nhóm H làm mẫu, tiếp
theo cho một tổ chơi thử, sau đó cho
cả lớp chơi thử 1- 2 lần mới chơi
chính thức.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học.

- Nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà.
2 - 3 phút
2 phút
1 phút
- H đi thờng theo nhịp (2 - 4 hàng
dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân tr-
ờng và hát.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những H còn mất trật tự.
Bài 15
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện đợc
động tác ở mức độ chính xác hơn giờ trớc.
- Tiếp tục làm quen với trò chơi " Chạy tiếp sức". Yêu cầu biết tham gia vào
trò chơi.
III. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng.
- GV chuẩn bị 1 còi.
- Kẻ vạch xuất phát và vạch đích cách nhau 6- 8 m. Dọn sạch các vật gây
nguy hiểm cho H trên đờng chạy.
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động
2 phút
3 phút

- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4
hàng dọc, sau đó quay thành hàng
ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay , hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
* Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
- Ôn phối hợp
8 - 10 phút
- H đứng theo 4 hàng ngang nh lúc
khởi động.
- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp.
Nhịp 1: Đứng đa chân trái ra sau,
hai tay giơ cao thẳng hớng.
Nhịp 2: Về TTĐCB.
Nhịp 3: Đứng đa chân phải ra
* Ôn phối hợp
- Trò chơi: " Chạy tiếp sức"
8 phút
6 -8 phút
sau, hai tay lên cao chếch chữ V.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp.
+ Nhịp 1: Đa chân trái sang
ngang, hai tay chống hông.
+ Nhịp 2: Đứng hai tay chống
hông.
+Nhịp 3: Đa chân phải sang ngang,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.

- Tập hợp 4 hàng dọc sau vạch xuất
phát, các tổ có số ngời bằng nhau.
- G nhắc lại tên trò chơi:" Chạy tiếp
sức" và cách chơi, sau đó cho H
chơi thử 1- 2 lần, rồi chơi chính thức
có phân thắng thua. Đọi thua phải
chạy một vòng xung quanh đội
thắng.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà.
2 - 3 phút
2 phút
1 phút
- H đi thờng theo nhịp (2 - 4 hàng
dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân tr-
ờng và hát.
-Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những H còn mất trật tự.
Bài 16
Kiểm tra thể dục rèn luyện t thế cơ bản
I. Mục tiêu:
- Kiểm tra các động tác thể dục RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức
cơ bản đúng.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng. Dọn vệ sinh nơi tập và kiểm tra. Vẽ 5 dấu chấm thành một
thành ngang cách vị trí đứng của lớp từ 2 - 3 m, dấu nọ cách dấu kia từ 1 -
1,5 m.

III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến
nội dung, yêu cầu bài
học.
- Khởi động
2 phút
3 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng
dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để
G nhận lớp.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
* Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
* Ôn 1 - 2 lần:
Nhịp 1: Đứng đa hai tay ra trớc.
Nhịp 2: Đa hai tay dang ngang.
Nhịp 3: Đa hai tay lên cao chếch chữ V.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
* Ôn 1 - 2 lần
Nhịp 1: Đứng hai tay chống hông, đa
chân trái ra trớc.
Nhịp 2: Thu chân về, hai tay chống
hông.
Nhịp 3: Đa chân phải ra trớc, hai tay
chống hông.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
2. Phần cơ bản:
- Nội dung kiểm tra:
Mỗi H thực hiện 2 trong

10 động tác Thể dục
RLTTCB đã học.
25 phút
- Tổ chức và phơng pháp kiểm tra: Kiểm
tra theo nhiều đợt, ỗi đợt 3 -5 H, G gọi
tên H đến lợt kiểm tra lên đứng vào các
dấu nhân đã chuẩn bị, mạt quay về phía
các bạn. G nêu tên động tác trớc khi hô
nhịp cho H thực hiện đồng loạt.
- Cách đánh giá:
+ Những H thực hiện đợc cả hai động
tác ở mức cơ bản đúng là đạt yêu cầu.
+ Những H chỉ thực hiện đợc một hoặc
không thực hiện đợc động tác nào, G
cho kiểm tra lại.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài
học.
- Nhận xét giờ học và
giao bài tập về nhà.
2 - 3 phút
2 phút
1 phút
- H đi thờng theo nhịp (2 - 4 hàng dọc)
trên địa hình tự nhiên ở sân trờng và hát.
- G nhận xét phần kiểm tra và công bố
kết quả, khen ngợi những H thực hiện
động tác chính xác, đẹp.
Bài 17

Sơ kết học kỳ i
I. Mục tiêu:
- Sơ kết học kỳ 1. Yêu cầu H hệ thống đợc những kiến thức, kỹ năng đã học, u,
khuyết điểm và hớng khắc phục.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng hoặc trong lớp học.
- Kẻ vạch xuất phát và vạch đích cách nhau 6- 8 m. Dọn sạch các vật gây
nguy hiểm cho H trên đờng chạy.
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
nội dung định lợng phơng pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
- G nhận lớp, phổ biến
nội dung, yêu cầu bài
học.
- Khởi động
2 phút
3 phút
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng
dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để
G nhận lớp.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc rên
địa hình tự nhiên: 50 - 60 m.
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
* Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB.
2. Phần cơ bản:
- Sơ kết học kỳ 1
- Trò chơi "Chạy tiếp
sức"
10 - 15

phút
8 - 10 phút
- G cùng H nhắc lại những kiến thức, kỹ
năng đã học về: Đội hình đội ngũ, Thể
dục RLTTCB và trò chơi vận động.
- Xen kẽ, G gọi một vài em (trên tinh
thần xung phong) lên làm mẫu các động
tác.
- G đáng giá kết quả học tập của H (cả
lớp hoặc từng tổ và cá nhân. Nhắc nhở
chung một số tồn tại và hớng khắc phục
trong học kỳ 2.
- H chơi.
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống
bài học.
- Nhận xét giờ học và
giao bài tập về nhà.
2 - 3 phút
2 phút
1 phút
- H đi thờng theo nhịp (2 - 4 hàng dọc)
trên địa hình tự nhiên ở sân trờng và hát.
- Trò chơi "Diệt các con vật có hại"
Nếu tiến hành sơ kết ở trong lớp học, G có thể sử dụng bảng để thống kê tên
những động tác đẫ học và cho H lên bục giảng để trìng diễn động tác. Không cần tiến
hành khởi động, hồi tĩnh. Chọn trò chơi tĩnh có thể chơi trong lớp.
Bài 18
Trò chơi

I. Mục tiêu:
- Làm quen với trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức". Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức
ban đầu.
II. Địa điểm và phơng tiện:
- Sân trờng. Dọn vệ sinh nơi tập.
- Kẻ một vạch chuẩn bị dài 4, sau đó kẻ vạch xuất phát dài 4m, cách vạch
chuẩn bị 1m. Từ vạch xuất phát về trớc 0,6 - 0,8m kẻ hai dãy ô vuông, mỗi
dãy 10 ô, mỗi ô có cạnh 0,4 - 0,6m. Cách ô số 10: 0,6m kẻ vạch đích dài 4m.
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:

×